Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom, njenom uzgoju te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne plivaričarske kvote

NN 48/2021 (5.5.2021.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom, njenom uzgoju te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne plivaričarske kvote

Ministarstvo poljoprivrede

975

Na temelju članka 12. stavka 1. podstavaka 7. i 9., članka 13. stavka 2. i članka 26. stavka 11. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17, 130/17 i 14/19) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RIBOLOVU PLAVOPERAJNE TUNE (THUNNUS THYNNUS) PLIVARICOM TUNOLOVKOM, NJENOM UZGOJU TE UVJETIMA I KRITERIJIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DODJELU INDIVIDUALNE PLIVARIČARSKE KVOTE

Članak 1.

U Pravilniku o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom, njenom uzgoju te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne plivaričarske kvote (»Narodne novine«, br. 46/19, 41/20 i 94/20) u članku 7. stavku 2. nakon riječi: »u 2020.« dodaju se riječi: »i 2021.«.

Članak 2.

U članku 21. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Prije bilo kojih radnji prebacivanja zapovjednik ulovnog plovila ili plovila za tegalj ili njegov predstavnik ili predstavnik uzgajališta, ovisno o tome koja se radnja prebacivanja odvija, poslat će Ministarstvu putem web-aplikacije obavijest o prebacivanju (Prilozi 6., 6.a i 6.b ovoga Pravilnika).«.

U stavku 4. riječi: »i proslijediti zapovjedniku ulovnog plovila ili uzgajališta ili njihovom predstavniku« brišu se. U drugoj rečenici riječ: »prethodne« briše se.

U stavku 5. riječi: »Prethodna autorizacija sastoji se« zamjenjuju se riječima: »Autorizacija se sastoji«.

Članak 3.

U članku 22.a iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Na istom uzgojnom kavezu nije dozvoljeno obavljati više od jedne radnje dnevno, pri čemu radnja podrazumijeva prebacivanje tuna ili izlov tuna.«.

Članak 4.

U članku 28. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Nositelji dozvole ne mogu početi obavljati izlov tune iz uzgojnih kaveza prije nego što dobiju odobrenje Ministarstva temeljem obavijesti o izlovu koju su dužni poslati najmanje 24 sata prije očekivanog vremena izlova putem web-aplikacije Ministarstva na obrascu Obavijest o izlovu tuna iz uzgojnih kaveza (Prilog 11. ovoga Pravilnika).

Članak 5.

U članku 28.a u stavku 2. riječi: »48 sati« zamjenjuju se riječima: »7 dana«.

Članak 6.

U članku 29. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Prije ukrcaja promatrača na ulovno plovilo, zapovjednik plovila ili njegov predstavnik dužni su potpisati Akcijski plan u slučaju smrti, nestanka ili ugroženosti promatrača te su se istog dužni pridržavati. Po jedan primjerak potpisanog Akcijskog plana na hrvatskom i engleskom jeziku dostavlja se prije ukrcaja promatrača Ministarstvu na adresu elektroničke pošte morsko.ribarstvo@mps.hr. Akcijski plan sastavni je dio ovoga Pravilnika i nalazi se u Prilogu 19. na hrvatskom i engleskom jeziku.«.

Članak 7.

U članku 29.a iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Iza Priloga 6. dodaju se prilozi 6.a i 6.b, dok se iza Priloga 18. dodaje Prilog 19. koji su sastavni dio ovoga Pravilnika.«.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/41

Urbroj: 525-13/0797-21-11

Zagreb, 26. travnja 2021.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

PRILOG 6.a

OBAVIJEST O PREBACIVANJU ŽIVE TUNE S TEGLJAČA NA TEGLJAČ

TEGLJAČ S KOJEG SE PREBACUJE
Naziv plovila:
ICCAT broj:
TEGLJAČ NA KOJI SE PREBACUJE
Naziv plovila:
ICCAT broj:
PODACI O PREBACIVANJU
Broj autorizacije:
Status:
Datum prebacivanja:
Očekivano trajanje prebacivanja:
Očekivana količina tune za prebacivanje:kgkom.
Broj kaveza za tegalj:
Pozicija gdje će se obaviti prebacivanje:
ODOBRIO – NE ODOBRIO
Ime i prezime:
Datum:

PRILOG 6.b

OBAVIJEST O PREBACIVANJU ŽIVE TUNE IZ UZGAJALIŠTA

NOSITELJ DOZVOLE
Naziv nositelja dozvole
Broj dozvole (Redni broj upisa u registar)
ICCAT broj uzgajališta
Broj i naziv lokacije
PLOVILO ZA TEGALJ
Naziv plovila:
ICCAT broj:
PODACI O PREBACIVANJU
Broj autorizacije:
Status:NA ČEKANJU ODOBRENJA / ODOBRENO
Datum prebacivanja:
Vrijeme prebacivanja:
Broj uzgojnog kaveza:
Očekivana količina tune za prebacivanje (kg):
Očekivana količina tune za prebacivanje (kom.):
Broj kaveza za tegalj:
ICCAT broj odredišnog uzgajališta:
Popis plovila koja sudjeluju u radnjama:
ODOBRIO
Ime i prezime
Datum

PRILOG 19.

Ne dovodeći u pitanje odredbe Zakona o morskom ribarstvu (NN 62/17, 130/17 i 14/19), Međunarodnu konvenciju o zaštiti ljudskih života na moru (SOLAS – International Convention for the Safety of Life at Sea), Konvenciju Ujedinjenih naroda o pravu mora (UNCLOS – United Nations Convention ot the Law of the Sea), Pomorski zakonik (NN 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15 i 17/19) i Plan traganja i spašavanja ljudskih života na moru (NN 164/1998), zapovjednik ribarskih plovila ovlaštenih za rad unutar ICCAT područja ili njegov predstavnik svojim potpisom potvrđuje razumijevanje i obvezuje se primijeniti

AKCIJSKI PLAN U SLUČAJU SMRTI, NESTANKA ILI UGROŽENOSTI PROMATRAČA

Koji se provodi u slučaju da ICCAT-ov promatrač umre, nestane ili se pretpostavlja da je pao u more, pati od ozbiljne bolesti ili ozljede koja prijeti njegovom/njezinom zdravlju, sigurnosti, dobrobiti ili ako je napadnut, zastrašen, ugrožen ili uznemiravan.

1. U slučaju da promatrač umre, nestane ili se pretpostavlja da je pao u more, zapovjednik ribarskog plovila će:

a) odmah prestati sa svim ribolovnim operacijama;

b) odmah obavijestiti odgovarajući Nacionalnu središnjicu za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC – Maritime Rescue Coordination Center, dalje u tekstu Nacionalna središnjica), Ribarski monitoring centar (RMC) i tvrtku odgovornu za promatrača;

c) odmah započeti potragu i spašavanje ako je promatrač nestao ili se pretpostavlja da je pao u more u trajanju od najmanje 72 sata, osim ako promatrača ne nađu prije ili ako Nacionalna središnjica ne naredi drugačije;

d) odmah upozoriti druga plovila u blizini korištenjem svih dostupnih sredstava komunikacije;

e) u potpunosti surađivati u bilo kojoj akciji traganja i spašavanja;

f) neovisno o uspjehu potrage (bila ona uspješna ili ne), odmah se vratiti u najbližu luku radi daljnje istrage, kako je dogovoreno između nacionalnih tijela i tvrtku odgovornu za promatrača;

g) odmah dostaviti izvješće o incidentu tvrtki odgovornoj za promatrača i nacionalnim tijelima;

h) u potpunosti surađivati u svim službenim istragama i sačuvati sve potencijalne dokaze i osobne stvari i prostorije preminulog ili nestalog promatrača.

2. U slučaju da promatrač umre dok je raspoređen, zapovjednik ribarskog plovila će osigurati tijelo i pobrinuti se za adekvatno zbrinjavanje kako bi bilo očuvano za potrebe obdukcije i istrage.

3. U slučaju da promatrač pati od ozbiljne bolesti ili ozljede koja prijeti njegovom/njezinom zdravlju ili sigurnosti, zapovjednik plovila će poduzeti potrebne mjere da se:

a) odmah prestane s ribolovnim operacijama;

b) odmah obavijeste nacionalni RMC, tvrtka odgovorna za promatrača i Nacionalna središnjica ili drugo mjerodavno tijelo koje će savjetovati je li medicinska evakuacija opravdana;

c) poduzeti sve razumne radnje kojima se brine za promatrača i osigurati medicinski tretman koji je na plovilu u tom trenutku na raspolaganju i moguć;

d) tamo gdje je potrebno i prikladno, postupajući prema uputama tvrtke odgovorne za promatrača, i u suradnji s nacionalnim tijelima vlasti, olakša iskrcaj i prijevoz promatrača do medicinske ustanove opremljene za pružanje potrebne njege, što je prije moguće;

e) u potpunosti surađivati u svim službenim istragama uzroka bolesti ili ozljede.

4. U slučaju da postoje opravdani razlozi za vjerovanje da je promatrač napadnut, zastrašivan, ugrožen prijetnjama ili uznemiravan na takav način da je njegovo zdravlje ili sigurnost ugroženo, a promatrač ili tvrtka odgovorna za promatrača nacionalnim tijelima vlasti ukazuje da želi da promatrač bude uklonjen s ribarskog plovila, zapovjednik ribarskog plovila će:

a) odmah poduzeti mjere za očuvanje sigurnosti promatrača i ublažavanje i rješavanje situacije na brodu;

b) što je prije moguće, obavijestiti nacionalno tijelo vlasti i tvrtku odgovornu za promatrača o situaciji, uključujući i informacije o stanju i lokaciji promatrača;

c) olakšati sigurno iskrcavanje promatrača na način i na mjestu, kako je dogovoreno između nacionalnog tijela vlasti i tvrtke odgovorne za promatrača, koji će olakšati pristup potrebnom medicinskom postupanju; i

d) u potpunosti surađivati u svim službenim istragama incidenta.

5. Zapovjednik dotičnog plovila sudjelovat će, na odgovarajući način, u najvećoj mogućoj mjeri, u bilo kojoj akciji traganja i spašavanja koja uključuje promatrača i surađivati u istragama, uključujući davanje izvješća o incidentima za sve navedene incidente kako bi se istrage olakšale.

Zapovjednik ribarskog plovila ovime izjavljuje da razumije i sljedeće:

1. U bilo kojem od opisanih događaja, nacionalna tijela vlasti će olakšati ulazak ribarskom plovilu kako bi se omogućilo iskrcavanje promatrača i, u mjeri u kojoj je to moguće, pomoći u istragama ako se to zatraži.

2. U slučaju da, nakon iskrcavanja promatrača s ribarskog plovila, tvrtka odgovorna za promatrača tijekom ispitivanja promatrača utvrdi moguću situaciju koja uključuje napad ili uznemiravanje promatrača dok se nalazio na ribarskom plovilu, predstavnik promatrača pisanim će putem obavijestiti nacionalna tijela koje će:

a) istražiti događaj na temelju podataka danih od promatrača i poduzeti sve odgovarajuće radnje kao odgovor na rezultate istrage;

b) u potpunosti surađivati u bilo kojoj istrazi koju provodi predstavnik promatrača, uključujući pružanje izvješća predstavniku promatrača i odgovarajućim vlastima o incidentu; i

c) odmah obavijestiti promatrača i tajništvo ICCAT-a o rezultatima svoje istrage i svim poduzetim radnjama.

Naziv plovila:
CFR:
ICCAT br.
Datum:

Potpis zapovjednika /predstavnika plovila: __________

Without prejudice to Croatian Marine Fishery Act (OG 62/17, 130/17 and 14/19), International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS Convention), International Convention on Sea Law, Marine Traffic Law (UNCLOS), Maritime Law (OG 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15 and 17/19) and national Plan for search and rescue of human lives at sea (OG 164/1998), master of the fishing vessels authorised to operate within ICCAT convention area, or its representative, by its signature understands and obliges to undertake the

EMERGENCY ACTION PLAN (EAP) FOR OBSERVER RECOVERY OF EU-CROATIA

to be followed in the event an ICCAT observer dies, is missing or presumed fallen overboard, suffers from a serious illness or injury that threatens his or her health, safety, or welfare, or has been assaulted, intimidated, threatened or harassed.

1. In the case that an observer dies, is missing or presumed fallen overboard the master of the fishing vessel shall:

a) immediately cease all fishing operations;

b) immediately notify the appropriate Maritime Rescue Coordination Center (MRCC), Fishery Monitoring Centre (FMC), and the observer provider;

c) immediately commence search and rescue if the observer is missing or presumed fallen overboard, and search for at least 72 hours, unless the observer is found sooner, or unless instructed otherwise by the national MRCC;

d) Immediately alert other vessels in the vicinity by using all available means of communication;

e) cooperate fully in any search and rescue operation;

f) whether or not the search is successful, promptly return to the nearest port for further investigation, as agreed by the national authorities and the observer provider;

g) promptly provide a report on the incident to the observer provider and national authorities;

h) cooperate fully in all official investigations, and preserve any potential evidence and the personal effects and quarters of the deceased or missing observer.

2. In the event that a ROP observer dies while deployed, the master of the fishing vessel shall provide for the body and ensure that it is well-preserved for the purposes of an autopsy and investigation.

3. In the event that a ROP observer suffers from a serious illness or injury that threatens his or her health or safety, the vessel master shall take necessary measures to:

a) immediately cease fishing operations;

b) immediately notify the national FMC, observer provider, and relevant MRCC or other relevant body to advise if a medical evacuation is warranted;

c) take all reasonable actions to care for the observer and provide any medical treatment available and possible on board the vessel;

d) where necessary and appropriate, including as directed by the observer provider, and in cooperation with national authorities, facilitate the disembarkation and transport of the observer to a medical facility equipped to provide the required care, as soon as practicable;

e) cooperate fully in all official investigations into the cause of the illness or injury.

4. In the event where there are reasonable grounds to believe a ROP observer has been assaulted, intimidated, threatened, or harassed in such a way that their health or safety is endangered and the observer or the observer provider indicates to the national authority that they wish for the observer to be removed from the fishing vessel, the master of fishing vessel shall:

a) immediately take action to preserve the safety of the observer and mitigate and resolve the situation on board;

b) notify the national authority and the observer provider of the situation, including the status and location of the observer, as soon as possible;

c) facilitate the safe disembarkation of the observer in a manner and place, as agreed by national authority and the observer provider, that facilitates access to any needed medical treatment; and

d) cooperate fully in all official investigations into the incident.

5. Master of the concerned vessel shall participate, to the greatest extent possible, in any search and rescue operations involving an ROP observer and cooperate in investigations, including providing their incident reports for any incidents indicated to facilitate any investigations as appropriate.

The master of fishing vessel hereby understands also the following:

1. If any of the events described, national authority shall facilitate entry of the fishing vessel to allow disembarkation of the ROP observer and, to the extent possible, assist in any investigations if so requested.

2. In the event that, after disembarkation from a fishing vessel of a ROP observer, an observer provider identifies, during the course of debriefing the observer, a possible situation involving assault or harassment of the observer while on board the fishing vessel, the observer provider shall notify, in writing, national authority who shall:

a) investigate the event based on the information provided by the observer provider and take any appropriate action in response to the results of the investigation;

b) cooperate fully in any investigation conducted by the observer provider, including providing the report to the observer provider and appropriate authorities of the incident; and

c) promptly notify the observer provider and the ICCAT Secretariat of the results of its investigation and any actions taken.

Vessel name:
CFR:
ICCAT No.
Date:

Vessel master/representative signature: ______________