Obvezatne upute broj L VII o imenovanju članova proširenih sastava izbornih povjerenstava

NN 41/2021 (16.4.2021.), Obvezatne upute broj L VII o imenovanju članova proširenih sastava izbornih povjerenstava

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

819

Na osnovi članka 48. Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine«, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21, dalje: Zakon), Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske (dalje: Državno izborno povjerenstvo) na sjednici održanoj 15. travnja 2021. donijelo je

OBVEZATNE UPUTE BROJ L VII

O IMENOVANJU ČLANOVA PROŠIRENIH SASTAVA IZBORNIH POVJERENSTAVA

1. Članovi proširenih sastava izbornih povjerenstava imenuju se u roku od 8 dana od stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora, dakle najkasnije do 23. travnja 2021.

Državno izborno povjerenstvo imenuje članove proširenih sastava županijskih izbornih povjerenstava i članove proširenog sastava Izbornog povjerenstva Grada Zagreba.

Županijska izborna povjerenstva imenuju članove proširenih sastava gradskih i općinskih izbornih povjerenstava na svom području.

Članovi proširenih sastava izbornih povjerenstava ne smiju biti kandidati na izborima koje provode.

Članovi proširenih sastava županijskih izbornih povjerenstava predstavljaju političke stranke zastupljene u županijskim skupštinama u trenutku stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora, na način da tri člana proširenog sastava predstavljaju većinske, a tri oporbene političke stranke.

Članovi proširenog sastava Izbornog povjerenstva Grada Zagreba predstavljaju političke stranke zastupljene u Gradskoj skupštini Grada Zagreba u trenutku stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora, na način da tri člana proširenog sastava predstavljaju većinske, a tri oporbene političke stranke.

Članovi proširenih sastava gradskih i općinskih izbornih povjerenstava predstavljaju političke stranke zastupljene u županijskim skupštinama u trenutku stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora i gradskim odnosno općinskim vijećima u trenutku stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora odnosno stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o njihovom raspuštanju, na način da jedan član proširenog sastava predstavlja većinske, a jedan oporbene političke stranke zastupljene u županijskoj skupštini, te da od preostalih četiri člana proširenog sastava, dva člana predstavljaju većinske, a dva oporbene političke stranke zastupljene u gradskom odnosno općinskom vijeću.

Podatke o većinskim i oporbenim političkim strankama zastupljenim u županijskim skupštinama i Gradskoj skupštini Grada Zagreba, Državnom izbornom povjerenstvu dostavljaju nadležna tijela županija odnosno Grada Zagreba.

Podatke o većinskim i oporbenim političkim strankama zastupljenim u gradskim i općinskim vijećima, županijskim izbornim povjerenstvima dostavljaju nadležna tijela gradova odnosno općina.

Ako u dostavljenim podacima o stranačkom sastavu predstavničkih tijela jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave nije naznačeno koje su političke stranke većinske, a koje oporbene, nadležno izborno povjerenstvo će zatražiti od političkih stranaka koje participiraju u predstavničkom tijelu da se same o tome bez odgode očituju. Nadležno izborno povjerenstvo će na osnovi dostavljenih očitovanja političkih stranaka donijeti zaključak o većinskim i oporbenim političkim strankama, u skladu s kojim će se zatim imenovati članovi proširenog sastava izbornog povjerenstva.

Ako se političke stranke ne izjasne pripadaju li većinskim ili oporbenim političkim strankama, tada te političke stranke neće ulaziti u kvotu za određivanje članova proširenog sastava izbornog povjerenstva.

Ako se pojedine grupacije političkih stranaka, ovlaštene za predlaganje članova proširenih sastava, ne mogu dogovoriti o rasporedu svojih predstavnika u proširenom sastavu izbornog povjerenstva, njihov raspored odredit će nadležno izborno povjerenstvo ždrijebom na način da će predstavnike političkih stranaka u proširenom sastavu tako rasporediti da pojedina stranka bude zastupljena u najvećem mogućem broju s obzirom na ukupni broj svojih predstavnika u predstavničkom tijelu.

2. Ove Obvezatne upute objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu danom objave.

3. Ove Obvezatne upute objavljuju se i na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr.

Klasa: 013-06/21-01/26

Urbroj: 507-03/03-21-18

Zagreb, 15. travnja 2021.

Predsjednik
Đuro Sessa, v. r.