Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i obliku iskaznice inspektora u Ministarstvu socijalne politike i mladih, načinu izdavanja i vođenja upisnika o izdanim iskaznicama

NN 46/2021 (30.4.2021.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i obliku iskaznice inspektora u Ministarstvu socijalne politike i mladih, načinu izdavanja i vođenja upisnika o izdanim iskaznicama

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

938

Na temelju članka 225. stavak 2. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20) ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU I OBLIKU ISKAZNICE INSPEKTORA U MINISTARSTVU SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH, NAČINU IZDAVANJA I VOĐENJA UPISNIKA O IZDANIM ISKAZNICAMA

Članak 1.

U Pravilniku o sadržaju i obliku iskaznice inspektora u Ministarstvu socijalne politike i mladih, načinu izdavanja i vođenja upisnika o izdanim iskaznicama »Narodne novine« broj 66/15 u naslovu Pravilnika mijenja se naziv ministarstva te se riječi »Ministarstvu socijalne politike i mladih«, zamjenjuju riječima »Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike«.

Članak 2.

U članku 4. točki 3. riječi »Ministarstvo socijalne politike i mladih« zamjenjuju se riječima »Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike«.

U točki 8. riječ »(»Narodne novine«, broj 157/13 i 152/14)« zamjenjuju se riječima »(»Narodne novine«, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20)«.

U točki 11. riječi »ministrice socijalne politike i mladih« zamjenjuju se riječima »ministra rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike«.

Članak 3.

Obrazac »A« i »B« (prednja strana) i Obrazac »A« i »B« (poleđina) mijenjaju se i sastavni su dio ovog Pravilnika.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu osmoga dana od dana objave.

Klasa: 011-02/21-04/4

Urbroj: 524-10/1-21-1

Zagreb, 13. travnja 2021.

Ministar
rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
Josip Aladrović, v. r.

Obrazac »A« (prednja stranica)

Obrazac »B« (prednja stranica)

Obrazac »A« i »B« (poleđina)