Pravilnik o obrascima u ovršnom postupku, načinu elektroničke komunikacije između sudionika i načinu dodjele predmeta u rad javnom bilježniku

NN 43/2021 (23.4.2021.), Pravilnik o obrascima u ovršnom postupku, načinu elektroničke komunikacije između sudionika i načinu dodjele predmeta u rad javnom bilježniku

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

843

Na temelju članka 39. a stavka 7. Ovršnog zakona (»Narodne novine«, broj 112/12., 25/13., 93/14., 55/16., 73/17. i 131/20.) ministar nadležan za poslove pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O OBRASCIMA U OVRŠNOM POSTUPKU, NAČINU ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE IZMEĐU SUDIONIKA I NAČINU DODJELE PREDMETA U RAD JAVNOM BILJEŽNIKU

Predmet

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju obrasci iz Ovršnog zakona (»Narodne novine«, broj 112/12., 25/13., 93/14., 55/16., 73/17. i 131/20.; dalje u tekstu: OZ), način elektroničke komunikacije između sudionika u postupku i način dodjele predmeta u rad javnom bilježniku.

Rodna ravnopravnost

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Značenje pojedinih izraza

Članak 3.

Pojedini pojmovi upotrijebljeni u ovome Pravilniku imaju sljedeća značenja:

1. Informacijski sustav čini mrežna aplikacija za zaprimanje prijedloga za ovrhu, poslužno mjesto (usluge.pravosudje.hr) sustava eSpis te informacijski sustav Hrvatske javnobilježničke komore koji je neposredno s njime povezan.

2. Elektronička ovrha je jedinstveni informacijski sustav za upravljanje i rad na sudskim predmetima koji se sastoji od standard­ne aplikacije, računalne i telekomunikacijske opreme i infrastrukture, sistemske programske opreme i alata te svih podataka koji se tim sustavom unose, pohranjuju i prenose iz svih vrsta upisnika na općinskim, županijskim te trgovačkim sudovima, Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske i Vrhovnom sudu Republike Hrvatske, sukladno važećem Pravilniku o radu u sustavu eSpis.

3. Mrežni servis je aplikacija u sustavu Elektroničke ovrhe smještena na poslužitelju, koja je dostupna preko Interneta, koristi standardiziran skup poruka, prepoznatljiva je od strane mehanizama za pretragu, nije vezana za operativni sustav ili programski jezik te je pored osnovne namjene dizajnirana da podrži interakciju između dva informacijska sustava preko informatičke mreže i omogući razmjenu podataka između njih.

4. Enotar je informacijski sustav Hrvatske javnobilježničke komore.

5. Siguran elektronički poštanski pretinac je pretinac elektroničke pošte pod nadzorom administratora sustava.

6. Kvalificirani elektronički potpis je napredan elektronički potpis koji je izrađen pomoću kvalificiranih sredstava za izradu elektroničkog potpisa i temelji se na kvalificiranom certifikatu za elektroničke potpise.

7. Potvrda je oznaka koja povezuje datum i vrijeme s podacima na način kojim se u razumnoj mjeri isključuje mogućnost nezapažene promjene podataka te je potpisana pomoću naprednog elektroničkog potpisa ili pečaćena pomoću naprednog elektroničkog pečata kvalificiranog pružatelja usluga povjerenja ili jednakovrijednom metodom.

8. Vanjski korisnik informacijskog sustava jest osoba koja je pokrenula postupak radi ovrhe neke tražbine te osoba u čiju je korist taj postupak pokrenut po službenoj dužnosti (ovrhovoditelj) kao i osoba protiv koje se tražbina ostvaruje (ovršenik).

9. Algoritam dodjele predmeta javnom bilježniku je dio sustava elektroničke ovrhe i skup je definiranih pravila za automatsku dodjelu u rad javnim bilježnicima kao povjerenicima suda ravnomjerno po abecednom redu njihovih prezimena.

10. Postupak je ovršni postupak koji se provodi na temelju vjerodostojne isprave.

Primjena pravila o elektroničkoj komunikaciji

Članak 4.

Elektronička komunikacija u ovršnim postupcima na temelju vjerodostojne isprave u smislu ovog Pravilnika uređuje se ovim Pravilnikom, Pravilnikom o elektroničkoj komunikaciji kao i Pravilnikom o radu u sustavu eSpis, osim ako ovim Pravilnikom nisu isključene od primjene neke odredbe Pravilnika o elektroničkoj komunikaciji.

Način pristupa sustavu

Članak 5.

(1) Elektronička komunikacija u ovršnom postupku ostvaruje se putem informacijskog sustava (u daljnjem tekstu: sustav) upotrebom vjerodajnica Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava visoke razine sigurnosti i neposrednim povezivanjem putem mrežnog servisa i informacijskog sustava državnog odvjetništva.

(2) Vanjski korisnik sustava ostvaruje pristup sustavu uz prethodnu autentifikaciju i autorizaciju upotrebom vjerodajnica Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava visoke razine sigurnosti putem informacijskog sustava.

(3) Administrator sustava Elektronička ovrha je ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa.

Podnošenje prijedloga u elektroničkom obliku

Članak 6.

(1) Prijedlog za ovrhu, koji se podnosi sudu od strane vanjskog korisnika sustava, podnosi se potpisani kvalificiranim elektroničkim potpisom u elektroničkom i strojno čitljivom obliku.

(2) Prilozi prijedlogu za ovrhu predaju se u pdf formatu i ne moraju biti potpisani elektroničkim potpisom. Najveća dopuštena veličina pojedinog priloga je 20 mb. Prilozi koji premašuju zadanu veličinu će se razdijeliti i dodatno uz naziv priloga označiti brojevima od 1 i dalje.

(3) Certifikat elektroničkog potpisa mora biti izdan od kvalificiranog pružatelja usluga i mora biti valjan u trenutku potpisivanja s time da sud može u slučaju opravdanih sumnji u autentičnost zatražiti od pružatelja usluga certificiranja provjeru valjanosti izdanog certifikata za pojedinu fizičku ili pravnu osobu.

(4) Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, ovrhovoditelj fizička osoba može prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave podnijeti na način da ga na propisanom obrascu dostavi u poslovnu jedinicu Financijske agencije (dalje u tekstu: Agencija) prema popisu poslovnih jedinica Agencije iz priloga 7. ovoga Pravilnika.

(5) Agencija će u slučaju iz stavka 4. ovoga članka prijedlog za ovrhu proslijediti sudu naznačenom u prijedlogu i to unosom podataka iz obrasca prijedloga za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave u sustav Elektroničke ovrhe.

(6) U slučaju iz stavka 4. ovog članka komunikacija s ovrhovoditeljem fizičkom osobom odvija se fizičkim (papirnatim) putem na trošak ovrhovoditelja.

(7) Prilikom podnošenja prijedloga za ovrhu informacijski sustav Elektronička ovrha sačinit će potvrdu o primitku prijedloga za ovrhu.

Dodjela poslovnoga broja

Članak 7.

(1) Prilikom zaprimanja prijedloga za ovrhu u sustavu Elektronička ovrha spisu se dodjeljuje poslovni broj suda.

(2) Broj iz Upisnika povjerenih poslova dodjeljuje se prilikom raspodjele prijedloga za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

(3) Poslovni brojevi iz stavka 1. i 2. ovoga članka mogu se mijenjati samo u skladu s odredbama Sudskog poslovnika i Javnobilježničkog poslovnika.

Postupanje po prijedlozima za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave

Članak 8.

(1) Sukladno članku 39.a stavku 4. Ovršnog zakona prijedlozi za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave automatski se povjeravaju u rad javnim bilježnicima kao povjerenicima suda ravnomjerno, po abecednom redu njihovih prezimena i prema pravilima o službenom području i sjedištu javnih bilježnika.

(2) Sud dodjelu u rad prijedloga za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave provodi korištenjem posebne funkcionalnosti u algoritmu dodjele predmeta iz sustava Elektronička ovrha.

(3) Svakom se javnom bilježniku povjerava po jedan spis u rad.

(4) Iznimno od stavka 1. ovog članka ako predsjednik nadležnog suda smatra da javni bilježnik ne može prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave zbog objektivnih i subjektivnih okolnosti preuzeti u rad, predsjednik suda može obrazloženim rješenjem dodijeliti u rad prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave prvom sljedećem javnom bilježniku prema abecednom redu.

(5) Iznimno od stavka 1. predsjednik nadležnog suda može zbog objektivnih i subjektivnih okolnosti po službenoj dužnosti ili na zahtjev javnog bilježnika obrazloženim rješenjem javnog bilježnika izuzeti iz buduće dodjele predmeta na određen vremenski period do godine dana ili se mogu već dodijeljeni predmeti jednom javnom bilježniku dodijeliti prvom sljedećem javnom bilježniku prema abecednom redu.

(6) Protiv rješenja predsjednika suda iz stavka 4. i stavka 5. ovog članka nije dopuštena posebna žalba.

Dostava prijedloga za ovrhu

Članak 9.

(1) Prilikom dostave prijedloga za ovrhu javnom bilježniku putem sustava Elektronička ovrha na tu dostavu neće se primjenjivati članak 14., 15. i 16. Pravilnika o elektroničkoj komunikaciji.

(2) Komunikacija i dostava javnim bilježnicima ostvaruje se povezivanjem putem mrežnog servisa između sustava Elektronička ovrha i sustava Enotar.

(3) Trenutak dostave prijedloga za ovrhu u sigurni elektronički pretinac javnog bilježnika smatra se trenutkom povjeravanja spisa u rad javnom bilježniku.

Postupanje po prigovoru ovršenika

Članak 10.

(1) Kada je Ovršnim zakonom propisano da javni bilježnik prilikom postupanja u povodu prijedloga za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave prosljeđuje predmet nadležnom sudu, javni bilježnik će spis predmeta dostaviti sudu u elektroničkom obliku.

(2) Po pozivu suda javni bilježnik je dužan dostaviti izvornike isprava iz spisa predmeta, uključujući i dostavnice.

(3) Predsjednik onog suda koji je javnom bilježniku dodijelio predmet u rad može u svakom trenutku izvršiti uvid u spis tog predmeta.

Podnošenje rješenja o ovrsi Agenciji
na provedbu

Članak 11.

Rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave s potvrdom o pravomoćnosti i ovršnosti kojim je određena ovrha na novčanoj tražbini po računu, a koje je ovrhovoditelju dostavljeno u njegov siguran elektronički poštanski pretinac u strojno čitljivom obliku, ovrhovoditelj podnosi Agenciji na provedbu elektroničkim putem.

Podnošenje prijedloga za ovrhu na temelju ovršne isprave

Članak 12.

Ovrhovoditelj podnosi prijedlog za ovrhu na temelju ovršne isprave nadležnom sudu putem propisanog obrasca koji je prilog 6. ovoga Pravilnika u skladu s odredbama Ovršnog zakona.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 13.

(1) Ministar nadležan za poslove pravosuđa donijet će odluku kojom će utvrditi jesu li ispunjeni tehnički uvjeti za elektroničku komunikaciju između sudionika u postupku iz članka 39.a stavak 6. Ovršnog zakona.

(2) Dok se ne ispune uvjeti za podnošenje prijedloga za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave elektroničkim putem na propisanom obrascu javnim bilježnicima, podnošenje prijedloga za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave obavlja se po pravilima Ovršnog zakona (»Narodne novine«, br. 112/12., 25/13., 93/14., 55/16. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 73/17.).

(3) Dok se ne ispune uvjeti za podnošenje prijedloga za ovrhu na temelju ovršne isprave elektroničkim putem na propisanom obrascu, podnošenje prijedloga za ovrhu na temelju ovršne isprave podnosi se prema odredbama Ovršnog zakona (»Narodne novine«, br. 112/12., 25/13., 93/14., 55/1.6 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 73/17.).

Stupanje na snagu

Članak 14.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 15. rujna 2021.

Klasa: 011-01/20-01/79
Urbroj: 514-04-01-02-01/03-21-02
Zagreb, 25. ožujka 2021.

Ministar
dr. sc. Ivan Malenica, v. r.

PRILOG 1.

OBRAZAC PRIJEDLOGA ZA OVRHU NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE

Ovrhovoditelj

___________

Općinski sud u _____________

PRIJEDLOG ZA OVRHU NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE

Ovrhovoditelj/Ovrhovoditelj 2

Naziv / Ime i prezime
Adresa
Sjedište /Prebivalište
OIB
Broj računa

Zakonski zastupnik ovrhovoditelja

Ime i prezime
Adresa
OIB

Punomoćnik ovrhovoditelja

Ime i prezime
Adresa
OIB

Ovršenik/Ovršenik 2

Naziv/ Ime i prezime
Adresa
Sjedište/Prebivalište
OIB

Zakonski zastupnik ovršenika (ako ga ima)

Ime i prezime
Adresa
OIB

Punomoćnik ovršenika (ako ga ima)

Ime i prezime
Adresa
OIB

Nalog ovršeniku:

Nalaže se ovršeniku ______ (ime prezime/naziv/oib) da ovrhovoditelju (ime prezime/naziv/oib) na temelju vjerodostojne isprave namiri tražbinu u iznosu od ___________ zajedno sa zakonskim zateznim kamatama/ugovornim kamatama/ po stopi koje teku od ______ (datum), pa do isplate, zajedno s odmjerenim troškovima postupka u iznosu od ________ uvećanim za zakonske zatezne kamate koje teku od dana izdavanja rješenja o ovrsi pa do isplate, sve u roku od 8 dana od dana dostave rješenja o ovrsi/sve u roku od 3 dana za mjenične i čekovne sporove.

OVRŠNI ZAHTJEV
Novčana Tražbina

GLAVNICAKAMATA (informativni iznos nije obvezno polje)UKUPNO
,00 kn0,00 kn,00 kn

Tražbina na osnovu

Opis tražbine

Redni broj
Vrsta isprave
Oznaka isprave
Datum isprave
Iznos glavnice
Valuta
Tečaj
Stopa
Solidarnost dužnikaDA / NE
Ukupni dug
Početak tijeka zatezne kamate – datum dospjelosti
Način obračuna zatezne kamate
Iznos kamata (informativni iznos na dan podnošenja prijedloga)

Troškovi postupka

Traži se povrat troškova postupkaDA / NE
Odvjetnički trošak____,00 kn
Javnobilježnički trošak____,00 kn
Ukupan iznos troškova____,00 kn

Sredstva ovrhe

Sredstvo ovrhe – radnje propisane Ovršnim zakonomDA
DA
Druga sredstva ovrheNE

Predmeti ovrhe

Predmet ovrhe – propisani Ovršnim zakonomDA
DA
Drugi predmeti ovrheNe

Drugi propisani podaci potrebi za provedbu ovrhe

Ovršni zahtjev:

Radi naplate tražbine u iznosu od ___________ zajedno sa zakonskim zateznim kamatama koje teku od ______ (datum), pa do isplate, zajedno s odmjerenim troškovima postupka u iznosu od ________ uvećanim za zakonske zatezne kamate koje teku od dana izdavanja rješenja o ovrsi pa do isplate, određuje se ovrha

a) Sredstvom ovrhe

b) Na predmetu ovrhe

POTPIS

Prilozi:

Vjerodostojna isprava

Punomoć

Drugi prilozi (navesti)

PRILOG 2.

OBRAZAC OBAVIJESTI

Posl.br. Ovrv _____________

UPP- ___________________

Javni bilježnik, kao povjerenik suda _____________, (naziv suda)

__________________ (javni bilježnik)

OBAVIJEST

Poštovana/i,

U prilogu Vam se dostavlja prijedlog za ovrhu koji je dana________ javnom bilježniku___________ podnio ovrhovoditelj IME I PREZIME/ NAZIV, ADRESA, OIB:__________te Vas obavještavamo da možete u roku od 15 dana ispuniti svoju obvezu prema ovrhovoditelju.

Javni bilježnik će donijeti rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave ako u roku od 15 dana od dana slanja ove obavijesti ne izvršite svoju obvezu na način i u iznosu kako je to naznačeno u prijedlogu za ovrhu.

Upućujete se da spor sa ovrhovoditeljem pokušate riješiti izvansudskim putem.

Ističemo da protiv rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave imate pravo izjaviti prigovor.

Javni bilježnik

U ___________, dana____________

PRILOG 3.

OBRAZAC RJEŠENJA O OVRSI:

Posl.br. Ovrv _____________

UPP- ______________

Javni bilježnik ____________________________________________

(ime i prezime, sjedište i adresa)

kao povjerenik suda ______________________________ (naziv suda)

donio je sljedeće:

RJEŠENJE O OVRSI
NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE

1. Nalaže se ovršeniku da u roku od ______ dana od dana dostave ovoga rješenja ovrhovoditelju namiri tražbinu iz prijedloga za ovrhu zajedno s odmjerenim troškovima.

2. Određuje se ovrha radi prisilne naplate tražbine zajedno s nastalim troškovima.

3. Nastali troškovi postupka iznose ____________ kuna.

UPOZORENJA OVRŠENIKU:

Prigovor protiv rješenja mora biti obrazložen, dok će neobrazloženi prigovor sud odbaciti.

Ako se ovrha provodi na novčanoj tražbini ovršenika po računu na koji mu se uplaćuju primanja i naknade iz članka 172. Ovršnog zakona ili iznosi koji su izuzeti od ovrhe iz članka 173. Ovršnog zakona, ovršenik je o tome dužan obavijestiti Financijsku agenciju (FINA).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja ovršenik može izjaviti prigovor u roku od __________ dana od dana primitka otpravka rješenja. Prigovor se podnosi javnom bilježniku koji je rješenje o ovrsi donio, u 3 primjerka, a o istom odlučuje stvarno nadležan sud.

U ________, dana __________

Javni bilježnik


PRILOG 4.

OBRAZAC RJEŠENJA O OBUSTAVI POSTUPKA

Rješenje o obustavi ovršnog postupka

Posl.br. Ovrv _____________

UPP- ______________

Javni bilježnik kao povjerenik suda __________________, na temelju članka 281. Ovršnog zakona (»Narodne novine«, broj 112/12., 25/13., 93/14., 55/16., 73/17. i 13/20.) u ovršnoj stvari ovrhovoditelja _________________ (ime prezime, naziv, adresa, OIB), zastupan po _________________, protiv ovršenika (ime prezime, naziv, adresa, OIB), radi ovrhe na temelju vjerodostojne isprave, dana ______________ donosi.

RJEŠENJE

Ovrha se u predmetnoj stvari obustavlja.

Obrazloženje

Ovrhovoditelj je podnio prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave dana_____________ na temelju kojeg je doneseno rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave dana________________ te je nakon podnošenja prijedloga/donesenog rješenja ovrhovoditelj svojim podneskom od ________ (datum) povukao prijedlog za ovrhu.

U skladu s navedenim odlučeno je kao u izreci Rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja ovrhovoditelj može podnijeti žalbu __________ (naziv suda) u roku od 8 dana od dana dostave rješenja. Žalba se podnosi javnom bilježniku kao povjereniku suda u______________ (naziv suda) koji će spis proslijediti nadležnom sudu.

Potpis

Dostaviti:

(…)

PRILOG 5.

OBRAZAC OBAVIJESTI O DOSTAVI PUTEM
E-OGLASNE PLOČE

REPUBLIKA HRVATSKA

NAZIV SUDA

Poslovni broj: ___________

PRAVNA STVAR:

Ovrhovoditelj:IME PREZIME/ NAZIV/ ADRESA/ OIB
Ovršenik:IME PREZIME/ NAZIV/ ADRESA/ OIB
Radi:ovrhe

OBAVIJEST

Sukladno odredbi članka 8. stavka 7. Ovršnog zakona (»Narodne novine«, broj broj 112/12., 25/13., 93/14., 55/16., 73/17. i 13/20.) obavještavate se da je pismeno-______ (naziv pismena, izdavatelj pismena, poslovni broj pismena) od _________ (datum), istaknuto na mrežnoj stranici e-oglasna ploča _________ (datum).

U ______ (mjesto) ______ (datum).

Sudac/sudski savjetnik:

DNA:

1. Ovršeniku – dostavu izvršiti ubacivanjem u poštanski sandučić

2. Spis

PRILOG 6.

PRIJEDLOG ZA OVRHU NA TEMELJU OVRŠNE ISPRAVE

Ovrhovoditelj/Ovrhovoditelj 2

Naziv/ Ime i prezime
Adresa
Sjedište /Prebivalište
OIB


Zakonski zastupnik ovrhovoditelja

Ime i prezime
Adresa
OIB

Punomoćnik ovrhovoditelja

Ime i prezime
Adresa
OIB

Ovršenik/Ovršenik 2

Naziv/ Ime i prezime
Adresa
Sjedište/Prebivalište
OIB

Zakonski zastupnik ovršenika (ako ga ima)

Ime i prezime
Adresa
OIB

Punomoćnik ovršenika (ako ga ima)

Ime i prezime
Adresa
OIB

OVRŠNA isprava – (Odabrati jednu):

1. ovršna sudska odluka i ovršna sudska nagodba,

2. ovršna nagodba iz članka 186.a Zakona o parničnom postupku

3. ovršna odluka arbitražnog suda,

4. ovršna odluka donesena u upravnom postupku i ovršna nagodba sklopljena u upravnom postupku ako glase na ispunjenje novčane obveze, ako zakonom nije drukčije određeno,

5. ovršna javnobilježnička odluka i ovršna javnobilježnička isprava,

6. nagodba sklopljena u postupku pred sudovima časti pri komorama u Republici Hrvatskoj te nagodba sklopljena u postupku mirenja u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje postupak mirenja,

7. druga isprava koja je zakonom određena kao ovršna isprava ________________.

Izdavatelj isprave
Oznaka isprave
Datum donošenja/ zaključenja/ potvrđivanja isprave
Opis tražbine
Solidarnost dužnikaDA/NE

Troškovi postupka

Traži se povrat troškova postupkaDA
Specifikacija troška
Iznos troškova____,00 kn

OVRŠNI ZAHTJEV

Novčana Tražbina

GLAVNICAKAMATA (informativni iznos nije obvezno polje)UKUPNO
,00 kn0,00 kn,00 kn

Opis tražbine

Redni broj
Vrsta isprave
Oznaka isprave
Datum isprave
Iznos glavnice
Valuta
Tečaj
Stopa
Solidarnost dužnikaDA / NE
Ukupni dug
Početak tijeka zatezne kamate – datum dospjelosti
Način obračuna zatezne kamate
Iznos kamata (informativni iznos na dan podnošenja prijedloga)

Nenovčana tražbina

Tražbina na osnovu
Opis tražbine

Sredstva ovrhe

Sredstvo ovrhe – radnje propisane Ovršnim zakonomDA
DA
Druga sredstva ovrheNE

Predmeti ovrhe

  
  
Specifikacija predmeta ovrhe
Drugi predmeti ovrheNe

Drugi propisani podaci potrebi za provedbu ovrhe

POTPIS

Prilozi:

Ovršna isprava

Punomoć

Drugi prilozi (navesti)

PRILOG 7.

Popis jedinica Financijske agencije kojima se može dostaviti prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave

Poslovna jedinicaAdresa poslovne jedinice
FINA ZagrebUl. grada Vukovara 70, 10 000 Zagreb
FINA SplitMažuranićevo šetalište 24b, 21000 Split
FINA OsijekL. Jägera 1-3, 31000 Osijek
FINA RijekaF. Kurelca 3, 51000 Rijeka
FINA BjelovarF. Supila 4, 43000 Bjelovar
FINA ČakovecO. Keršovanija 7, 40000 Čakovec
FINA KarlovacPavla Vitezovića 1, 47000 Karlovac
FINA KoprivnicaOpatička 1, 48000 Koprivnica
FINA KutinaHrvatskih branitelja 4, 44320 Kutina
FINA SisakI. K. Sakcinskog 1, 44000 Sisak
FINA VaraždinAugusta Cesarca 2, 42000 Varaždin
FINA ZabokMatije Gupca 46, 49210 Zabok
FINA ŠibenikPerivoj L. Maruna 1, 22000 Šibenik
FINA ZadarIvana Danila 4, 23000 Zadar
FINA DubrovnikVukovarska 2, 20000 Dubrovnik
FINA NašiceJ. J. Strossmayera 3, 31500 Našice
FINA PožegaTrg Sv. Trojstva 19, 34000 Požega
FINA Slavonski BrodPetra Krešimira IV. br. 20, 35000 Slavonski Brod
FINA VinkovciTrg dr. Franje Tuđmana 2, 32100 Vinkovci
FINA VukovarOlajnica 19, 32000 Vukovar
FINA GospićKaniška 4, 53000 Gospić
FINA PulaGiardini 5, 52000 Pula