Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu

NN 43/2021 (23.4.2021.), Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

835

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu (»Narodne novine«, broj 135/20.), a u vezi s člankom 46. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. travnja 2021. donijela

ODLUKU

O PRERASPODJELI SREDSTAVA PLANIRANIH U DRŽAVNOM PRORAČUNU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021. GODINU

I.

Ovom Odlukom Vlada Republike Hrvatske preraspodjeljuje sredstva unutar proračunskih razdjela u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu (»Narodne novine«, broj 135/20.) radi saniranja posljedica epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom ­SARS-CoV-2.

II.

Sredstva iz točke I. preraspodijelit će se prema tablici kako slijedi:

 
 
Tekući plan
2021.
SmanjenjePovećanje

Novi plan

2021.

SVEUKUP­NO 
182.867.217.2692.613.000.0002.613.000.000182.867.217.269
025MINISTARSTVO FINANCIJA42.352.011.6581.425.000.000 
40.927.011.658
02506Ministarstvo financija – ostali izdaci države40.471.825.5771.425.000.000 
39.046.825.577
A539103IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI9.390.728.334500.000.000 
8.890.728.334
11Opći prihodi i primici9.390.728.334500.000.000 
8.890.728.334
341Kamate za izdane vrijednosne papire3.295.411.546500.000.000 
2.795.411.546
A539153IZDANE OBVEZNICE U INOZEMSTVU11.815.819.521212.500.000 
11.603.319.521
11Opći prihodi i primici11.815.819.521212.500.000 
11.603.319.521
341Kamate za izdane vrijednosne papire3.264.148.405212.500.000 
3.051.648.405
A544023DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD BND-a3.166.654.752712.500.000 
2.454.154.752
11Opći prihodi i primici3.166.654.752712.500.000 
2.454.154.752
362Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU3.166.654.752712.500.000 
2.454.154.752
060MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE7.062.131.6815.000.0005.000.0007.062.131.681
06005Ministarstvo poljoprivrede6.707.376.4425.000.0005.000.0006.707.376.442
A568000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE172.597.1581.600.000 
170.997.158
11Opći prihodi i primici171.147.1581.600.000 
169.547.158
321Naknade troškova zaposlenima7.220.000500.000 
6.720.000
322Rashodi za materijal i energiju7.865.000100.000 
7.765.000
423Prijevozna sredstva1.543.7501.000.000 
543.750
A568057KONCESIONAR – USLUGA SAKUPLJANJA I UKLANJANJA NUSPROIZVODA41.800.000400.000 
41.400.000
11Opći prihodi i primici41.800.000400.000 
41.400.000
323Rashodi za usluge41.800.000400.000 
41.400.000
K401095SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA3.676.801200.000 
3.476.801
11Opći prihodi i primici2.256.801200.000 
2.056.801
323Rashodi za usluge2.256.801200.000 
2.056.801
K568070INFORMATIZACIJA37.205.000800.000 
36.405.000
11Opći prihodi i primici23.750.000800.000 
22.950.000
323Rashodi za usluge12.825.000800.000 
12.025.000
K650095ODRŽAVANJE EKO SUSTAVA RIBNJAKA19.250.0001.100.000 
18.150.000
11Opći prihodi i primici14.250.0001.100.000 
13.150.000
352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora14.250.0001.100.000 
13.150.000
T820072PROGRAMI POMOĆI SEKTORU GOVEDARSTVA I SVINJOGOJSTVA44.000.00005.000.00049.000.000
11Opći prihodi i primici44.000.00005.000.00049.000.000
381Tekuće donacije44.000.00005.000.00049.000.000
T865011PODIZANJE RAZINE BIOSIGURNOSTI NA FARMAMA1.900.000500.000 
1.400.000
11Opći prihodi i primici1.900.000500.000 
1.400.000
352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora1.900.000500.000 
1.400.000
T865024PROGRAM POTPORE BRANITELJSKIM ZADRUGAMA U POLJOPRIVREDI2.850.000200.000 
2.650.000
11Opći prihodi i primici2.850.000200.000 
2.650.000
381Tekuće donacije2.850.000200.000 
2.650.000
T865025PROGRAM POTPORE KLASTERIMA POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA1.900.000200.000 
1.700.000
11Opći prihodi i primici1.900.000200.000 
1.700.000
381Tekuće donacije1.900.000200.000 
1.700.000
077MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA7.338.671.573 
45.000.0007.383.671.573
07755Ravnateljstvo za robne zalihe97.471.000 
45.000.000142.471.000
A561000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE RAVNATELJSTVA ZA ROBNE ZALIHE22.296.000 
5.000.00027.296.000
11Opći prihodi i primici20.000.000 
5.000.00025.000.000
323Rashodi za usluge15.328.950 
5.000.00020.328.950
K561016NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE63.175.000 
40.000.000103.175.000
11Opći prihodi i primici62.000.000 
40.000.000102.000.000
441Rashodi za nabavu zaliha62.000.000 
40.000.000102.000.000
080MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA19.849.502.873563.000.000 
19.286.502.873
08005Ministarstvo znanosti i obrazovanja12.090.156.038563.000.000 
11.527.156.038
A579000OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE5.631.868.563340.000.000 
5.291.868.563
11Opći prihodi i primici5.630.868.563340.000.000 
5.290.868.563
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna5.607.013.692340.000.000 
5.267.013.692
A580000SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE3.042.453.643223.000.000 
2.819.453.643
11Opći prihodi i primici3.035.453.643223.000.000 
2.812.453.643
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna2.968.327.148223.000.000 
2.745.327.148
086MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE55.783.183.648600.000.000600.000.00055.783.183.648
08620Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje44.920.083.542600.000.000600.000.00044.920.083.542
A688046MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA – STAROSNE MIROVINE27.506.303.830600.000.000 
26.906.303.830
11Opći prihodi i primici9.164.061.111600.000.000 
8.564.061.111
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja9.164.061.111600.000.000 
8.564.061.111
T753022JEDNOKRATNO PRIMANJE KORISNICIMA MIROVINSKIH PRIMANJA 
 
600.000.000600.000.000
11Opći prihodi i primici 
 
600.000.000600.000.000
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 
 
600.000.000600.000.000
090MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA685.562.16620.000.000 
665.562.166
09005Ministarstvo turizma i sporta685.562.16620.000.000 
665.562.166
A587055KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA25.000.00020.000.000 
5.000.000
11Opći prihodi i primici25.000.00020.000.000 
5.000.000
386Kapitalne pomoći23.000.00020.000.000 
3.000.000
096MINISTARSTVO ZDRAVSTVA14.014.553.516 
1.963.000.00015.977.553.516
09605Ministarstvo zdravstva3.770.989.918 
1.963.000.0005.733.989.918
A800003TRANSFER PRORAČUNSKIH SREDSTAVA HRVATSKOM ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE2.760.000.000 
1.963.000.0004.723.000.000
11Opći prihodi i primici2.760.000.000 
1.963.000.0004.723.000.000
363Pomoći unutar općeg proračuna2.760.000.000 
1.963.000.0004.723.000.000


III.

Preraspodjela sredstava iz točke II. ove Odluke sastavni je dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-04/136
Urbroj: 50301-05/16-21-2
Zagreb, 22. travnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.