Odluka o imenovanju člana i zamjenika člana Radne skupine za koordinaciju nacionalnih aktivnosti u okviru Konferencije o budućnosti Europe

NN 44/2021 (26.4.2021.), Odluka o imenovanju člana i zamjenika člana Radne skupine za koordinaciju nacionalnih aktivnosti u okviru Konferencije o budućnosti Europe

Hrvatski sabor

856

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i Odluke Vlade Republike Hrvatske o upoznavanju sa Zajedničkom izjavom o Konferenciji o budućnosti Europe te o osnivanju Radne skupine za koordinaciju nacionalnih aktivnosti u okviru Konferencije o budućnosti Europe od 18. ožujka 2021., Hrvatski sabor na sjednici 23. travnja 2021. donio je

ODLUKU

O IMENOVANJU ČLANA I ZAMJENIKA ČLANA RADNE SKUPINE ZA KOORDINACIJU NACIONALNIH AKTIVNOSTI U OKVIRU KONFERENCIJE O BUDUĆNOSTI EUROPE

I.

U Radnu skupinu za koordinaciju nacionalnih aktivnosti u okviru Konferencije o budućnosti Europe imenuju se:

– za člana

GARI CAPPELLI

– za zamjenika člana

DOMAGOJ HAJDUKOVIĆ.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-13/21-06/03

Zagreb, 23. travnja 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.