Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Talijanskoj Republici, sa sjedištem u Perugii

NN 48/2021 (5.5.2021.), Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Talijanskoj Republici, sa sjedištem u Perugii

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

965

Na temelju odredbe članka 99. stavka 2. Ustava Republike Hrvat­ske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), članka 10. stavka 5. i članka 17. stavka 2. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96, 72/13, 127/13, 39/18 i 98/19) i točke I. podtočke 5. Odluke Vlade Republike Hrvatske o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., te uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: T-022-03/20-05/09, urbroj: 50301-21/22-21-5 od 23. travnja 2021., donosim

ODLUKU

O OSNIVANJU KONZULATA REPUBLIKE HRVATSKE U TALIJANSKOJ REPUBLICI,
SA SJEDIŠTEM U PERUGII

Osniva se Konzulat Republike Hrvatske u Talijanskoj Republici, sa sjedištem u Perugii, na čelu s počasnim konzulom i konzularnim ovlastima nad konzularnim područjem koje obuhvaća regiju Umbriju.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/21-01/06
Urbroj: 71-10-01/1-21-2
Zagreb, 29. travnja 2021.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.