Odluka o naknadi jedinicama lokalne samouprave na potpomognutim područjima koju plaćaju javne ustanove vezano za upravljanje zaštićenim područjima

NN 43/2021 (23.4.2021.), Odluka o naknadi jedinicama lokalne samouprave na potpomognutim područjima koju plaćaju javne ustanove vezano za upravljanje zaštićenim područjima

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

836

Na temelju članka 22. stavka 6. Zakona o potpomognutim područjima (»Narodne novine«, broj 118/18.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. travnja 2021. donijela

ODLUKU

O NAKNADI JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE NA POTPOMOGNUTIM PODRUČJIMA KOJU PLAĆAJU JAVNE USTANOVE VEZANO ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade i način isplate, kao i prihvatljivi troškovi za korištenje naknade kao namjenskog prihoda za zaštićena područja.

II.

Pravo na naknadu ostvaruju jedinice lokalne samouprave na potpomognutim područjima koje na svom području imaju evidentirano zaštićeno područje kao i jedinice lokalne samouprave koje se prema vrijednosti indeksa razvijenosti nalaze u zadnjoj četvrtini iznadprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave te na svom području imaju evidentirano zaštićeno područje.

III.

Javna ustanova koja sukladno posebnom zakonu upravlja zaštićenim područjem te ostvaruje godišnji neto prihod od prodaje ulaznica za posjećivanje zaštićenog područja veći od 20.000.000,00 kuna dužna je jedinicama lokalne samouprave iz točke II. ove Odluke isplatiti naknadu sukladno odluci koju će donijeti ministarstvo nadležno za zaštitu prirode, do 30. travnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Godišnji neto prihod od prodaje ulaznica predstavlja prihod ostvaren od prodaje ulaznica tijekom jedne kalendarske godine umanjen za iznos poreza na dodanu vrijednost.

IV.

Ukupna godišnja visina naknade utvrđuje se u odnosu na razinu godišnjeg neto prihoda koji ostvari javna ustanova u prethodnoj godini od prodaje ulaznica za posjećivanje zaštićenog područja, površinu jedinice lokalne samouprave evidentiranu kao zaštićeno područje i broj stanovnika jedinice lokalne samouprave.

Ukupna godišnja visina naknade za jedinice lokalne samouprave na potpomognutim područjima može iznositi do 6 % neto prihoda koji javna ustanova iz točke III. ove Odluke ostvari u prethodnoj godini od prodaje ulaznica za posjećivanje zaštićenog područja.

Ukupna godišnja visina naknade za jedinice lokalne samouprave koje se prema vrijednosti indeksa razvijenosti nalaze u zadnjoj četvrtini iznadprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave može iznositi do 5,5 % neto prihoda koji javna ustanova iz točke III. ove Odluke ostvari u prethodnoj godini od prodaje ulaznica za posjećivanje zaštićenog područja.

Izračun naknade iz stavka 1. ove točke računa se na temelju sljedeće formule:

Vn(n) = Sr(n) × Kvn(n)

Vn(n) – visina naknade za JLS pod rednim brojem n

Sr(n) – sredstva za raspodjelu za JLS pod rednim brojem n

Kvn(n) – koeficijent visine naknade JLS pod rednim brojem n

Kvn(n) =Kbst(n) + Kpzp(n)
2

Kbst(n) – koeficijent broja stanovnika JLS pod rednim brojem n

Kpzp(n) – koeficijent površine zaštićenog područja JLS pod rednim brojem n

Kbst(n) = 0,5 ×Bst(n)
Bst

Bst(n) – broj stanovnika (prema zadnjem službenom popisu) JLS pod rednim brojem n

Bst – ukupan broj stanovnika (prema zadnjem službenom popisu) svih JLS

Kpzp(n) = 1,5 ×Pzp(n)
Pzp

Pzp(n) – površina zaštićenog područja na teritoriju JLS pod rednim brojem n

Pzp – ukupna površina zaštićenih područja JLS-a koja ostvaruje pravo na naknadu.

V.

Prihvatljivi troškovi za korištenje naknade su isključivo troškovi provedbe projekata zaštite prirode, izgradnje komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, održavanju čistoće naselja te sakupljanju i obradi komunalnog otpada.

Jedinica lokalne samouprave je dužna prilikom korištenja nak­nade voditi računa da aktivnosti uključene u projekte i troškovi vezani uz iste ne podliježu dvostrukom financiranju iz drugih projekata, programa ili sustava financiranja iz javnih sredstava državnog proračuna i/ili proračuna Europske unije.

VI.

Jedinica lokalne samouprave koja ne utroši sav iznos sredstava naknade tijekom godine u kojoj su sredstva zaprimljena, može taj iznos prenijeti u sljedeću godinu i koristiti ih, sukladno odredbama ove Odluke i Zakona o potpomognutim područjima.

Ukoliko jedinica lokalne samouprave ne iskoristi prenesena sredstva iz stavka 1. ove točke do kraja godine u koju su sredstva prenesena, ista je dužna izvršiti povrat neiskorištenih sredstava javnoj ustanovi iz točke III. ove Odluke, do 28. veljače sljedeće godine.

VII.

Jedinica lokalne samouprave dostavit će izvješće o utrošenim sredstvima i financiranim projektima ministarstvu nadležnom za zaštitu prirode i ministarstvu nadležnom za regionalni razvoj, do 28. veljače za prethodnu godinu.

VIII.

Ministarstvo nadležno za zaštitu prirode formirat će zajedno s ministarstvom nadležnim za regionalni razvoj Povjerenstvo koje će utvrditi opravdanost trošenja namjenskih sredstava na temelju izvješća iz točke VII. ove Odluke.

IX.

Povjerenstvo će svoje mišljenje dostaviti ministarstvu nadležnom za regionalni razvoj koje, uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za zaštitu prirode, donosi odluku o daljnjim isplatama naknade.

X.

U slučaju da Povjerenstvo utvrdi da je jedinica lokalne samouprave nenamjenski utrošila sredstva, ministarstvo nadležno za regionalni razvoj, uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za zaštitu prirode, donosi odluku o uskrati daljnjih isplata naknade te će zatražiti od jedinice lokalne samouprave povrat isplaćenih sredstava javnoj ustanovi iz točke III. ove Odluke.

XI.

Isplata naknade za 2020. godinu, način utroška sredstava kao i prijenos neutrošenih sredstava iz 2019. godine, izvršit će se sukladno Odluci o visini naknade, načinu isplate kao i prihvatljivim troškovima za korištenje naknade zbog zaštićenih prirodnih područja (»Narodne novine«, broj 102/15.), jedinicama lokalne samouprave iz točke II. iste Odluke.

XII.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini naknade, načinu isplate kao i prihvatljivim troškovima za korištenje naknade zbog zaštićenih prirodnih područja (»Narodne novine«, broj 102/15.).

XIII.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-04/118
Urbroj: 50301-05/16-21-5
Zagreb, 22. travnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.