Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti novčarskih institucija

NN 46/2021 (30.4.2021.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti novčarskih institucija

HRVATSKI SABOR

932

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI NOVČARSKIH INSTITUCIJA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti novčarskih institucija, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 23. travnja 2021.

Klasa: 011-01/21-01/27

Urbroj: 71-10-01/1-21-2

Zagreb, 27. travnja 2021.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI NOVČARSKIH INSTITUCIJA

Članak 1.

U Zakonu o zaštiti novčarskih institucija (»Narodne novine«, br. 56/15.) u članku 7. točka 4. mijenja se i glasi:

»4. Poslovnice banaka i štednih banaka s pripadajućim internim i eksternim bankomatima, dnevno-noćnim trezorima i sigurnosnim depozitnim spremnicima te interni i eksterni bankomati drugih pravnih osoba štite se:

– primjenom protuprepadnog sustava s centraliziranom dojavom i nadzorom alarma

– primjenom protuprovalnog sustava s centraliziranom dojavom i nadzorom alarma i spajanjem na unutarnje sirene i vanjske sirene s bljeskalicama

– neprekidnim sustavom video-nadzora unutar i izvan objekta s pohranom video-zapisa u digitalnom obliku

– primjenom sustava kontrole pristupa u prostorije i prostore s posebnom namjenom, sukladno propisanim sigurnosnim procedurama

– tjelesnom zaštitom, pri čemu u poslovnicama poslovnih banaka u kojima se novčarsko poslovanje obavlja na deset i više aktivnih uplatno-isplatnih mjesta s najmanje dva zaštitara u smjeni

– pohranom dnevnog manipulativnog novca u ladice s vremenskom odgodom otvaranja ili kase s vremenskom odgodom otvaranja

– pohranom gotovog novca s uplatno-isplatnih mjesta iznad blagajničkog maksimuma propisanog sigurnosnim procedurama u: centralne trezore ili trezore ili čvrste neprobojne (zidane ili protubalističke) prostore ili prostorije s protuprovalnim ili drugim neprobojnim vratima u sefove s mehaničkim otvaranjem ili sefove s vremenskom odgodom otvaranja ili sefove koji imaju vremensku odgodu otvaranja, ako se nalaze izvan centralnih trezora, trezora ili čvrstih neprobojnih (zidanih ili protubalističkih) prostora ili prostorija s protuprovalnim ili drugim neprobojnim vratima.

4.1. Centralni trezori, trezori i čvrsti neprobojni (zidani ili protubalistički) prostori te prostorije s protuprovalnim ili drugim neprobojnim vratima štite se sustavima protuprovalne i protuprepadne zaštite te sustavom video-nadzora s pohranom video-zapisa. Pristup trezoru i centralnom trezoru mora biti osiguran kontrolom pristupa, a pristup centralnom trezoru dodatno i mehaničkom zaštitom pretprostora čeličnim vratima s rešetkama ili bez njih.

4.2. Uplatno-isplatna mjesta na kojima se posluje tzv. drive-in načinom, odnosno na kojima je omogućeno strankama obaviti novčarsko poslovanje iz vozila, moraju imati neprobojnu protubalističku pregradu, tehničku izvedbu koja omogućava glasovnu komunikaciju te pokretnu transfer-ladicu za provedbu transakcija sa strankama.

4.3. Interni bankomati štite se protuprovalnim sustavom koji detektira otvaranje vrata, a svaki nasilni pokušaj ulaza u prostor sefa bankomata dojavljuje na centralni dojavni sustav zaštitarske tvrtke i putem zvučnog alarma, neprekidnim video-nadzorom s pohranom video-zapisa kojim se pokriva i korisnički i pozadinski dio bankomata te, u skladu s prosudbom ugroženosti svake pojedine lokacije u odnosu na povećani rizik za osobe i imovinu, sustavom elektrokemijske zaštite čijom se aktivacijom trajno označavaju i uništavaju novčanice s vidljivo istaknutom oznakom o uništenju i obojenju novca pri pokušaju nasilne provale u bankomat. Prosudbu ugroženosti svake pojedine lokacije internih bankomata u odnosu na povećani rizik za osobe i imovinu provodi banka, sukladno propisu kojim se uređuje djelatnost privatne zaštite.

4.4. Eksterni bankomati štite se sustavom elektrokemijske zaštite čijom se aktivacijom trajno označavaju i uništavaju novčanice s vidljivo istaknutom oznakom o uništenju i obojenju novca pri pokušaju nasilne provale u bankomat i protuprovalnim sustavom koji svaki nasilni pokušaj ulaza u prostor sefa bankomata dojavljuje na centralni dojavni sustav zaštitarske tvrtke i putem zvučnog alarma, a iznimno neprekidnim video-nadzorom koji pokriva korisnički dio bankomata s pohranom video-zapisa za bankomate nad kojima je počinjeno kazneno djelo provale, pokušaja provale ili skimminga. Pohrana video-zapisa s eksternih bankomata može biti na snimaču unutar bankomata ili u prostoriji za bankomat u zaštićenom protusabotažnom metalnom kućištu odgovarajuće klase protuprovalnosti s dojavom neovlaštenog pristupa snimaču ili se video signal može odaslati na izdvojenu lokaciju na kojoj se snima.

4.5. Svaki novi eksterni bankomat koji se stavlja u promet na korištenje građanima ili se zamjenjuje radi amortizacije ili uništenja po počinjenju kaznenog djela mora prije primjene, odnosno puštanja u pogon odmah biti opremljen sustavom elektrokemijske zaštite.

4.6. Interni i eksterni bankomati moraju imati neprekidni nadzor komunikacijske veze bankomata s dojavnim centrom, a sefovi bankomata moraju imati EN 1143-1 europski certifikat za protuprovalnost.

4.7. Dnevno-noćni trezori banaka štite se protuprovalnim sustavom koji registrira i dojavljuje nasilni pokušaj ulaza u trezor na centralni dojavni sustav zaštitarske tvrtke te obveznim neprekidnim video-nadzorom koji pokriva vanjski korisnički dio trezora, s pohranom video-zapisa. Konstrukcija depozitnog sefa za dnevno-noćne trezore mora imati EN 1143-2 europski certifikat za protuprovalnost.

4.8. Sigurnosni depozitni spremnici u koje se pohranjuje novac i vrijednosti štite se kombiniranom zaštitom (minimalno protuprovalni sustav s dojavom na centralni dojavni sustav zaštitarske tvrtke ili zvučnim alarmom te mehanička zaštita putem učvršćenja spremnika za čvrstu podlogu i načinom otvaranja vrata putem elektromehaničkih brava sa šiframa ili suključarstvom).«.

Članak 2.

U članku 15. stavku 1. iza riječi: »i kretanja,« dodaju se riječi: »sustava elektrokemijske zaštite,«.

Članak 3.

U članku 16. stavku 1. iza riječi: »članka 29. stavka 2.« dodaju se riječi: »točke 2.«.

U podstavku 7. iza riječi: »spremnik« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »kasetu bankomata«.

Članak 4.

U članku 19. stavku 2. točka 8. mijenja se i glasi:

»8. bankomate i druge uplatno-isplatne uređaje s tehnologijom kojom se postiže isti ili veći učinak zaštite novčanica ili se zbog drugih sigurnosnih, tehničkih ili organizacijskih razloga ne mogu uspostaviti osnovne mjere zaštite«.

Članak 5.

U članku 42. stavku 1. točka 30. mijenja se i glasi:

»30. u kojoj ugradnja elemenata i sustava tehničke zaštite (protuprovalnih i protuprepadnih sustava, sustava video-nadzora, sustava kontrole ulaza/izlaza i kretanja, sustava elektrokemijske zaštite, protubalističke pregrade i drugi ugrađeni elementi i sustavi) nije provedena sukladno posebnim propisima kojima se uređuje djelatnost tehničke zaštite, kao i normama navedenim u popisu iz članka 14. stavka 3. i članka 45. stavka 1. (članak 15. stavak 1.)«.

Članak 6.

U članku 43. stavku 1. točka 6. mijenja se i glasi:

»6. koja u tehničkoj dokumentaciji za uređaje i sustave elektrokemijske zaštite nema izvješća o ispitivanju s pozivom na normu kojom se ispituju svi sigurnosni parametri (elektro-ispitivanja, ispitivanja na mehanički, termički i drugi prodor u spremnik, kasetu bankomata ili uređaj te ispitivanje na postotak oštećenja novčanica) (članak 16. stavak 1. podstavak 7.)«.

Iza točke 6. dodaje se točka 6.a koja glasi:

»6.a koja u tehničkoj dokumentaciji za uređaje i sustave mehaničke i elektroničke zaštite u spremnicima za prijenos vrijednosti nema izvješća o ispitivanju s pozivom na normu kojom se ispituju svi sigurnosni parametri (elektro-ispitivanja, ispitivanja na mehanički, termički i drugi prodor u spremnik) (članak 16. stavak 1. podstavak 8.)«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

(1) Novčarske institucije dužne su uspostaviti mjere elektrokemijske zaštite novca u bankomate propisane ovim Zakonom u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, osim kada se novi eksterni bankomat stavlja u promet na korištenje građanima ili se zamjenjuje radi amortizacije ili uništenja po počinjenju kaznenog djela, koji mora prije primjene, odnosno puštanja u pogon odmah biti opremljen sustavom elektrokemijske zaštite.

(2) Uspostava mjera iz stavka 1. ovoga članka mora biti provedena tako da se elektrokemijska zaštita uvede u najmanje jednu trećinu od ukupnog broja eksternih bankomata svake godine, a prioriteti ugradnje ovise o procjeni rizika za počinjenje kaznenih djela na bankomatima na svakoj pojedinoj lokaciji u odnosu na povećani rizik za osobe i imovinu, koju provodi banka.

Članak 8.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-01/166

Zagreb, 23. travnja 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.