Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dentalnoj medicini

NN 46/2021 (30.4.2021.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dentalnoj medicini

Hrvatski sabor

931

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DENTALNOJ MEDICINI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dentalnoj medicini, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 23. travnja 2021.

Klasa: 011-01/21-01/26

Urbroj: 71-10-01/1-21-2

Zagreb, 27. travnja 2021.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DENTALNOJ MEDICINI

Članak 1.

U Zakonu o dentalnoj medicini (»Narodne novine«, br. 121/03., 117/08. i 120/09.) u članku 5. riječi: »Hrvatska dentalna komora« zamjenjuju se riječima: »Hrvatska komora dentalne medicine«.

Članak 2.

U članku 13. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Izvantimski zdravstveni suradnici su dentalni tehničari i dentalni higijeničari.«.

Članak 3.

U članku 36.b stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Dentalnim tehničarima – strancima Komora daje odobrenje za samostalan rad na vrijeme određeno prema propisima kojima se uređuje rad stranaca u Republici Hrvatskoj i općim aktima Komore.«.

Članak 4.

U članku 36.i iza riječi: »pacijentu,« riječi: »njegovim osobnim, obiteljskim i socijalnim prilikama« zamjenjuju se riječima: »njegovu zdravstvenom stanju«.

Članak 5.

U članku 36.o iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Protiv upravnog akta iz stavka 3. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.«.

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 5. i 6.

Članak 6.

Iza članka 36.p dodaju se naziv glave i glava V.c, članak 36.r, naslov iznad članka i članak 36.s te članak 36.t koji glase:

»V.c DJELATNOST DENTALNIH HIGIJENIČARA

Članak 36.r

(1) Djelatnost dentalnog higijeničara obavljaju dentalni higijeničari prema uputama i pod nadzorom doktora dentalne medicine.

(2) Djelatnost dentalnog higijeničara obuhvaća sljedeće djelatnosti:

1. pripremu pacijenata za pregled kod doktora dentalne medicine,

2. upoznavanje pacijenata s preventivom oralnog zdravlja (način čišćenja zubi, uporaba zubnog konca, dentalnih četkica itd.),

3. čišćenje mekih i tvrdih naslaga s mekih i tvrdih tkiva,

4. izbjeljivanje zubi,

5. sve ostale pomoćne radnje i poslove prema uputama i nalogu doktora dentalne medicine.

DOZVOLA ZA RAD

Članak 36.s

(1) Dentalnom higijeničaru koji je upisan u registar dentalnih higijeničara Komora će dati dozvolu za rad.

(2) Dozvolom za rad dokazuje se stručna osposobljenost dentalnog higijeničara za obavljanje njihove djelatnosti prema uputama i nadzoru doktora dentalne medicine na području Republike Hrvatske.

(3) Dozvola za rad daje se na vrijeme od šest godina.

(4) Protiv upravnog akta iz stavka 3. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

(5) Dentalnom higijeničaru – strancu Komora daje dozvolu za rad na vrijeme određeno propisima kojima se uređuje rad stranaca u Republici Hrvatskoj.

(6) Uvjete za davanje, obnavljanje i oduzimanje dozvole za rad propisuje općim aktom Komora.

Članak 36.t

Na dentalne higijeničare na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članaka 36.d, 36.h te 36.i ovoga Zakona.«.

Članak 7.

Naziv glave VI. mijenja se i glasi: »HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE«.

Članak 8.

Članak 37.a mijenja se i glasi:

»(1) Pri Komori se osniva Strukovni razred dentalnih tehničara te Strukovni razred dentalnih asistenata i dentalnih higijeničara.

(2) Dentalni tehničari, dentalni asistenti i dentalni higijeničari koji obavljaju djelatnost dentalnih tehničara, dentalnih asistenata i dentalnih higijeničara na području Republike Hrvatske obvezno se učlanjuju u odgovarajući Strukovni razred pri Komori.

(3) Članstvo u Strukovnom razredu pri Komori dobrovoljno je za dentalne tehničare, dentalne asistente i dentalne higijeničare koji ne obavljaju neposredno djelatnost dentalnih tehničara, dentalnih asistenata i dentalnih higijeničara, koji svoju djelatnost obavljaju izvan Republike Hrvatske, koji su u mirovini te koji su nezaposleni.«.

Članak 9.

U članku 39. stavku 1. iza riječi: »asistenata« dodaju se riječi: »i dentalnih higijeničara«.

Članak 10.

U članku 42. podstavcima 2., 4. i 6. iza riječi: »asistenata« dodaju se riječi: »te dentalnih higijeničara«.

Članak 11.

U članku 43. točki 2. iza riječi: »asistenata« dodaju se riječi: »te dentalnih higijeničara«.

U točki 3. iza riječi: »asistenata« dodaju se riječi: »te dentalnih higijeničara«.

U točki 4. iza riječi: »asistenta« dodaju se riječi: »te dentalnog higijeničara«.

U točki 11. iza riječi: »asistenata« dodaju se riječi: »te dentalnih higijeničara«.

U točki 12. iza riječi: »asistenata« dodaju se riječi: »te dentalnih higijeničara«.

U točki 14. iza riječi: »asistenta« dodaju se riječi: »te dentalnog higijeničara«.

Točka 15. mijenja se i glasi:

»15. izdaje glasilo Komore i druge stručne publikacije iz područja rada doktora dentalne medicine, dentalnih tehničara, dentalnih asistenata i dentalnih higijeničara,«.

Članak 12.

U članku 45. stavku 1. iza riječi: »asistenata« dodaju se riječi: »te dentalnih higijeničara«.

U stavku 2. iza riječi: »asistenti« dodaju se riječi: »te dentalni higijeničari«.

Članak 13.

U članku 46. stavku 2. iza riječi: »asistenata« dodaju se riječi: »te dentalnih higijeničara«.

Članak 14.

U članku 47. stavku 2. iza riječi: »asistentu« dodaju se riječi: »te dentalnom higijeničaru«.

Članak 15.

U članku 51. iza riječi: »asistenata« dodaju se riječi: »i dentalnih higijeničara«.

Članak 16.

U članku 52. iza riječi: »asistenata« dodaju se riječi: »i dentalnih higijeničara«.

Članak 17.

U članku 55. iza riječi: »asistent« dodaju se riječi: »te dentalni higijeničar«.

Članak 18.

Naziv glave IX. mijenja se i glasi: »IX. PREKRŠAJNE ODREDBE«.

Članak 19.

U članku 65. iza riječi: »asistenta« briše se zarez, a riječi: »a nema propisane uvjete (članak 2., članak 36.b i 36.o)« zamjenjuju se riječima: »te dentalnog higijeničara, s propisanom razinom kvalifikacije, ali bez propisanih uvjeta (članci 2., 36.b, 36.o i 36.s)«.

Članak 20.

U članku 66. točke 2. i 3. brišu se.

Dosadašnje točke 4., 5. i 6. postaju točke 2., 3. i 4.

Članak 21.

U članku 66.a iza riječi: »asistent« dodaju se riječi: »i dentalni higijeničar«.

U točki 1. iza brojke: »36.c« riječ: »i« zamjenjuje se zarezom, a iza brojke: »36.o« dodaju se riječi: »i 36.s«.

U točki 2. iza brojke: »36.i« riječ: »i« zamjenjuje se zarezom, a iza brojke: »36.p« dodaju se riječi: »i 36.t«.

U točki 3. iza brojke: »36.j« dodaju se riječi: »i 36.n«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

(1) Komora je obvezna uskladiti svoj Statut i opće akte s odredbama ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Komora je obvezna donijeti opći akt iz članka 36.s stavka 6. koji je dodan člankom 6. ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 23.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-01/115

Zagreb, 23. travnja 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.