Pravilnik o obrascu službene iskaznice, obliku i izgledu službene značke službene osobe za nadzor proizvodnje i prometa eksplozivnih tvari i oružja

NN 48/2021 (5.5.2021.), Pravilnik o obrascu službene iskaznice, obliku i izgledu službene značke službene osobe za nadzor proizvodnje i prometa eksplozivnih tvari i oružja

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

968

Na temelju članka 83. stavka 4. Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja (»Narodne novine« broj 70/17 i 141/20) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O OBRASCU SLUŽBENE ISKAZNICE, OBLIKU I IZGLEDU SLUŽBENE ZNAČKE SLUŽBENE OSOBE ZA NADZOR PROIZVODNJE I PROMETA EKSPLOZIVNIH TVARI I ORUŽJA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se izgled i sadržaj obrasca službene iskaznice te oblik, izgled i sadržaj službene značke službene osobe za nadzor proizvodnje i prometa eksplozivnih tvari i oružja Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: službena osoba), kao i način izdavanja, zamjene i vođenja evidencije o izdanim službenim iskaznicama i službenim značkama.

Članak 2.

Obrazac službene iskaznice iz članka 1. ovoga Pravilnika je svjetlo plave boje, pravokutnog oblika, veličine 85,6 mm × 53,98 mm (ID-1), izrađene od PVC materijala s varijabilnim mikrotestom i otiskom na zaštitnoj podlozi u tehnici sitotiska.

Članak 3.

Tijelo službene iskaznice od krivotvorenja i neovlaštenog rukovanja štiti se tiskom s vidljivim i nevidljivim zaštitama koje sadrže naizmjenične oznake grba Republike Hrvatske i slova: »MUP RH«.

Članak 4.

(1) Obrazac službene iskaznice iz članka 1. ovoga Pravilnika na prednjoj strani sadrži:

– u gornjem lijevom dijelu grb Republike Hrvatske, a gornjem desnom dijelu grb civilne zaštite

– u gornjem dijelu u sredini tekst »REPUBLIKA HRVATSKA«

– ispod teksta »REPUBLIKA HRVATSKA«, tekst »Ministarstvo unutarnjih poslova«

– ispod teksta »Ministarstvo unutarnjih poslova«, tekst »Ravnateljstvo civilne zaštite«,

– ispod teksta »Ravnateljstvo civilne zaštite«, tekst »SLUŽBENA ISKAZNICA INSPEKTORA«

– ispod teksta »SLUŽBENA ISKAZNICA INSPEKTORA«, prostor za upis imena i prezimena i OIB-a osobe

– u donjem lijevom dijelu ispod grba Republike Hrvatske, mjesto za sliku, izmjere 25 mm × 30 mm

– u donjem desnom dijelu serijski broj iskaznice.

(2) Na zadnjoj strani službene iskaznice tiskan je tekst o ovlastima službene osobe koji glasi:

»OVLASTI:

Nositelj ove iskaznice ovlašten je pregledati poslovne prostore i spise, zgrade i druge građevine, predmete, robu i druge stvari kod nadziranih osoba, saslušati pojedine osobe u upravnom postupku, zatražiti i pregledati isprave na temelju kojih se može utvrditi identitet osoba te obavljati i druge radnje u skladu s posebnim propisima.«

Članak 5.

Službena značka službene osobe je veličine 56 mm i sastoji se od tri koncentrična kruga. U središnjem krugu na zrakastoj podlozi ispisana su slova »RH« visine 9 mm. Srednji srebrni krug promjera je 41 mm i sadrži u gornjem dijelu plavim slovima polukružno ispisan natpis: »MUP-Ravnateljstvo civilne zaštite«. Vanjski krug zlatne je boje s reljefom hrvatskog pletera. Na donjem dijelu službene značke nalazi se metalna traka srebrne boje u koju se upisuje broj službene značke.

Članak 6.

(1) Službene osobe u obavljanju inspekcijskih poslova nose službenu iskaznicu i službenu značku, kojima dokazuju svoj identitet i svojstvo, u kožnom povezu.

(2) Kožni povez iz stavka 1. ovoga članka tamnoplave je boje trostrukog pregiba bez natpisa, a veličina svakog pregiba je 80 x 120 mm.

(3) U prednjem pregibu kožnog poveza, s unutarnje strane, smještena je službena iskaznica.

Na unutarnjem pregibu kožnog poveza, u donjem dijelu, smještena je službena značka.

Članak 7.

Službenu iskaznicu i službenu značku s pripadajućim kožnim povezom izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova.

Članak 8.

(1) O izdanim službenim iskaznicama i službenim značkama vodi se evidencija u Ministarstvu unutarnjih poslova.

(2) Evidencija iz stavka 1. ovoga članka sadrži: ime i prezime službene osobe kojoj je izdana službena iskaznica i službena značka, naziv radnog mjesta na kojem se nalazi, naziv ustrojstvene jedinice u kojoj je zaposlen, serijski broj službene iskaznice i službene značke, nadnevak izdavanja te rubriku za napomene.

Članak 9.

(1) Službena osoba koja izgubi službenu iskaznicu ili službenu značku ili na drugi način ostane bez službene iskaznice odnosno službene značke dužan je o tome odmah izvijestiti neposrednog rukovoditelja.

(2) Nova službena iskaznica ili službena značka izdat će se nakon što je izgubljena ili na drugi način nestala iskaznica ili značka oglašena nevažećom u »Narodnim novinama«.

(3) Službena osoba koja izgubi službenu iskaznicu ili službenu značku snosi troškove nabave nove.

Članak 10.

(1) Službena osoba kojoj prestane služba ili koji izgubi status službene osobe, dužna je prilikom primitka rješenja o prestanku službe odnosno o rasporedu na drugo radno mjesto, službenu iskaznicu i službenu značku predati neposrednom rukovoditelju.

(2) Neposredni rukovoditelj dužan je primljenu službenu iskaznicu i službenu značku dostaviti nadležnoj službi Ministarstva unutarnjih poslova.

Članak 11.

Obrazac službene iskaznice i obrazac službene značke tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio (Prilog 1 i Prilog 2).

Članak 12.

Službene iskaznice i službene značke izdane službenim osobama do stupanja na snagu ovoga Pravilnika ostaju na snazi do izdavanja novih službenih iskaznica i službenih znački na temelju odredbi ovoga Pravilnika.

Članak 13.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obrascu službene iskaznice te obliku i izgledu službene značke inspektora za nadzor proizvodnje i prometa eksplozivnih tvari (»Narodne novine«, broj 64/05).

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-01/96
Urbroj: 511-01-152-21-4
Zagreb, 23. travnja 2021.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.

PRILOG 1

Predložak iskaznice službene osobe za nadzor proizvodnje i prometa eksplozivnih tvari i oružja

(prednja strana)

(zadnja strana)

PRILOG 2

Predložak službene značke službene osobe za nadzor proizvodnje i prometa eksplozivnih tvari i oružja