Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore za štete od raznih vrsta ptica i ostalih životinja na šaranskim ribnjacima

NN 46/2021 (30.4.2021.), Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore za štete od raznih vrsta ptica i ostalih životinja na šaranskim ribnjacima

Ministarstvo poljoprivrede

939

Na temelju članka 28. stavka 7. Zakona o akvakulturi (»Narodne novine«, broj 130/17, 111/18 i 144/20), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE DRŽAVNE POTPORE ZA ŠTETE OD RAZNIH VRSTA PTICA I OSTALIH ŽIVOTINJA NA ŠARANSKIM RIBNJACIMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju uvjeti, kriteriji i način dodjele državne potpore za štete od raznih vrsta ptica i ostalih životinja na šaranskim ribnjacima, a u skladu sa Smjernicama za ispitivanje državnih potpora u sektoru ribarstva i akvakulture (2015/C 217/01 i 2018/C 422/01) (u daljnjem tekstu: Smjernice).

Članak 2.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

a) »Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja)« – tijelo koje vrši isplate korisnicima

b) »Dozvola za akvakulturu« – isprava na temelju koje se obavlja gospodarska djelatnost akvakulture odnosno uzgoj na šaranskim ribnjacima

c) »Javni izdatak« – sve javne potpore u financiranju operacija, koje potječu iz proračuna nacionalnih, regionalnih ili lokalnih tijela javne vlasti, proračuna Unije povezanog s europskim strukturnim i investicijskim fondovima (ESI fondovi), proračuna tijela javnog prava ili proračuna udruga javnih tijela vlasti ili tijela javnog prava

d) »Korisnik« – svaka fizička ili pravna osoba koja zadovolji uvjete ovoga Pravilnika

e) »Ministar« – čelnik središnjeg tijela državne uprave koje je nadležno za poslove ribarstva

f) »Ministarstvo poljoprivrede« – središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove ribarstva te u ovom slučaju davatelj potpore

g) »Nepravilnost« – kršenje prava Europske unije ili Republike Hrvatske u vezi s njegovom primjenom koje proizlazi iz djelovanja ili propusta gospodarskog subjekta uključenog u provedbu ESI fondova koje šteti, ili bi moglo naštetiti proračunu Europske unije ili Republike Hrvatske, tako da optereti proračun Europske unije ili Republike Hrvatske neopravdanim troškom

h) »Poduzetnik u teškoćama« – znači poduzetnik za kojeg vrijedi najmanje jedna od sljedećih okolnosti:

i. u slučaju društva s ograničenom odgovornošću (osim MSP-ova koji postoje manje od tri godine) ako je više od polovine njegova upisanog temeljnog kapitala izgubljeno zbog akumuliranih gubitaka. To se događa kada se odbijanjem akumuliranih gubitaka od pričuva (i svih drugih elemenata koji se općenito smatraju dijelom vlastitog kapitala društva) dobije negativan kumulativni iznos koji premašuje polovinu upisanog temeljnog kapitala. Za potrebe ove odredbe »društvo s ograničenom odgovornošću« odnosi se posebno na dvije vrste društava navedene u Prilogu I. Direktivi 2013/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o godišnjim financijskim izvještajima, konsolidiranim financijskim izvještajima i vezanim izvješćima za određene vrste poduzeća, o izmjeni Direktive 2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 78/660/EEZ i 83/349/EEZ (SL L 182, 29. 6. 2013.) (u daljnjem tekstu: Direktiva 2013/34/EU), a »temeljni kapital« obuhvaća, prema potrebi, sve premije na dionice

ii. u slučaju trgovačkog društva u kojem su bar neki članovi neograničeno odgovorni za dugove društva (osim MSP-ova koji postoje manje od tri godine), ako je više od polovine njegova kapitala prikazanog u financijskim izvještajima izgubljeno uslijed akumuliranih gubitaka. Za potrebe ove odredbe »društvo u kojem su bar neki članovi neograničeno odgovorni za dugove društva« posebice se odnosi na vrste društva navedene u Prilogu II. Direktivi 2013/34/EU

iii. ako se nad poduzetnikom provodi cjelokupni stečajni postupak ili on ispunjava kriterije u skladu s nacionalnim pravom da se nad njim provede cjelokupni stečajni postupak na zahtjev vjerovnika

iv. ako je poduzetnik primio potporu za sanaciju, a još nije vratio zajam ili okončao jamstvo ili je primio potporu za restrukturiranje, a još podliježe planu restrukturiranja

i) »Radni dan« – svaki dan koji nije subota, nedjelja ili blagdan odnosno svaki dan kad Uprava ribarstva radi

j) »Sumnja na prijevaru« – nepravilnost koja je razlog za pokretanje upravnih ili sudskih postupaka na nacionalnoj razini kako bi se utvrdilo postojanje postupanja s namjerom, osobito prijevare, iz članka 1. stavka 1. točke a) Konvencije o zaštiti financijskih interesa Zajednice sastavljene Aktom Vijeća od 26. srpnja 1995. o sastavljanju Konvencije o zaštiti financijskih interesa Zajednice (SL C316, 27. 11. 1995.) (u daljnjem tekstu: Konvencija o zaštiti financijskih interesa).

(2) Ostali pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u Smjernicama, Uredbi (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354 od 28. 12. 2013.), Uredbi (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 2328/2003, (EZ) br. 861/2006, (EZ) br. 1198/2006, (EZ) br. 791/2007 i Uredbe (EU) br. 1255/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L149, 20. 5. 2014.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 508/2014) i Pravilniku o dodjeli državne potpore u sektoru ribarstva i akvakulture (»Narodne novine«, broj 36/15).

Predmet državne potpore

Članak 3.

(1) Predmet programa državne potpore je dodjela bespovratnih novčanih sredstava za štete i/ili izgubljenu dobit počinjenu od raznih vrsta ptica i drugih životinja na šaranskim ribnjacima (u daljnjem tekstu: potpora).

(2) Potpora se dodjeljuje samo u slučaju da je štetu nanijela vrsta zaštićena u skladu s Prilogom I. Direktive Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o očuvanju divljih ptica (SL L 20, 26. 1. 2010.), Prilogom II. Direktive Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore (SL L 206, 22. 7. 1992.) ili Dodatkom II. ili Dodatkom III. Konvencije o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa (SL L 38, 10. 2. 1982.).

(3) U skladu s odjeljkom 3.2. točkom 35. Smjernica potpora se ne smije dodjeljivati za aktivnosti koje se smatraju neprihvatljivim operacijama iz članka 11. Uredbe (EU) br. 508/2014 osim ako je u Smjernicama navedeno drukčije.

II. UVJETI PRIHVATLJIVOSTI I OBVEZE KORISNIKA

Uvjeti prihvatljivosti

Članak 4.

(1) Za dodjelu potpore moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

a) korisnik mora biti nositelj važeće dozvole za akvakulturu

b) šteta koja je predmet potpore mora biti dokumentirana i prijavljena davatelju potpore

c) predmet potpore ne smije biti financiran nikakvim drugim javnim izdacima

d) korisnik mora imati podmirene financijske obveze prema Državnom proračunu Republike Hrvatske po osnovi javnih davanja

e) korisnik ne smije biti poduzetnik u teškoćama iz članka 2. stavka 1. točke h) ovoga Pravilnika

f) korisnik mora dati suglasnost za objavljivanje informacija o dodijeljenoj potpori u skladu sa odjeljkom 3.9. točkom 69. Smjernica.

(2) Na temelju odjeljka 3.2. točke 31. Smjernica neprihvatljivi su Zahtjevi za potporu korisnika koji ne poštuju pravila Zajedničke ribarstvene politike (ZRP).

(3) Na temelju odjeljka 3.2. točke 32. Smjernica i članka 10. Uredbe (EU) br. 508/2014, neprihvatljivi su Zahtjevi za potporu korisnika koji je počinio:

a) kazneno djelo iz članaka 3. i 4. Direktive 2008/99/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o zaštiti okoliša putem kaznenog prava (SL L328, 6. 12. 2008.)

b) prijevaru u okviru Europskog fonda za ribarstvo ili Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, a sukladno članku 1. Konvencije o zaštiti financijskih interesa Zajednice.

(4) Detaljne odredbe za primjenu uvjeta prihvatljivosti iz stavka 3. ovoga članka propisane su Pravilima prihvatljivosti i sukladnosti zahtjeva za potporu u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, u skladu sa Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2015/288 оd 17. prosinca 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo u pogledu vremenskog razdoblja i datumâ za neprihvatljivost zahtjeva (SL L 51, 24. 2. 2015.) te Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2015/2252 оd 30. rujna 2015. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2015/288 u pogledu razdoblja neprihvatljivosti zahtjevâ za potporu iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (SL L 321, 5. 12. 2015.). Pravila prihvatljivosti i sukladnosti zahtjeva za potporu u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo dostupna su na mrežnim stranicama Upravljačkog tijela (https://euribarstvo.hr/propisi-smjernice/).

Obveze korisnika

Članak 5.

(1) Korisnik je dužan djelovati u skladu s uvjetima iz članka 4. stavaka 2. i 3. ovoga Pravilnika tijekom cijelog razdoblja dodjele potpore i u razdoblju od pet godina nakon završnog plaćanja korisniku.

(2) U slučaju nepoštivanja odredbi iz stavka 1. ovoga članka, Korisnik mora vratiti potporu u cijelosti.

(3) Korisnik je dužan dostavljati točne i istinite podatke i/ili izjave te postupati u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

(4) Korisnik je dužan omogućiti kontrolu na terenu te čuvati i omogućiti dostupnost dokumentacije sukladno članku 12. ovoga Pravilnika.

(5) Korisnik mora ostvariti minimalnu proizvodnju svih vrsta i uzgojnih kategorija od 500,00 kg/ha.

(6) Korisnik mora dokazati da su protiv predmetnih divljih životinja upotrijebljene sve moguće zakonite mjere odvraćanja, što uključuje dokaz o provedbi odgovarajućih mjera za ublažavanje ili sprečavanje štete. U slučaju vrsta koje se u načelu smiju loviti, korisnik mora dokazati da su na predmetnom ribnjaku lov i upotreba mjera odvraćanja bili isključeni ili da su bili nedovoljni da bi se šteta izbjegla.

(7) Korisnik je obvezan dokumentaciju o nastaloj šteti iz članka 4. stavka 1. točke b) ovoga Pravilnika, dostavljati Ministarstvu poljoprivrede tromjesečno i to za I. tromjesečje do 15. travnja, II. tromjesečje do 15. srpnja, III. tromjesečje do 15. listopada i IV. tromjesečje do 15. siječnja.

(8) Iznimno od stavka 7. ovoga članka, korisnici koji nisu prethodno dostavili dokumentaciju o štetama nastalima u godini koja prethodi godini u kojoj se podnosi Zahtjev za potporu, te u I. tromjesečju godine u kojoj se podnosi Zahtjev za potporu, isto dostavljaju uz Zahtjev za potporu.

III. FINANCIRANJE

Članak 6.

(1) Sredstva potpore na temelju ovoga Pravilnika osiguravaju se iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

(2) Najviši iznos potpore koja se može dodijeliti na temelju ovoga Pravilnika na godišnjoj razini određuje se Odlukom o raspoređivanju i korištenju novčanih sredstava namijenjenih za dodjelu državne potpore za štete od raznih vrsta ptica i ostalih životinja na šaranskim ribnjacima koju donosi ministar.

(3) U slučaju da se utvrdi da ukupni zatraženi godišnji iznos potpore na temelju ovoga Pravilnika premašuje iznos novčanih sredstava utvrđenih Odlukom iz stavka 2. ovoga članka, isplata će se vršiti na način da će se svim korisnicima proporcionalno umanjiti iznos potpore koji su ostvarili pravo na temelju ovoga Pravilnika, uzimajući u obzir raspoloživi iznos.

(4) Iznos potpore obračunava se sukladno izračunu i uputama iz Priloga I. ovoga Pravilnika, koji je njegov sastavni dio.

(5) Ministarstvo poljoprivrede će obustaviti dodjelu i/ili isplaćivanje potpore sukladno ovome Pravilniku svakom korisniku koji je primao prethodnu nezakonitu pojedinačnu potporu ili potporu u okviru programa potpora koja je odlukom Europske komisije proglašena nespojivom, dok taj korisnik ne nadoknadi ili ne plati na blokirani račun ukupni iznos nezakonite i nespojive potpore i odgovarajuće kamate za povrat.

IV. ZAHTJEV ZA POTPORU, POSTUPAK OBRADE I ODLUČIVANJE

Članak 7.

(1) Zahtjev za potporu se podnosi na temelju ovoga Pravilnika jednom godišnje, u razdoblju od 15. ožujka do 15. travnja, a zaključno u 2023. godini.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, Zahtjev za potporu u 2021. godini se podnosi u roku od 15 dana od stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(3) Zahtjev za potporu se podnosi na temelju ovoga Pravilnika na obrascu Zahtjeva za potporu koji je dostupan na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva (u daljnjem tekstu: Uprava ribarstva) (www.mps.hr/ribarstvo/).

(4) Prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu korisnik uz obrazac Zahtjeva za potporu obavezno prilaže dokumentaciju koja je propisana Prilogom Zahtjeva za potporu i njegov je sastavni dio.

(5) Obrazac Zahtjeva za potporu popunjava se u elektroničkom obliku ili ručno, a u slučaju da se popunjava ručno, mora biti ispunjen pregledno i čitljivo, jer se u protivnom neće razmatrati, te se, potpisan i ovjeren od strane korisnika, kao i popratna dokumentacija, podnosi u tiskanom obliku preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostaviti je na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva

Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

s naznakom: »Zahtjev za dodjelu državne potpore – štete na šaranskim ribnjacima – NE OTVARATI«.

(6) Zahtjev za potporu podnosi se po dozvoli za akvakulturu.

Članak 8.

(1) Administrativnu obradu Zahtjeva za potporu obavlja Uprava ribarstva.

(2) Prilikom administrativne kontrole Zahtjeva za potporu utvrđuje se pravovremenost, potpunost te udovoljavanje propisanim uvjetima i kriterijima.

(3) Ako je Zahtjev za potporu nepotpun ili ukoliko je potrebno tražiti dodatna obrazloženja/ispravke vezane uz dostavljenu dokumentaciju, Uprava ribarstva će korisniku izdati Zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak Zahtjeva za potporu (u daljnjem tekstu: Zahtjev za dopunu Zahtjeva za potporu). Korisnik je dužan dostaviti traženu dokumentaciju preporučenom poštom s povratnicom ili osobno Upravi ribarstva u roku od deset radnih dana od prvoga sljedećeg dana nakon dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu Zahtjeva za potporu. Kad zadnji dan roka pada u nedjelju, na blagdan ili u drugi dan kad Uprava ribarstva ne radi, rok istječe prvoga sljedećega radnog dana.

(4) Ako korisnik nije preuzeo Zahtjev za dopunu Zahtjeva za potporu prilikom prve dostave, dostava preporučene pošiljke bit će ponovljena još jednom. Ako korisnik ne preuzme Zahtjev za dopunu Zahtjeva za potporu niti nakon ponovljene dostave, Zahtjev za dopunu Zahtjeva za potporu će se objaviti na oglasnoj ploči Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva u Zagrebu te će se dostava smatrati obavljenom istekom osmoga dana od dana objave Zahtjeva za dopunu Zahtjeva za potporu na oglasnoj ploči.

(5) Vremenom zaprimanja Zahtjeva za dopunu Zahtjeva za potporu smatra se datum dostave korisniku.

(6) Datumom podnošenja potpunog Zahtjeva za potporu smatra se datum dostave tražene dokumentacije i/ili tražene dopune/obrazloženja/ispravka iz stavka 3. ovoga članka.

(7) Potpuni i pravovremeno dopunjeni Zahtjevi za potporu ulaze u daljnju obradu.

Odlučivanje o zahtjevu za potporu

Članak 9.

(1) O dodjeli potpore na temelju ovoga Pravilnika odlučuje se rješenjem koje donosi Uprava ribarstva.

(2) Nakon završetka administrativne kontrole Zahtjeva za potporu, Uprava ribarstva će donijeti:

a) Rješenje o dodjeli sredstava u slučaju ispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom

b) Rješenje o odbijanju Zahtjeva za potporu u slučaju:

– neispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom

– nepravovremeno podnesenih Zahtjeva za potporu

– nepravovremeno dostavljenih i/ili nepotpunih odgovora na Zahtjev za dopunu Zahtjeva za potporu

– namjernog davanja neistinitih informacija od strane korisnika.

(3) Ministarstvo poljoprivrede i korisnik kojem je doneseno Rješenje o dodjeli sredstava iz stavka 2. točke a) ovoga članka, a u skladu sa člankom 6. ovoga Pravilnika, sklapaju Ugovor kojim se uređuju međusobni odnosi, prava i obveze Ministarstva poljoprivrede i korisnika vezano za dodjelu državne potpore za štete od raznih vrsta ptica i ostalih životinja na šaranskim ribnjacima na temelju ovoga Pravilnika.

Promjene zahtjeva za potporu

Članak 10.

(1) Promjene Zahtjeva za potporu podrazumijevaju promjenu podataka koji se odnose na podneseni Zahtjev za potporu, a uključuju promjenu podataka o korisniku (npr. promjene njegova naziva, osobe ovlaštene za zastupanje, adrese sjedišta, imena banke i/ili broja žiro-računa banke/IBAN, model i/ili poziv na broj primatelja na koji će mu biti isplaćena sredstva).

(2) U slučaju promjena iz stavka 1. ovoga članka, korisnik je dužan Upravi ribarstva podnijeti Zahtjev za odobrenje promjene neposredno nakon njihovog nastanka.

(3) Uz Zahtjev za odobrenje promjena iz stavka 2. ovoga članka, korisnik je dužan priložiti odgovarajuću dokumentaciju kojom se predmetna promjena potkrepljuje.

(4) Uprava ribarstva će za zaprimljeni Zahtjev za odobrenje promjena iz stavka 2. ovoga članka donijeti Rješenje o izmjeni Rješenja o dodjeli sredstava u slučaju odobrenja promjena, ili Rješenje o odbijanju promjena.

(5) Zahtjev za odobrenje promjena iz stavka 2. ovoga članka dostavlja se Upravi ribarstva preporučenom poštom s povratnicom na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, uz naznaku: »Zahtjev za odobrenje promjena u okviru programa potpore za štete na šaranskim ribnjacima«.

V. ISPLATA POTPORE

Članak 11.

(1) Potpora se korisniku isplaćuje na temelju Rješenja o dodjeli sredstava.

(2) Potpora se isplaćuje na račun Korisnika.

(3) Isplatu sukladno Rješenju o dodjeli sredstava vrši Agencija za plaćanja.

VI. KONTROLA NA TERENU I ČUVANJE DOKUMENTACIJE

Članak 12.

(1) Kontrolu na terenu provode djelatnici Uprave ribarstva, a kontrola može biti kontrola prije plaćanja i tijekom petogodišnjeg razdoblja nakon izvršenog konačnog plaćanja. Osim redovnih kontrola, kontrole na terenu mogu se obavljati i u bilo kojem trenutku od dana podnošenja Zahtjeva za potporu do isteka pet godina od izvršenog konačnog plaćanja.

(2) Kontrola na terenu iz stavka 1. ovoga članka provodi se na temelju uzorka od ukupno dva posto ukupnog broja korisnika kojima je izdano Rješenje o dodjeli sredstava te se može najaviti do 48 sati prije njenog provođenja, pazeći da se ranijom najavom ne naruše ciljevi i svrha kontrole na terenu.

(3) Korisnik je dužan čuvati i omogućiti uvid u svu dokumentaciju koja se odnosi na dodijeljenu potporu ovlaštenim osobama Uprave ribarstva.

(4) Rok za čuvanje dokumentacije iz stavka 3. ovoga članka je pet godina nakon izvršenog konačnog plaćanja.

Članak 13.

(1) Pri obavljanju kontrole na terenu ovlaštene osobe iz članka 12. stavka 1. ovoga Pravilnika, mogu pregledati uzgojnu infrastrukturu te dokumentaciju koja se odnosi na ostvarivanje prava sukladno ovome Pravilniku.

(2) Ako se za to ukaže potreba, ovlaštene osobe iz članka 12. stavka 1. ovoga Pravilnika mogu izvještavati nadležna tijela i tražiti provođenje određenog postupka ako sami nisu ovlašteni izravno postupiti te prikupljati podatke i obavijesti od odgovornih osoba, svjedoka, vještaka i drugih osoba kad je to potrebno za obavljanje poslova kontrole.

(3) Korisnik je dužan ovlaštenim osobama iz članka 12. stavka 1. ovoga Pravilnika omogućiti obavljanje kontrole na terenu, pružiti potrebne podatke i obavijesti te osigurati uvjete za njihov nesmetani rad.

(4) Ovlaštene osobe iz članka 12. stavka 1. ovoga Pravilnika dužne su se prilikom kontrole na terenu identificirati javnom ispravom kojom se dokazuje identitet.

VII. POVRAT SREDSTAVA

Članak 14.

(1) Uprava ribarstva će Rješenjem o povratu sredstava od korisnika zahtijevati povrat u slučaju:

a) administrativne pogreške/pogrešne isplate

b) nepravilnosti utvrđene nakon isplate.

(2) Rješenje o povratu sredstava u slučaju iz stavka 1. točke a) ovoga članka izdaje se u slučaju preplate/krive isplate ili bilo koje druge administrativne greške učinjene od strane Uprava ribarstva i/ili Agencije za plaćanja prilikom provedbe ovoga Pravilnika, kojom će se od korisnika zatražiti povrat tog iznosa.

(3) Rješenje o povratu sredstava u slučaju iz stavka 1. točke b) ovoga članka izdaje se:

a) u slučaju nepravilnosti utvrđene nakon konačne isplate ako je odlukom o utvrđenoj nepravilnosti određen povrat sredstava uzimajući u obzir težinu utvrđene nepravilnosti ili u slučaju ne poduzimanja korektivnih mjera određenih radi ispravljanja utvrđene nepravilnosti u zadanom roku. Rješenjem o povratu sredstava Uprava ribarstva će zahtijevati od korisnika povrat utvrđenog nepravilnog iznosa

b) u slučaju kada utvrđena nepravilnost ujedno predstavlja i utvrđenu sumnju na prijevaru. Rješenjem o povratu sredstava Uprava ribarstva će zahtijevati od korisnika povrat ukupno isplaćenih sredstava potpore, te će o istome izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske.

(4) Na temelju Rješenja o povratu sredstava korisnik je dužan u roku od 30 dana od dana zaprimanja Rješenja izvršiti povrat sredstava na način određen Rješenjem.

(5) Ako korisnik nije postupio sukladno Rješenju o povratu sredstava, na iznos koji podliježe povratu se nakon isteka roka iz stavka 4. ovoga članka obračunava zakonska zatezna kamata.

(6) U slučaju nepoštivanja roka za povrat sredstava Uprava ribarstva će pokrenuti postupak ovrhe na računu dužnika u skladu s propisima Republike Hrvatske i/ili će zatražiti zaštitu svojih prava putem nadležnog suda.

Članak 15.

(1) U slučaju da je korisniku izdano Rješenje o povratu sredstva, iznimno od članka 14. stavka 4. ovoga Pravilnika korisnik može iznos duga vratiti u obrocima, ako o tome obavijesti Upravu ribarstva u roku od petnaest dana od dana zaprimanja Rješenja o povratu sredstva.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, Ministarstvo poljoprivrede i korisnik će sklopiti izvansudsku nagodbu.

(3) Korisnik može vratiti iznos duga u najviše četiri rate u roku od jedne godine.

(4) U slučaju da korisnik ne vrati najmanje dvije rate na temelju izvansudske nagodbe, Uprava ribarstva će pokrenuti postupak ovrhe na računu dužnika u skladu s propisima Republike Hrvatske i/ili će zatražiti zaštitu svojih prava putem nadležnog suda.

VIII. OTKLANJANJE POGREŠAKA

Članak 16.

(1) Uprava ribarstva može Ispravkom akta kojeg je donijela na temelju ovoga Pravilnika ispraviti pogreške u imenima ili brojevima, pisanju ili računanju te druge očite netočnosti u predmetnom aktu ili u njegovim ovjerenim prijepisima.

(2) Ispravak pogreške proizvodi pravni učinak od dana od kojeg proizvodi učinak akta koji se ispravlja.

IX. PRAVNI LIJEK

Članak 17.

(1) Protiv rješenja koja proizlaze iz ovoga Pravilnika nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(2) Upravna tužba ne odgađa izvršenje rješenja koja proizlaze iz ovoga Pravilnika.

X. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-01/21-01/1880

Urbroj: 525-13/0747-21-1

Zagreb, 16. travnja 2021.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

PRILOG I.

IZRAČUN DRŽAVNE POTPORE U OKVIRU PROGRAMA POTPORE ZA ŠTETE NA ŠARANSKIM RIBNJACIMA

Izračun potpore:

Iznos potpore (kn) = A x proizvodna površina (ha)

A = maksimalni iznos od 5.772,55 kn/ha uz uvjet ostvarivanja proizvodnje od 1.000 i više kg/ha svih vrsta i uzgojnih kategorija.

U slučaju ostvarivanja prinosa manjeg od 1.000,00 kg/ha A se množi s količinom prinosa svih vrsta i uzgojnih kategorija kg/ha te dijeli s 1.000, te se dobiveni iznos množi s proizvodnim površinama (ha).

Proizvodne površine

Na proizvodnim površinama mora biti ostvarena minimalna proizvodnja svih vrsta i uzgojnih kategorija od 500 kg/ha.

Izračun za ribnjake koji imaju zabranu lova propisanu izravno kroz uvjete zaštite prirode ili neizravno kroz odredbe posebnog propisa iz područja zaštite prirode (npr. posebni rezervat – ornitološki i/ili zoološki):

Izračun se povećava za 50 %, a maksimalno 5.772,55 kn/ha.

Za izračun potpore u obzir se uzimaju podaci o proizvodnji i proi­zvodnim površinama za godinu koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva za potporu iz službenih evidencija koje vodi Uprava ribarstva na temelju podataka dostavljenih od strane korisnika na način i u roku propisanom Zakonom o akvakulturi i podzakonskim propisima koji uređuju obveze dostave traženih podataka.