Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Opatije

NN 42/2021 (21.4.2021.), Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Opatije

Grad Opatija

831

Na temelju članka 42. stavka 1. točke 3. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16 i 101/17) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 30/09 – ispravak, 7/13, 7/13, 3/18, 5/18 – ispravak, 11/18 – pročišćeni tekst, 3/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj 8. travnja 2021. godine donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O POREZIMA
GRADA OPATIJE

Članak 1.

U Odluci o porezima Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/20), u daljnjem tekstu: Odluka, u članku 2. stavku 1. briše se točka 1.

Dosadašnje točke 2., 3., 4. postaju točke 1., 2., 3.

Članak 2.

Članak 3. Odluke briše se.

Dosadašnji članci 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. i 14. postaju članci 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. i 13.

Poglavlje III. Odluke briše se.

Dosadašnja poglavlja IV., V., VI. i VII. postaju poglavlja III., IV., V. i VI.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se od prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je predmetna odluka objavljena u »Narodnim novinama«.

Članak 4.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primor­sko-go­ranske županije« i »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/21-01/13
Urbroj: 2156/01-01/01-21-1
Opatija, 8. travnja 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća
Fernando Kirigin, v. r.