Uredba o izmjenama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjesta«

NN 46/2021 (30.4.2021.), Uredba o izmjenama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjesta«

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

935

Na temelju članka 7. stavka 7. podstavka 1. Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (»Narodne novine«, broj 92/14.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. travnja 2021. donijela

UREDBU

O IZMJENAMA UREDBE O TIJELIMA U SUSTAVIMA UPRAVLJANJA I KONTROLE KORIŠTENJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA, EUROPSKOG FONDA ZA REGIONALNI RAZVOJ I KOHEZIJSKOG FONDA, U VEZI S CILJEM »ULAGANJE ZA RAST I RADNA MJESTA«

Članak 1.

U Uredbi o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjesta« (»Narodne novine«, br. 107/14., 23/15., 129/15., 15/17. i 18/17. – ispravak), u članku 3. stavku 1. riječi: »Središnje tijelo državne uprave« zamjenjuju se riječju: »Ministarstvo«.

U stavku 3. riječi: »Središnje tijelo državne uprave« zamjenjuju se riječju: »Ministarstvo«.

Članak 2.

U članku 5. stavku 1. riječi: »Središnje tijelo državne uprave« zamjenjuju se riječju: »Ministarstvo«.

U stavku 2. riječi: »Središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove rada i mirovinskoga sustava« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo nadležno za poslove rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike«.

Članak 3.

Prilog – Prikaz Posredničkih tijela nadležnih za provedbu izabranih investicijskih prioriteta, po Operativnom programu, Prikaz 1 Operativni program »Konkurentnost i kohezija« i Prikaz 2 Operativni program »Učinkoviti ljudski potencijali«, koji je sastavni dio Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjesta« (»Narodne novine«, br. 107/14., 23/15., 129/15., 15/17. i 18/17. – ispravak), zamjenjuje se novim Prilogom – Prikaz Posredničkih tijela nadležnih za provedbu izabranih investicijskih prioriteta, po Operativnom programu, Prikazom 1 Operativni program »Konkurentnost i kohezija« i Prikazom 2 Operativni program »Učinkoviti ljudski potencijali«, koji je sastavni dio ove Uredbe.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-03/87

Urbroj: 50301-05/14-21-3

Zagreb, 29. travnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PRILOG

PRIKAZ POSREDNIČKIH TIJELA NADLEŽNIH ZA PROVEDBU IZABRANIH INVESTICIJSKIH PRIORITETA, PO OPERATIVNOM PROGRAMU

Prikaz 1
Operativni program »Konkurentnost i kohezija«
Prioritetna osIzabrani investicijski prioritetOznaka
specifičnog cilja (OSC)
Naziv specifičnog ciljaPosredničko tijelo razine 1Posredničko tijelo razine 2Posredničko tijelo integriranih teritorijalnih ulaganja
1. Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacijaPoboljšanje infrastrukture i kapaciteta za istraživanje i inovacije (I&I) s ciljem razvijanja uspješnosti I&I te promoviranje centara za kompetencije, posebno onih od europskog interesa1a1Povećana sposobnost sektora istraživanja i razvoja (IR) za obavljanje istraživanja vrhunske kvalitete i zadovoljavanje potreba gospodarstvaMinistarstvo znanosti i obrazovanjaSredišnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
Promicanje poslovnih ulaganja u inovacijama i istraživanjima te razvoj veza i sinergija između poduzeća, IR centara i visokog obrazovanja, osobito razvoja proizvoda i usluga, tehnološko povezivanje, socijalna inovacija, ekološka inovacija, kulturna i kreativna industrija, usluge javnog servisa, zahtjevi za poticajima, umrežavanje, klasteri i otvorena inovacija kroz pametnu specijalizaciju, tehnološko jačanje i primijenjeno istraživanje, pilot linije, pred proizvodna provjera valjanosti, napredne proizvodne mogućnosti i početne proizvodnje, posebno u Ključnim tehnologijama koje potiču razvoj i inovacije i širenje tehnologija za opću namjenu1b1Novi proizvodi i usluge kao rezultat djelatnosti istraživanja, razvoja i inovacija (IRI)

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
1b2Jačanje djelatnosti istraživanja, razvoja i inovacija (IRI) poslovnog sektora kroz stvaranje povoljnog inovacijskog okruženjaMinistarstvo gospodarstva i održivog razvojaSredišnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
2. Korištenje informacijske i komunikacijske tehnologijeProširenje dostupnosti širokopojasnog pristupa i izgradnja mreža velikih brzina te podrška usvajanju novih tehnologija i mreža za digitalno gospodarstvo2a1Razvoj infrastrukture širokopojasne mreže sljedeće generacije u područjima bez infrastrukture širokopojasne mreže sljedeće generacije i bez dovoljno komercijalnog interesa, za maksimalno povećanje socijalne i ekonomske dobrobitiMinistarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unijeSredišnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
Jačanje aplikacija informacijskih i komunikacijskih tehnologija za e – vladu, e – učenje, e – uključenost, e – kulturu i e – zdravlje2c1Povećanje korištenja IKT-a u komunikaciji između građana i javne uprave putem uspostave IKT koordinacijske strukture i softverskih rješenjaMinistarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unijeSredišnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
3. Poslovna konkurentnostPromicanje poduzetništva, posebno olakšavajući ekonomsko iskorištavanje novih ideja i poticanje stvaranja novih poduzeća, uključujući putem poslovnih inkubatora3a1Bolji pristup financiranju za male i srednje poduzetnike

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (osim za specifični cilj 3a1 koji se provodi putem financijskih instrumenata iz Glave IV. Uredbe (EU) br. 1303/2013)
3a2Omogućavanje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništvaGrad središte urbanog područja u kojem se provodi integrirano teritorijalno ulaganje
Podupiranje kapaciteta MSP-ova za rast na regionalnom, nacionalnom i međunarodnom tržištu te angažiranost u inovacijskim procesima3d1Poboljšani razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika na domaćim i stranim tržištimaSredišnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (za specifični cilj 3a2, u dijelu u kojem se provodi kao integrirano teritorijalno ulaganje – isključivo Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije)
3d2Poboljšana inovativnost malih i srednjih poduzetnika
4. Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energijePromicanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u poduzećima4b1Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u proizvodnim industrijamaMinistarstvo gospodarstva i održivog razvojaFond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
4b2Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u privatnom uslužnom sektoru (turizam i trgovina)
Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade, i u stambenom sektoru4c1Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektoraMinistarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
4c2Smanjenje potrošnje energije u višestambenim zgradama
4c3Povećanje učinkovitosti sustava toplinarstvaMinistarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (za specifični cilj 4c3 koji se provodi kao integrirano teritorijalno ulaganje)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (za specifične ciljeve 4c4 i 4d1)

Grad središte urbanog područja u kojem se provodi integrirano teritorijalno ulaganje
4c4Povećanje učinkovitosti sustava javne rasvjete
Razvoj i provedba pametnih sustava distribucije koji djeluju pri niskim i srednjim razinama napona4d1Pilot-projekt uvođenja naprednih mreža
5. Klimatske promjene i upravljanje rizicimaPodupiranje ulaganja za prilagodbu na klimatske promjene, uključujući pristupe temeljene na ekosustavu5a1Poboljšanje praćenja, predviđanja i planiranja mjera prilagodbe klimatskim promjenamaMinistarstvo gospodarstva i održivog razvojaFond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Promicanje ulaganja koja se odnose na posebne rizike, osiguranje otpornosti na katastrofe i razvoj sustava za upravljanje katastrofama5b1Jačanje sustava upravljanja katastrofamaMinistarstvo gospodarstva i održivog razvojaHrvatske vode
6. Zaštita okoliša i održivost resursaOčuvanje, zaštita, promicanje i razvoj prirodne i kulturne baštine6c1Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštineMinistarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unijeSredišnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unijeGrad središte urbanog područja u kojem se provodi integrirano teritorijalno ulaganje
6c2Povećanje atraktivnosti, edukativnog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine
Aktivnosti kojima se poboljšava urbani okoliš, revitalizacija gradova, obnova i dekontaminacija nekadašnjeg industrijskog zemljišta (uključujući prenamijenjena područja), smanjenje zagađenja zraka i promicanje mjera za smanjenje buke6e1Poboljšanje sustava upravljanja i praćenja kvalitete zraka sukladno Uredbi 2008/50/EZMinistarstvo gospodarstva i održivog razvojaFond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
6e2Obnova brownfield lokacija (bivša vojna i/ili industrijska područja) unutar ITUMinistarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unijeSredišnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unijeGrad središte urbanog područja u kojem se provodi integrirano teritorijalno ulaganje
Ulaganje u sektor otpada kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve6i1Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagalištaMinistarstvo gospodarstva i održivog razvojaFond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Ulaganje u vodni sektor kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve6ii1Unaprjeđenje javnog vodoopskrbnog sustava sa svrhom osiguranja kvalitete i sigurnosti usluga opskrbe pitkom vodomMinistarstvo gospodarstva i održivog razvojaHrvatske vode
6ii2Razvoj sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja voda
Zaštita i obnova biološke raznolikosti i tla te promicanje eko usluga, uključujući NATURA 2000 i »zelenu« infrastrukturu6iii1Poboljšano znanje o stanju bioraznolikosti kao temelja za učinkovito praćenje i upravljanje bioraznolikošćuMinistarstvo gospodarstva i održivog razvojaFond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
6iii2Uspostava okvira za održivo upravljanje bioraznolikošću (primarno Natura 2000)
6iii3Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima
7. Povezanost i mobilnostPodupiranje multimodalnog jedinstvenog europskog prometnog prostora ulaganjem u TEN – T7a1Unaprjeđenje cestovne mreže TEN – T i pristupa cestovnoj mreži TEN – T

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
Poboljšavanje regionalne mobilnosti povezivanjem sekundarnih i tercijarnih čvorišta s infrastrukturom TEN – T – a, uključujući multimodalna čvorišta7b1Poboljšanje cestovne sigurnosti u dijelovima s visokom razinom mješovitog prometa
Podupiranje multimodalnog jedinstvenog europskog prometnog prostora ulaganjem u TEN – T7i1Povećanje teretnog prometa na unutarnjim vodnim putovima
Razvoj i unapređenje prometnih sustava prihvatljivih za okoliš, i prometni sustavi s niskim emisijama CO2, uključujući unutarnje plovne putove i pomorski prijevoz, luke, multimodalne veze i aerodromsku infrastrukturu, radi promicanja održive regionalne i lokalne mobilnosti7ii1Poboljšanje dostupnosti naseljenih otoka za njihove stanovnike
7ii2Povećanje broja putnika u javnom prijevozuGrad središte urbanog područja u kojem se provodi integrirano teritorijalno ulaganje
7ii3Poboljšanje dostupnosti Dubrovnika i otoka zrakom
Razvoj i obnova sveobuhvatnih, visokokvalitetnih i interoperabilnih željezničkih sustava te promicanje mjera za smanjenje buke7iii1Povećanje uporabe i važnosti željezničke mreže
8. Socijalno uključivanje i zdravljeUlaganje u zdravstvenu i socijalnu infrastrukturu što pridonosi nacionalnom, regionalnom i lokalnom razvoju, smanjujući nejednakosti u smislu zdravstvenog statusa, promičući socijalnu uključenost, kulturne i rekreativne usluge te prelazak s institucijske skrbi na skrb u zajednici9a1Poboljšanje pristupa primarnoj i hitnoj zdravstvenoj zaštiti, s fokusom na udaljena i deprivirana područjaMinistarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unijeSredišnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
9a2Poboljšanje učinkovitosti i dostupnosti bolničkog liječenja
9a3Promicanje socijalne uključenosti i smanjenje nejednakosti kroz poboljšani pristup socijalnim uslugama te prelazak s institucionalne skrbi na skrb u zajednici putem poboljšane socijalne infrastrukture
9a4Provedba pilot aktivnosti koje imaju za cilj promociju socijalne uključenosti i smanjenje siromaštva ratnih veterana i civilnih žrtava Domovinskog rata
9a5Jačanje kapaciteta sustava za borbu protiv COVID-19 u Republici Hrvatskoj
Pružanje podrške fizičkoj, gospodarskoj i socijalnoj obnovi ugroženih zajednica u urbanim i ruralnim područjima9b1Održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija pet depriviranih pilot područja s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva
9.Obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenjeUlaganje u obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje kroz razvoj infrastrukture za obrazovanje i osposobljavanje10a1Razvoj digitalno zrelih škola koje su spremne za korištenje potencijala informacijsko komunikacijske tehnologije u obrazovanju i razvoju vještina za 21. stoljeća, potrebnih na tržištu radaMinistarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unijeSredišnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
10a2Modernizacija, unaprjeđenje i povećanje infrastrukture studentskog smještaja u visokom obrazovanju s ciljem poboljšanja pristupa visokom obrazovanju te završetak studija za studente u nepovoljnom položaju
10a3Povećanje relevantnosti strukovnog obrazovanja kroz poboljšanje uvjeta za stjecanje praktičnih vještina u ciljanim sektorima srednjeg strukovnog obrazovanja s ciljem postizanja veće zapošljivosti učenika srednjeg strukovnog obrazovanja
10. Tehnička pomoćNije primjenjivoTA1Osiguravanje odgovarajućih i učinkovitih ljudskih resursa za provedbu operativnih programaMinistarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unijeSredišnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
TA2Podrška učinkovitoj provedbi, praćenju i evaluaciji programa
TA3Podrška informiranju javnosti i podizanju kapaciteta potencijalnih korisnika za pripremu projekata i njihovu provedbu
11. Jačanje oporavka od krize u kontekstu pandemije COVID-19 i priprema za zeleni, digitalni i otporni oporavak gospodarstvaMinistarstvo gospodarstva i održivog razvojaHrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
12. Sanacija šteta od potresaMinistarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unijeSredišnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije


Prikaz 2
Operativni program »Učinkoviti ljudski potencijali«
Prioritetna osIzabrani investicijski prioritetOznaka
specifičnog cilja (OSC)
Naziv specifičnog cilja

Posredničko tijelo

razine 1

Posredničko tijelo razine 2
1. Visoka zapošljivost i mobilnost radne snagePristup zapošljavanju za osobe koje traže posao i neaktivne osobe, uključujući one koji su dugotrajno nezaposleni i one koji su daleko od tržišta rada, kao i provedbom lokalnih inicijativa za zapošljavanje i potpore za mobilnost radne snage8.i.1Povećanje zapošljavanja nezaposlenih osoba, posebice dugotrajno nezaposlenih i osoba čije vještine ne odgovaraju potrebama tržišta radaMinistarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politikeHrvatski zavod za zapošljavanje
8.i.2Povećanje održivog samozapošljavanja nezaposlenih osoba, posebice žena
8.i.3Očuvanje radnih mjesta, zadržavanje u zaposlenju radnika koji su proglašeni viškom te jačanje brzog ponovnog zapošljavanja osoba koje su postale nezaposlene nakon što su proglašene viškom
Održiva integracija mladih na tržište rada (ESF), posebno onih koji nisu zaposleni, ne obrazuju se niti osposobljavaju, uključujući mlade koji su izloženi riziku od socijalne isključenosti i mlade iz marginaliziranih zajednica, uključujući provedbom Garancije za mlade8.ii.1 (ESF)Povećanje zapošljavanja i integracije dugotrajno nezaposlenih iz NEET skupine na tržište rada i za sve iz NEET skupine od 2019. godineMinistarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politikeHrvatski zavod za zapošljavanje (i za specifični cilj 8.ii.1 (ESF), u dijelu koji se provodi kao integrirano teritorijalno ulaganje)
Održiva integracija mladih na tržište rada (Inicijativa za zapošljavanje mladih IZM-YEI), posebno onih koji nisu zaposleni, ne obrazuju se niti osposobljavaju, uključujući mlade koji su izloženi riziku od socijalne isključenosti i mlade iz marginaliziranih zajednica, uključujući provedbom Garancije za mlade8.ii.1 (YEI)Povećanje zapošljavanja i brze integracije NEET skupine kroz Inicijativu za zapošljavanje mladih na tržište rada

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Hrvatski zavod za zapošljavanje

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Modernizacija ustanova tržišta rada kao što su javne i privatne službe za zapošljavanje te bolja usklađenost s potrebama tržišta rada, uključujući putem djelovanja koja povećavaju transnacionalnu mobilnost radne snage, kao i putem programa mobilnosti, te bolja suradnja institucija i relevantnih dionika8.vii.1Jačanje kapaciteta lokalnih partnerstava za zapošljavanje i povećanje zaposlenosti najranjivijih skupina na lokalnim tržištima radaMinistarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politikeHrvatski zavod za zapošljavanje
8.vii.2Povećanje dostupnosti i kvalitete javno dostupnih informacija i usluga na tržištu rada, uključujući mjere APZ-a
2. Socijalno uključivanjeAktivna uključenost, uključujući s ciljem promicanja jednakih mogućnosti te aktivnog sudjelovanja i poboljšanja zapošljivosti9.i.1Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Ministarstvo kulture i medija

Hrvatski zavod za zapošljavanje (i za specifični cilj 9.i.1, u dijelu koji se provodi kao integrirano teritorijalno ulaganje)

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

9.i.2Jačanje aktivnog uključivanja kroz implementaciju integriranih projekata za obnovu 5 nerazvijenih pilot područja.Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politikeHrvatski zavod za zapošljavanje
Poboljšanje pristupa pristupačnim, održivim i visokokvalitetnim uslugama, uključujući usluge zdravstvene skrbi i socijalne usluge od općeg interesa9.iv.1Održivo poboljšanje pristupa zdravstvenoj skrbi u nerazvijenim područjima i za ranjive skupine te promocija zdravljaMinistarstvo zdravstvaHrvatski zavod za zapošljavanje
9.iv.2Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Ministarstvo turizma i sporta

Hrvatski zavod za zapošljavanje (i za specifični cilj 9.iv.2, u dijelu koji se provodi kao integrirano teritorijalno ulaganje)

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

Promicanje društvenog poduzetništva i strukovne integracije u društvenim poduzećima te društvene ekonomije i ekonomije solidarnosti radi olakšavanja pristupa zapošljavanju9.v.1Povećanje broja i održivosti društvenih poduzeća i njihovih zaposlenikaMinistarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Hrvatski zavod za zapošljavanje

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

3. Obrazovanje i cjeloživotno učenjePoboljšanje kvalitete i učinkovitosti tercijarnog i ekvivalentnog obrazovanja te pristupa njemu radi povećanja sudjelovanja u njemu i njegova stjecanja, posebno za skupine u nepovoljnom položaju10.ii.1Poboljšanje kvalitete, relevantnosti i učinkovitosti visokog obrazovanjaMinistarstvo znanosti i obrazovanjaAgencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (i za specifične ciljeve 10.iii.3 i 10.iv.1, u dijelu koji se provodi kao integrirano teritorijalno ulaganje)
10.ii.2Povećanje stope stečenog visokog obrazovanja
10.ii.3Poboljšanje uvjeta rada za hrvatske istraživačeMinistarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (za specifični cilj 10.iii.3, u dijelu koji se provodi kao integrirano teritorijalno ulaganje)
Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnom, neformalnom i informalnom okruženju, unapređenje znanja, vještina i kompetencija radne snage, promicanje fleksibilnih načina učenja, između ostalog profesionalnim savjetovanjem i potvrđivanjem stečenih kompetencija10.iii.1Omogućavanje boljeg pristupa obrazovanju učenicima u nepovoljnom položaju u pred-tercijarnom obrazovanju
10.iii.2Promicanje pristupa cjeloživotnom učenju kroz unapređivanje ključnih kompetencija studenata, te primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija u poučavanju i učenju
10.iii.3Poboljšanje obrazovnog sustava za odrasle i unapređenje vještina i kompetencija odraslih polaznika
Poboljšanje značaja obrazovnih sustava i sustava osposobljavanja za tržište rada, olakšavanje prijelaza iz škole na posao, jačanje sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te njihove kvalitete, između ostalog mehanizmima za predviđanje vještina, prilagodbom nastavnih planova i programa te uvođenjem i razvojem sustava učenja koji se temelje na radu, uključujući dualne sustave učenja i programe naukovanja10.iv.1Modernizacija ponude strukovnog obrazovanja te podizanje njegove kvalitete radi povećanja zapošljivosti učenika kao i mogućnosti za daljnje obrazovanje

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (za specifični cilj 10.iv.1, u dijelu koji se provodi kao integrirano teritorijalno ulaganje)

Ministarstvo turizma i sporta

4. Dobro upravljanjeUlaganje u institucionalne kapacitete te u učinkovitost javnih uprava i javnih usluga na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini s ciljem reformiranja, boljeg uređivanja i dobrog upravljanja11.i.1Povećanje djelotvornosti i kapaciteta u javnoj upravi kroz poboljšanje pružanja usluga i upravljanja ljudskim potencijalimaMinistarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politikeHrvatski zavod za zapošljavanje
11.i.2Unapređenje kapaciteta i funkcioniranja pravosuđa kroz poboljšanje upravljanja i kompetencija
Izgradnja kapaciteta za sve dionike koji osiguravaju obrazovanje, cjeloživotno obrazovanje, osposobljavanje te zapošljavanje i socijalne politike, uključujući uz pomoć sektorskih i teritorijalnih paktova radi omogućavanja reformi na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini11.ii.1Razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito udruga i socijalnih partnera, te jačanje civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Ured za udruge

Ministarstvo kulture i medija

Hrvatski zavod za zapošljavanje

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

5. Tehnička pomoćNije primjenjivo1.Osiguranje učinkovite pripreme, upravljanja, provedbe, praćenja, vrednovanja i kontrole Operativnog programaMinistarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politikeHrvatski zavod za zapošljavanje
2.Podrška potencijalnim korisnicima i regionalnim dionicima u uspješnom prijavljivanju i provedbi ESF projekata jačanjem njihovih kapaciteta i razvijanjem kvalitetne zalihe budućih projekata
3.Podrška komunikacijskim aktivnostima u svrhu djelotvorne provedbe Komunikacijske strategije i osiguranje kvalitetnog informiranja potencijalnih korisnika i voditelja projekata o mogućnostima i uvjetima financiranja u okviru Operativnog programa
6. Ublažavanje posljedica krize u kontekstu pandemije bolesti COVID -19Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politikeHrvatski zavod za zapošljavanje