Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za razvoj socijalnih politika

NN 46/2021 (30.4.2021.), Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za razvoj socijalnih politika

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

937

Na temelju članka 24. stavaka 1. i 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. travnja 2021. donijela

ODLUKU

O OSNIVANJU NACIONALNOG VIJEĆA ZA RAZVOJ SOCIJALNIH POLITIKA

I.

Ovom Odlukom osniva se Nacionalno vijeće za razvoj socijalnih politika (u daljnjem tekstu: Vijeće), određuju zadaće i sastav Vijeća, te uređuju druga pitanja iz djelokruga Vijeća.

II.

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

III.

(1) Vijeće je savjetodavno i stručno tijelo Vlade Republike Hrvatske.

(2) Zadaća Vijeća je da Vladi Republike Hrvatske daje prijedloge, mišljenja i stručna obrazloženja radi razvoja socijalnih politika, osobito:

1. praćenje primjene međunarodnih ugovora i postojećih propisa koji se odnose na područje sustava socijalne zaštite

2. praćenje potreba na području socijalne zaštite

3. predlaganje programa mjera i razvoja na području socijalne zaštite

4. praćenje rada u području socijalnog planiranja i razvojnog usmjerenja u sustavu socijalne zaštite

5. praćenje standarda socijalnih usluga i drugih pitanja iz područja socijalne zaštite.

(3) Vijeće se sastaje po potrebi, a najmanje jednom mjesečno.

(4) Sjednice Vijeća saziva predsjednik Vijeća.

IV.

(1) Vijeće čine:

– predstavnik Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, predsjednik Vijeća

– predstavnik Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, zamjenik predsjednika Vijeća

– predstavnik Ministarstva financija

– predstavnik Ministarstva znanosti i obrazovanja

– predstavnik Ministarstva zdravstva

– predstavnik Ministarstva pravosuđa i uprave

– predstavnik Ministarstva unutarnjih poslova

– predstavnik Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja

– predstavnik Ministarstva kulture i medija

– predstavnik Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

– predstavnik Ministarstva vanjskih i europskih poslova

– predstavnik Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade

– predstavnik Ureda za udruge

– predstavnik Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

– predstavnik Ureda za ravnopravnost spolova

– predstavnik Hrvatske zajednice županija

– predstavnik Udruge gradova u Republici Hrvatskoj

– predstavnik Hrvatske zajednice općina

– predstavnik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

– predstavnik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – Studijskog centra socijalnog rada

– predstavnik Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

– predstavnik Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

– predstavnik Hrvatske komore socijalnih radnika

– predstavnik Hrvatske psihološke komore

– predstavnik Hrvatske komore socijalnih pedagoga

– predstavnik Hrvatske komore edukacijskih rehabilitatora

– predstavnik Hrvatske komore psihoterapeuta

– predstavnik Sindikata zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske

– predstavnik Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske

– predstavnik udruga na području zaštite i promicanja prava djece

– predstavnik udruga udomitelja

– predstavnik umirovljenika

– četiri predstavnika organizacija civilnoga društva.

(2) Svaki član Vijeća ima svoga zamjenika koji ga mijenja u slučaju odsutnosti, odnosno spriječenosti.

(3) Vijeće ima predsjednika i zamjenika predsjednika.

V.

(1) Sjednicama Vijeća mogu prisustvovati drugi predstavnici organizacija civilnoga društva, na poziv predsjednika, bez prava glasa.

(2) Predstavnici organizacija civilnoga društva pozivaju se prema temi dnevnog reda sjednice Vijeća.

VI.

(1) Stručne i administrativne poslove za Vijeće obavlja Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

(2) Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike imenuje tajnika i pomoćnika tajnika Vijeća iz reda državnih službenika Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

VII.

(1) Predsjednika, zamjenika predsjednika, članove i zamjenike članova Vijeća imenuje Vlada Republike Hrvatske.

(2) Članovi Vijeća iz točke IV. stavka 1. ove Odluke za tijela državne uprave su predstavnici na dužnosničkoj razini.

(3) Članovi Vijeća i zamjenici članova Vijeća imenuju se na prijedlog čelnika tijela, odnosno institucija iz točke IV. stavka 1. ove Odluke.

(4) Članovi Vijeća i njihovi zamjenici, predstavnici Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske, udruga na području zaštite i promicanja prava djece, udruga udomitelja, predstavnika umirovljenika i organizacija civilnoga društva imenuju se na prijedlog Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

(5) Zadužuju se tijela državne uprave te institucije iz točke IV. ove Odluke da, u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike dostave prijedloge za članove i zamjenike članova, u svrhu upućivanja u proceduru imenovanja.

VIII.

(1) Vijeće donosi Poslovnik o svome radu.

(2) Vijeće donosi do 31. prosinca tekuće godine godišnji plan rada za iduću godinu, kojim se utvrđuju i nositelji pojedinih zadataka.

(3) Godišnje izvješće o radu za proteklu godinu Vijeće podnosi Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike do 31. siječnja tekuće godine.

IX.

Sredstva za rad Vijeća osiguravaju se iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske na poziciji Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

X.

Predsjednik, zamjenik predsjednika, članovi, zamjenici članova, tajnik i pomoćnik tajnika Vijeća ne primaju naknadu za rad u Vijeću.

XI.

(1) Rad Vijeća je javan.

(2) Javnost rada Vijeća osigurava se kroz mrežnu stranicu Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

XII.

Zadužuje se Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike da o ovoj Odluci izvijesti tijela i institucije iz točke IV. stavka 1. ove Odluke.

XIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-04/157
Urbroj: 50301-04/12-21-2
Zagreb, 29. travnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.