Tehnički propis za asfaltne kolnike

NN 48/2021 (5.5.2021.), Tehnički propis za asfaltne kolnike

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

977

Na temelju članka 17. stavka 2. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine donosi

TEHNIČKI PROPIS

ZA ASFALTNE KOLNIKE

DIO PRVI
OPĆE ODREDBE

Predmet Propisa

Članak 1.

Ovim se Tehničkim propisom (u daljnjem tekstu: Propis) u okviru ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu namijenjenu cestovnom i zračnom prometu (u daljnjem tekstu: prometna građevina), propisuju tehnička svojstva za asfaltni kolnik kao dio kolničke konstrukcije prometne građevine, svojstva koja moraju imati građevni proizvodi u odnosu na njihove bitne značajke i zahtjevi koje moraju zadovoljiti građevni proizvodi namijenjeni ugradnji u asfaltni kolnik, zahtjevi za projektiranje, izvođenje, uporabljivost, održavanje, uklanjanje te drugi zahtjevi.

Primjena Propisa

Članak 2.

(1) Ovaj propis se primjenjuje na sve asfaltne slojeve kolničke konstrukcije (za koje se koristi naziv asfaltni kolnik), a koji moraju biti mehanički otporni i stabilni, trajni i sigurni tijekom uporabe, te je za njih potrebno dokazati mehaničku otpornost, stabilnost, uporabljivost, trajnost, otpornost na požar, zaštitu od buke i sigurnost tijekom uporabe u skladu s njihovom namjenom u asfaltnom kolniku.

(2) Ovaj Propis odnosi se na gradnju novih asfaltnih kolnika, rekonstrukciju i radove održavanja postojećih asfaltnih kolnika.

Definicije

Članak 3.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Propisa imaju sljedeće značenje:

1. asfaltni kolnik je gornji dio kolničke konstrukcije koji se sastoji od jednog ili više asfaltnih slojeva (habajući, vezni i nosivi asfaltni slojevi), raspoređenih i povezanih na projektom određen način, a koji su postavljeni na donje nosive slojeve kolničke konstrukcije od mehanički zbijenog ili bitumenom, odnosno cementom stabiliziranog agregata (Slika 1.)

2. donji nosivi slojevi kolničke konstrukcije su donji dio kolničke konstrukcije koji se sastoji od jednog ili više nosivih slojeva kolničke konstrukcije od mehanički zbijenog ili bitumenom odnosno cementom stabiliziranog agregata, koji se ugrađuju na priređenu posteljicu, a na koje se ugrađuje asfaltni kolnik (Slika 1.)

3. kolnička konstrukcija s asfaltnim kolnikom je gornji ustroj prometne građevine koji se sastoji od asfaltnog kolnika i donjih nosivih slojeva kolničke konstrukcije, a ugrađuje se na donji ustroj prometne građevine odnosno posteljicu kao njen završni dio (uređen završni sloj nasipa, uređeno ili zamijenjeno sraslo tlo usjeka, konstrukcija objekata) (Slika 1.)

4. gornji ustroj prometne građevine je kolnička konstrukcija odnosno sve ono što se nalazi iznad površine posteljice, odnosno nosive ploče objekta kada se kolnička konstrukcija nalazi na cestovnom objektu (Slika 1.)

5. donji ustroj prometne građevine je nasip uključujući posteljicu, usjek, galerije, mostovi, tuneli i drugo na kojem se izvodi kolnička konstrukcija prometne građevine (Slika 2.)

6. posteljica je uređeni završni sloj donjeg ustroja prometne građevine (uređen završni sloj nasipa, uređeno ili zamijenjeno sraslo tlo usjeka, određene ravnosti i nagiba) koji svojim fizikalnim i kemijskim svojstvima odnosno mehaničkim karakteristikama zadovoljava tražene uvjete

Slika 1.     Karakteristični poprečni presjek kolničke konstrukcije s asfaltnim kolnikom (gornji ustroj prometne građevine)

7. operativna površina aerodroma je dio aerodroma određen za uzlijetanje, slijetanje i vožnju zrakoplova, koji se sastoji od manevarske površine i stajanke

8. tekuća ispitivanja su ispitivanja kojima izvođač osigurava dokaze kvalitete (rezultatima ispitivanja, zapisima o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) koje je obvezan prikupljati tijekom izvođenja radova za sve dijelove kolničke konstrukcije s asfaltnim kolnikom, u skladu s ovim Propisom i/ili glavnim projektom. Tekuća ispitivanja mogu provoditi osobe koje ispunjavaju uvjete po posebnom propisu kojim su uređeni poslovi i djelatnosti prostornog uređenja i gradnje

9. kontrolna ispitivanja su ispitivanja koja se provode tijekom gradnje nove, tijekom rekonstrukcije ili održavanja kolničke konstrukcije s asfaltnim kolnikom, u svrhu provjere, odnosno dokazivanja temeljnih zahtjeva za građevinu u skladu s ovim Propisom i/ili drugim zahtjevima iz projekta i završne primopredaje građevine. Provedbu kontrolnih ispitivanja osigurava investitor putem osoba koje mogu provoditi ta ispitivanja po posebnom propisu kojim su uređeni poslovi i djelatnosti prostornog uređenja i gradnje.

(2) Pojmovi uporabljeni u ovom Propisu imaju značenje određeno propisima kojima se uređuju građevni proizvodi te kojima se uređuje gradnja, ako ovim Propisom nije propisano drukčije.

Slika 2. Karakteristični presjek prometne građevine

Prilozi i Dodaci Propisu

Članak 4.

(1) Sastavni prilozi ovoga Propisa, a koji sadrže tablice, su:

- Prilog A – Bitumenske mješavine

- Prilog B – Površinske obrade

- Prilog C – Tankoslojne asfaltne prevlake izrađene hladnim postupkom

- Prilog D – Agregat

- Prilog E – Reciklažni asfalt

- Prilog F – Bitumen

- Prilog G – Kationske bitumenske emulzije

- Prilog H – Vruće brtvene mase

- Prilog I – Premazi za vruće brtvene mase

- Prilog J – Izvođenje i uporabljivost asfaltnog kolnika

(2) Dodatak A je sastavni dio ovoga Propisa.

DIO DRUGI
ISPUNJAVANJE TEMELJNIH ZAHTJEVA ZA GRAĐEVINU I TEHNIČKA SVOJSTVA ASFALTNOG KOLNIKA

Ispunjavanje temeljnih zahtjeva za kolničku konstrukciju s asfaltnim kolnikom

Članak 5.

(1) Projektiranje, izvođenje, održavanje, uvjeti korištenja i uklanjanje asfaltnih kolnika moraju biti takvi da se ispune zahtjevi propisani ovim Propisom.

(2) Ispunjavanje temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti, sigurnosti tijekom uporabe, zaštita od buke, sigurnost u slučaju požara i održiva uporaba prirodnih izvora postiže se asfaltnim kolnikom koji ima tehnička svojstva i ispunjava zahtjeve propisane ovim Propisom.

(3) Asfaltni kolnik i građevni proizvodi koji se u njega ugrađuju moraju imati tehnička svojstva i ispunjavati druge zahtjeve propisane ovim Propisom.

Tehnička svojstva asfaltnog kolnika

Članak 6.

(1) Tehnička svojstva asfaltnog kolnika moraju biti takva da tijekom projektiranog (proračunskog) uporabnog vijeka, uz propisano odnosno projektom određeno izvođenje na pravilno ugrađenim projektiranim donjim nosivim slojevima kolničke konstrukcije i projektom predviđeno održavanje, podnese sve utjecaje uobičajene uporabe i utjecaje okoliša, odnosno da tijekom izvođenja i uporabe predvidiva djelovanja ne prouzroče:

1. oštećenja vozne površine koja ugrožavaju sigurnost odvijanja prometa,

2. deformacije nedopuštenog stupnja,

3. oštećenja koja se prenose na donje nosive dijelove kolničke konstrukcije i

4. nerazmjerno velika oštećenja u odnosu na uzroke zbog kojih su nastala.

(2) Tehnička svojstva asfaltnog kolnika, uz uvjete iz stavka 1. ovoga članka, moraju biti takva da se u slučaju požara kojem je izložena prometna građevina očuva nosivost kolničke konstrukcije ili njezinog dijela tijekom određenog vremena propisanog posebnim propisima te da se uslijed nedopuštene hvatljivosti, ravnosti i uočljivost vozne površine ne ugrozi sigurnost prometa.

(3) Tehnička svojstva asfaltnog kolnika, uz uvjete iz stavka 1. i 2. ovoga članka postižu se projektiranjem, izvođenjem i održavanjem asfaltnog kolnika u skladu s odredbama ovoga Propisa.

(4) Očuvanje tehničkih svojstava iz stavaka 1. i 2. ovog članka postiže se održavanjem asfaltnog kolnika u skladu s odredbama ovog Propisa.

(5) Ako asfaltni kolnik ima tehnička svojstva propisana stavcima 1. i 2. ovoga članka, podrazumijeva se da ispunjava temeljni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti, otpornosti na požar, zaštitu od buke, sigurnosti tijekom uporabe i održive uporabe prirodnih izvora.

(6) Asfaltni kolnik mora nakon rekonstrukcije kolničke konstrukcije imati tehnička svojstva propisana stavcima 1. i 2. ovog članka.

(7) Odredba stavka 1. ovoga članka ne primjenjuje se na radove održavanja asfaltnog kolnika kojima se otklanjaju posljedice izvanrednih događaja.

DIO TREĆI
PROJEKT KOLNIČKE KONSTRUKCIJE S ASFALTNIM KOLNIKOM

Opća pravila

Članak 7.

(1) Projektiranjem kolničke konstrukcije s asfaltnim kolnikom moraju se za fazu izvođenja i za projektirani (proračunski) uporabni vijek prometne građevine predvidjeti svi utjecaji na tu građevinu, koji proizlaze iz načina i redoslijeda građenja te predvidivih djelovanja uporabe i utjecaja okoliša na prometnu građevinu.

(2) Projektom kolničke konstrukcije s asfaltnim kolnikom dokazuje se, u skladu s ovim Propisom, da će prometna građevina tijekom izvođenja i projektiranog (proračunskog) uporabnog vijeka ispunjavati temeljni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti, otpornosti na požar, zaštite od buke, sigurnosti tijekom uporabe te druge temeljne zahtjeve u skladu s propisom kojim se uređuje gradnja.

(3) Projektirani (proračunski) uporabni vijek kolničke konstrukcije s asfaltnim kolnikom je najmanje 20 godina. Za radove održavanja prometne građevine može se odrediti i kraći uporabni vijek.

(4) Projektiranje kolničke konstrukcije s asfaltnim kolnikom provodi se temeljem prethodnih istražnih radova. Obim i vrstu potrebnih istražnih radova određuje projektant, sukladno konkretnoj situaciji i značajkama građevine.

(5) Mehanička otpornost i stabilnost dokazuju se u glavnom projektu proračunima nosivosti i uporabljivosti kolničke konstrukcije s asfaltnim kolnikom ili drugim primjerenim postupcima, u ovisnosti o donjem ustroju ceste (zemljani trup, mostovi, propusti, vijadukti, potporni zidovi, obložni zidovi i dr.) i to za sva predvidiva djelovanja i utjecaje na građevinu.

(6) Proračuni iz stavka 5. ovoga članka provode se primjenom prikladnih proračunskih postupaka koji se po potrebi dopunjuju ispitivanjima, pri čemu se u obzir uzimaju svi mjerodavni parametri.

(7) U projektu kolničke konstrukcije s asfaltnim kolnikom se mora osigurati održiva uporaba prirodnih izvora na način da minimalno 2 % svih građevnih proizvoda bude iz recikliranih odnosno ponovo uporabljivih izvora, a posebno se mora voditi računa o maksimalnoj upotrebi reciklažnog asfalta u proizvodnji građevnih proizvoda za asfaltni kolnik.

(8) U projektu kolničke konstrukcije s asfaltnim kolnikom na autocestama, brzim cestama, javnim cestama I i II kategorije (prema Odluci o provedbi tehničke kategorizacije javnih cesta u Republici Hrvatskoj, donesenoj u ožujku 2017. godine od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture), nerazvrstanim cestama min. odgovarajuće razine prometa i operativnim površinama aerodroma, površine veće od 6000 m2, određuje se da se prije početka radova izradi tehničko-tehnološki postupovnik izvođenja radova, koji sadržava:

1. detaljan opis tehnološkog procesa izvedbe kolničke konstrukcije (priprema podloge, proizvodnja, transport, polaganje i zbijanje, njegovanje do puštanja u promet) i definirane posebne načine izvedbe i

2. program tekućih ispitivanja.

(9) U projektu kolničke konstrukcije s asfaltnim kolnikom određuje se da se prije početka radova izradi probna dionica kojom se dokazuje sposobnost za kvalitetnu ugradnju asfaltnih slojeva s odabranim građevnim proizvodima i na način kako je to predloženo u tehničko-tehnološkom postupovniku izvođenja radova, a sve prema zahtjevima projekta.

(10) Probna dionica obavezna je na autocestama, brzim cestama, javnim cestama I i II kategorije, nerazvrstanim cestama min. odgovarajuće razine prometa i operativnim površinama aerodroma u slučaju površine veće od 6000 m2.

(11) Projektom se određuju ispitivanja svojstava bitumenske mješavine i ugrađenog asfaltnog sloja na probnoj dionici o čemu se treba izraditi izvještaj o probnoj dionici.

Sadržaj projekta kolničke konstrukcije s asfaltnim kolnikom

Članak 8.

(1) Građevinski projekt – projekt kolničke konstrukcije s asfaltnim kolnikom, kao dio glavnog projekta prometne građevine, mora biti izrađen sukladno posebnom propisu koji uređuje obvezni sadržaj i opremanje projekata građevina.

(2) Uz uvjet iz stavka 1. ovog članka, projekt iz stavka 1. ovoga članka mora obavezno sadržavati i sljedeće:

1. U tehničkom opisu

a) opis utjecaja i načina uporabe prometne građevine, te utjecaja okoliša na svojstva kolničke konstrukcije s asfaltnim kolnikom,

b) podatke iz prometnog, geotehničkog i hidrološkog elaborata i drugih elaborata, studija i podloga koji utječu na svojstva kolničke konstrukcije s asfaltnim kolnikom,

c) opis kolničke konstrukcije s asfaltnim kolnikom i donjeg ustroja ceste i

d) opis načina izvođenja kolničke konstrukcije s asfaltnim kolnikom i ugradnje građevnih proizvoda, a osobito način postizanja sigurnosti vozne površine i učinkovite odvodnje.

2. U proračunu nosivosti i uporabljivosti

a) podatke o predviđenim djelovanjima i utjecajima na kolničku konstrukciju koji se odnose na proračun nosivosti i uporabljivosti kolničke konstrukcije s asfaltnim kolnikom,

b) podatke o donjem ustroju ceste i

c) proračun nosivosti i uporabljivosti kolničke konstrukcije za predvidiva djelovanja i utjecaje, te proračun pojedinih dijelova kolničke konstrukcije za sve faze građenja i uporabe prometne građevine.

3. U programu kontrole i osiguranja kvalitete

a) svojstva koja moraju imati građevni proizvodi koji se ugrađuju u asfaltni kolnik, uključivo odgovarajuće podatke propisane odredbama o označavanju građevnih proizvoda prema prilozima ovog Propisa,

b) svojstva koja moraju imati građevni proizvodi koji se ugrađuju u donje nosive slojeve,

c) program kontrole građevnih proizvoda koji se ugrađuju u kolničku konstrukciju s asfaltnim kolnikom, koja se provodi prije, tijekom i nakon izvođenja kolničke konstrukcije,

d) program ispitivanja i postupaka dokazivanja uporabljivosti građevnih proizvoda koji se izrađuju na gradilištu za potrebe toga gradilišta i

e) uvjete građenja i druge zahtjeve koji moraju biti ispunjeni tijekom izvođenja kolničke konstrukcije s asfaltnim kolnikom.

(3) Zahtjevi iz stavka 2. ovoga članka ovisno o uvjetima, postupcima i drugim okolnostima građenja mogu biti detaljnije razrađeni u izvedbenom projektu kolničke konstrukcije s asfaltnim kolnikom.

Sadržaj projekta rekonstrukcije kolničke konstrukcije s asfaltnim kolnikom

Članak 9.

(1) Osim odredaba članka 8. ovoga Propisa, projekt rekonstrukcije kolničke konstrukcije s asfaltnim kolnikom kojim se mijenja kolnička konstrukcija obvezno sadrži i podatke o utvrđenim zatečenim tehničkim svojstvima kolničke konstrukcije.

(2) Zatečena tehnička svojstva kolničke konstrukcije i donjeg ustroja ceste prije početka projektiranja rekonstrukcije utvrđuju se pregledom prometne građevine, uvidom u dokumentaciju prometne građevine, uzimanjem uzoraka, ispitivanjima uzoraka, proračunima ili na drugi primjereni način.

DIO ČETVRTI
GRAĐEVNI PROIZVODI

Građevni proizvodi za asfaltni kolnik

Članak 10.

(1) Građevni proizvodi koji se ugrađuju u asfaltni kolnik na koje se primjenjuje ovaj Propis su: bitumenske mješavine, površinske obrade, tankoslojne asfaltne prevlake izrađene hladnim postupkom, agregat, reciklažni asfalt, bitumen, kationske bitumenske emulzije, vruće brtvene mase i premazi za vruće brtvene mase.

(2) Građevni proizvodi za asfaltni kolnik proizvode se u tvornicama ili industrijskim postrojenjima izvan gradilišta, ako ovim Propisom nije drugačije propisano.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, građevni proizvodi za asfaltni kolnik mogu biti proizvedeni na gradilištu u svrhu njegove ugradnje u konkretnu građevinu.

(4) Pod gradilištem se, osim prostora određenog propisom kojim se uređuje gradnja, u smislu odredbe stavka 3. ovoga članka podrazumijeva i proizvodni pogon u kojem se građevni proizvodi proizvode primjenom odgovarajuće tehnologije u svrhu njegove ugradnje u konkretnu građevinu, u skladu s projektom.

Uporabljivost građevnih proizvoda za asfaltni kolnik

Članak 11.

(1) Građevni proizvod je uporabljiv za ugradnju u asfaltni kolnik ako su njegova svojstva i bitne značajke sukladne odredbama ovoga Propisa i zahtjevima iz projekta.

(2) Uporabljivost građevnog proizvoda dokazuje se odgovarajućom valjanom dokumentacijom u skladu s odredbama propisa koji uređuje uporabljivost i druge zahtjeve za građevne proizvode namijenjene ugradnji u građevine.

Preuzimanje građevnog proizvoda, ugradnja i postupanje s nesukladnim građevnim proizvodom

Članak 12.

Preuzimanje građevnog proizvoda, njegova ugradnja te postupanje s nesukladnim građevnim proizvodom provodi se u skladu s odredbama posebnog propisa kojim su uređeni građevni proizvodi.

Svojstva i bitne značajke građevnih proizvoda

Članak 13.

(1) Svojstva i bitne značajke, označavanje građevnih proizvoda i ispitivanje građevnih proizvoda, te potrebni kontrolni postupci kao i drugi zahtjevi koje moraju ispunjavati građevni proizvodi, određeni su u Prilozima od A do I navedenima u članku 4. ovoga Propisa.

(2) Ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava građevnih proizvoda koji nisu obuhvaćeni normama ili znatno odstupaju od normi na koje upućuju Prilozi A do I iz stavka 1. ovoga članka, provodi se u skladu s odredbama posebnog propisa kojim su uređeni građevni proizvodi.

(3) Stavci 1. i 2. ovoga članka ne odnose se na dodatna svojstva građevnih proizvoda iz članka 10. stavka 1. ovoga Propisa koja su u cilju osiguranja temeljnih zahtjeva za konkretnu građevinu navedena u programu kontrole i osiguranju kvalitete.

(4) Svojstva i bitne značajke građevnih proizvoda navedene u Prilozima A do I iz stavka 1. ovoga članka, za koja prema dosadašnjim iskustvima u primjeni nema zahtjeva, označena su oznakom NR (No requirement).

(5) Svojstva i bitne značajke građevnih proizvoda iz stavka 4. ovoga članka ne moraju se ispitivati niti deklarirati. Ta svojstva se u oznaci sukladnosti označavaju oznakom NPD (No performance determined).

DIO PETI
IZVOĐENJE I UPORABLJIVOST ASFALTNOG KOLNIKA

Izvođenje

Članak 14.

(1) Izvođenje kolničke konstrukcije s asfaltnim kolnikom mora biti takvo da:

1. omogući da asfaltni kolnik nakon izvedbe ima tehnička svojstva i da ispunjava druge zahtjeve propisane ovim Propisom u skladu s tehničkim rješenjima prometne građevine i uvjetima za izvedbu danim u projektu te građevine i

2. osigura očuvanje tih svojstava i uporabljivost asfaltnog kolnika tijekom njegova projektiranog (proračunskog) uporabnog vijeka.

(2) Slojevi asfaltnog kolnika izvode se ugradnjom vrućih ili niskotemperaturnih bitumenskih mješavina, izvedbom površinskih obrada ili ugradnjom tankoslojnih asfaltnih prevlaka hladnim postupkom.

(3) Tijekom izvođenja radova gradnje, rekonstrukcije i održavanja asfaltnog kolnika, u sklopu sustava kontrole kvalitete izvedenih radova provode se:

1. tekuća ispitivanja i

2. kontrolna ispitivanja.

(4) Pri izvođenju asfaltnog kolnika, izvođač je dužan pridržavati se projekta kolničke konstrukcije s asfaltnim kolnikom i tehničkih uputa za ugradnju i uporabu građevnih proizvoda, te odredaba ovoga Propisa.

(5) Uvjeti za izvođenje asfaltnog kolnika određuju se programom kontrole i osiguranja kvalitete koji je sastavni dio glavnog projekta kolničke konstrukcije s asfaltnim kolnikom, a najmanje u skladu s odredbama Priloga J ovoga Propisa.

(6) Ako je tehničko rješenje asfaltnog kolnika odnosno ako su uvjeti u kojima se izvode radovi i druge okolnosti koje mogu biti od utjecaja na tehnička svojstva asfaltnog kolnika takvi da nisu obuhvaćeni odredbama Priloga J ovoga Propisa, tada se programom kontrole i osiguranja kvalitete moraju urediti posebni uvjeti građenja kojima se ispunjava zahtjev iz stavka 1. ovoga članka.

(7) Prilogom J ovoga Propisa pobliže se određuje izvođenje i dokazivanje uporabljivosti asfaltnog kolnika.

Uporabljivost

Članak 15.

(1) Smatra se da asfaltni kolnik ima projektom predviđena tehnička svojstva i da je uporabljiv ako su:

1. građevni proizvodi ugrađeni u asfaltni kolnik na propisani način i ispunjavaju zahtjeve prema članku 11. i članku 13. stavku 1. ovoga Propisa,

2. uvjeti građenja i druge okolnosti, koje mogu biti od utjecaja na tehnička svojstva asfaltnog kolnika sukladne zahtjevima iz projekta i

3. o provjerama tih činjenica sačinjeni propisani zapisi i/ili dokumentacija u skladu s posebnim propisima kojima je uređena gradnja odnosno građevni proizvodi.

(2) Smatra se da je uporabljivost asfaltnog kolnika dokazana ako su ispunjeni uvjeti iz stavka 1. ovoga članka i članka 14. ovoga Propisa.

DIO ŠESTI
NADZOR NAD IZVOĐENJEM

Nadzor nad izvođenjem asfaltnih kolnika

Članak 16.

Nadzor nad izvođenjem asfaltnih kolnika provodi se sukladno odredbama posebnog propisa koji uređuje stručni nadzor građenja.

DIO SEDMI
ODRŽAVANJE ASFALTNIH KOLNIKA

Opća pravila za održavanje asfaltnih kolnika

Članak 17.

(1) Održavanje asfaltnog kolnika mora biti takvo da se tijekom vijeka trajanja kolničke konstrukcije s asfaltnim kolnikom očuvaju njezina tehnička svojstva i ispunjavaju zahtjevi određeni projektom kolničke konstrukcije i ovim Propisom, te drugi temeljni zahtjevi koje kolnička konstrukcija mora ispunjavati u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje donji dio kolničke konstrukcije i donji ustroj prometne građevine, te projektom građevine.

(2) Održavanje asfaltnog kolnika koji je izveden, odnosno koji se izvodi u skladu s prije važećim propisima, mora biti takvo da se tijekom trajanja kolničke konstrukcije s asfaltnim kolnikom očuvaju njezina tehnička svojstva i ispunjavaju zahtjevi određeni projektom kolničke konstrukcije s asfaltnim kolnikom i propisima u skladu s kojima je asfaltni kolnik izveden.

(3) Za održavanje asfaltnog kolnika dopušteno je rabiti samo one građevne proizvode za koje su ispunjeni propisani uvjeti i za koje su izdane isprave temeljene na provedbi postupka ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava prema posebnom propisu ili za koje je uporabljivost dokazana u skladu s projektom kolničke konstrukcije s asfaltnim kolnikom i ovim Propisom.

(4) Održavanjem asfaltnog kolnika ili drugim radovima na koje se odnosi propis kojim je uređena gradnja ne smiju se ugroziti tehnička svojstva i ispunjavanje propisanih zahtjeva za asfaltni kolnik.

(5) Na izvođenje radova održavanja asfaltnog kolnika odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga Propisa koje se odnose na izvođenje asfaltnog kolnika.

DIO OSMI
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

(1) Odredbe ovoga Propisa ne primjenjuju se na:

1. glavni projekt koji je potvrđen do stupanja na snagu ovoga Propisa

2. glavni projekt izrađen za potrebe izdavanja građevinske dozvole ako je zahtjev za istu podnesen u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Propisa

3. građenje građevina i izvođenje radova koje je započeto prije stupanja na snagu ovoga Propisa.

(2) U građevinu koja se izvodi prema potvrđenom glavnom projektu odnosno građevinskoj dozvoli čiji je sastavni dio glavni projekt, smije se ugraditi građevni proizvod specificiran prema ovom Propisu ako ima odgovarajuća ili povoljnija tehnička svojstva, ako je to određeno izvedbenim projektom i ako je u skladu s tim projektom utvrđeno da je uporabljiv za tu građevinu uključujući uvjete njegove ugradnje i utjecaje okoline.

Notifikacija

Članak 19.

Ovaj Propis je notificiran u skladu s Direktivom (EU) 2015/1535 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. rujna 2015. o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih propisa i pravila o uslugama informacijskog društva (kodificirani tekst) (Tekst značajan za EGP).

Stupanje na snagu Propisa

Članak 20.

Ovaj Propis stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/18-04/1

Urbroj: 531-01-21-105

Zagreb, 23. travnja 2021.

Ministar
Darko Horvat, v. r.

PRILOG A

BITUMENSKE MJEŠAVINE

A.1. Područje primjene

(1) Ovim se Prilogom, sukladno članku 13. ovoga Propisa, propisuju svojstva i drugi zahtjevi za bitumenske mješavine proizvedene vrućim postupkom za izvedbu asfaltnih kolnika. Svojstva i drugi zahtjevi, te ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava bitumenskih mješavina određuju se odnosno provode prema usklađenim normama serije HRN EN 13108, normama na koje te norme upućuju i odredbama ovoga Priloga.

(2) Specificirana su svojstva u odnosu na bitne značajke i drugi zahtjevi te ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava sljedećih vrsta bitumenskih mješavina:

1. asfaltbeton (AC) – HRN EN 13108-1: 2007 i HRN EN 13108-1: 2007/Ispr.1:2008,

2. asfaltbeton za vrlo tanke slojeve (BBTM) – HRN EN 13108-2: 2007 i HRN EN 13108-2: 2007/Ispr.1:2008,

3. splitmastiksasfalt (SMA) – HRN EN 13108-5: 2007 i HRN EN 13108-5: 2007/Ispr.1:2008,

4. lijevani asfalt (MA) – HRN EN 13108-6: 2007 i HRN EN 13108-6: 2007/Ispr.1:2008 i

5. porozni asfalt (PA) – HRN EN 13108-7: 2007 i HRN EN 13108-7: 2007/Ispr.1:2008.

A.2. Sastavni materijali

Općenito, bitumenske mješavine su smjese agregata, punila i bitumenskog veziva, a po potrebi i odgovarajućih dodataka.

A.2.1. Agregat

(1) Za proizvodnju bitumenskih mješavina smije se upotrijebiti agregat koji odgovara zahtjevima propisanim u Prilogu D ovoga Propisa. Bitumenske mješavine proizvode se od prirodnog kamenog agregata, a mogu se upotrijebiti i sljedeće vrste industrijskog agregata:

1. zgura iz proizvodnje čelika (krupni, sitni i miješani agregat za sve asfaltne slojeve),

2. zrakom hlađena zgura iz visokih peći (krupni i miješani agregat za nosive slojeve),

3. granulirana zgura iz visokih peći (sitni i miješani agregat za sve asfaltne slojeve),

4. zgura iz proizvodnje bakra (krupni, sitni i miješani agregat za sve asfaltne slojeve),

5. zgura iz proizvodnje ferokroma (krupni i sitni agregat za sve asfaltne slojeve),

6. zgura iz proizvodnje feromangana (krupni i sitni agregat za sve asfaltne slojeve) i

7. silikomanganska zgura (krupni, sitni i miješani agregat za sve asfaltne slojeve).

(2) Za proizvodnju bitumenskih mješavina može se koristiti i reciklirani agregat.

(3) Proizvođač bitumenskih mješavina obvezan je provoditi kontrolne postupke prilikom isporuke i skladištenja agregata na deponiju asfaltne baze sukladno točki 5. norme HRN EN 13108-21, a nadzor i ispitivanje uskladištenog agregata na deponiju asfaltne baze sukladno točki 6.2 norme HRN EN 13108-21 (tablica 3).

A.2.2 Punilo

Svojstva dodanog punila moraju odgovarati zahtjevima navedenim u tablici D3 Priloga D ovoga Propisa. Za proizvodnju bitumenskih mješavina od SMA, BBTM i PA nije dopuštena uporaba vlastitog punila. Proizvođač bitumenskih mješavina obvezan je provoditi kontrolne postupke prilikom isporuke i skladištenja punila na deponiju asfaltne baze sukladno točki 5. norme HRN EN 13108-21, a nadzor i ispitivanje uskladištenog punila na deponiju asfaltne baze sukladno točki 6.2 norme HRN EN 13108-21 (tablica 4).

A.2.3. Reciklažni asfalt

(1) Za proizvodnju bitumenskih mješavina koristi se i reciklažni asfalt koji odgovara zahtjevima navedenim u Prilogu E ovoga Propisa, a s obzirom na porijeklo reciklažnog asfalta, treba se pridržavati zahtjeva navedenih u tablici A1.

Tablica A1: Primjena reciklažnog asfalta s obzirom na porijeklo

Porijeklo reciklažnog asfaltaPrimjena reciklažnog asfalta u asfaltnom sloju
Habajući slojVezni slojNosivi slojNosivo-habajući slojLijevani asfalt
Habajući sloj (valjani asfalt)dadadadane
Habajući (valjani asfalt) + vezninedadadane
Vezni slojnedadadane
Nosivi slojnenedanene
Nosivo-habajući slojnenenedane
Lijevani asfaltneneneneda

(2) Uporaba reciklažnog asfalta dopuštena je za proizvodnju bitumenskih mješavina od:

1. asfaltbetona (AC) za habajuće, vezne, nosive, izravnavajuće i zaštitne slojeve i

2. lijevanog asfalta za habajuće, izravnavajuće i zaštitne slojeve.

(3) Uporaba reciklažnog asfalta nije dopuštena za proizvodnju bitumenskih mješavina za habajuće slojeve od splitmastiksasfalta (SMA), asfaltbetona za vrlo tanke slojeve (BBTM) i poroznog asfalta (PA).

(4) Proizvođač bitumenskih mješavina obvezan je provoditi kontrolne postupke prilikom isporuke i skladištenja reciklažnog asfalta na deponiju asfaltne baze sukladno točki 5. norme HRN EN 13108-21 i HRN EN 13108-8:2016, a nadzor i ispitivanje uskladištenog reciklažnog asfalta na deponiju asfaltne baze sukladno točki 6.2 norme HRN EN 13108-21 (tablica 7) i HRN EN 13108-8:2016.

A.2.4. Bitumen

Za proizvodnju bitumenskih mješavina upotrebljavaju se vrste i tipovi bitumena navedeni u Prilogu F ovoga Propisa, kao i prirodni bitumen koji mora odgovarati zahtjevima Dodatka B usklađene norme HRN EN 13108-4:2007 i HRN EN 13108-4:2007/Ispr.1:2008. Bitumen ne smije sadržavati primjese katranskog veziva. Proizvođač bitumenskih mješavina obvezan je provoditi kontrolne postupke prilikom isporuke i skladištenja bitumena u cisternama na asfaltnoj bazi sukladno točki 5. norme HRN EN 13108-21, a nadzor i ispitivanje uskladištenog bitumena u cisternama na asfaltnoj bazi sukladno točki 6.2 norme HRN EN 13108-21 (tablica 5). Najviše dopuštene temperature bitumena uskladištenog u cisternama na asfaltnom postrojenju, ovisno o vrsti i tipu bitumena, navedene su u tablici A2.

Tablica A2: Najviše dopuštene temperature uskladištenog bitumena

Vrsta bitumenaTip bitumenaNajviša dopuštena temperatura, °C
Cestograđevni bitumen

20/30

35/50

50/70; 70/100

200

190

180

Tvrdi cestograđevni bitumen10/20; 15/25200
Polimerom modificirani bitumen

10/40-65

25/55-55; 25/55-65; 45/80-65; 45/80-55; 40/100-65

190

180


A.2.5. Dodaci

(1) U bitumenske mješavine dodaju se dodaci za poboljšanje prionljivosti bitumenskog veziva, povećanje otpornosti bitumenskog veziva prema starenju, smanjenje osjetljivosti bitumenskih mješavina na vodu, snižavanje temperature proizvodnje i ugradnje bitumenskih mješavina, sprečavanje otjecanja bitumenskog veziva sa zrna agregata, poboljšanje bilo kojeg relevantnog svojstva bitumenske mješavine. Vrsta dodataka bitumenskoj mješavini moraju se navesti u identifikacijskom dokumentu (otpremnici).

(2) Proizvođač bitumenskih mješavina obvezan je provoditi kontrolne postupke prilikom isporuke i skladištenja dodataka u asfaltnoj bazi sukladno točki 5 norme HRN EN 13108-21, a nadzor i ispitivanje uskladištenih dodataka sukladno točki 6.2 norme HRN EN 13108-21 (tablica 6).

A.3. Specificirana svojstva u odnosu
na bitne značajke

A.3.1. Bitumenske mješavine od asfaltbetona

(1) Svojstva i drugi zahtjevi te ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava bitumenskih mješavina od asfaltbetona (AC) specificirani su prema usklađenoj normi HRN EN 13108-1:2007 i HRN EN 13108-1:2007/Ispr.1:2008. Proizvođač bitumenskih mješavina može deklarirati svojstva bitumenskih mješavina od asfaltbetona empirijskim ili fundamentalnim pristupom.

(2) Bitumenske mješavine od asfaltbetona upotrebljavaju se za izvedbu habajućih, veznih, nosivih, nosivo-habajućih, izravnavajućih i zaštitnih slojeva.

(3) Bitumenske mješavine od asfaltbetona označavaju se identifikacijskom oznakom sljedećeg oblika:

ACDsurf/bin/basebitumenagregattip mješavineRAXNT

pri čemu je:

1. AC – oznaka za asfaltbeton (Asphalt Concrete),

2. D – najveće nazivno zrno agregata u bitumenskoj mješavini (mm),

3. surf – habajući sloj,

4. bin – vezni sloj,

5. base – nosivi sloj,

6. bitumen – oznaka vrste i tipa upotrijebljenog bitumena,

7. agregat – primjenska oznaka smjese upotrijebljenog agregata,

8. tip mješavine – primjenska oznaka tipa bitumenske mješavine s obzirom na fizikalno-mehanička svojstva i s obzirom na vrstu pristupa (empirijski- M ili fundamentalni- F)

9. RAX – reciklažni asfalt (RA) s masenim udjelom (X) u bitumenskoj mješavini (u slučaju X=0, RAX se izostavlja) i

10. NT – niskotemperaturna bitumenska mješavina.

(4) Ako se u bitumensku mješavinu od asfaltbetona dodaje reciklažni asfalt sukladno točki 4.2.2.2 ili točki 4.2.2.3 usklađene norme EN 13108-1:2007 i HRN EN 13108-1:2007/Ispr.1:2008, onda se točka razmekšanja bitumena u bitumenskoj mješavini u koju je dodan reciklažni asfalt proračunava prema točki A.3 Dodatka A usklađene norme HRN EN 13108-1:2007 i HRN EN 13108-1:2007/Ispr.1:2008. Proračunata vrijednost točke razmekšanja cestograđevnog bitumena mora biti unutar raspona točke razmekšanja za odabranu vrstu i tip bitumena deklarirane bitumenske mješavine. Svi ostali zahtjevi za primjenu reciklažnog asfalta u bitumenskim mješavinama od asfaltbetona moraju ispunjavati zahtjeve točke 4.4 i 5.3.1.1 usklađene norme HRN EN 13108-1:2007 i HRN EN 13108-1:2007/Ispr.1:2008.

A.3.1.1. Empirijski pristup

A.3.1.1.1. Asfaltbeton za habajuće slojeve

(1) Granulometrijski sastav bitumenskih mješavina od asfaltbetona za habajuće slojeve asfaltnog kolnika svih prometnih površina u slučaju empirijskog pristupa mora ispunjavati uvjete navedene u tablici A3.

Tablica A3:     Granulometrijski sastav bitumenske mješavine od asfaltbetona za habajuće slojeve asfaltnog kolnika svih prometnih površina – empirijski pristup

Točka norme

HRN EN 13108-1

(empirijski pristup)

Otvori sita, mmAsfaltbeton za habajuće slojeve
AC 4 surfAC 8 surfAC 11 surfAC 16 surf (b)
Prolaz kroz sito, % (m/m)

Granulometrijski sastav,

točka 5.3.1.2 (a)

22,4100
1610090 do 100
11,210090 do 100-
810090 do 10070 do 9256 do 84
490 do 10054 do 8442 do 7235 do 65
255 do 7533 do 5825 do 5022 do 47
137 do 5820 do 4516 do 4114 do 39
0,2517 do 338 do 306 do 275 do 24
0,0636,0 do 15,03,0 do 11,03,0 do 10,02,0 do 10,0

(a) ispituje se prema normi HRN EN 12697-2

(b) koristi se samo za nosivo-habajuće slojeve


(2) Tipovi bitumenskih mješavina oznake M1 do M4 od asfaltbetona za habajuće slojeve asfaltnog kolnika svih prometnih površina osim operativne površine aerodroma, u slučaju empirijskog pristupa moraju ispunjavati tehnička svojstva navedena u tablici A4.

Tablica A4:     Bitumenske mješavine od asfaltbetona za habajuće slojeve asfaltnog kolnika svih prometnih površina osim operativne površine aerodroma – empirijski pristup

Asfaltbeton za habajuće slojeve

HRN EN 13108-1

(empirijski pristup)

Tipovi asfaltbetona
M1M2M3M4
AC 11 surf

AC 8 surf

AC 11 surf

AC 8 surf

AC 11 surf

AC 4 surf, AC 8 surf

AC 11 surf, AC 16 surf x

Sastavni
materijali
Primjenska oznaka smjese agregataAG1AG2AG3 i AG4AG4, AG9 (d)
Cestograđevni bitumen-35/50 (e)35/50; 50/70; 70/10050/70; 70/100
Polimerom modificirani bitumen25/55-55; 25/55-65; 45/80-65; 45/80-55-
Reciklažni asfaltDopušten
Fizikalno-mehanička svojstva bitumenske mješavine
Točka 5.2.2 (a)

Udio šupljina, V

% (V/V)

Vmin3,5Vmin3,5Vmin3Vmin1,5
Vmax6Vmax6Vmax5,5Vmax4
Točka 5.3.3 (a)Ispuna šupljina bitumenom, VFB (%)VFBminNRVFBminNRVFBmin65VFBmin70
VFBmaxNRVFBmaxNRVFBmax83VFBmax86
Točka 5.2.4 (b)Najmanji omjer indirektne vlačne čvrstoće, ITSR (%)ITSR80ITSR80ITSR80ITSR70

Točka 5.2.6 (c)

Tablica 8

Najveća brzina deformacije, WTSAIR, (mm/103 ciklusa)WTSAIR 0,07WTSAIR 0,07WTSAIR NR

Točka 5.2.6 (c)

Tablica 9

Najveća relativna dubina kolotraga, PRDAIR (%)PRDAIR 7,0PRDAIR 7,0PRDAIR NR
Točka 5.3.4Najmanji udio šupljina u agregatu, VMAmin, % (V/V)VMAminNR

(a) uzorci se spravljaju Marshall zbijačem, 2×50 udaraca (Dodatak C norme HRN EN 13108-20, točka C.2, tablica C.1, točka C.1.2), a volumetrijska svojstva se određuju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.2

(b) uzorci se spravljaju Marshall zbijačem, 2×35 udaraca, a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.3

(c) uzorci se spravljaju valjkastim zbijačem (Dodatak C norme HRN EN 13108-20, točka C.4, tablica C.1, točka C.1.20 (P98 – P100)), a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.6, tablica D.1, točka D.1.6

ili se uzimaju iz izvedenog asfaltnog sloja (Dodatak C norme HRN EN 13108-20, točka C.4, tablica C.1, točka C.1.21 (P98 – P100)), a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.6, tablica D.1, točka D.1.6

(d) koristi se za pješačke i biciklističke staze

(e) ne koristi se u područjima kontinentalne klime

x koristiti samo za nosivo-habajući sloj


(3) Tipovi bitumenskih mješavina oznake M5 i M6 od asfaltbetona za habajuće slojeve asfaltnog kolnika operativne površine aerodroma, u slučaju empirijskog pristupa, moraju ispunjavati tehnička svojstva navedena u tablici A5.

Tablica A5:     Bitumenske mješavine od asfaltbetona za habajuće slojeve asfaltnog kolnika operativnih površina operativne površine aerodroma – empirijski pristup

Asfaltbeton za habajuće slojeve

HRN EN 13108-1

(empirijski pristup)

Tipovi asfaltbetona
M5M6
AC 11 surf; AC 16 surfAC 11 surf; AC 16 surf
Sastavni
materijali
Primjenska oznaka smjese agregataAG2 i AG3
Polimerom modificirani bitumen45/80-65
Reciklažni asfaltnije dopuštenDopušten
Fizikalno-mehanička svojstva bitumenske mješavine
Točka 5.2.2 (a)Udio šupljina, V % (V/V)Vmin3
Vmax5
Točka 5.3.3 (a)Ispuna šupljina bitumenom, VFB (%)VFBmin70
VFBmax83
Točka 5.2.2 (b)Udio šupljina, V % (V/V)Vmin3
Vmax5
Točka 5.3.3 (b)Ispuna šupljina bitumenom, VFB (%)VFBmin70
VFBmax83
Točka 5.2.4Najmanji omjer indirektne vlačne čvrstoće, ITSR (%)ITSR90 (c)ITSR90 (d)

Točka 5.3.2

Tablica 14

Najmanji stabilitet po Marshallu na 60 °C, Smin (kN)Smin12,5 (e)Smin10 (f)

Točka 5.3.2

Tablica 16

Najveće tečenje po Marshallu na 60 °C, F (mm)F4 (e)F4 (f)

Točka 5.3.2

Tablica 17

Najmanji kvocijent po Marshallu na 60 °C, Q (kN/mm)Qmin3 (e)Qmin2,5 (f)
Točka 5.2.8Otpornost na gorivoC ≤ 8
Točka 5.2.9Najmanja preostala čvrstoća, ββ85
Točka 5.3.4Najmanji udio šupljina u agregatu, VMAmin, % (V/V)VMAminNR

(a) uzorci se spravljaju Marshall zbijačem, 2×75 udaraca (HRN EN 13108-20, točka C.2, tablica C.1, točka C.1.3), a volumetrijska svojstva se određuju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.2

(b) uzorci se spravljaju Marshall zbijačem, 2×50 udaraca (HRN EN 13108-20, točka C.2, tablica C.1, točka C.1.2), a volumetrijska svojstva se određuju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.2

(c) uzorci se spravljaju Marshall zbijačem, 2×50 udaraca, a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.3

(d) uzorci se spravljaju Marshall zbijačem, 2×35 udaraca, a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.3

(e) uzorci se spravljaju Marshall zbijačem, 2×75 udaraca prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, točka C.2, tablica C.1, točka C.1.3, a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.10

(f) uzorci se spravljaju Marshall zbijačem, 2×50 udaraca prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, točka C.2, tablica C.1, točka C.1.2, a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.10A.3.1.1.2. Asfaltbeton za vezne slojeve

(1) Granulometrijski sastav bitumenskih mješavina od asfaltbetona za vezne slojeve asfaltnog kolnika i zaštitne slojeve hidroizolacije u slučaju empirijskog pristupa mora ispunjavati uvjete navedene u tablici A6.

Tablica A6: Granulometrijski sastav za bitumenske mješavine od asfaltbetona za vezne slojeve asfaltnog kolnika – empirijski pristup

Točka norme

HRN EN 13108-1

(empirijski pristup)

Otvori sita, mmAsfaltbeton za vezne slojeve
AC 11 bin (b)AC 16 binAC 22 bin
Prolaz kroz sito, % (m/m)

Granulometrijski sastav,

točka 5.3.1.2 (a)

31,5100
22,410090 do 100
1610090 do 10058 do 82
11,290 do 100--
870 do 9248 do 6836 do 57
442 do 7234 do 50-
225 do 5022 do 4019 do 35
116 do 4113 do 3212 do 30
0,256 do 275 do 226 do 20
0,0633,0 do 10,02,0 do 10,02,0 do 10,0
(a) ispituje se prema normi HRN EN 12697-2 (b) koristi se samo za zaštitne slojeve hidroizolacija

(2) Za vezne slojeve asfaltnog kolnika svih prometnih površina osim operativne površine aerodroma, koristi se isključivo tip bitumenske mješavine oznake M1, i u slučaju empirijskog pristupa mora ispunjavati tehnička svojstva navedena u tablici A7.

Tablica A7:     Bitumenska mješavina od asfaltbetona za vezne slojeve asfaltnog kolnika svih prometnih površina osim operativne površine aerodroma – empirijski pristup

Asfaltbeton za vezne slojeve

HRN EN 13108-1

(empirijski pristup)

Tip asfaltbetona
M1
AC 16 bin; AC 22 bin

Sastavni

materijali

Primjenska oznaka smjese agregataAG6
Cestograđevni bitumen35/50
Polimerom modificirani bitumen

25/55-55; 25/55-65; 10/40-65

45/80-65; 45/80-55

Reciklažni asfaltdopušten
Fizikalno-mehanička svojstva bitumenske mješavine
Točka 5.2.2 (a)Udio šupljina, V, % (V/V)Vmin4
Vmax7
Točka 5.3.3 (a)Ispuna šupljina bitumenom, VFB, (%)VFBminNR
VFBmaxNR
Točka 5.2.4 (b)Najmanji omjer indirektne vlačne čvrstoće, ITSR, (%)ITSR80
Točka 5.2.6 (c) Tablica 8Najveća brzina deformacije, WTSAIR, (mm/103 ciklusa)WTSAIR 0,05
Točka 5.2.6 (c) Tablica 9Najveća relativna dubina kolotraga, PRDAIR, (%)PRDAIR 5,0
Točka 5.3.4Najmanji udio šupljina u agregatu, VMAmin, % (V/V)VMAminNR

(a) uzorci se spravljaju Marshall zbijačem, 2×50 udaraca (Dodatak C norme HRN EN 13108-20, točka C.2, tablica C.1, točka C.1.2), a volumetrijska svojstva se određuju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.2

(b) uzorci se spravljaju Marshall zbijačem, 2×35 udaraca, a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.3

(c) uzorci se spravljaju valjkastim zbijačem (Dodatak C norme HRN EN 13108-20, točka C.4, tablica C.1, točka C.1.20 (P98P100)), a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.6, tablica D.1, točka D.1.6, ili se uzimaju iz izvedenog asfaltnog sloja (Dodatak C norme HRN EN 13108-20, točka C.4, tablica C.1, točka C.1.21 (P98P100)), a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.6, tablica D.1, točka D.1.6(3) Tip bitumenske mješavine oznake M2 namijenjen je isključivo za izvedbu zaštitnih slojeva hidroizolacije na cestovnim objektima i u slučaju empirijskog pristupa mora ispunjavati tehnička svojstva navedena u tablici A8.

Tablica A8: Bitumenska mješavina od asfaltbetona za zaštitni sloj hidroizolacije – empirijski pristup

Asfaltbeton za zaštitni sloj hidroizolacije

HRN EN 13108-1

(empirijski pristup)

Tip asfaltbetona
M2
AC 11 bin; AC 16 bin; AC 22 bin

Sastavni

materijali

Primjenska oznaka smjese agregataAG4 (d), AG6 (e)
Cestograđevni bitumen35/50
Polimerom modificirani bitumen25/55-55; 25/55-65; 10/40-65; 45/80-65; 45/80-55
Reciklažni asfaltdopušten
Fizikalno-mehanička svojstva bitumenske mješavine
Točka 5.2.2 (a)Udio šupljina, V, % (V/V)Vmin4
Vmax7
Točka 5.3.3 (a)Ispuna šupljina bitumenom, VFB, (%)VFBminNR
VFBmaxNR
Točka 5.2.4 (b)Najmanji omjer indirektne vlačne čvrstoće, ITSR, (%)ITSR80
Točka 5.2.6 (c) Tablica 8Najveća brzina deformacije, WTSAIR, (mm/10 3 ciklusa)WTSAIR 0,05
Točka 5.2.6 (c) Tablica 9Najveća relativna dubina kolotraga, PRDAIR, (%)PRDAIR 5,0
Točka 5.3.4Najmanji udio šupljina u agregatu, VMAmin, % (V/V)VMAminNR

(a) uzorci se spravljaju Marshall zbijačem, 2×50 udaraca (Dodatak C norme HRN EN 13108-20, točka C.2, tablica C.1, točka C.1.2), a volumetrijska svojstva se određuju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.2

(b) uzorci se spravljaju Marshall zbijačem, 2×35 udaraca, a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.3

(c) uzorci se spravljaju valjkastim zbijačem (Dodatak C norme HRN EN 13108-20, točka C.4, tablica C.1, točka C.1.20 (P98P100)), a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.6, tablica D.1, točka D.1.6, ili se uzimaju iz izvedenog asfaltnog sloja (Dodatak C norme HRN EN 13108-20, točka C.4, tablica C.1, točka C.1.21 (P98P100)), a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.6, tablica D.1, točka D.1.6

(d) koristi se samo za AC 11 bin

(e) koristi se za AC16 bin i AC 22 bin


(4) Tipovi bitumenskih mješavina oznake M3 i M4 od asfaltbetona za vezne slojeve asfaltnog kolnika, operativne površine aerodroma u slučaju empirijskog pristupa moraju ispunjavati tehnička svojstva navedena u tablici A9.

Tablica A9: Bitumenske mješavine od asfaltbetona za vezne slojeve asfaltnog kolnika operativne površine aerodroma – empirijski pristup

Asfaltbeton za vezne slojeve

HRN EN 13108-1

(empirijski pristup)

Tipovi asfaltbetona za vezne slojeve
M3M4
AC 16 bin; AC 22 bin

Sastavni

materijali

Primjenska oznaka smjese agregataAG6
Cestograđevni bitumen-35/50
Polimerom modificirani bitumen25/55-55; 10/40-65; 45/80-65; 45/80-55
Reciklažni asfaltDopušten
Fizikalno-mehanička svojstva bitumenske mješavine
Točka 5.2.2 (a)Udio šupljina, V % (V/V)Vmin4
Vmax7
Točka 5.3.3 (a)Ispuna šupljina bitumenom, VFB, (%)VFBmin55
VFBmax74
Točka 5.2.2 (b)Udio šupljina, V % (V/V)Vmin4
Vmax7
Točka 5.3.3 (b)Ispuna šupljina bitumenom, VFB, (%)VFBmin55
VFBmax74
Točka 5.2.4Najmanji omjer indirektne vlačne čvrstoće, ITSR (%)ITSR80 (c)ITSR80 (d)
Točka 5.3.2 Tablica 14Najmanji stabilitet po Marshallu na 60 °C, Smin (kN)Smin12,5 (e)Smin10 (f)
Točka 5.3.2 Tablica 16Najveće tečenje po Marshallu na 60 °C, F (mm)F4 (e)F4 (f)
Točka 5.3.2 Tablica 17Najmanji kvocijent po Marshallu na 60 °C, Q (kN/mm)Qmin3 (e)Qmin2,5 (f)
Točka 5.3.4Najmanji udio šupljina u agregatu, VMAmin, % (V/V)VMAminNR

(a) uzorci se spravljaju Marshall zbijačem, 2×75 udaraca prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, točka C.2, tablica C.1, točka C.1.3, a volumetrijska svojstva se određuju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.2

(b) uzorci se spravljaju Marshall zbijačem, 2×50 udaraca prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, točka C.2, tablica C.1, točka C.1.2, a

volumetrijska svojstva se određuju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.2

(c) uzorci se spravljaju Marshall zbijačem, 2×50 udaraca, a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.3

(d) uzorci se spravljaju Marshall zbijačem, 2×35 udaraca, a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.3

(e) uzorci se spravljaju Marshall zbijačem, 2×75 udaraca prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, točka C.2, tablica C.1, točka C.1.3, a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.10

(f) uzorci se spravljaju Marshall zbijačem, 2×50 udaraca prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, točka C.2, tablica C.1, točka C.1.2, a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.10A.3.1.1.3. Asfaltbeton za nosive slojeve

(1) Granulometrijski sastav bitumenskih mješavina od asfaltbetona za nosive slojeve asfaltnog kolnika svih prometnih površina u slučaju empirijskog pristupa mora ispunjavati uvjete navedene u tablici A10.

Tablica A10: Granulometrijski sastav za bitumenske mješavine od asfaltbetona za nosive slojeve

Točka norme

HRN EN 13108-1

(empirijski pristup)

Otvori sita, mmAsfaltbeton za nosive slojeve
AC 16 baseAC 22 baseAC 32 base
Prolaz kroz sito, % (m/m)

Granulometrijski sastav,

točka 5.3.1.2 (a)

45100
31,510090 do 100
22,410090 do 100-
1690 do 100-57 do 84
11,2-57 do 83-
856 do 84-36 do 66
435 do 6529 do 59-
222 do 4718 do 4315 do 40
114 do 3911 do 369 do 34
0,255 do 245 do 225 do 21
0,0632,0 do 10,02,0 do 10,02,0 do 10,0
(a) ispituje se prema normi HRN EN 12697-2

(2) Tipovi bitumenskih mješavina oznake M1 i M2 od asfaltbetona za nosive slojeve asfaltnog kolnika osim u slučaju operativne površine aerodroma, u slučaju empirijskog pristupa, moraju ispunjavati tehnička svojstva navedena u tablici A11.

Tablica A11:     Bitumenska mješavina od asfaltbetona za nosive slojeve asfaltnog kolnika svih prometnih površina osim operativne površine aerodroma – empirijski pristup

Asfaltbeton za nosive slojeve

HRN EN 13108-1

(empirijski pristup)

Tipovi asfaltbetona
M1M2
AC 16 base; AC 22 base; AC 32 base

Sastavni

materijali

Primjenska oznaka agregataAG6AG6, AG7 i AG9
Cestograđevni bitumen35/50; 50/7050/70; 70/100
Polimerom modificirani bitumen

25/55-55; 25/55-65; 10/40-65

45/80-65; 45/80-55

-
Reciklažni asfaltDopušten
Fizikalno-mehanička svojstva bitumenske mješavine
Točka 5.2.2 (a)Udio šupljina, V, % (V/V)Vmin5Vmin4
V max8
Točka 5.3.3 (a)Ispuna šupljina bitumenom, VFB, (%)VFBminNRVFBmin50
VFBmaxNRVFBmax80
Točka 5.2.4 (b)Najmanji omjer indirektne vlačne čvrstoće, ITSR, (%)ITSR70ITSRNR
Točka 5.2.6 (c) Tablica 8Najveća brzina deformacije, WTSAIR (mm/103 ciklusa)WTSAIR 0,10WTSAIR NR
Točka 5.2.6 (c) Tablica 9Najveća relativna dubina kolotraga, PRDAIR (%)PRDAIR 7,0PRDAIR NR
Točka 5.3.4Najmanji udio šupljina u agregatu, VMAmin, % (V/V)VMAminNR

(a) uzorci se spravljaju Marshall zbijačem, 2×50 udaraca (Dodatak C norme HRN EN 13108-20, točka C.2, tablica C.1, točka C.1.2), a volumetrijska svojstva se određuju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.2

(b) uzorci se spravljaju Marshall zbijačem, 2×35 udaraca, a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.3

(c) uzorci se spravljaju valjkastim zbijačem (Dodatak C norme HRN EN 13108-20, točka C.4, tablica C.1, točka C.1.20 (P98P100)), a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.6, tablica D.1, točka D.1.6 ili se uzimaju iz izvedenog asfaltnog sloja (Dodatak C norme HRN EN 13108-20, točka C.4, tablica C.1, točka C.1.21 (P98P100), a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.6, tablica D.1, točka D.1.6(3) Tipovi bitumenskih mješavina oznake M3 i M4 od asfaltbetona za nosive slojeve asfaltnog kolnika operativne površine aerodroma, u slučaju empirijskog pristupa moraju ispunjavati tehnička svojstva navedena u tablici A12.

Tablica A12: Bitumenske mješavine od asfaltbetona za nosive slojeve asfaltnog kolnika operativne površine aerodroma – empirijski pristup

Asfaltbeton za nosive slojeve

HRN EN 13108-1

(empirijski pristup)

Tipovi asfaltbetona za nosive slojeve
M3M4

AC 22 base

AC 32 base

AC 16 base

AC 22 base

AC 32 base

Sastavni

materijali

Primjenska oznaka smjese agregataAG6AG6
Cestograđevni bitumen35/5035/50; 50/70
Polimerom modificirani bitumen25/55-55; 10/40-65; 45/80-65; 45/80-55
Reciklažni asfaltDopušten
Fizikalno-mehanička svojstva bitumenske mješavine
Točka 5.2.2 (a)Udio šupljina, V, % (V/V)Vmin4
Vmax8
Točka 5.2.2 (b)Udio šupljina, V, % (V/V)Vmin4
Vmax8
Točka 5.3.3 (b)Ispuna šupljina bitumenom, VFB, (%)VFBmin50
VFBmax77
Točka 5.2.4Najmanji omjer indirektne vlačne čvrstoće, ITSR, (%)ITSR80 (c)ITSR80 (d)
Točka 5.3.2 Tablica 14Najmanji stabilitet po Marshallu na 60°C, Smin, (kN)Smin12,5 (e)Smin10 (f)
Točka 5.3.2 Tablica 16Tečenje po Marshallu na 60 °C, F, (mm)F4 (e)F4 (f)
Točka 5.3.2 Tablica 17Najmanji kvocijent po Marshallu na 60 °C, Q, (kN/mm)Qmin3 (e)Qmin2,5 (f)
Točka 5.3.4Najmanji udio šupljina u agregatu, VMAmin, % (V/V)VMAminNR

(a) uzorci se spravljaju Marshall zbijačem, 2×75 udaraca prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, točka C.2, tablica C.1, točka C.1.3, a volumetrijska svojstva se određuju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.2

(b) uzorci se spravljaju Marshall zbijačem, 2×50 udaraca prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, točka C.2, tablica C.1, točka C.1.2, a volumetrijska svojstva se određuju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.2

(c) uzorci se spravljaju Marshall zbijačem, 2×50 udaraca, a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.3

(d) uzorci se spravljaju Marshall zbijačem, 2×35 udaraca, a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.3

(e) uzorci se spravljaju Marshall zbijačem, 2×75 udaraca prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, točka C.2, tablica C.1, točka C.1.3, a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.10

(f) uzorci se spravljaju Marshall zbijačem, 2×50 udaraca prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, točka C.2, tablica C.1, točka C.1.2, a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.10


A.3.1.2. Fundamentalni pristup

A.3.1.2.1. Asfaltbeton za habajuće slojeve

(1) Granulometrijski sastav bitumenskih mješavina od asfaltbetona za habajuće slojeve kolnika svih prometnih površina, u slučaju fundamentalnog pristupa mora ispunjavati uvjete navedene u tablici A13.

Tablica A13: Granulometrijski sastav bitumenske mješavine od asfaltbetona za habajuće slojeve asfaltnog kolnika – fundamentalni pristup

Točka 5.4.1.1 norme

HRN EN 13108-1

(fundamentalni pristup)

Otvori okana sita, mmAsfaltbeton za habajuće slojeve
AC 8 surfAC 11 surf
Prolaz kroz sito, % (m/m)

Granulometrijski sastav,

točka 5.2.1.2 (a)

16100
11,210090 do 100
890 do 100-
4--
210 do 7210 do 60
0,0632,0 do 13,02,0 do 12,0
(a) ispituje se prema normi HRN EN 12697-2

(2) Tipovi bitumenskih mješavina oznake F1 do F3 od asfaltbetona za habajuće slojeve asfaltnog kolnika svih prometnih površina osim operativne površine aerodroma, u slučaju fundamentalnog pristupa, moraju ispunjavati tehnička svojstva navedena u tablici A14.

Tablica A14:     Bitumenske mješavine od asfaltbetona za habajuće slojeve asfaltnih kolnika svih prometnih površina osim operativne površine aerodroma – fundamentalni pristup

Asfaltbeton za habajuće slojeve

HRN EN 13108-1

(fundamentalni pristup)

Tipovi asfaltbetona
F1F2F3
AC 11 surf

AC 8 surf;

AC 11 surf

AC 8 surf

AC 11 surf

Sastavni

materijali

Primjenska oznaka smjese agregataAG1AG2AG3 i AG4
Cestograđevni bitumen-35/50; 50/7050/70; 70/100
Polimerom modificirani bitumen25/55-55; 25/55-65; 45/80-65; 45/80-55
Reciklažni asfaltDopušten
Fizikalno-mehanička svojstva bitumenske mješavine
Točka 5.2.2 (a)Udio šupljina, V, % (V/V)Vmin3Vmin2,5
Vmax7Vmax6
Točka 5.2.4 (b)Najmanji omjer indirektne vlačne čvrstoće, ITSR, (%)ITSR80
Točka 5.2.6 (c) Tablica 8Najveća brzina deformacije, WTSAIR, (mm/103 cikl.)WTSAIR 0,07WTSAIR 0,07 (f)WTSAIR 0,10 (g)
Točka 5.2.6 (c) Tablica 9Najveća relativna dubina kolotraga, PRDAIR, (%)PRDAIR 7,0PRDAIR 9,0
Točka 5.4.4 (d)Najmanja relativna deformacija pri 10 6 ciklusa, ε6, (µm/m)ε6-160ε6-130ε6-NR
Točka 5.4.2 (e)Modul krutosti, S, (MPa)Smin 4 500Smin 3 600Smin 3 600
Smax9 000Smax9 000Smax9 000
Otpornost na niske temperature (h)

Temperatura sloma, Tfailure (°C)

MRVČ (i), ∆ßt,max, (MPa)

Temperatura pri MRVČ (i), T(∆ßt,max), (°C)

max. -28

min. 4,0

max. -10

ne ispituje se

(a) uzorci se spravljaju Marshall zbijačem, 2×50 udaraca (HRN EN 13108-20, točka C.2, tablica C.1, točka C.1.2), a volumetrijska svojstva se određuju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.2

(b) uzorci se spravljaju Marshall zbijačem, 2×35 udaraca, a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.3

(c) uzorci se spravljaju valjkastim zbijačem (Dodatak C norme HRN EN 13108-20, točka C.4, tablica C.1, točka C.1.20 (P98P100), a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.6, tablica D.1, točka D.1.6, ili se uzimaju iz izvedenog asfaltnog sloja (Dodatak C norme HRN EN 13108-20, točka C.4, tablica C.1, točka C.1.21 (P98P100)), a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.6, tablica D.1, točka D.1.6

(d) uzorci se spravljaju valjkastim zbijačem (Dodatak C norme HRN EN 13108-20, točka C.4, tablica C.1, točka C.1.20 (P98P100)), a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.9, tablica D.4, točka D.4.3, ili se uzimaju iz izvedenog asfaltnog sloja (Dodatak C norme HRN EN 13108-20, točka C.4, tablica C.1, točka C.1.21 (P98P100)), a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.9, tablica D.4, točka D.4.3.

(e) uzorci se spravljaju Marshall zbijačem, 2×50 udaraca (Dodatak C norme HRN EN 13108-20, točka C.2, tablica C.1, točka C.1.2, ili valjkastim zbijačem prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, točka C.4, tablica C.1, točka C.1.20 (P98P100) ili kružnim zbijačem prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, točka C.4, tablica C.1, točka C.1.18 (P98P100), a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.8, tablica D.3, točka D.3.4 ili D 3.7 ili se uzimaju iz izvedenog asfaltnog sloja prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, točka C.4, tablica C.1, točka C.1.21 (P98P100), a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.8, tablica D.3, točka D.3.4 ili D 3.7

(f) WTSAIR 0,10 u slučaju upotrebe mješavine s cestograđevnim bitumenom

(g) WTSAIR 0,15 u slučaju upotrebe mješavine s cestograđevnim bitumenom

(h) uzorci se spravljaju valjkastim zbijačem (Dodatak C norme HRN EN 13108-20, točka C.4, tablica C.1, točka C.1.20

(P 98P 100))

(i) Maksimalna rezerva vlačne čvrstoće – MRVČ(3) Tipovi bitumenskih mješavina oznake F4 i F5 od asfaltbetona za habajuće slojeve asfaltnog kolnika operativne površine aerodroma, u slučaju fundamentalnog pristupa moraju ispunjavati fizikalno-mehanička svojstva navedena u tablici A15.

Tablica A15:     Bitumenske mješavine od asfaltbetona za habajuće slojeve asfaltnog kolnika operativne površine aerodroma – fundamentalni pristup

Asfaltbeton za habajuće slojeve

HRN EN 13108-1

(fundamentalni pristup)

Tipovi asfaltbetona za habajuće slojeve
F4F5
AC 11 surf; AC 16 surfAC 11 surf; AC 16 surf

Sastavni

materijali

Primjenska oznaka smjese agregataAG2 i AG3
Cestograđevni bitumen-50/70
Polimerom modificirani bitumen45/80-65
Reciklažni asfaltnije dopuštenDopušten
Fizikalno-mehanička svojstva bitumenske mješavine
Točka 5.2.2 (a)Udio šupljina, V % (V/V)Vmin3
Vmax5,5
Točka 5.2.2 (b)Udio šupljina, V % (V/V)Vmin2,5
Vmax5,5
Točka 5.2.4Najmanji omjer indirektne vlačne čvrstoće, ITSR, (%)ITSR90 (c)ITSR90 (d)
Točka 5.2.8Otpornost na gorivoC ≤ 6
Točka 5.2.9Najmanja preostala čvrstoća, β, (%)β85
Točka 5.4.4 (e)Najmanja relativna deformacija pri 106 ciklusa, ε6, (µm/m)ε6-160
Točka 5.4.3 (f)Najveća brzina puzanja, fc, (m/m/n)fcmax1
Točka 5.4.2 (g)Modul krutosti, S, (MPa)Smin 4 500
Smax9 000
Otpornost na niske temperature (h)

Temperatura sloma, Tfailure (°C)

MRVČ (i), ∆ßt,max, (MPa)

Temperatura pri MRVČ (i), T(∆ßt,max), (°C)

max. -28

min. 4,0

max. -10

ne ispituje se

(a) uzorci se spravljaju Marshall zbijačem, 2×75 udaraca (HRN EN 13108-20, točka C.2, tablica C.1, točka C.1.3), a volumetrijska svojstva se određuju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.2

(b) uzorci se spravljaju Marshall zbijačem, 2×50 udaraca (HRN EN 13108-20, točka C.2, tablica C.1, točka C.1.2), a volumetrijska svojstva se određuju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.2

(c) uzorci se spravljaju Marshall zbijačem, 2×50 udaraca, a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.3

(d) uzorci se spravljaju Marshall zbijačem, 2×35 udaraca, a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.3

(e) uzorci se spravljaju valjkastim zbijačem prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, točka C.2, tablica C.1, točka C.1.20 (P98 – P100), a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.9, tablica D.4, točka D.4.3.

ili se uzimaju iz izvedenog asfaltnog sloja prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, točka C.2, tablica C.1, točka C.1.21 (P98 – P100), a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.9, tablica D.4, točka D.4.3.

(f) uzorci se spravljaju valjkastim zbijačem prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, točka C.2, tablica C.1, točka C.1.20 (P98 – P100) ili kružnim zbijačem prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, točka C.2, tablica C.1, točka C.1.18 (P98 – P100), a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.7, tablica D.2, točka D.2.2.

ili se uzimaju iz izvedenog asfaltnog sloja prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, točka C.2, tablica C.1, točka C.1.21 (P 98P 100), a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.7, tablica D.2, točka D.2.2.

(g) uzorci se spravljaju Marshall zbijačem, 2×75 udaraca (HRN EN 13108-20, točka C.2, tablica C.1, točka C.1.3), valjkastim zbijačem prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, točka C.2, tablica C.1, točka C.1.20 (P98 – P100) ili kružnim zbijačem prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, točka C.2, tablica C.1, točka C.1.18 (P98 – P100), a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.8, tablica D.3, točka D.3.4 ili D 3.7 ili se uzimaju iz izvedenog asfaltnog sloja prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, točka C.2, tablica C.1, točka C.1.21 (P98 – P100), a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.8, tablica D.3, točka D.3.4 ili D 3.7

(h) uzorci se spravljaju valjkastim zbijačem (Dodatak C norme HRN EN 13108-20, točka C.4, tablica C.1, točka C.1.20

(P98P100))

(i) Maksimalna rezerva vlačne čvrstoće – MRVČA.3.1.2.2. Asfaltbeton za vezne slojeve

(1) Granulometrijski sastav bitumenskih mješavina od asfaltbetona za vezne slojeve asfaltnog kolnika, u slučaju fundamentalnog pristupa, mora ispunjavati uvjete navedene u tablici A16.

Tablica A16: Granulometrijski sastav za bitumenske mješavine od asfaltbetona za vezne slojeve asfaltnog kolnika

Točka 5.4.11 norme

HRN EN 13108-1

(fundamentalni pristup)

Otvori sita, mmAsfaltbeton za vezne slojeve
AC 11 bin(b)AC 16 binAC 22 bin
Prolaz kroz sito, % (m/m)

Granulometrijski sastav,

točka 5.2.1.2 (a)

31,5100
22,410090 do 100
1610090 d0 100-
11,290 do 100--
8---
4---
210 do 6010 do 50 (c)10 do 50 (c)
1---
0,25---
0,0632,0 do 12,00,0 do 12,00,0 do 11,0

(a) ispituje se prema normi HRN EN 12697-2

(b) koristi se samo za zaštitne slojeve hidroizolacija

(c) dopušteni prolaz na 2 mm iznosi 60 % za mješavine za operativne površine aerodroma


(2) Tip bitumenske mješavine oznake F1 od asfaltbetona za vezne slojeve asfaltnog kolnika svih prometnih površina osim operativne površine aerodroma mora ispunjavati tehnička svojstva navedena u tablici A17.

Tablica A17:     Bitumenska mješavina od asfaltbetona za vezne slojeve asfaltnog kolnika svih prometnih površina osim operativne površine aerodroma – fundamentalni pristup

Asfaltbeton za vezne slojeve

HRN EN 13108-1

(fundamentalni pristup)

Tip asfaltbetona
F1
AC 16 bin; AC 22 bin

Sastavni

materijali

Primjenska oznaka smjese agregataAG6
Cestograđevni bitumen35/50
Polimerom modificirani bitumen

25/55-55; 25/55-65; 10/40-65

45/80-65; 45/80-55

Reciklažni asfaltDopušten
Fizikalno-mehanička svojstva bitumenske mješavine
Točka 5.2.2 (a)Udio šupljina, V, % (V/V)Vmin4
Vmax7
Točka 5.2.4 (b)Najmanji omjer indirektne vlačne čvrstoće, ITSR, (%)ITSR80
Točka 5.2.6 (c), Tablica 8

Najveća brzina deformacije, WTSAIR,

(mm/103 ciklusa)

WTSAIR 0,05
Točka 5.2.6 (c), Tablica 9Najveća relativna dubina kolotraga, PRDAIR, (%)PRDAIR 5,0
Točka 5.4.4 (d)Najmanja relativna deformacija pri 106 ciklusa, ε6, (µm/m)ε6-160
Točka 5.4.2 (e)Modul krutosti, S, (MPa)Smin 4 500
Smax 9 000

(a) uzorci se spravljaju Marshall zbijačem, 2×50 udaraca (HRN EN 13108-20, točka C.2, tablica C.1, točka C.1.2), a volumetrijska svojstva se određuju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.2

(b) uzorci se spravljaju Marshall zbijačem, 2×35 udaraca, a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.3

(c) uzorci se spravljaju valjkastim zbijačem prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, točka C.4, tablica C.1, točka C.1.20 (P98P100), a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.6, tablica D.1, točka D.1.6 ili Se uzimaju iz izvedenog asfaltnog sloja prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, točka C.4, tablica C.1, točka C.1.21 (P98P100), a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.6, tablica D.1, točka D.1.6

(d) uzorci se spravljaju valjkastim zbijačem prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, točka C.4, tablica C.1, točka C.1.20 (P98P100), a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.9, tablica D.4, točka D.4.3. ili se uzimaju iz izvedenog asfaltnog sloja prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, točka C.4, tablica C.1, točka C.1.21 (P98P100), a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.9, tablica D.4, točka D.4.3.

(e) uzorci se spravljaju Marshall zbijačem, 2×50 udaraca (HRN EN 13108-20, točka C.2, tablica C.1, točka C.1.2, valjkastim zbijačem prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, točka C.4, tablica C.1, točka C.1.20 (P98P100) ili kružnim zbijačem prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, točka C.4, tablica C.1, točka C.1.18 (P98P100), a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.8, tablica D.3, točka D.3.4 ili D 3.7 ili se uzimaju iz izvedenog asfaltnog sloja prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, točka C.4, tablica C.1, točka C.1.21 (P98P100), a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.8, tablica D.3, točka D.3.4 ili D 3.7


(3) Tip bitumenske mješavine oznake F2 namijenjen je isključivo za izvedbu zaštitnih slojeva hidroizolacije na cestovnim objektima i mora ispunjavati tehnička svojstva navedena u tablici A18.

Tablica A18: Bitumenska mješavina od asfaltbetona za zaštitni sloj hidroizolacije – fundamentalni pristup

Asfaltbeton za zaštitni sloj hidroizolacije na cestovnim objektima

HRN EN 13108-1

(fundamentalni pristup)

Tip asfaltbetona
F2
AC 11 bin; AC 16 bin; AC 22 bin

Sastavni

materijali

Primjenska oznaka smjese agregataAG4 (f), AG6 (g)
Cestograđevni bitumen35/50
Polimerom modificirani bitumen25/55-55; 25/55-65; 10/40-65; 45/80-65; 45/80-55
Reciklažni asfaltDopušten
Fizikalno-mehanička svojstva bitumenske mješavine
Točka 5.2.2 (a)Udio šupljina, V, % (V/V)Vmin4
Vmax7
Točka 5.2.4 (b)Najmanji omjer indirektne vlačne čvrstoće, ITSR, (%)ITSR80
Točka 5.2.6 (c), Tabl. 8

Najveća brzina deformacije, WTS AIR,

(mm/103 ciklusa)

WTSAIR 0,05
Točka 5.2.6 (c), Tabl. 9Najveća relativna dubina kolotraga, PRDAIR, (%)PRDAIR 5,0
Točka 5.4.4 (d)Najmanja relativna deformacija pri 106 ciklusa, ε6, (µm/m)ε6-130
Točka 5.4.2 (e)Modul krutosti, S, (MPa)Smin 3 600
Smax 9 000

(b) uzorci se spravljaju Marshall zbijačem, 2×50 udaraca (HRN EN 13108-20, točka C.2, tablica C.1, točka C.1.2), a volumetrijska svojstva se određuju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.2

(b) uzorci se spravljaju Marshall zbijačem, 2×35 udaraca, a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.3

(c) uzorci se spravljaju valjkastim zbijačem prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, točka C.4, tablica C.1, točka C.1.20 (P98P100), a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.6, tablica D.1, točka D.1.6 ili se uzimaju iz izvedenog asfaltnog sloja prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, točka C.4, tablica C.1, točka C.1.21 (P98P100), a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.6, tablica D.1, točka D.1.6

(d) uzorci se spravljaju valjkastim zbijačem prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, točka C.4, tablica C.1, točka C.1.20 (P98P100), a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.9, tablica D.4, točka D.4.3. ili se uzimaju iz izvedenog asfaltnog sloja prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, točka C.4, tablica C.1, točka C.1.21 (P98P100), a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.9, tablica D.4, točka D.4.3.

(e) uzorci se spravljaju Marshall zbijačem, 2×50 udaraca (HRN EN 13108-20, točka C.2, tablica C.1, točka C.1.2, valjkastim zbijačem prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, točka C.4, tablica C.1, točka C.1.20 (P98P100) ili kružnim zbijačem prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, točka C.4, tablica C.1, točka C.1.18 (P98P100), a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.8, tablica D.3, točka D.3.4 ili D 3.7 ili se uzimaju iz izvedenog asfaltnog sloja prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, točka C.4, tablica C.1, točka C.1.21 (P98P100), a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.8, tablica D.3, točka D.3.4 ili D 3.7

(f) koristi se samo za AC 11 bin

(g) koristi se za AC16 bin i AC 22 bin(4) Tipovi bitumenskih mješavina oznake F3 i F4 od asfaltbetona za vezne slojeve asfaltnog kolnika operativne površine aerodroma, u slučaju fundamentalnog pristupa, moraju ispunjavati fizikalno-mehanička svojstva navedena u tablici A19.

Tablica A19: Bitumenska mješavina od asfaltbetona za vezne slojeve asfaltnog kolnika operativne površine aerodroma – fundamentalni pristup

Asfaltbeton za vezne slojeve

HRN EN 13108-1

(fundamentalni pristup)

Tipovi asfaltbetona za vezne slojeve
F3F4
AC 16 bin; AC 22 bin

Sastavni

materijali

Primjenska oznaka smjese agregataAG6
Cestograđevni bitumen-35/50
Polimerom modificirani bitumen25/55-55; 10/40-65; 45/80-65; 45/80-55
Reciklažni asfaltDopušten
Fizikalno-mehanička svojstva bitumenske mješavine
Točka 5.2.2 (a)Udio šupljina, V, % (V/V)Vmin4
Točka 5.3.3 (a)Vmax7
Točka 5.2.2 (b)Udio šupljina, V, % (V/V)Vmin3,5
Vmax7
Točka 5.2.4Najmanji omjer indirektne vlačne čvrstoće, ITSR, (%)ITSR80 (c)ITSR80 (d)
Točka 5.4.4 (e)Najmanja relativna deformacija pri 106 ciklusa, ε6, (µm/m)ε6-160ε6-130
Točka 5.4.3 (f)Najveća brzina puzanja, fc, (µm/m/n)ƒcmax1
Točka 5.4.2 (g)Modul krutosti, S, (MPa)Smin 4 500
Smax9 000

(a) uzorci se spravljaju Marshall zbijačem, 2×75 udaraca (HRN EN 13108-20, točka C.2, tablica C.1, točka C.1.3), a volumetrijska svojstva se određuju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.2

(b) uzorci se spravljaju Marshall zbijačem, 2×50 udaraca (HRN EN 13108-20, točka C.2, tablica C.1, točka C.1.2), a volumetrijska svojstva se određuju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.2

(c) uzorci se spravljaju Marshall zbijačem, 2×50 udaraca, a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.3

(d) uzorci se spravljaju Marshall zbijačem, 2×35 udaraca, a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.3

(e) uzorci se spravljaju valjkastim zbijačem prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, točka C.2, tablica C.1, točka C.1.20 (P98P100), a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.9, tablica D.4, točka D.4.3.

ili se uzimaju iz izvedenog asfaltnog sloja prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, točka C.2, tablica C.1, točka C.1.21 (P98P100), a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.9, tablica D.4, točka D.4.3.

(f) uzorci se spravljaju valjkastim zbijačem prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, točka C.2, tablica C.1, točka C.1.20 (P98P100) ili kružnim zbijačem prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, točka C.2, tablica C.1, točka C.1.18 (P98P100), a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.7, tablica D.2, točka D.2.4.

ili se uzimaju iz izvedenog asfaltnog sloja prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, točka C.2, tablica C.1, točka C.1.21 (P98P100), a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.7, tablica D.2, točka D.2.2.

(g) uzorci se spravljaju Marshall zbijačem, 2×75 udaraca (HRN EN 13108-20, točka C.2, tablica C.1, točka C.1.3), valjkastim zbijačem prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, točka C.2, tablica C.1, točka C.1.20 (P98P100) ili kružnim zbijačem prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, točka C.2, tablica C.1, točka C.1.18 (P98P100), a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.8, tablica D.3, točka D.3.4 ili D 3.7

ili se uzimaju iz izvedenog asfaltnog sloja prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, točka C.2, tablica C.1, točka C.1.21 (P98P100), a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.8, tablica D.3, točka D.3.4 ili D 3.7


A.3.1.2.3. Asfaltbeton za nosive slojeve

(1) Granulometrijski sastav u bitumenskim mješavinama od asfaltbetona za nosive slojeve asfaltnog kolnika, u slučaju fundamentalnog pristupa, mora ispunjavati uvjete navedene u tablici A20.

Tablica A20:     Granulometrijski sastav bitumenske mješavine od asfaltbetona za nosive slojeve asfaltnog kolnika svih prometnih površina – fundamentalni pristup

Točka 5.4.11 norme

HRN EN 13108-1

(fundamentalni pristup)

Otvori sita, mmAsfaltbeton za nosive slojeve
AC 16 baseAC 22 baseAC 32 base
Prolaz kroz sito, % (m/m)

Granulometrijski sastav,

točka 5.2.1.2 (a)

45100
31,510090 do 100
22,410090 do 100-
1690 do 100--
11,2---
8---
4---
210 do 50 (b)10 do 50 (b)10 do 50 (b)
1---
0,25---
0,0630,0 do 12,00,0 do 11,00,0 do 11,0

(a) ispituje se prema normi HRN EN 12697-2

(b) dopušteni prolaz na 2 mm iznosi 60 % za mješavine za operativne površine aerodroma


(2) Tipovi bitumenskih mješavina oznake F1 do F2 od asfaltbetona za nosive slojeve asfaltnog kolnika svih prometnih površina osim operativne površine aerodroma, u slučaju fundamentalnog pristupa moraju ispunjavati tehnička svojstva navedena u tablici A21.

Tablica A21:     Bitumenska mješavina od asfaltbetona za nosive slojeve asfaltnog kolnika svih prometnih površina osim operativne površine aerodroma – fundamentalni pristup

Asfaltbeton za nosive slojeve

HRN EN 13108-1

(fundamentalni pristup)

Tipovi asfaltbetona
F1F2
AC 16 base; AC 22 base; AC 32 base

Sastavni

materijali

Primjenska oznaka agregataAG6AG6, AG7 i AG9
Cestograđevni bitumen35/50; 50/7050/70; 70/100
Polimerom modificirani bitumen

25/55-55; 25/55-65; 10/40-65;

45/80-65; 45/80-55

-
Reciklažni asfaltDopušten
Fizikalno-mehanička svojstva bitumenske mješavine
Točka 5.2.2 (a)Udio šupljina, V, % (V/V)Vmin4,5Vmin4,5
Vmax9V max8
Točka 5.2.4 (b)Najmanji omjer indirektne vlačne čvrstoće, ITSR, (%)ITSR 80ITSR70

Točka 5.2.6 (c)

Tablica 8

Najveća brzina deformacije, WTSAIR (mm/103 ciklusa)WTSAIR 0,07WTSAIR 0,15

Točka 5.2.6 (c)

Tablica 9

Najveća relativna dubina kolotraga, PRDAIR, (%)PRDAIR 7,0PRDAIR 9,0
Točka 5.4.4 (d)Najmanja relativna deformacija pri 106 ciklusa, ε6, (µm/m)ε6-160ε6-NR
Točka 5.4.2 (e)Krutost asfalta, S, (MPa)Smin 4 500,Smin 2800
Smax9 000Smax NR

(a) uzorci se spravljaju Marshall zbijačem, 2×50 udaraca (HRN EN 13108-20, točka C.2, tablica C.1, točka C.1.2, a volumetrijska svojstva se određuju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.2

(b) uzorci se spravljaju Marshall zbijačem, 2×35 udaraca, a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.3

(c) uzorci se spravljaju valjkastim zbijačem prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, točka C.4, tablica C.1, točka C.1.20 (P98P100), a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.6, tablica D.1, točka D.1.6 ili se uzimaju iz izvedenog asfaltnog sloja prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, točka C.4, tablica C.1, točka C.1.21 (P98P100), a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.6, tablica D.1, točka D.1.6

(d) uzorci se spravljaju valjkastim zbijačem prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, točka C.4, tablica C.1, točka C.1.20 (P98P100), a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.9, tablica D.4, točka D.4.3. ili se uzimaju iz izvedenog asfaltnog sloja prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, točka C.4, tablica C.1, točka C.1.21 (P98P100), a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.9, tablica D.4, točka D.4.3.

(e) uzorci se spravljaju Marshall zbijačem, 2×50 udaraca (HRN EN 13108-20, točka C.2, tablica C.1, točka C.1.2, valjkastim zbijačem prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, točka C.4, tablica C.1, točka C.1.20 (P98P100) ili kružnim zbijačem prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, točka C.4, tablica C.1, točka C.1.18 (P98P100), a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.8, tablica D.3, točka D.3.4 ili D 3.7 ili se uzimaju iz izvedenog asfaltnog sloja prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, točka C.4, tablica C.1, točka C.1.21 (P98P100), a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.8, tablica D.3, točka D.3.4 ili D 3.7


(3) Tipovi bitumenskih mješavina oznake F3 i F4 od asfaltbetona za nosive slojeve asfaltnog kolnika operativne površine aerodroma, u slučaju fundamentalnog pristupa moraju ispunjavati fizikalno-mehanička svojstva navedena u tablici A22.

Tablica A22:     Bitumenska mješavina od asfaltbetona za nosive slojeve asfaltnog kolnika operativne površine aerodroma – fundamentalni pristup

Asfaltbeton za nosive slojeve

HRN EN 13108-1

(fundamentalni pristup)

Tipovi asfaltbetona za nosive slojeve
F3F4

AC 22 base

AC 32 base

AC 16 base

AC 22 base

AC 32 base

Sastavni

materijali

Primjenska oznaka smjese agregataAG6AG6
Cestograđevni bitumen35/5035/50; 50/70
Polimerom modificirani bitumen25/55-55; 10/40-65; 45/80-65; 45/80-55
Reciklažni asfaltDopušten
Fizikalno-mehanička svojstva bitumenske mješavine
Točka 5.2.2 (a)Udio šupljina, V, % (V/V)Vmin4
Vmax8
Točka 5.2.2 (b)Udio šupljina, V, % (V/V)Vmin4
Vmax8
Točka 5.2.4Najmanji omjer indirektne vlačne čvrstoće, ITSR, (%)ITSR80 (c)ITSR80 (d)
Točka 5.4.4 (e)Najmanja relativna deformacija pri 106 ciklusa, ε6, (m/m)ε6-160ε6-115
Točka 5.4.3 (f)Najveća brzina puzanja, fc, (µm/m/n)ƒcmax1ƒcmax1,4
Točka 5.4.2 (g)Krutost asfalta, S, (MPa)Smin 4 500Smin 3 600
Smax9 000Smax 9 000

(a) uzorci se spravljaju Marshall zbijačem, 2×75 udaraca (HRN EN 13108-20, točka C.2, tablica C.1, točka C.1.3), a volumetrijska svojstva se određuju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.2

(b) uzorci se spravljaju Marshall zbijačem, 2×50 udaraca (HRN EN 13108-20, točka C.2, tablica C.1, točka C.1.2), a volumetrijska svojstva se određuju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.2

(c) uzorci se spravljaju Marshall zbijačem, 2×50 udaraca, a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.3

(d) uzorci se spravljaju Marshall zbijačem, 2×35 udaraca, a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.3

(e) uzorci se spravljaju valjkastim zbijačem prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, točka C.2, tablica C.1, točka C.1.20 (P98 – P100), a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.9, tablica D.4, točka D.4.3.

ili se uzimaju iz izvedenog asfaltnog sloja prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, točka C.2, tablica C.1, točka C.1.21 (P98 – P100), a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.9, tablica D.4, točka D.4.3.

(f) uzorci se spravljaju valjkastim zbijačem prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, točka C.2, tablica C.1, točka C.1.20 (P98 – P100) ili kružnim zbijačem prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, točka C.2, tablica C.1, točka C.1.18 (P98 – P100), a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.7, tablica D.2, točka D.2.4.

ili se uzimaju iz izvedenog asfaltnog sloja prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, točka C.2, tablica C.1, točka C.1.21 (P98 – P100), a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.7, tablica D.2, točka D.2.2.

(g) uzorci se spravljaju Marshall zbijačem, 2×75 udaraca (HRN EN 13108-20, točka C.2, tablica C.1, točka C.1.3), valjkastim zbijačem prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, točka C.2, tablica C.1, točka C.1.20 (P98 – P100) ili kružnim zbijačem prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, točka C.2, tablica C.1, točka C.1.18 (P98 – P100), a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.8, tablica D.3, točka D.3.4 ili D 3.7

ili se uzimaju iz izvedenog asfaltnog sloja prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, točka C.2, tablica C.1, točka C.1.21 (P98 – P100), a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.8, tablica D.3, točka D.3.4 ili D 3.7


A.3.1.3. Temperature bitumenskih mješavina od asfaltbetona

Najviše i najniže dopuštene temperature bitumenskih mješavina od asfaltbetona, izmjerene prema normi HRN EN 12697-13, a ovisno o vrsti i tipu upotrijebljenog bitumena navedene su u tablici A23.

Tablica A23: Temperature bitumenskih mješavina od asfaltbetona

Vrste i tipovi upotrijebljenog bitumenaTemperatura bitumenske mješavine, °C
Najniža dopuštena temperatura (a)Najviša dopuštena temperatura (b)
Cestograđevni bitumen35/50obvezno navodi proizvođač bitumenske mješavine (c)195
50/70180
70/100180
Polimerom modificirani bitumen

25/55-55; 25/55-65; 45/80-65

45/80-55; 10/40-65

obvezno navodi proizvođač bitumenske mješavine (c)

(a) pri isporuci;

(b) bilo gdje u proizvodnom pogonu;

(c) HRN EN 13108-1:2006/AC:2008, točka 5.2.10


A.3.2. Bitumenske mješavine od asfaltbetona za vrlo tanke slojeve

(1) Svojstva i drugi zahtjevi te ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava bitumenskih mješavina od asfaltbetona za vrlo tanke slojeve – BBTM (Beton Bitumineux Tres Mince) određuju se/provode prema usklađenoj normi HRN EN 13108-2:2007 i HRN EN 13108-2:2007/Ispr.1:2008. BBTM je bitumenska mješavina u kojem su čestice agregata diskontinuiranog sastava, a primjenjuje se za izvedbu habajućih asfaltnih slojeva u debljini od 20 do 30 mm. Bitumenske mješavine od asfaltbetona za vrlo tanke slojeve označavaju se identifikacijskom oznakom sljedećeg oblika:

BBTMDrazredbitumenagregattip mješavineNT

pri čemu je:

1. BBTM – oznaka za asfaltbeton za vrlo tanke slojeve (Beton Bitumineux Tres Mince),

2. D – najveće nazivno zrno agregata u bitumenskoj mješavini (mm)

3. razred – tip granulometrijske krivulje (A/B/C),

4. bitumen – oznaka vrste i tipa upotrijebljenog bitumena,

5. agregat – primjenska oznaka smjese upotrijebljenog agregata,

6. tip mješavine – primjenska oznaka tipa bitumenske mješavine s obzirom na fizikalno – mehanička svojstva i

7. NT – niskotemperaturna bitumenska mješavina.

(2) Granulometrijski sastav bitumenskih mješavina od asfaltbetona za vrlo tanke slojeve moraju ispunjavati uvjete navedene u tablici A24.

Tablica A24: Granulometrijski sastav za bitumenske mješavine od asfaltbetona za vrlo tanke slojeve

Točka norme

HRN EN 13108-2

Otvori sita, mmAsfaltbeton za vrlo tanke slojeve
BBTM 8 ABBTM 8 BBBTM 11 ABBTM 11 BBBTM 11 C
Prolaz kroz sito, % (m/m)

Granulometrijski sastav,

točka 5.2.2 (a)

16100100100
11,210010090 do 10090 do 10090 do 100
890 do 10090 do 10040 do 6030 do 5040 do 60
430 do 5020 do 4030 do 4520 do 4030 do 45
225 do 3515 do 2525 do 3515 do 2525 do 35
1-----
0,259 do 186 do 1511 do 186 do 1211 do 15
0,0637,0 do 9,04,0 do 6,07,0 do 9,04,0 do 6,010,0 do 12,0
(a) ispituje se prema normi HRN EN 12697-2

(3) Tipovi bitumenskih mješavina oznake M1 do M4 od asfaltbetona za vrlo tanke slojeve moraju ispunjavati tehnička svojstva navedena u tablici A25.

Tablica A25: Bitumenske mješavine od asfaltbetona za vrlo tanke slojeve

Asfaltbeton za vrlo tanke slojeve

HRN EN 13108-2

Tipovi asfaltbetona za vrlo tanke slojeve
M1M2M3M4

BBTM 8A; BBTM 8B

BBTM 11A; BBTM 11B

BBTM 8A; BTM 8B

BBTM 11A; BBTM 11B; BBTM 11C

Sastavni

materijali

Primjenska oznaka agregataAG1, AG2AG3AG4
Cestograđevni bitumen--

50/70

35/50

50/70

35/50

Polimerom modificirani bitumen25/55-55; 25/55-65; 45/80-65; 45/80-55
Reciklažni asfaltnije dopušten
Fizikalno-mehanička svojstva bitumenske mješavine
Točka 5.4(a)Udio šupljina, Vi, % (V/V)Vi 11-15 (b)Vi 7-10 (c)Vi 7-10Vi 3-6
Točka 5.5(d)Najmanji omjer indir. vlačne čvrstoće, ITSR, (%)ITSR75ITSRNR

(a) uzorci se spravljaju Marshall zbijačem, 2×50 udaraca prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, točka C.2, tablica C.1, točka C.1.2, a volumetrijska svojstva se određuju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.2

(b) za primjenu u planinskoj klimi i za primjenu na aerodromskim operativnim površinama: Vi -7-10

(c) za primjenu u mediteranskoj klimi: Vi 11-15,

(d) uzorci se spravljaju Marshall zbijačem, 2×35 udaraca, a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.3


(4) Najviše i najniže dopuštene temperature bitumenskih mješavina od asfaltbetona za vrlo tanke slojeve, izmjerene prema normi HRN EN 12697-13, a ovisno o vrsti i tipu upotrijebljenog bitumena navedene su u tablici A26.

Tablica A26: Temperature bitumenskih mješavina od asfaltbetona za vrlo tanke slojeve

Vrste i tipovi upotrijebljenog bitumenaTemperatura bitumenske mješavine, °C
Najniža dopuštena temperatura (a)Najviša dopuštena temperatura (b)
Cestograđevni bitumen35/50obvezno navodi proizvođač bitumenske mješavine (c)195
50/70180
Polimerom modificirani bitumen

25/55-55; 25/55-65;

45/80-65; 45/80-55

obvezno navodi proizvođač bitumenske mješavine (c)

(a) pri isporuci;

(b) bilo gdje u proizvodnom pogonu;

(c) HRN EN 13108-2:2006/AC:2008, točka 5.11


A.3.3. Bitumenske mješavine od splitmastiksa (SMA)

(1) Svojstva i drugi zahtjevi, te ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava bitumenskih mješavina od splitmastiksa – SMA određuju se i provode prema usklađenoj normi HRN EN 13108- 5:2007 i HRN EN 13108-5:2007/Ispr.1:2008. SMA se upotrebljava za izvedbu habajućih slojeva kolničkih konstrukcija autocesta i ostalih cesta namijenjenih teškom prometnom opterećenju i velikoj gustoći prometa, te za izvedbu zaštitnih slojeva hidroizolacije kolničkih ploča cestovnih objekata. U bitumenske mješavine od SMA obvezno se dodaju dodaci za sprečavanje otjecanja bitumenskog veziva sa zrna agregata, a proizvođač bitumenske mješavine obvezan je navesti vrstu i količinu upotrebljenog dodatka.

(2) Bitumenske mješavine od SMA označavaju se identifikacijskom oznakom sljedećeg oblika:

SMADbitumenagregattip mješavineNT

pri čemu je:

1. SMA – oznaka za bitumensku mješavinu (Stone Mastic Asphalt),

2. D – najveće nazivno zrno agregata u bitumenskoj mješavini (mm),

3. bitumen – oznaka vrste i tipa upotrijebljenog bitumena,

4. agregat – primjenska oznaka smjese upotrijebljenog agregata,

5. tip mješavine – primjenska oznaka tipa bitumenske mješavine s obzirom na fizikalno-mehanička svojstva i

6. NT- niskotemperaturna bitumenska mješavina.

(3) Granulometrijski sastav bitumenskih mješavina od SMA moraju ispunjavati uvjete navedene u tablici A27.

Tablica A27: Granulometrijski sastav bitumenske mješavine od SMA

Točka norme

HRN EN 13108-5

Otvori sita, mmBitumenske mješavine od SMA
SMA 4SMA 8SMA 11SMA 16
Prolaz kroz sito, % (m/m)

Granulometrijski sastav,

točka 5.2.2 (a)

22,4100
1610090-100
11,210090 do 10035-60
810090 do 10040 do 6027 do 43
490 do 10024 do 4525 do 3820 do 33
230 do 4016 do 3117 do 3016 do28
1----
0,2511 do 229 do 209 do 209 do17
0,0638,0 do 12,07,0 do 12,07,0 do 12,07,0 do 12,0
(a) ispituje se prema normi HRN EN 12697-2

(4) Tipovi bitumenskih mješavina od SMA oznake M1 i M2 upotrebljavaju se za izvedbu habajućih asfaltnih slojeva i moraju ispunjavati tehnička svojstva navedena u tablici A28.

Tablica A28: Bitumenske mješavine od SMA za habajuće slojeve asfaltnog kolnika

SMA za habajuće asfaltne slojeve

HRN EN 13108-5

Tipovi
M1M2

SMA 8; SMA 11;

SMA 16

SMA 4; SMA 8;

SMA 11; SMA 16

Sastavni

materijali

Primjenska oznaka agregataAG1AG1 i AG2
Cestograđevni bitumen-35/50
Polimerom modificirani bitumen25/55-55; 25/55-65; 45/80-65; 45/80-55
Reciklažni asfaltnije dopušten
Fizikalno-mehanička svojstva bitumenske mješavine
Točka 5.4 (a)Udio šupljina, V, % (V/V)Vmin3Vmin3
Vmax6Vmax6
Točka 5.5 (a)Ispuna šupljina bitumenom, VFB, (%)VFBminNRVFBminNR
VFBmaxNRVFBmaxNR
Točka 5.6 (b)Najveći razred ocjeđivanja veziva, % (m/m)D0,3D0,3
Točka 5.7 (c)Najmanji omjer indirektne vlačne čvrstoće, ITSR, (%)ITSR80ITSR80
Točka 5.9 (d) Tablica 13Najveća brzina deformacije WTSAIR (mm/103 ciklusa)WTSAIR 0,05WTSAIR 0.07
Točka 5.9 (d) Tablica 14Najveća relativna dubina kolotraga, PRDAIR, (%)PRDAIR 5,0PRDAIR 5,0

(a) uzorci se spravljaju Marshall zbijačem, 2×50 udaraca prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, točka C.2, tablica C.1, točka C.1.2, a volumetrijska svojstva se određuju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.2

(b) ispitivanje se provodi sukladno normi HRN EN 12697-18

(c) uzorci se spravljaju Marshall zbijačem, 2×35 udaraca, a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.3

(d) uzorci se spravljaju valjkastim zbijačem prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, točka C.4, tablica C.1, točka C.1.20 (P98 – P100), a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.6, tablica D.1, točka D.1.6, ili se uzimaju iz izvedenog asfaltnog sloja prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, točka C.4, tablica C.1, točka C.1.21 (P98 – P100), a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.6, tablica D.1, točka D.1.6(5) Bitumenska mješavina od SMA oznake M3 upotrebljava se isključivo za izvedbu zaštitnih slojeva hidroizolacije na cestovnim objektima i mora ispunjavati tehnička svojstva navedena u tablici A29.

Tablica A29: Bitumenske mješavine od SMA za zaštitne slojeve hidroizolacije na cestovnim objektima

SMA za zaštitni sloj hidroizolacije na cestovnim objektima

HRN EN 13108-5

Tip
M3
SMA 8; SMA 11; SMA 16 *

Sastavni

materijali

Primjenska oznaka agregataAG4
Polimerom modificirani bitumen

25/55-55; 25/55-65;

45/80-65; 45/80-55

Reciklažni asfaltnije dopušten
Fizikalno-mehanička svojstva bitumenske mješavine
Točka 5.4 (a)Udio šupljina, V, % (V/V)Vmin4
Vmax7
Točka 5.5 (a)Ispuna šupljina bitumenom, VFB, (%)VFBminNR
VFBmaxNR
Točka 5.6 (b)Najveći razred ocjeđivanja veziva, % (m/m)D0,6
Točka 5.7 (c)Najmanji omjer indirektne vlačne čvrstoće, ITSR, (%)ITSR70
Točka 5.9 (d) Tablica 13Najveća brzina deformacije WTSAIR (mm/103 ciklusa)WTSAIR 0,05
Točka 5.9 (d) Tablica 14Najveća relativna dubina kolotraga, PRDAIR, (%)PRDAIR 5,0

(a) uzorci se spravljaju Marshall zbijačem, 2×50 udaraca prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, točka C.2, tablica C.1, točka C.1.2, a volumetrijska svojstva se određuju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.2

(b) ispitivanje se provodi sukladno normi HRN EN 12697-1

(c) uzorci se spravljaju Marshall zbijačem, 2×35 udaraca, a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.3

(d) uzorci se spravljaju valjkastim zbijačem prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, točka C.4, tablica C.1, točka C.1.20 (P98 – P100), a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.6, tablica D.1, točka D.1.6, ili se uzimaju iz izvedenog asfaltnog sloja prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, točka C.4, tablica C.1, točka C.1.21 (P98 – P100), a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.6, tablica D.1, točka D.1.6

* samo na dvoslojnoj hidroizolaciji


(6) Najviše i najniže dopuštene temperature bitumenskih mješavina od SMA izmjerene prema normi HRN EN 12697-13, a ovisno o vrsti i tipu upotrijebljenog bitumena navedene su u tablici A30.

Tablica A30: Temperature bitumenskih mješavina od SMA

Vrste i tipovi upotrijebljenog bitumenaTemperatura bitumenske mješavine, °C
Najniža dopuštena temperatura (a)Najviša dopuštena temperatura (b)
Cestograđevni bitumen35/50

obvezno navodi proizvođač

bitumenske mješavine (c)

190
50/70180
Polimerom modificirani bitumen25/55-55obvezno navodi proizvođač bitumenske mješavine (c)
25/55-65
45/80-65
45/80-55

(a) pri isporuci (b) bilo gdje u proizvodnom pogonu

(c) HRN EN 13108-5:2006/AC:2008, točka 5.13


A.3.4. Bitumenske mješavine od lijevanog asfalta

(1) Svojstva i drugi zahtjevi, te ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava bitumenskih mješavina od lijevanog asfalta određuju se, odnosno provode prema usklađenoj normi HRN EN 13108-6:2007 i HRN EN 13108-6:2007/Ispr.1:2008. Lijevani asfalt upotrebljava se za izvedbu habajućih slojeva kolnika i pješačkih hodnika i za izvedbu zaštitnih slojeva hidroizolacije kolničkih ploča cestovnih objekata. U bitumenske mješavine od lijevanog asfalta obvezno se dodaju dodaci za snižavanje temperature bitumenske mješavine, a po potrebi i prirodni bitumen. Proizvođač bitumenske mješavine obvezan je navesti vrstu i količinu upotrijebljenog dodatka.

(2) Bitumenske mješavine od lijevanog asfalta označavaju se identifikacijskom oznakom sljedećeg oblika:

MADbitumenagregattip mješavineRAXNT

pri čemu je:

1. MA – oznaka za lijevani asfalt (Mastic Asphalt),

2. D – najveće nazivno zrno agregata u bitumenskoj mješavini (mm),

3. bitumen – oznaka vrste i tipa upotrijebljenog bitumena,

4. agregat – primjenska oznaka smjese upotrijebljenog agregata,

5. tip mješavine – primjenska oznaka tipa bitumenske mješavine s obzirom na fizikalno-mehanička svojstva,

6. RAX – reciklažni asfalt (RA) s masenim udjelom (X) u bitumenskoj mješavini (u slučaju X=0, RAX se izostavlja) i

7. NT – niskotemperaturna bitumenska mješavina.

(3) Ako se u bitumensku mješavinu od lijevanog asfalta dodaje reciklažni asfalt sukladno točki 4.2.3 usklađene norme HRN EN 13108-6:2007 i HRN EN 13108-6:2007/Ispr.1:2008 onda se točka razmekšanja bitumena u bitumenskoj mješavini u koju je dodan asfaltni agregat proračunava prema točki A.3 Dodatka A usklađene norme HRN EN 13108-6:2007 i HRN EN 13108-6:2007/Ispr.1:2008. Proračunata vrijednost točke razmekšanja cestograđevnog bitumena mora biti unutar raspona točke razmekšanja za odabranu vrstu i tip bitumena deklarirane bitumenske mješavine. Svi ostali zahtjevi za primjenu reciklažnog asfalta u bitumenskim mješavinama od lijevanog asfalta moraju ispunjavati zahtjeve točke 4.4 i točke 5.1 usklađene norme HRN EN 13108-6:2007 i HRN EN 13108-6:2007/Ispr.1:2008.

(4) Granulometrijski sastav bitumenskih mješavina od lijevanog asfalta mora ispunjavati uvjete navedene u tablici A31.

Tablica A31: Granulometrijski sastav za bitumenske mješavine od lijevanog asfalta

Točka norme HRN EN 13108-6Otvori sita, mmLijevani asfalt
MA 4MA 8MA 11
Prolaz kroz sito, % (m/m)

Granulometrijski sastav,

točka 5.2.2 (a)

16100
11,210090 do 100
810090 do 10070 do 88
490 do 10065 do 85-
255 do 7045 do 6045 do 60
1---
0,2530 do 5025 do 4525 do 45
0,06324,0 do 34,020,0 do 30,020,0 do 30,0
(a) ispituje se prema normi HRN EN 12697-2

(5) Tipovi bitumenskih mješavina oznake M1 i M2 od lijevanog asfalta moraju ispunjavati tehnička svojstva navedena u tablici A32. Bitumenska mješavina oznake M1 upotrebljava se za izvedbu zaštitnih slojeva hidroizolacije na cestovnim objektima.

Tablica A32: Bitumenske mješavine od lijevanog asfalta

Lijevani asfalt

HRN EN 13108-6

Tipovi
M1M2
MA 8; MA 11MA 4; MA 8; MA 11

Sastavni

materijali

Oznaka agregataAG1 do AG4
Cestograđevni bitumen-20/30; 35/50
Tvrdi cestograđevni bitumen10/20; 15/25
Polimerom modificirani bitumen25/55-55; 25/55-65; 10/40-65-
Reciklažni asfaltDopušten
Fizikalno-mehanička svojstva bitumenske mješavine
Točka 5.9 (a), Tablica 8Dubina utiskivanja, I, mmImin1,0Imin2,0
Točka 5.9 (a), Tablica 9Imax3,0Imax6,0
Točka 5.9 (a), Tablica 10Najveći porast dubine utiskivanja nakon 30 min, Inc, mmInc0,4Inc0,6
(a) uzorci se spravljaju prema normi HRN EN 12697-20, a utiskivanje se ispituje sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D. 14, tablica D. 5, točka 5.1

(6) Najviše i najniže dopuštene temperature bitumenskih mješavina od lijevanog asfalta, izmjerene prema normi HRN EN 12697-13, a ovisno o vrsti i tipu upotrijebljenog bitumena navedene su u tablici A33.

Tablica A33: Temperature bitumenskih mješavina od lijevanog asfalta

Vrste i tipovi upotrijebljenog bitumenaTemperatura bitumenske mješavine, °C
Najniža dopuštena temperatura (a)Najviša dopuštena temperatura (b)
Cestograđevni bitumen20/30; 35/50obvezno navodi proizvođač bitumenske mješavine (c)200
Tvrdi cestograđevni bitumen10/20 i 15/25obvezno navodi proizvođač bitumenske mješavine (c)200
Polimerom modificirani bitumen25/55-55; 10/40-65obvezno navodi proizvođač bitumenske mješavine (c)obvezno navodi proizvođač bitumenske mješavine (c)

(a) pri isporuci

(b) bilo gdje u proizvodnom pogonu

(c) HRN EN 13108-6:2006/AC:2008, točka 5.8


A.3.5. Bitumenske mješavine od poroznog asfalta

(1) Svojstva i drugi zahtjevi, te ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava bitumenskih mješavina od poroznog asfalta određuju se odnosno provode prema usklađenoj normi HRN EN 13108-7:2007 i HRN EN 13108-7:2007/Ispr.1:2008.

(2) Porozni asfalt upotrebljava se za izvedbu habajućih slojeva kolničkih konstrukcija.

(3) Bitumenske mješavine od poroznog asfalta označavaju se identifikacijskom oznakom sljedećeg oblika:

PADbitumenagregattip mješavineNT

pri čemu je:

1. PA – oznaka za porozni asfalt (Porous Asphalt),

2. D – najveće nazivno zrno agregata u bitumenskoj mješavini (mm),

3. Bitumen – oznaka vrste i tipa upotrijebljenog bitumena,

4. Agregat – primjenska oznaka smjese upotrebljenog agregata,

5. tip mješavine – oznaka tipa bitumenske mješavine s obzirom na fizikalno-mehanička svojstva i

6. NT – niskotemperaturna bitumenska mješavina.

(4) Granulometrijski sastav bitumenskih mješavina od poroznog asfalta mora ispunjavati uvjete navedene u tablici A34.

Tablica A34: Granulometrijski sastav bitumenske mješavine od poroznog asfalta

Točka norme

HRN EN 13108-7

Otvori sita, mmPorozni asfalt
PA 8PA 11
Prolaz kroz sito, % (m/m)

Granulometrijski sastav,

točka 5.2.2 (a)

22,4
16100
11,210090 do 100
890 do 10020 do 35
5,6--
415 do 30-
28 do 188 do 18
1-6 do 13
0,253 do 13-
0,0632,0 do 5,02,0 do 5,0
(a) ispituje se prema normi HRN EN 12697-2

(5) Tipovi bitumenskih mješavina oznake M1 i M2 od poroznog asfalta moraju ispunjavati tehnička svojstva navedena u tablici A35.

Tablica A35: Bitumenske mješavine od poroznog asfalta

Porozni asfalt

HRN EN 13108-7

Tipovi
M1M2
PA 8; PA 11PA 8; PA 11
Sastavni materijaliOznaka agregataAG1, AG2AG2, AG3, AG4
Cestograđevni bitumen-50/70
Polimerom modificirani bitumen

40/100-65

45/85-65; 45/80-55

-
Reciklažni asfaltnije dopušten
Fizikalno-mehanička svojstva bitumenske mješavine
Točka 5.4.2 (a)Udio šupljina, V, % (V/V), točka 5.4.2Vmin 18Vmin 16
Vmax 28Vmax 26
Točka 5.5 (b)Najmanji omjer indirektne vlačne čvrstoće, ITSR, (%)ITSR80
Točka 5.6 (c)Najveći dopušteni gubitak čestica, PL, % (m/m)PL30
Točka 5.8Najveći dopušteni razred ocjeđivanja veziva, D, % (m/m)DNR

(a) uzorci se spravljaju Marshall zbijačem, 2×50 udaraca prema Dodatku C norme HRN EN 13108-20, točka C.2, tablica C.1, točka C.1.2, a volumetrijska svojstva se određuju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.2

(b) uzorci se spravljaju Marshall zbijačem, 2×35 udaraca prema normi HRN EN 12697-12, Metoda A, točka 6.1.1.4, a ispituju sukladno Dodatku D norme HRN EN 13108-20, točka D.3

(c) uzorci se spravljaju Marshall zbijačem, 2×50 udaraca (HRN EN 13108-20, točka C.2, tablica C.1, točka C.1.2), a ispituju sukladno normi HRN EN 12697-17


(6) Najviše i najniže dopuštene temperature bitumenskih mješavina od poroznog asfalta izmjerene prema normi HRN EN 12697-13, a ovisno o vrsti i tipu upotrijebljenog bitumena navedene su u tablici A36.

Tablica A36: Temperature bitumenskih mješavina od poroznog asfalta

Vrste i tipovi upotrijebljenog bitumenaTemperatura bitumenske mješavine, °C
Najniža dopuštena temperatura (a)Najviša dopuštena temperatura (b)
Cestograđevni bitumen50/70obvezno navodi proizvođač bitumenske mješavine (c)180
Polimerom modificirani bitumen40/100-65; 45/80-65; 45/80-55obvezno navodi proizvođač bitumenske mješavine (c)
(a) pri isporuci; (b) bilo gdje u proizvodnom pogonu; (c) HRN EN 13108-7

(7) Proizvođač bitumenskih mješavina obvezan je provesti radnje ocjenjivanja svojstva građevnog proizvoda na temelju ispitivanja (uključujući uzorkovanje), proračuna, tabličnih vrijednosti ili opisne dokumentacije bitumenskih mješavina sukladno općim zahtjevima norme HRN EN 13108-20.

A.4. Ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava

(1) Ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava bitumenskih mješavina provodi se prema odredbama Dodatka ZA sljedećih usklađenih normi: HRN EN 13108-1:2007 i HRN EN 13108-1:2007/Ispr.1:2008 – asfaltbeton (AC), HRN EN 13108-2:2007 i HRN EN 13108-2:2007/Ispr.1:2008 – asfaltbeton za vrlo tanke slojeve (BBTM), HRN EN 13108-5:2007 i HRN EN 13108-5:2007/Ispr.1:2008 – splitmastiksasfalt (SMA), HRN EN 13108-6:2007 i HRN EN 13108-6:2007/Ispr.1:2008 – lijevani asfalt (MA), HRN EN 13108-7:2007 i HRN EN 13108-7:2007/Ispr.1:2008 – porozni asfalt (PA). Ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava bitumenskih mješavina provodi se prema Sustavu 2+. U slučaju kada bitumenska mješavina s obzirom na namjenu podliježe propisima iz područja zaštite od požara, reakcija na požar (razredba prema HRN EN 13105-1) dodatno se ocjenjuje prema Sustavu 1, odnosno prema Sustavu 3.

(2) U postupku ocjenjivanja svojstava bitumenskih mješavina proizvođač je obvezan, ovisno o namjeni bitumenskih mješavina, provesti laboratorijska ispitivanja svih svojstava navedenih u tablicama ovoga Priloga kako slijedi:

1. za asfaltbeton za habajuće slojeve (empirijski pristup) – tablice A3, A4 i A5,

2. za asfaltbeton za habajuće slojeve (fundamentalni pristup) – tablice A13, A14 i A15,

3. za asfaltbeton za vezne slojeve (empirijski pristup) – tablice A6; A7 i A9,

4. za asfaltbeton za zaštitne slojeve hidroizolacije (empirijski pristup) – tablica A8,

5. za asfaltbeton za vezne slojeve (fundamentalni pristup) – tablice A16, A17 i A19,

6. za asfaltbeton za zaštitne slojeve hidroizolacije (fundamentalni pristup) – tablica A18,

7. za asfaltbeton za nosive slojeve (empirijski pristup) – tablice A10, A11 i A12,

8. za asfaltbeton za nosive slojeve (fundamentalni pristup) – tablice A20, A21 i A22,

9. za asfaltbeton za vrlo tanke slojeve (BBTM) – tablice A24 i A25,

10. za splitmastiksasfalt za habajuće slojeve – tablice A27 i A28,

11. za splitmastiksasfalt za zaštitne slojeve hidroizolacije – tablica A29,

12. za lijevani asfalt – tablice A31 i A32 i

13. za porozni asfalt – tablice A34 i A35.

(3) Kontrola tvorničke proizvodnje provodi se prema zahtjevima norme HRN EN 13108-21 i u obavezi je proizvođača bitumenskih mješavina.

(4) Kontrola sastava bitumenskih mješavina (topivi udio bitumena i granulometrijski sastav), ovisno o vrsti bitumenske mješavine, provodi se prema učestalosti navedenoj u tablici A37.

Tablica A37: Učestalost ispitivanja sastava bitumenskih mješavina

Vrste bitumenskih mješavinaRazinaRazina radne usklađenosti pogona – OCL (a)
OCL AOCL BOCL C

Asfaltbeton za habajuće slojeve; SMA; porozni asfalt;

lijevani asfalt; BBTM

X1 ispitivanje/600 t1 ispitivanje/300 t1 ispitivanje/150 t
Asfaltbeton za vezne i nosive slojeveY1 ispitivanje/1000 t1 ispitivanje/500 t1 ispitivanje/250 t
(a) Razina radne usklađenosti pogona OCL (engl. Operating Compliance Level)

(5) Vrednovanje rezultata ispitivanja sastava bitumenskih mješavina prema dopuštenim odstupanjima navedenim u tablici A.1 Dodatka A norme HRN EN 13108-21, a u svrhu obvezne ocjene razine radne usklađenosti pogona (OCL), provodi se metodom pojedinačnih rezultata sukladno točki A.3.2 Dodatka A norme HRN EN 13108-21.

(6) Osim vrednovanja rezultata ispitivanja sastava bitumenskih mješavina metodom pojedinačnih rezultata, provodi se i vrednovanje ujednačenosti sastava proizvedenih bitumenskih mješavina određivanjem srednjeg odstupanja od ciljane vrijednosti pojedinog parametra, sukladno točki A.5 Dodatka A norme HRN EN 13108-21.

(7) Kontrola fizikalno-mehaničkih svojstava bitumenskih mješavina provodi se prema zahtjevima Dodatka D norme HRN EN 13108-21, s »C« razinom učestalosti ispitivanja navedenom u tablici D.1.

A.5. Označavanje

Identifikacijska oznaka bitumenske mješavine, uz oznaku sukladno odgovarajućoj usklađenoj normi, mora sadržavati i identifikacijske oznake sukladno odredbama ovoga Priloga.

A.6. Ispitivanje

Ispitivanje bitumenskih mješavina u okviru provedbe kontrole kvalitete, ovisno o vrsti i krajnjoj namjeni, provodi se prema normama iz tablica navedenih u točci A.4 stavka 2. ovoga Priloga.

PRILOG B

POVRŠINSKE OBRADE

B.1. Područje primjene

(1) Ovim se Prilogom, sukladno članku 13. ovoga Propisa, propisuju svojstva i drugi zahtjevi za površinske obrade pri izvedbi asfaltnih slojeva cesta i drugih prometnih površina. Površinske obrade ne primjenjuju se na autocestama i brzim cestama, a na javnim cestama I kategorije primjenjuju se kroz aktivnosti održavanja kao mjera za zaštitu asfaltnog kolnika i poboljšanje hvatljivosti površine kolnika. Na svim ostalim cestama primjenjuju se bez ograničenja.

(2) Svojstva i drugi zahtjevi, te ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava površinskih obrada određuju se odnosno provode prema usklađenoj normi HRN EN 12271:2008, normama na koje ta norma upućuju i odredbama ovoga Priloga. Površinske obrade su tankoslojne asfaltne prevlake izvedene prskanjem podloge bitumenskim vezivom, posipavanjem bitumenom obavijenog ili neobavijenog krupnog agregata i valjanjem, a po vrsti se dijele na:

1. jednostruke površinske obrade,

2. jednostruke površinske obrade s dvostrukim posipom,

3. dvostruke površinske obrade,

4. obrnute dvostruke površinske obrade i

5. površinske obrade s prethodnim posipom – »sendvič«.

(3) Površinske obrade označavaju se identifikacijskom oznakom sljedećeg oblika:

SDVrstabitumensko vezivotip

pri čemu je:

1. SD – površinska obrada (Surface Dressing),

2. vrsta – vrsta površinske obrade (A/B/C/D/E),

3. bitumensko vezivo – tip upotrijebljene vrste bitumenskog veziva i

4. tip – tip površinske obrade s obzirom na sastav i svojstva (M1/M2).

B.2. Sastavni materijali

B.2.1. Agregat

Za površinsku obradu upotrebljava se krupni agregat iz smjese agregata primjenskih oznaka AG1 i AG4, koji mora odgovarati zahtjevima navedenim u tablici D1.

B.2.2. Vezivo

(1) Za izradu površinske obrade upotrebljavaju se nemodificirane i polimerom modificirane kationske bitumenske emulzije, nemodificirani i modificirani razrijeđeni i omekšani bitumen, te cestograđevni i polimerom modificirani bitumen, sukladno točki 5.1.2 usklađene norme HRN EN 12271:2008.

(2) Svojstva, ispitne metode i vrste i tipovi bitumenskih veziva navedeni su u Prilogu F i Prilogu G ovoga Propisa.

B.2.3. Dodaci

Prema potrebi, kod izrade površinske obrade, dodaju se dodaci za poboljšanje prionjivosti bitumenskog veziva za agregat, a vrste i svojstva dodataka za izradu površinske obrade moraju se navesti u dijelu izrade probne dionice.

B.3. Specificirana svojstva u odnosu na bitne značajke

Preporučene količine bitumenskog veziva i frakcija krupnog agregata prema vrsti površinske obrade navedene su u tablici B1, a tipovi površinskih obrada u tablici B2.

Tablica B1: Preporučene količine bitumenskog veziva i krupnog agregata

Vrsta vezivaSloj-posipDoziranje veziva (kg/m2)Doziranje krupnog agregata (kg/m2)
2/44/88/1111/16
JEDNOSTRUKA POVRŠINSKA OBRADA (vrsta A)
Bitumenska emulzija (a)1,2 – 1,77 – 12
1,5 – 2,010 – 17
1,8 – 2,415 – 20
Bitumen (b)0,8 – 1,17 – 12
1,0 – 1,310 – 17
1,2 – 1,615 – 20
JEDNOSTRUKA POVRŠINSKA OBRADA S DVOSTRUKIM POSIPOM (vrsta B)
Bitumenska emulzija (a)1. sloj1,8 – 2,211 – 16
2. sloj3 – 8
1. sloj2,0 – 2,615 – 20
2. sloj4 – 8
Bitumen (b)1. sloj1,2 – 1,511 – 16
2. sloj3 – 8
1. sloj1,4 – 1,815 – 20
2. sloj4 – 8
DVOSTRUKA POVRŠINSKA OBRADA (vrsta C)
Bitumenska emulzija (a)1. sloj1,4 – 2,112 – 18
2. sloj1,2 – 1,810 – 15
1,0 – 1,48 – 12
1. sloj2,0 – 2,415 – 20
2. sloj1,3 – 1,710 – 15
Bitumen (b)1. sloj1,0 – 1,512 – 18
2. sloj0,9 – 1,310 – 15
0,7 – 1,08 – 12
1. sloj1,4 – 1,715 – 20
2. sloj0,9 – 1,210 – 15
OBRNUTA DVOSTRUKA POVRŠINSKA OBRADA (vrsta D)
Bitumenska emulzija (a)1. sloj1,2 – 1,68 – 12
2. sloj1,5 – 2,010 – 15
1,2 – 1,512 – 18
1. sloj1,5 – 2,010 – 15
2. sloj1,2 – 1,515 – 20
Bitumen (b)1. sloj0,7 – 1,08 – 12
2. sloj0,9 – 1,210 – 15
0,7 – 1,012 – 18
1. sloj0,9 – 1,210 – 15
2. sloj0,7 – 1,015 – 20
POVRŠINSKA OBRADA S PRETHODNIM POSIPOM – »SENDVIČ« (vrsta E)
Bitumenska emulzija (a)1. sloj1,7 – 2,111 – 16
2. sloj3 – 8
1. sloj1,8 – 2,211 – 16
2. sloj4 – 8
1. sloj2,0 – 2,615 – 20
2. sloj4 – 8
Bitumen (b)1. sloj1,0 – 1,411 – 16
2. sloj3 – 8
1. sloj1,2 – 2,411 – 16
2. sloj4 – 8
1. sloj1,2 – 1,515 – 20
2. sloj4 – 8

(a) bitumenska emulzija ili polimerom modificirana bitumenska emulzija

(b) polimerom modificirani, omekšani, razrijeđeni i cestograđevni bitumenTablica B2: Tipovi površinskih obrada

Površinske obrade

HRN EN 12271

Tipovi
M1M2

Sastavni

materijali

Primjenska oznaka smjese agregataAG1AG4

Bitumenska emulzija

(HRN EN 13808)

C 67 BP Z (a)

C 69 BP Z (a)

C 65 B Z (a)

C 67 B Z (a)

Polimerom modificirani bitumen

(HRN EN 14023)

90/150-45-

Razrijeđeni i omekšani bitumen

(HRN EN 15322)

Fm X (b) BP M (c)

Fv X (b) BP 7

Fm X (b) B M (c)

Fv X (b) B 5

Cestograđevni bitumen-

70/100

160/220

Tehnička svojstvaIspitna metoda
Vizualna procjena oštećenjaP1Izbijanje bitumena, % (razred)HRN EN 12272-2≤ 2,5 (1)
P2Otkidanje dijelova, % (razred)≤ 0,5 (2)≤ 1 (1)
P3Ispadanje agregata, % (razred)≤ 3 (3)≤ 10 (1)
P4Uzdužni žljebovi, m (razred)≤ 10 (3)≤ 90 (1)
Makrotekstura (mm) (razred)HRN EN 13036-11,0 (3)≥ 0,7 (2)

Svojstva krupnog agregata prema HRN EN 13043

(razredi otpornosti na poliranje i predrobljavanje)

HRN EN 1097-8PSV50PSVdeklarirano30
HRN EN 1097-2LA20LA30
Kohezija veziva, (J/cm2)HRN EN 13808HRN EN 13588≥ 0,7 (5)-
HRN EN 14023≥ 0,7 (2)-
HRN EN 15322NR-

Karakteristike razastiranja veziva

– količina doziranja veziva – odstupanja (%)

HRN EN 12272-1± 5 (3)15 (1)
– preciznost razastiranja veziva, Cv, %≤ 5 (3)≤ 15 (1)

Karakteristike razastiranja agregata

– količina doziranja agregata – odstupanja (%)

± 5 (3)± 15 (1)
– preciznost razastiranja agregata, Cv, %≤ 5 (3)≤ 15 (1)

Prionjivost – Vialit test

– mehanička prionjivost

HRN EN 12272-390 % (1)NR

(a) Z =deklarirani razred vrijednosti raspada emulzije

(b) X =deklarirani razred vrijednosti viskoznosti (vrijeme istjecanja ili dinamička viskoznost)

(c) M =deklarirani razred vrijednosti udjela destilatana 225 °C, %B.4. Ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava

(1) Ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava površinskih obrada provodi se prema odredbama Dodatka ZA usklađene norme HRN EN 12271:2008 (Sustav 2+) i odredbama ovoga Priloga. U slučaju kada površinska obrada s obzirom na namjenu podliježe propisima iz područja zaštite od požara, reakcija na požar (razredba prema HRN EN 13105-1) dodatno se ocjenjuje prema Sustavu 1, odnosno prema Sustavu 3.

(2) U postupku ocjenjivanja svojstava površinskih obrada proizvođač je obvezan provesti ispitivanja svih svojstava sukladno usklađenoj normi HRN EN 12271:2008.

(3) Proizvođač će na predloženoj izvedenoj dionici površinske obrade provesti ocjenjivanje probne dionice (najmanje duljine 200 m) – TAIT (Type Approval Installation Trial), sukladno zahtjevima usklađene norme HRN EN 12271:2008, Dodatak C, u periodu od 11 do 13 mjeseci nakon ugradnje.

(4) TAIT je valjan samo za kategoriju javne ceste jednaku ili manju od kategorije javne ceste na kojoj je bila probna dionica odnosno nerazvrstane ceste prometnog opterećenja jednakog ili manjeg od prometnog opterećenja na kojem je bila probna dionica.

(5) Kontrola tvorničke proizvodnje provodi se prema zahtjevima Dodatka A i Dodatka B usklađene norme HRN EN 12271:2008.

B.5. Označavanje

Površinske obrade, ovisno o vrsti, označavaju se sukladno točki B.1 stavka (3) ovoga Priloga.

B.6. Ispitivanje

Ispitivanje površinskih obrada, u svrhu kontrole kvalitete, ovisno o vrsti, provodi se prema normama navedenim u tablici B2 ovoga Priloga.

PRILOG C

TANKOSLOJNE ASFALTNE PREVLAKE IZRAĐENE HLADNIM POSTUPKOM

C.1. Područje primjene

(1) Ovim se Prilogom, sukladno članku 13. ovoga Propisa, propisuju svojstva i drugi zahtjevi za tankoslojne asfaltne prevlake izrađene hladnim postupkom pri izvedbi asfaltnih slojeva cesta i drugih prometnih površina.

(2) Tankoslojne asfaltne prevlake izrađene hladnim postupkom ne primjenjuju se na prometnicama namijenjenim za autoceste i brze ceste, a na javnim cestama I kategorije primjenjuju se kroz aktivnosti održavanja kao mjera za zaštitu asfaltnog kolnika i poboljšanje hvatljivosti površine kolnika. Na svim ostalim cestama primjenjuju se bez ograničenja.

(3) Svojstva i drugi zahtjevi te ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava tankoslojnih asfaltnih prevlaka izrađenih hladnim postupkom određuju se odnosno provode prema usklađenoj normi HRN EN 12273:2008, normama na koje ta norma upućuje i odredbama ovoga Priloga.

(4) Tankoslojne asfaltne prevlake izrađene hladnim postupkom dijele se na:

1. jednoslojne i

2. dvoslojne.

(5) Tankoslojnu asfaltnu prevlaku izrađenu hladnim postupkom čini smjesa kamenog agregata, bitumenske emulzije, vode i dodataka, koji su zamiješani i ugrađeni na samom mjestu ugradnje.

(6) Tankoslojne asfaltne prevlake izrađene hladnim postupkom označavaju se identifikacijskom oznakom sljedećeg oblika:

SSDvrstabitumensko vezivotip

pri čemu je:

1. SS – tankoslojna asfaltna prevlaka izrađena po hladnom postupku (Slurry Surfacing),

2. D – najveće nazivno zrno agregata u tankoslojnoj asfaltnoj prevlaci (mm),

3. vrsta – vrsta tankoslojne asfaltne prevlake (A/B),

4. bitumensko vezivo – tip upotrijebljene vrste bitumenskog veziva i

5. tip – tip tankoslojne asfaltne prevlake s obzirom na sastav i svojstva (M1/M2).

C.2. Sastavni materijali

C.2.1. Agregat

Za tankoslojnu asfaltnu prevlaku izrađenu hladnim postupkom upotrebljava se agregat primjenskih oznaka AG1 do AG4, koji mora odgovarati zahtjevima navedenim u tablici D1.

C.2.2. Vezivo

(1) Za izradu tankoslojne asfaltne prevlake izrađene hladnim postupkom koriste se uglavnom kationske bitumenske emulzije modificirane polimerom, a iznimno i nemodificirane kationske bitumenske emulzije.

(2) Za određene namjene mogu se upotrijebiti i druga veziva, npr. bitumensko vezivo otporno na goriva ili transparentna bitumenska veziva, sukladno točki 5.1.2 usklađene norme HRN EN 12273:2008. Svojstva, ispitne metode i tipovi kationskih bitumenskih emulzija navedeni su u Prilogu G ovoga Propisa.

C.2.3. Dodaci

Pri izradi tankoslojne asfaltne prevlake hladnim postupkom, u svrhu kontrole vremena raspada bitumenske emulzije, primjenjuju se, po potrebi, odgovarajući dodaci. Vrsta dodataka mora se navesti u dijelu izrade probne dionice.

C.3. Specificirana svojstva u odnosu na bitne značajke

(1) Svojstva i drugi zahtjevi, te ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava tankoslojnih asfaltnih prevlaka izrađenih hladnim postupkom specificirani su prema usklađenoj normi HRN EN 12273:2008.

(2) Granulometrijski sastav, orijentacijski udio bitumena i vode u mješavini tanke asfaltne prevlake izrađene hladnim postupkom navedeni su u tablici C1.

Tablica C1: Granulometrijski sastav, udio bitumenskog veziva i vode

Točka norme

HRN EN 12273

Otvori sita, (mm)Tankoslojna asfaltna prevlaka
SS 4SS 8SS 11
Prolaz kroz sito %

Granulometrijski sastav,

točka 5.1.4

16100
11,210090 do 100
810090 do 10050 do 80
490 do 10040 do 7530 do 60
230 do 6025 do 5520 do 45
1---
0,2510 do 359 do 277 do 21
0,0638,0 do 16,06,0 do 14,06,0 do 12,0
Orijentacijski udio bitumena u mješavini (a), (%)6,5 do 9,55,0 do 7,54,5 do 6,5
Udio vode (b), (%)max. 10
(a) udio bitumena u mješavini nakon odvajanja vode iz emulzije (b) točan udio vode određuje se na temelju izrade početnog tipa

(3) Tehnička svojstva i tipovi tanke asfaltne prevlake izrađene hladnim postupkom navedeni su u tablici C2.

Tablica C2: Tehnička svojstva i tipovi tanke asfaltne prevlake izvedene hladnim postupkom

Tankoslojne prevlake

HRN EN 12273

Tipovi
M1M2
Sastavni materijaliPrimjenska oznaka smjese agregataAG1, AG2, AG3AG4

Bitumenska emulzija

HRN EN 13808

C 60 BP Z (a)

C 65 BP Z (a)

C 60 B Z (a)

C 65 B Z (a)

Tehnička svojstvaIspitna metoda
Vizualna procjena nedostatakaP1 – Izbijanje bitumena i uglačanost voznih traka, % (razred)HRN EN 12274-8≤ 2 (2)≤ 8 (1)
P2 – Otkidanje, habanje, nedostatak na prekrivanju uzdužnog spoja, kolotraženje ili klizanje završnog sloj, % (razred)≤ 0,5 (3)≤ 8 (1)
P3 – Poprečna naboranost, razna ispupčenja, % (razred)≤ 0,5 (3)≤ 8 (1)
P4(n)Grupe malih nedostataka ili mali nedostaci koji se ponavljaju, a sadržani su samo u (n) pravokutnika, % (razred)

≤ 1 (3)

(n=2)

≤ 20 (1)

(n=20)

L – uzdužni žljebovi, m≤ 5 (3)≤ 20 (1)
Makrotekstura (mm) (razred)HRN EN 13036-1≥ 1,0 (5)≥ 0,4 (2)

Svojstva krupnog agregata prema HRN EN 13043

(razredi otpornost na poliranje i predrobljavanje)

HRN EN 1097-8PSV50PSVdeklarirano30
HRN EN 1097-2LA20LA30
Kohezija veziva, (J/cm2) (razred)HRN EN 13588≥ 1,0 (4) (b)-
Maksimalna veličina zrna, D (mm)HRN EN 933-14(c), 8 ili 114 ili 8

(a)Z = deklarirani razred vrijednosti raspada emulzije

(b)alternativno, kohezija veziva ≥ 1 (razred 4) prema normi HRN EN 13589

(c)u slučaju dvoslojne izvedbeC.4. Ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava

(1) Ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava tankoslojnih asfaltnih prevlaka izrađenih hladnim postupkom provodi se prema odredbama Dodatka ZA usklađene norme HRN EN 12273:2008 (Sustav 2+). U slučaju kada tankoslojna asfaltna prevlaka izrađena po hladnom postupku s obzirom na namjenu podliježe propisima iz područja zaštite od požara, reakcija na požar (razredba prema HRN EN 13105-1) dodatno se ocjenjuje prema Sustavu 1, odnosno prema Sustavu 3.

(2) U postupku ocjenjivanja svojstava tankoslojnih asfaltnih prevlaka izrađenih hladnim postupkom proizvođač je obvezan provesti ispitivanja svih svojstava sukladno usklađenoj normi HRN EN 12273:2008, a prema tablicama C1 do C3 ovoga Priloga.

(3) Proizvođač će na predloženoj izvedenoj dionici tankoslojne asfaltne prevlake izrađene hladnim postupkom provesti ocjenjivanje probne dionice (najmanje duljine 200 m) – TAIT (Type Approval Installation Trial), sukladno zahtjevima usklađene norme HRN EN 12273:2008, Dodatak C, u periodu od 11 do 13 mjeseci nakon ugradnje.

(4) TAIT je valjan samo za kategoriju javne ceste probne dionice na kojoj je proveden te za sve niže kategorije javnih cesta.

(5) Kontrola tvorničke proizvodnje provodi se prema zahtjevima Dodatka A i Dodatka B usklađene norme HRN EN 12273:2008.

C.5. Označavanje

Tankoslojne asfaltne prevlake, ovisno o vrsti, označavaju se sukladno točci C.1 stavku 6. ovoga Priloga.

C.6. Ispitivanje

Ispitivanje tankoslojnih asfaltnih prevlaka izrađenih hladnim postupkom u svrhu kontrole kvalitete, ovisno o vrsti, provodi se prema normama navedenim u tablicama C1 i C2 ovoga Priloga.

PRILOG D

AGREGAT

D.1. Područje primjene

(1) Ovim se Prilogom, sukladno članku 13. ovoga Propisa, propisuju svojstva i drugi zahtjevi za agregat namijenjen za proizvodnju bitumenskih mješavina vrućim i toplim postupkom, te za izradu površinskih obrada i tankoslojnih asfaltnih prevlaka izrađenih po hladnom postupku pri izvedbi asfaltnih slojeva cesta i drugih prometnih površina. Svojstva i drugi zahtjevi, te ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava agregata određuju se odnosno provode prema usklađenoj normi HRN EN 13043:2003 i HRN EN 13043:2003/AC:2006, normama na koje te norme upućuju i odredbama ovoga Priloga.

(2) Agregat s obzirom na porijeklo i način proizvodnje može biti: prirodni, industrijski ili reciklirani. S obzirom na veličinu zrna odnosno s obzirom na raspon veličine zrna agregat se dijeli na: krupni, sitni, miješani i punilo.

(3) Agregat mora biti čvrst, trajan i čist i ne smije sadržavati opasne tvari u količinama štetnim za zdravlje ljudi i životinja, te ne smije sadržavati opasne tvari u količinama štetnim za okoliš.

D.2. Specificirana svojstva u odnosu na bitne značajke

D.2.1. Krupni, sitni i miješani agregat

(1) Veličina agregata, odnosno frakcija agregata određena je donjom (d) i gornjom (D) veličinom otvora sita, izražena u obliku d/D.

(2) Prema točki 4.1.2 usklađene norme HRN EN 13043:2003 i HRN EN 13043:2003/AC:2006, za određivanje veličine frakcija agregata d/D primjenjuju se sljedeće veličine otvora sita izražene u milimetrima, odabrane iz »osnovnog niza sita i niza oznake 1«:

1. 0, 1, 2, 4, 8, 11, 16, 22, 32.

(3) Za proizvodnju bitumenskih mješavina upotrebljavaju se sljedeće veličine agregata:

1. krupni agregat – (d) ≥ 2 mm i (D) ≤ 32 mm

2/4, 4/8, 8/11, 8/16, 11/16, 16/22, 16/32, 22/32 i kombinacije dvije ili više susjednih frakcija,

2. sitni agregat – (D) ≤ 2 mm

0/2 mm i

3. miješani agregat – (d) = 0 i (D) ≤ 32 mm

0/4, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32 mm.

(4) Za ispitivanje granulometrijskog sastava agregata upotrebljavaju se laboratorijska sita sljedećih otvora izraženih u milimetrima, sukladno Seriji R20 norme HRN ISO 565:

1. 0,063; 0,125; 0,25; 0,5; 1; 2 – pletena sita (HRN ISO 3310-1) i

2. 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45, 63 – bušena sita kvadratnih otvora (HRN ISO 3310-2).

(5) Usklađenom normom HRN EN 13043:2003 i HRN EN 13043:2003/AC:2006 specificirana su geometrijska, fizikalna i kemijska svojstva krupnog, sitnog i miješanog agregata.

(6) U svrhu jednoznačnog označavanja bitumenskih mješavina, smjese agregata za proizvodnju bitumenskih mješavina, razvrstane su u ukupno sedam primjenskih kategorija, označenih oznakama AG1, AG2, AG3, AG4, AG6, AG7 i AG9.

(7) Smjese agregata primjenske kategorije oznake AG1 do AG4 upotrebljavaju se za proizvodnju bitumenskih mješavina namijenjenih za izvedbu habajućih slojeva. Smjesa agregata primjenske kategorije oznake AG4 upotrebljava se također i za proizvodnju bitumenskih mješavina namijenjenih za izvedbu nosivo-habajućih i zaštitnih slojeva hidroizolacije na cestovnim objektima.

(8) Svojstva agregata za izradu habajućih slojeva asfaltnog kolnika navedena su u tablici D1.

Tablica D1: Svojstva agregata za izvedbu habajućih slojeva

HRN EN 13043Primjenske kategorije smjese agregata
AG 1AG 2AG 3AG 4
Točka normeSvojstvaIspitna metodaBez miješanog agregata 0/4S miješanim agregatom 0/4 (a)

Krupni agregat

2/4, 4/8, 8/11, 8/16, 11/16

4.1.3Granulometrijski sastav (nadzrnje i podzrnje)HRN EN 933-1GC90/15
4.1.4Najveći dopušteni razred udjela sitnih česticaHRN EN 933-1f1 (b)
4.1.7Najmanji dopušteni razred udjela drobljenih zrna i udjela lomljene površine zrnaHRN EN 933-5C100/0C90/1
4.1.6

Najveći dopušteni razred indeksa plosnatosti

ili

Najveći dopušteni razred Indeks oblika

HRN EN 933-3

HRN EN 933-4

FI20

SI20

4.2.2Najveći dopušteni razred otpornost na predrobljavanje metodom «Los Angeles»HRN EN 1097-2LA20LA30
4.2.4Najveći dopušteni razred otpornosti agregata na površinsku abrazijuHRN EN 1097-8, Dodatak AAAV15
4.2.5Najveći dopušteni razred otpornosti agregata na trošenjeHRN EN 1097-1MDE20

Krupni agregat

2/4, 4/8, 8/11, 8/16, 11/16

4.2.3Najmanji dopušteni razred otpornosti agregata na polirnostHRN EN 1097-8PSV50
4.2.9.1Najveći dopušteni razred upijanja vode za ocjenu otpornosti na smrzavanje-odmrzavanjeHRN EN 1097-6WA242
4.2.9.2Najveći dopušteni razred otpornosti na smrzavanje-odmrzavanje ili magnezijev sulfat

HRN EN 1367-1

ili

HRN EN 1367-2

F1 ili MS18
4.2.11Prionjivost bitumenskog vezivaHRN EN 12697-11, Metoda A≥ 80 % (6h) (d)

Sitni agregat

0/2 (drobljeni)

4.1.3Granulometrijski sastavHRN EN 933-1GF85, GTC10
4.1.4Najveći dopušteni razred udjela sitnih česticaHRN EN 933-1f10 (e)
4.1.5Najveći dopušteni razred kvalitete sitnih česticaHRN EN 933-9MBF10
4.1.8Najmanji dopušteni razred uglatosti zrna (koeficijent protoka)HRN EN 933-6ECS30
4.2.9.1Najveći dopušteni razred upijanja vode za ocjenu otpornosti na smrzavanje-odmrzavanjeHRN EN 1097-6WA242
4.2.3Porijeklo (f)-PSV50

PSVDekl.30

PSVNR(c)

PSV50

Miješani agregat

0/4 (drobljeni)

4.1.3Granulometrijski sastavHRN EN 933-1GA90
GTC10
4.1.4Najveći dopušteni razred udjela sitnih česticaHRN EN 933-1f10
4.1.5Najveći dopušteni razred kvalitete sitnih česticaHRN EN 933-9MBF10
4.1.8Najmanji dopušteni razred uglatosti zrna (koeficijent protoka)HRN EN 933-6ECS30(g)
4.2.9.1Najveći dopušteni razred upijanja vode za ocjenu otpornosti na smrzavanje-odmrzavanjeHRN EN 1097-6WA242
4.2.3Porijeklo (f)-PSVDekl.30

PSVDekl.30

PSVNR (c)

(a) omjer masenog udjela miješanog agregata 0/4 mm i sitnog agregata 0/2 mm u bitumenskoj mješavini ne smije biti veći od 1,45

(b) za frakciju 2/4 mm dopušten je razred f2, osim za površinske obrade

(c) u slučaju primjene za zaštitne slojeve hidroizolacije

(d) u slučaju kad je prionjivost manja od 80 %, mora se upotrijebiti dodatak čijom uporabom se mora postići tražena prionjivost

(e) za smjesu zrnja 0/2 mm eruptivnog porijekla, udio sitnih čestica manjih od 0,063 mm smije biti najviše 5 % (m/m)

(f) sirovina od koje je proizveden agregat navedenog razreda PSV

(g) koeficijent protoka zrnja veličine 2 mm izdvojenog iz frakcije 0/4 mm(9) Smjese agregata primjenske kategorije oznake AG6, AG7 i AG9 upotrebljavaju se za proizvodnju bitumenskih mješavina namijenjenih za izvedbu veznih i nosivih slojeva. Smjesa agregata primjenske kategorije oznake AG6 može se upotrijebiti i za proizvodnju bitumenskih mješavina namijenjenih za izvedbu nosivo-habajućih i zaštitnih slojeva hidroizolacije na cestovnim objektima. Svojstva smjese agregata za izradu veznih i nosivih slojeva asfaltnog kolnika navedena su u tablici D2.

Tablica D2: Svojstva agregata za izvedbu veznih i nosivih slojeva

HRN EN 13043Primjenske kategorije smjese agregata
Točka normeSvojstvaIspitna metodaAG6AG7 (a)AG9

Krupni agregat

4/8, 8/16, 16/22, 16/32, 22/32

4.1.3Granulometrijski sastavHRN EN 933-1GC90/15GC90/20
4.1.3.1Granične vrijednosti i tolerancije na situ D/1,4 za frakcije u kojima je D/d<4G20/15 (b)GNR
4.1.4Najveći dopušteni razred udjela sitnih česticaHRN EN 933-1f2
4.1.7Najmanji dopušteni razred udjela drobljenih zrna i udjela lomljene površine zrnaHRN EN 933-5C90/1C50/30
4.1.6

Najveći dopušteni razred indeksa plosnatosti

ili

Najveći dopušteni razred indeksa oblika

HRN EN 933-3

HRN EN 933-4

FI20

SI20

FI25

SI25

4.2.2Najveći dopušteni razred otpornost na predrobljavanje metodom «Los Angeles»HRN EN 1097-2LA30
4.2.9.1Najveći dopušteni razred upijanja vode za ocjenu otpornosti na smrzavanje – odmrzavanjeHRN EN 1097-6WA242
4.2.9.2Najveći dopušteni razred otpornosti na smrzavanje-odmrzavanje ili magnezijev sulfat

HRN EN 1367-1 ili

HRN EN 1367-2

F1 ili MS18
4.2.11Prionjivost bitumenskog vezivaHRN EN 12697-11, Metoda A≥ 70 % (6h) (c)

Miješani agregat

0/4 (drobljeni)

4.1.3

4.1.3.2

Granulometrijski sastavHRN EN 933-1GA90, GTC10
4.1.4Najveći dopušteni razred udjela sitnih česticaHRN EN 933-1f10
4.1.5Najveći dopušteni razred kvalitete sitnih česticaHRN EN 933-9MBF10
4.1.8Najmanji dopušteni razred uglatosti zrna (koeficijent protoka)HRN EN 933-6ECS30(d)
4.2.9.1Najveći dopušteni razred upijanja vode za ocjenu otpornosti na smrzavanje-odmrzavanjeHRN EN 1097-6WA242

Miješani agregat

0/4, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32

4.1.3Granulometrijski sastavHRN EN 933-1GA90
4.1.3.2GTCNR
4.1.4Najveći dopušteni razred udjela sitnih česticaHRN EN 933-1f10
4.1.5Najveći dopušteni razred kvalitete sitnih česticaHRN EN 933-9MBF10
4.1.7Najmanji dopušteni razred udjela drobljenih zrna i udjela lomljene površine zrnaHRN EN 933-5C50/30
4.1.8Najmanji dopušteni razred uglatosti zrna (koeficijent protoka) (e)HRN EN 933-6ECSNR
4.1.6Najveći dopušteni razred indeksa plosnatostiHRN EN 933-3FI25
4.2.2Najveći dopušteni razred otpornost na predrobljavanje metodom «Los Angeles»HRN EN 1097-2LA30
4.2.9.1Najveći dopušteni razred upijanja vode za ocjenu otpornosti na smrzavanje-odmrzavanjeHRN EN 1097-6WA242
4.2.9.2Najveći dopušteni razred otpornosti na smrzavanje-odmrzavanje ili magnezijev sulfat

HRN EN 1367-1 ili

HRN EN 1367-2

F1 ili MS18
4.2.11Prionjivost bitumenskog vezivaHRN EN 12697-11, Metoda A≥ 70 % (6h)(c)

(a) dopuštena je uporaba i kombiniranih (dvije ili više) susjednih frakcija krupnog agregata

(b) odnosi se na frakcije 8/16 i 16/32 mm

(c) u slučaju kad je prionljivost manja od 70 %, mora se upotrijebiti dodatak za postizanje tražene prionjivosti

(d) koeficijent protoka zrnja veličine 2 mm izdvojenog iz frakcije 0/4 mm

(e) odnosi se samo na frakciju 0/4 mm


D.2.2. Punilo

(1) Punilo je agregat koji sadrži većinu čestica manjih od 0,063 mm i potpuno prolazi kroz sito veličine otvora 2 mm.

(2) Za proizvodnju bitumenskih mješavina upotrebljavaju se sljedeće vrste dodanog punila:

1. mineralno punilo (vapnenačko ili dolomitno),

2. miješano punilo (smjesa mineralnog punila i kalcijevog hidroksida),

3. hidratizirano vapno,

4. cement i

5. leteći pepeo od izgaranja ugljena.

(3) Svojstva dodanog punila definirana su u tablici D3.

Tablica D3: Svojstva dodanog punila

HRN EN 13043Uvjeti kvalitete
Točka normeSvojstvoIspitna norma
5.2.1Granulometrijski sastav dodanog punilaHRN EN 933-10Otvori sita (mm)Prolaz kroz sito, % (m/m)
2100
0,12585 do 100
0,06370 do 100
5.2.2Ocjena kvalitete sitnih čestica (ispitivanje metilenskim modrilom)HRN EN 933-9MB F 10
5.3.1Udio vode dodanog punilaHRN EN 1097-5< 1 % (m/m)
5.3.2Gustoća punilaHRN EN 1097-7Ispituje se
5.3.3.1Šupljine suhozbijenog punila po RigdenuHRN EN 1097-4V28/38, V38/45
5.3.3.2Promjena točke razmekšanja (ΔPK)HRN EN 13179-1R&B8/16, ∆R&B17/25, ∆R&B25
5.4.1Topljivost punila u vodi

HRN EN 1744-1,

Točka 16

WS10
5.4.2Osjetljivost na voduHRN EN 1744-4Ispituje se
5.4.3Udio kalcijevog karbonata u vapnenačkom puniluHRN EN 196-2CC90
5.4.4Udio kalcijevog hidroksidaHRN EN 459-2KaNR, KaDekl., Ka10, Ka20, Ka25
5.5.2(a)»Bitumenski broj« dodanog punilaHRN EN 13179-2Ispituje se
5.5.3 (a)Gubitak žarenjem (ugljenog letećeg pepela)

HRN EN 1744-1:

točka 17

deklarirani raspon ne smije biti veći od 6 % mase
5.5.4(a)Gustoća dodanog punilaHRN EN 1097-7raspon ne smije biti veći od 0,2 Mg/m³ od proizvođačeve deklarirane vrijednosti
5.5.5(a)Nasipna gustoća u kerozinu

HRN EN 1097-3

Dodatak A

deklarirani raspon mora biti između 0,5Mg/m³ i 0,9Mg/m³
5.5.6(a)Blaineovo ispitivanje specifične površineHRN EN 196-6deklarirani raspon ne smije biti veći od 140m²/kg
(a) ocjena ujednačenost proizvodnje punila prati se jednim od navedenih svojstava po izboru proizvođača punila

(4) Osim dodanog punila, u bitumenskim mješavinama se upotrebljava i vlastito punilo dobiveno otprašivanjem agregata u procesu sušenja agregata na asfaltnom postrojenju, a primjenjivost u bitumenskim mješavinama ocjenjuje se ispitivanjem čestica veličine 0 do 0,125 mm prema točki 5.2.2 u usklađenoj normi HRN EN 13043:2003 i HRN EN 13043:2003/AC:2006, u slučaju kada je udio sitnih čestica u sitnom i miješanom agregatu veći od 3 i manji od 10 % (m/m).

D.3. Ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava

(1) Ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava agregata i punila provodi se prema odredbama Dodatka ZA usklađene norme HRN EN 13043:2003 i HRN EN 13043:2003/AC:2006 (Sustav 2+) i odredbama ovoga Priloga.

(2) U postupku ocjenjivanja svojstava krupnog, sitnog i miješanog agregata, proizvođač je obvezan provesti ispitivanje svih svojstava sukladno usklađenoj normi HRN EN 13043:2003 i HRN EN 13043:2003/AC:2006 (geometrijskih svojstava agregata, fizikalnih svojstava, te kemijskih svojstava). Najveći dopušteni razred onečišćenja lakim česticama sitnog i krupnog agregata je mLPC0,1, a miješanog agregata mLPC0,5.

(3) U industrijskom agregatu od zgure iz visokih peći ne smije dolaziti do raspadanja dikalcijevog silikata niti do raspadanja željeza. U industrijskom agregatu od zgure iz čeličana najveći dopušteni razred stabilnosti volumena je V3,5.

(4) U postupku ispitivanja svojstava dodanog punila za proizvodnju asfaltnih mješavina proizvođač je obavezan provesti ispitivanja tehničkih svojstava navedenih u tablici D3 usklađene norme HRN EN 13043:2003 i HRN EN 13043:2003/AC:2006.

(5) Pri provedbi kontrole tvorničke proizvodnje agregata i punila proizvođač je obvezan pridržavati se svih odredbi navedenih u točki 6.3 usklađene norme HRN EN 13043:2003 i HRN EN 13043:2003/AC:2006.

D.4. Označavanje

Agregat i punilo za bitumenske mješavine označavaju se na otpremnici prema normi HRN EN 13043:2003 i HRN EN 13043:2003/AC:2006.

D.5. Ispitivanje

Ispitivanje agregata za bitumenske mješavine provodi se prema normama i svojstvima navedenim u tablicama D1 i D2, a ispitivanje punila prema tablici D3 ovoga Priloga.

D.6. Kontrola prije proizvodnje bitumenskih mješavina

Kontrolu agregata i punila provodi proizvođač bitumenskih mješavina prema vlastitom Planu kvalitete, sukladno odgovarajućim zahtjevima točke 5 i točke 6 norme HRN EN 13108-21. Kontrola agregata i punila provodi se prema normama i svojstvima navedenim u tablicama D1, D2 i D3 ovoga Priloga.

D.7. Održavanje svojstava

Proizvođač i distributer agregata i punila te proizvođač bitumenskih mješavina dužni su poduzeti odgovarajuće mjere u cilju održavanja svojstava agregata tijekom rukovanja, prijevoza i skladištenja.

PRILOG E

RECIKLAŽNI ASFALT

E.1. Područje primjene

(1) Ovim se Prilogom, sukladno članku 13. ovoga Propisa, propisuju zahtjevi za klasifikaciju i opisivanje reciklažnog asfalta kao sastavnog materijala za proizvodnju vrućih i toplih bitumenskih mješavina pri izvedbi asfaltnih slojeva cesta i drugih prometnih površina.

(2) Svojstva i drugi zahtjevi za klasifikaciju i opisivanje reciklažnog asfalta određuju se prema normi HRN EN 13108-8:2016, normama na koje ta norma upućuje i odredbama ovoga Priloga.

(3) Normom HRN EN 13108-8:2016 specificiran je samo onaj reciklažni asfalt koji sadrži cestograđevni bitumen prema usklađenoj normi HRN EN 12591:2009, polimerom modificirani bitumen prema usklađenoj normi HRN EN 14023:2010 i tvrdi cestograđevni bitumen prema usklađenoj normi HRN EN 13924:2007.

E.2. Svojstva i zahtjevi za reciklažni asfalt

E.2.1 Udio stranih tvari

S obzirom na udio i vrstu stranih tvari u reciklažnom asfaltu za proizvodnju bitumenskih mješavina upotrebljava se reciklažni asfalt oznake F1 sukladno točki 4.1 norme HRN EN 13108-8:2016.

E.2.2 Vrsta i svojstva bitumena

(1) Sukladno točki 4.2.1 norme HRN EN 13108-8:2016, vrsta bitumenskog veziva u reciklažnom asfaltu mora se dokumentirati i naznačiti je li vezivo većinom cestograđevni bitumen, tvrdi cestograđevni bitumen ili modificirani bitumen. Dokument se mora osnivati na novijim ili na ranijim istraživanjima i podacima.

(2) Reciklažni asfalt ne smije sadržavati udio katrana iznad maksimalno dopuštene vrijednosti.

(3) Primjenjivost reciklažnog asfalta za uporabu u bitumenskim mješavinama određuje se vrijednošću točke razmekšanja bitumena izdvojenog iz reciklažnog asfalta.

(4) Ako točka razmekšanja izdvojenog bitumena iz reciklažnog asfalta koji sadrži većinom cestograđevni bitumen, za svaki ispitni uzorak (n ≥ 5) ne prelazi 77 °C, a srednja vrijednost točke razmekšanja izdvojenog veziva svih ispitanih uzoraka nije viša od 70 °C, reciklažni asfalt se svrstava u razred S70 i primjenjiv je za proizvodnju bitumenskih mješavina.

(5) U slučaju kada točka razmekšanja izdvojenog bitumena iz reciklažnog asfalta nije sukladna točki razmekšanja iz stavka 4. ove točke, reciklažni asfalt se svrstava u razred Sdec i nije primjenjiv za proizvodnju bitumenskih mješavina u kojima će njegov udio biti veći od 10 % (m/m) u bitumenskim mješavinama za habajuće i nosivo-habajuće slojeve odnosno u kojima će njegov udio biti veći od 20 % (m/m) u bitumenskim mješavinama za vezne, nosive, izravnavajuće i zaštitne slojeve.

(6) Kada je udio reciklažnog asfalta veći od 10 % (m/m) u bitumenskim mješavinama za habajuće i nosivo-habajuće slojeve, odnosno veći od 20 % (m/m) u bitumenskim mješavinama za vezne, nosive, izravnavajuće i zaštitne slojeve, a sadrži bilo koji bitumen osim cestograđevnog, proizvođač mora navesti vrstu i svojstva veziva (točku razmekšanja i penetraciju). Navedena svojstva se moraju osnivati na novijim ili na ranijim istraživanjima i podacima, kako bi se moglo provesti vrednovanje prikladnosti sirovine.

E.2.3 Svojstva agregata

(1) Sukladno točki 4.3 norme HRN EN 13108-8:2016, granulometrijski sastav reciklažnog asfalta mora se izraziti postocima prolaska kroz sita veličine 1,4 D, D, 2 mm i 0,063 mm i postocima prolaska kroz jedno ili više krupnih sita između D i 2 mm, te jedno ili više sita između 2 mm i 0,063 mm.

(2) Veličina najvećeg zrna D reciklažnog asfalta određuje se u skladu s točkom 3.2.1 norme HRN EN 13108-8:2016. Veličina najvećeg zrna D reciklažnog asfalta, određena prema točki 3.2.1. norme HRN EN 13108-8:2016, ne smije biti veća od veličine najvećeg zrna D bitumenske mješavine u koju se dodaje.

(3) Svojstva reciklažnog asfalta treba ispitati s obzirom na udio reciklažnog asfalta u bitumenskoj mješavini.

(4) Kada je udio reciklažnog asfalta veći od 10 % (m/m) u bitumenskim mješavinama za habajuće i nosivo-habajuće slojeve, odnosno veći od 20 % (m/m) u bitumenskim mješavinama za vezne, nosive, izravnavajuće i zaštitne slojeve, vrednuju se prema zahtjevima Priloga D ovoga Propisa i moraju biti sukladna zahtjevima za agregat proizvedene bitumenske mješavine, što se posebno odnosi na sljedeća svojstva agregata:

1. oblik zrna i udio drobljenog zrna,

2. otpornost na smrzavanje (samo za uporabu u habajućim slojevima) i

3. otpornost na poliranje (samo za uporabu u habajućim slojevima).

(5) Proizvođač bitumenskih mješavina obvezan je dokumentirati navedena svojstva agregata iz reciklažnog asfalta neposrednim ispitivanjem ili temeljem ranije utvrđenih podataka (povijesni izvor).

(6) Kada je udio reciklažnog asfalta manji od 10 % (m/m) u bitumenskim mješavinama za habajuće i nosivo-habajuće slojeve u kojima se koristi agregat AG4, odnosno manji od 20 % (m/m) u bitumenskim mješavinama za vezne, nosive, izravnavajuće i zaštitne slojeve ispituje se samo:

1. gustoća agregata i

2. granulometrijski sastav.

(7) Kada je udio reciklažnog asfalta manji od 10 % (m/m) u bitumenskim mješavinama za habajuće i nosivo-habajuće slojeve u kojima se koristi agregat AG1, AG2 i AG3 ispituje se:

1. gustoća agregata,

2. granulometrijski sastav i

3. otpornost na poliranje.

E.2.4 Homogenost

(1) Homogenost reciklažnog asfalta određuje se ispitivanjem:

1. granulometrijskog sastava,

2. udjela bitumena i

3. točke razmekšanja izdvojenog bitumena,

te potom vrednovanja rezultata ispitivanja u smislu određivanja razine ujednačenosti navedenih svojstava.

(2) Najveći dopušteni rasponi svojstava relevantnih za ocjenu homogenosti reciklažnog asfalta (Tdop,i) navedeni su u tablici E1.

Tablica E1: Dopuštene razlike između najvećih i najmanjih vrijednosti svojstava kod »n« ispitanih uzoraka reciklažnog asfalta (Tdop,i)

Svojstvo reciklažnog asfaltaTdop,i
Bitumenska mješavina za habajuće slojeve(1)Bitumenska mješavina za vezne i nosive slojeve(2)
Točka razmekšanja izdvojenog bitumena, °C88
Udio bitumena, % (m/m)0,81,0
Udio zrnja < 0,063 mm, % (m/m)6,010,0
Udio zrnja od 0,063 do 2 mm, % (m/m)16,016,0
Udio zrnja > 2 mm, % (m/m)16,018,0

(1) vrijedi i za bitumenske mješavine namijenjene nosivo-habajućim slojevima

(2) vrijedi i za bitumenske mješavine namijenjene izravnavajućim i zaštitnim slojevima


(3) Udjeli reciklažnog asfalta u bitumenskoj mješavini izravno ovise o razini njegove homogenosti, a određuju se uz pomoć sljedećih relacija:

pri čemu je:

Kmax,i – najveći udio reciklažnog asfalta u bitumenskoj mješavini temeljem svakog pojedinog svojstva, %(m/m),

Tdop,i – najveći dopušteni raspon svakog pojedinog svojstva (razlika najviše i najniže dobivene vrijednosti) i

ri – ispitivanjem utvrđeni raspon svakog pojedinog svojstva (razlika najviše i najniže dobivene vrijednosti).

(4) Prema relaciji (a) iz stavka 3. ove točke se određuju udjeli reciklažnog asfalta u bitumenskim mješavinama namijenjenim habajućim i nosivo-habajućim slojevima temeljem svih svojstava reciklažnog asfalta osim točke razmekšanja izdvojenog bitumena. Udio reciklažnog asfalta temeljem točke razmekšanja izdvojenog bitumena izračunava se prema relaciji (b).

(5) Prema relaciji (b) iz stavka 3. ove točke se određuju udjeli reciklažnog asfalta u bitumenskim mješavinama namijenjenim nosivim, veznim, izravnavajućim i zaštitnim slojevima.

(6) Najveći mogući udio reciklažnog asfalta u bitumenskoj mješavini jednak je najmanjoj dobivenoj vrijednosti Kmax,i između svih izračunatih za svako od svojstava iz tablice E1.

E.2.5 Klasifikacija

Proizvođač bitumenske mješavine će sačiniti pisani dokument o klasifikaciji reciklažnog asfalta koji mora sadržavati najmanje podatke o: raspoloživoj količini reciklažnog asfalta, vrsti i svojstvima bitumena, osnovnim svojstvima agregata, homogenosti i najvećim mogućim udjelima reciklažnog asfalta temeljem analize homogenosti.

E.3. Identifikacija

Identifikacija reciklažnog asfalta mora biti sukladna zahtjevima točke 6 norme HRN EN 13108-8:2016.

E.4. Označavanje

Reciklažni asfalt označava se kraticom RA, kojoj prethodi oznaka veličine asfaltnog agregata U (veličina najveće nakupine reciklažnog asfalta, izražena veličinom otvora sita), a potom se navodi oznaka veličine agregata izražena u obliku d/D mm. Opća oznaka reciklažnog asfalta: U RA d/D mm.

E.5. Ispitivanje

(1) Količina raspoložive sirovine od reciklažnog asfalta uskladištene na asfaltnoj bazi mora biti definirana.

(2) Uzorkovanje reciklažnog asfalta provodi se prema normi HRN EN 932-1, a broj ispitnih uzoraka u svrhu određivanja udjela i svojstava bitumena, te svojstava agregata u raspoloživom reciklažnom asfaltu iznosi minimalno:

1. jedan uzorak na svakih 500 tona raspoloživog reciklažnog asfalta namijenjenog za proizvodnju bitumenskih mješavina namijenjenih za izradu habajućih i nosivo-habajućih slojeva i

2. jedan uzorak na svakih 1000 tona raspoloživog reciklažnog asfalta namijenjenog za proizvodnju bitumenskih mješavina namijenjenih za izradu veznih i nosivih slojeva.

Za klasifikaciju i opis, te razinu homogenosti uskladištenog raspoloživog reciklažnog asfalta potrebno je najmanje pet uzoraka.

(3) Kada je udio reciklažnog asfalta manji od 10 % (m/m) u bitumenskim mješavinama za habajuće i nosivo-habajuće slojeve, odnosno manji od 20 % (m/m) u bitumenskim mješavinama za vezne, nosive, izravnavajuće i zaštitne slojeve dovoljan je jedan uzorak za klasifikaciju i opis reciklažnog asfalta.

(4) Izdvajanje bitumena iz reciklažnog asfalta provodi se prema normi HRN EN 12697-3 ili HRN EN 12697-4, a određivanje točke razmekšanja izdvojenog bitumena prema normi HRN EN 1427.

(5) Udio bitumena u reciklažnom asfaltu, bez obzira o kojoj vrsti bitumena se radi, određuje se prema normi HRN EN 12697-1, a granulometrijski sastav reciklažnog asfalta ispituje se prema normi HRN EN 12697-2.

E.6. Kontrola prije proizvodnje bitumenskih mješavina

Proizvođač bitumenskih mješavina obvezan je provoditi nadzor i ispitivanje uskladištenog reciklažnog asfalta na deponiju asfaltne baze sukladno odgovarajućim zahtjevima točke 5 i točke 6.2 norme HRN EN 13108-21 (tablica 7).

E.7. Održavanje svojstava

Proizvođač bitumenskih mješavina dužan je poduzeti odgovarajuće mjere u cilju održavanja svojstava reciklažnog asfalta tijekom rukovanja, prijevoza i skladištenja.

PRILOG F

BITUMEN

F.1. Područje primjene

(1) Ovim se Prilogom, sukladno članku 13. ovoga Propisa, propisuju svojstva i drugi zahtjevi za:

1. cestograđevni bitumen,

2. tvrdi cestograđevni bitumen,

3. polimerom modificirani bitumen i

4. razrijeđeni i omekšani bitumen,

namijenjenih za proizvodnju bitumenskih mješavina vrućim i toplim postupkom pri izvedbi asfaltnih slojeva cesta i drugih prometnih površina.

(2) Svojstva i drugi zahtjevi, te ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava bitumena određuju se odnosno provode prema usklađenim normama HRN EN 12591:2009, HRN EN 13924:2007, HRN EN 14023:2010, HRN EN 15322:2013 i normama na koje te norme upućuju i odredbama ovoga Priloga.

(3) Prema potrebi, bitumenu se dodaju odgovarajući dodaci u svrhu povećanja adhezijskog potencijala s obzirom na agregat i/ili u svrhu prilagođavanja konzistencije i reoloških svojstava bitumena na niskim, srednjim i visokim uporabnim temperaturama.

F.2. Specificirana svojstva u odnosu na bitne značajke

F.2.1. Cestograđevni bitumen

(1) Cestograđevni bitumen je produkt tehnološkog postupka puhanja zrakom ostatka vakuumske destilacije nafte. Proizvodi se u rafinerijama ili u posebnim industrijskim pogonima.

(2) Cestograđevni bitumen se upotrebljava za proizvodnju bitumenskih mješavina od asfaltbetona (AC), BBTM-a, SMA i PA namijenjenih za izradu nosivih, veznih, habajućih i nosivo-habajućih asfaltnih slojeva, te za proizvodnju bitumenskih mješavina od lijevanog asfalta za izradu habajućih slojeva.

(3) Tipovi i svojstva cestograđevnog bitumena specificirani su prema usklađenoj normi HRN EN 12591:2009, a navedeni su u tablici F1.

Tablica F1: Svojstva cestograđevnog bitumena

HRN EN 12591
Točka normeSvojstvoIspitna normaTip
20/3035/5050/7070/100
5.2.2Penetracija na 25°C, 0,1 mmHRN EN 142620 – 3035 – 5050 – 7070 – 100
5.2.3Točka razmekšanja, °CHRN EN 142755 – 6350 – 5846 – 5443 – 51
5.2.4Točka loma po Fraassu, °CHRN EN 12593-≤ -5≤ -8≤ -10
5.2.5Indeks penetracije

HRN EN 12591

Dodatak A

- 1,5 do +0,7
Dinamička viskoznost na 60 °C, PasHRN EN 12596NR
Kinematička viskoznost na 135 °C, mm2/sHRN EN 12595≥ 530≥ 370≥ 295≥ 230
5.2.7Gustoća, kg/m3HRN EN 15326Navesti
Točka paljenja, °CHRN EN ISO 2592≥ 240≥ 240≥ 230≥ 230
Topljivost, % (m/m)HRN EN 12592≥ 99,0≥ 99,0≥ 99,0≥ 99,0
5.2.6Promjena mase, % (m/m)HRN EN 12607-1≤ 0,5≤ 0,5≤ 0,5≤ 0,8
Zadržana penetracija, %HRN EN 1426≥ 55≥ 53≥ 50≥ 46
Porast točke razmekšanja, °CHRN EN 1427≤ 10≤ 11≤ 11≤ 11

F.2.2. Tvrdi cestograđevni bitumen

(1) Tvrdi cestograđevni bitumen je produkt tehnološkog postupka puhanja zrakom ostatka vakuumske destilacije nafte uz dodatak uljnih komponenata. Proizvodi se isključivo u rafinerijama.

(2) Tvrdi cestograđevni bitumen se upotrebljava u proizvodnji bitumenskih mješavina od asfaltbetona visokog modula krutosti za izradu nosivih i veznih asfaltnih slojeva, te lijevanog asfalta za izradu habajućih slojeva za posebne namjene.

(3) Tipovi i svojstva tvrdog cestograđevnog bitumena specificirani su prema usklađenoj normi HRN EN 13924:2007, a navedeni su u tablici F2.

Tablica F2: Svojstva tvrdog cestograđevnog bitumena

HRN EN 13924
Točka normeSvojstvoIspitna normaTip
10/2015/25
RazredZahtjevRazredZahtjev
5.1.2Penetracija na 25°C (Pen), 0,1 mmHRN EN 1426310 – 20215 – 25
5.1.3Točka razmekšanja (PK), °CHRN EN 1427358 – 78255 – 71

Tablica 1

- Ostala svojstva

Točka paljenja, °CHRN EN ISO 25923≥ 2453≥ 245
Točka loma po Fraassu, °CHRN EN 125936≤ +32≤ 0
Kinematička viskoznost na 135 °C, mm2/sHRN EN 125950NR0NR
Topljivost, % (m/m)HRN EN 125922≥ 99,02≥ 99,0
5.1.6.2Gustoća, kg/m3HRN EN 15326-navesti-Navesti
Otpornost na otvrdnjavanje (HRN EN 12607-1)
5.1.4Promjena mase, % (m/m)HRN EN 12607-12≤ 0,52≤ 0,5
Zadržana penetracija, %HRN EN 14262≥ 552≥ 55
Točka razmekšanja nakon otvrdnjavanja (PK), °CHRN EN 14272

PK prije starenja

+ min. 2

2

PK prije starenja

+ min. 2

Porast točke razmekšanja, °CHRN EN 14272≤ 82≤ 8

F.2.3. Polimerom modificirani bitumen

(1) Polimerom modificirani bitumen je homogena smjesa cestograđevnog bitumena i polimera (elastomera i/ili plastomera), a proizvodi se u rafinerijama ili u posebnim industrijskim pogonima, samostalnim ili pridruženim asfaltnim postrojenjima u asfaltnim bazama.

(2) Polimerom modificirani bitumen upotrebljava se za proizvodnju bitumenskih mješavina od asfaltbetona, BBTM-a, SMA, lijevanog asfalta i poroznog asfalta namijenjenih za izradu nosivih, veznih i habajućih asfaltnih slojeva te za izradu zaštitnih slojeva hidroizolacije na cestovnim objektima.

(3) Tipovi i svojstva polimerom modificiranog bitumena specificirani su prema usklađenoj normi HRN EN 14023:2010, a navedeni su u tablici F3.

Tablica F3: Svojstva polimerom modificiranog bitumena

HRN EN 14023

Točka

norme

SvojstvoIspitna normaTip
10/40-6525/55-5525/55-6545/80-5545/80-6540/100-6590/150-45
Raz.ZahtjevRaz.ZahtjevRaz.ZahtjevRaz.ZahtjevRaz.ZahtjevRaz.ZahtjevRaz.Zahtjev
5.2.2Penetracija na 25°C, 0,1 mmHRN EN 1426210 – 40325 – 5525 – 55445 – 80445 – 80540 – 100890 – 150
5.2.3Točka razmekšanja, °CHRN EN 14275≥ 657≥ 555≥ 657≥ 555≥ 655≥ 659≥ 45
5.2.5Kohezija, J/cm210°CHRN EN 135896≥ 2------------
5°C--2≥ 32≥ 32≥ 32≥ 32≥ 32≥ 3
Kohezija, J/cm2 (a)HRN EN 13588------------2≥ 0,7
5.2.8.2Točka paljenja, °CHRN EN ISO 25922≥ 2502≥ 2502≥ 2502≥ 2502≥ 2502≥ 2502≥ 250
5.2.8.3Gustoća na 25 °C, kg/m3HRN EN 15326-navesti-navesti-navesti-navesti-navesti-navesti-navesti
Tablica 2Točka loma po Fraassu, °CHRN EN 125933≤ -55≤ -106≤ -126≤ -127≤ -157≤ -158≤ -18
Elastični povrat na 25 °C, % (b)HRN EN 133985≥ 505≥ 505≥ 504≥ 602≥ 802≥ 802≥ 80

Stabilnost

pri skladištenju

∆ PK, °CHRN EN 13399 i HRN EN 14272≤ 52≤ 52≤ 52≤ 52≤ 52≤ 52≤ 5
∆ Pen, 0,1 mmHRN EN 13399 i HRN EN 14260NR0NR0NRa. NR0NR0NR0NR
Otpornost na otvrdnjavanje (HRN EN 12607-1)
5.2.6Promjena mase, % (m/m)HRN EN 12607-13≤ 0,53≤ 0,53≤ 0,53≤ 0,53≤ 0,53≤ 0,53≤ 0,5
Zadržana penetracija, %HRN EN 14266≥ 556≥ 556≥ 556≥ 556≥ 556≥ 556≥ 55
Porast točke razmekšanja, °CHRN EN 14272≤ 82≤ 82≤ 82≤ 82≤ 82≤ 82≤ 8
Tablica 2Pad točke razmekšanja, °CHRN EN 14272≤ 22≤ 22≤ 22≤ 22≤ 22≤ 22≤ 2
Elastični povrat na 25 °C, %(b)HRN EN 133984≥ 504≥ 504≥ 504≥ 502≥ 702≥ 702≥ 70

(a) odnosi se isključivo na polimerom modificirani bitumen namijenjen za površinske obrade

(b) odnosi se isključivo na bitumen modificiran elastomerom


F.2.4 Razrijeđeni i omekšani bitumen

(1) Razrijeđeni bitumen (cut-back) je smjesa bitumena (nemodificiranog ili modificiranog polimerom) i hlapivog ulja mineralnog porijekla.

(2) Omekšani bitumen (flux bitumen) je smjesa bitumena (nemodificiranog ili modificiranog polimerom) i nehlapivog ulja mineralnog ili biljnog porijekla.

(3) Razrijeđeni i omekšani bitumen upotrebljava se za izradu površinske obrade.

(4) Tipovi i svojstva razrijeđenog i omekšanog bitumena specificirani su prema usklađenoj normi HRN EN 15322:2013, a navedeni su u tablici F4.

Tablica F4: Svojstva razrijeđenog i omekšanog bitumena

HRN EN 15322
Točka normeSvojstvoIspitna normaTip
Fm X(a) B M(b)Fm X(a) BP M(b)Fv X(a) B 5Fv X(a) BP 7
Raz.ZahtjevRaz.ZahtjevRaz.ZahtjevRaz.Zahtjev
Tablica 3

Vrijeme istjecanja, s

ili

Dinamička viskoznost na 60 °C,Pa∙s

HRN EN 12846-2

ili

HRN EN 13302

X(a)navesti vrijednost prema deklariranom razreduX(a)navesti vrijednost prema deklariranom razreduX(a)navesti vrijednost prema deklariranom razreduX(a)navesti vrijednost prema deklariranom razredu
Topljivost, % (m/m)HRN EN 125922> 99,02> 99,02> 99,02> 99,0
Točka paljenja, °CHRN EN ISO 137366> 556> 556> 556> 55
Prionljivost na referentni agregat, %HRN EN 156262≥ 752≥ 752≥ 752≥ 75

Udio destilata na

225 °C, %

HRN EN 13358M(b)navesti vrijednost prema deklariranom razreduM(b)navesti vrijednost prema deklariranom razredu----
Točka razmekšanja izdvojenog veziva, °C

HRN EN 13074-1

HRN EN 1427

----5> 437> 55
Svojstva izdvojenog veziva prema normi HRN EN 13074-1 i stabiliziranog prema normi HRN EN 13704-2
Tablica 4Penetracija na 25°C, %HRN EN 14260NR0NR0NR0NR
Točka razmekšanja, °CHRN EN 14270NR0NR0NR0NR
Kohezija, J/cm2HRN EN 13588--0NR--0NR
Svojstva izdvojenog veziva, stabiliziranog i starenog prema normi HRN EN 14769 (85°C, 65 sati)
Tablica 5Penetracija na 25°C, %HRN EN 14260NR0NR0NR0NR
Točka razmekšanja, °CHRN EN 14270NR0NR0NR0NR
Kohezija, J/cm2HRN EN 13588--0NR--0NR


F.3. Ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava

F.3.1. Cestograđevni bitumen

(1) Ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava cestograđevnog bitumena provodi se prema odredbama Dodatka ZA usklađene norme HRN EN 12591:2009 (Sustav 2+) i odredbama ovoga Priloga.

(2) U svrhu ocjenjivanja svojstava cestograđevnog bitumena, proizvođač je obvezan provesti laboratorijska ispitivanja svojstava navedenih u tablici F1 ovoga Priloga.

(3) Sve ostale odredbe provedbe ocjenjivanja svojstava navedene su u točki 6.2 usklađene norme HRN EN 12591:2009 i u obvezi su proizvođača cestograđevnog bitumena. Pri provedbi kontrole tvorničke proizvodnje cestograđevnog bitumena proizvođač je obvezan pridržavati se svih odredbi navedenih u točki 6.3 usklađene norme HRN EN 12591:2009.

F.3.2.Tvrdi cestograđevni bitumen

(1) Ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava tvrdog cestograđevnog bitumena provodi se prema odredbama Dodatka ZA usklađene norme HRN EN 13924:2007 (Sustav 2+) i odredbama ovoga Priloga.

(2) U svrhu ocjenjivanja svojstava tvrdog cestograđevnog bitumena, proizvođač je obvezan provesti laboratorijska ispitivanja svojstava navedenih u tablici F2 ovoga Priloga. Sve ostale odredbe provedbe ocjenjivanja svojstava tvrdog cestograđevnog bitumena navedene su u točki 6.2 usklađene norme HRN EN 13924:2007 i u obvezi su proizvođača tvrdog cestograđevnog bitumena. Pri provedbi kontrole tvorničke proizvodnje tvrdog cestograđevnog bitumena proizvođač je obvezan pridržavati se svih odredbi navedenih u točki 6.3 norme HRN EN 13924:2007.

F.3.3. Polimerom modificirani bitumen

(1) Ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava polimerom modificiranog bitumena provodi se prema odredbama Dodatka ZA usklađene norme HRN EN 14023:2010 (Sustav 2+) i odredbama ovoga Priloga.

(2) U svrhu ocjenjivanja svojstava polimerom modificiranog bitumena, proizvođač je obvezan provesti laboratorijska ispitivanje svojstava navedenih u tablici F3 ovoga Priloga, ovisno o tipu.

(3) Sve ostale odredbe provedbe ocjenjivanja svojstava polimerom modificiranog bitumena navedene su u točki 6.2 usklađene norme HRN EN 14023:2010 i u obvezi su proizvođača polimerom modificiranog bitumena. Pri provedbi kontrole tvorničke proizvodnje polimerom modificiranog bitumena proizvođač je obvezan pridržavati se svih odredbi navedenih u točki 6.3 usklađene norme HRN EN 14023:2010.

F.3.4. Razrijeđeni i omekšani bitumen

(1) Ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava razrijeđenog i omekšanog bitumena provodi se prema odredbama Dodatka ZA usklađene norme HRN EN 15322:2013 (Sustav 2+) i odredbama ovoga Priloga.

(2) U svrhu određivanja tipa razrijeđenog i omekšanog bitumena, proizvođač je obvezan provesti laboratorijska ispitivanja svojstava navedenih u tablici F4 ovoga Priloga, ovisno o tipu. Sve ostale odredbe provedbe određivanja tipa proizvoda navedene su u točki 6.2 usklađene norme HRN EN 15322:2013 i u obvezi su proizvođača razrijeđenog ili omekšanog bitumena.

(3) Pri provedbi kontrole tvorničke proizvodnje razrijeđenog ili omekšanog bitumena proizvođač je obvezan pridržavati se svih odredbi navedenih u točki 6.3 usklađene norme HRN EN 15322:2013.

F.4. Označavanje

F.4.1. Cestograđevni bitumen

(1) Cestograđevni bitumen označava se na otpremnici prema odredbama usklađene norme HRN EN 12591:2009.

(2) Izjava o svojstvima, upute i sigurnosne obavijesti obavezne su pri svakoj isporuci cestograđevnog bitumena.

(3) Sukladno usklađenoj normi HRN EN 12591:2009, točka 5.2.1, oznaka tipa cestograđevnog bitumena označava se najnižom i najvišom vrijednošću penetracije, pisanog oblika X/Y, pri čemu je:

1. X – najniža vrijednost penetracije i

2. Y – najviša vrijednost penetracije.

F.4.2. Tvrdi cestograđevni bitumen

(1) Tvrdi cestograđevni bitumen označava se na otpremnici prema odredbama usklađene norme HRN EN 13924:2007.

(2) Izjava o svojstvima, upute i sigurnosne obavijesti obavezne su pri svakoj isporuci tvrdog cestograđevnog bitumena.

F.4.3. Polimerom modificirani bitumen

(1) Polimerom modificirani bitumen označava se na otpremnici isključivo prema odredbama usklađene norme HRN EN 14023:2010.

(2) Izjava o svojstvima, upute i sigurnosne obavijesti obavezne su pri svakoj isporuci polimerom modificiranog bitumena.

F.4.4. Razrijeđeni i omekšani bitumen

(1) Razrijeđeni i omekšani bitumen označava se na otpremnici prema odredbama usklađene norme HRN EN 15322:2013.

(2) Izjava o svojstvima, upute i sigurnosne obavijesti obavezne su pri svakoj isporuci razrijeđenog i omekšanog bitumena.

(3) Tipovi razrijeđenog i omekšanog bitumena sukladno točki 4 usklađene norme HRN EN 15322:2013 označavaju se osnovnim oblikom Fm X YY M ili oblikom Fv X YY V, pri čemu je:

1. Fm – bitumen razrijeđen ili omekšan uljem mineralnog porijekla,

2. Fv – bitumen omekšan uljem biljnog porijekla,

3. X – razred viskoznosti,

4. YY – vrsta bitumenskog veziva:

a) B – cestograđevni bitumen i

b) BP – polimerom modificirani bitumen,

5. M – razred %-tnog udjela frakcije destilata na 225ºC iz frakcione destilacije bitumena razrijeđenog ili omekšanog uljem mineralnog porijekla i

6. V – razred točke razmekšanja izdvojenog veziva iz bitumena omekšanog uljem biljnog porijekla.

F.5. Ispitivanje

(1) Ispitivanje cestograđevnog bitumena provodi se prema normama navedenim u tablici F1 ovoga Priloga. Ispitivanje tvrdog cestograđevnog bitumena provodi se prema normama navedenim u tablici F2 ovoga Priloga. Ispitivanje polimerom modificiranog bitumena provodi se prema normama navedenim u tablici F3 ovoga Priloga. Ispitivanje razrijeđenog i omekšanog bitumena provode se prema normama navedenim u tablici F4 ovoga Priloga, ovisno o tipu.

(2) Sve navedene vrste bitumena uzorkuju se sukladno normi HRN EN 58, a za laboratorijsko ispitivanje pripremaju prema normi HRN EN 12594.

F.6. Kontrola prije proizvodnje bitumenskih mješavina

(1) Kontrolu cestograđevnog, tvrdog cestograđevnog i polimerom modificiranog bitumena provodi proizvođač bitumenskih mješavina prema vlastitom Planu kvalitete, sukladno odgovarajućim zahtjevima točke 5 i točke 6 norme HRN EN 13108-21.

(2) Kontrolu razrijeđenog i omekšanog bitumena provodi proizvođač površinske obrade prema vlastitom Planu kvalitete, sukladno tablici B.4 Dodatka B usklađene norme HRN EN 12271:2008.

(3) Kontrola cestograđevnog bitumena provodi se odgovarajućom primjenom normi iz tablice F1 ovoga Priloga. Kontrola tvrdog cestograđevnog bitumena provodi se odgovarajućom primjenom normi iz tablice F2 ovoga Priloga. Kontrola polimerom modificiranog bitumena provodi se odgovarajućom primjenom normi iz tablice F3 ovoga Priloga. Kontrola razrijeđenog i omekšanog bitumena provodi se odgovarajućom primjenom normi iz tablice F4 ovoga Priloga.

F.7. Održavanje svojstava

Proizvođač, uvoznik, ovlašteni zastupnik i distributer dužni su poduzeti odgovarajuće mjere u cilju održavanja svojstava bitumena tijekom rukovanja i prijevoza, a korisnik od trenutka preuzimanja do trenutka uporabe bitumena.

PRILOG G

KATIONSKE BITUMENSKE EMULZIJE

G.1. Područje primjene

(1) Ovim se Prilogom, sukladno članku 13. ovoga Propisa, propisuju svojstva i drugi zahtjevi za kationske bitumenske emulzije namijenjene za:

1. povezivanje asfaltnih slojeva međusobno i s nosivim slojem podloge,

2. izradu površinskih obrada i

3. izradu tankoslojnih hladnih asfaltnih prevlaka,

pri izvedbi asfaltnih slojeva cesta i drugih prometnih površina.

(2) Svojstva i drugi zahtjevi te ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava kationskih bitumenskih emulzija određuju se odnosno provode prema usklađenoj normi HRN EN 13808:2013, normama na koje te norme upućuju i odredbama ovoga Priloga.

(3) Kationske bitumenske emulzije su koloidni sustavi, sastavljeni od bitumena, vode i emulgirajućeg sredstva. Kationske bitumenske emulzije proizvode se u posebnim industrijskim pogonima, samostalnim ili pridruženim asfaltnim postrojenjima u asfaltnim bazama.

G.2. Specificirana svojstva u odnosu na bitne značajke

Svojstva u odnosu na bitne značajke, ispitne metode i uobičajeni tipovi kationskih bitumenskih emulzija navedeni su u tablici G1.

G.2.1. Emulzije za povezivanje asfaltnih slojeva

(1) Za povezivanje asfaltnih slojeva upotrebljavaju se nestabilne ili polustabilne nemodificirane kationske bitumenske emulzije, nestabilne ili polustabilne nemodificirane kationske bitumenske emulzije s dodatkom ulja i nestabilne ili polustabilne polimerom modificirane kationske bitumenske emulzije, uobičajeno s udjelom veziva do 60 % (m/m).

(2) Pri izradi tankoslojnih habajućih asfaltnih slojeva odnosno habajućih asfaltnih slojeva s bitumenskim mješavinama na bazi polimerom modificiranog bitumena obvezno se upotrebljavaju polimerom modificirane kationske bitumenske emulzije.

(3) Svojstva, ispitne metode i uobičajeni tipovi kationskih bitumenskih emulzija navedeni su u tablici G1.

G.2.2. Bitumenske emulzije za površinske obrade

(1) Za izradu površinske obrade upotrebljavaju se nestabilne ili polustabilne nemodificirane i polimerom modificirane kationske bitumenske emulzije s udjelom veziva od najmanje 65 % (m/m).

(2) Svojstva, ispitne metode i uobičajeni tipovi kationskih bitumenskih emulzija navedeni su u tablici G1.

Tablica G1: Svojstva kationskih bitumenskih emulzija

HRN EN 13808
Točka normeSvojstvo

Ispitna

norma

Uobičajeni tipovi

C 50 B Z(a); C 55 B Z(a)

C 60 B Z(a); C 65 B Z(a)

C 67 B Z(a)

C 40 BF Z(a)

C 50 BF Z(a)

C 55 BF Z(a)

C 55 BP Z(a); C 60 BP Z(a)

C 65 BP Z(a); C 67 BP Z(a)

C 69 BP Z(a)

Razr.ZahtjevRazr.ZahtjevRazr.Zahtjev
Svojstva emulzije
Tablica 2Udio veziva, % (m/m)HRN EN 1428

4

5

6

7

8

48-52 (C50 B)

53-57 (C55 B)

58-62 (C60 B)

63-67 (C65 B)

65-69 (C67 B)

3

4

6

38-42 (C40 BF)

48-52 (C50 BF)

58-62 (C60 BF)

5

6

7

8

9

53-57 (C55 BP)

58-62 (C60 BP)

63-67 (C65 BP)

65-69 (C67 BP)

67-71 (C69 BP)

Vrijednost raspada

HRN EN 13075-1

ili

HRN EN 13075-2

Z(a)navesti vrijednost prema deklarir. razreduZ(a)navesti vrijednost prema deklar. razreduZ(a)navesti vrijednost prema deklarir. razredu
Ostatak na situ 0,5 mm, % (m/m)HRN EN 14294≤ 0,54≤ 0,54≤ 0,5

Vrijeme istjecanja, s

ili

Dinamička viskoznost, mPa∙s

HRN EN 12846-1

ili

HRN EN 13302

-(b)navesti vrijednost prema deklar. razredu-(b)navesti vrijednost prema deklarir. razredu-(b)navesti vrijednost prema deklarir. Razredu
Prionljivost, %

HRN EN 13614,

točka 8.2

2≥ 752≥ 753≥ 90

Ostatak na situ 0,5 mm

(7 dana skladištenja), % (m/m)

HRN EN 14294≤ 0,54≤ 0,54≤ 0,5
Svojstva veziva izdvojenog prema normi HRN EN 13074-1
Tablica 4Penetracija na 25 °C, 0,1 mmHRN EN 1426

7

5

≤ 330

≤ 220

7≤ 330

5

4

3

≤ 220

≤ 150

≤ 70

Točka razmekšanja, °CHRN EN 14278≥ 358≥ 35

8

7

4

≥ 35

≥ 39

≥ 50

Kohezija, J/cm2 (c)HRN EN 13589----4≥ 1
Kohezija, J/cm2 (d)HRN EN 13588----5≥ 0,7
Elastični povrat na 10 ºC, %HRN EN 13398----3≥ 50
Trajnost – Faza 1Svojstva veziva izdvojenog prema normi HRN EN 13074-1 i stabiliziranog prema normi HRN EN 13074-2
Tablica 4Penetracija na 25 °C, 0,1 mmHRN EN 14261(e)navesti(e)1(e)navesti(e)1(e)navesti(e)
Točka razmekšanja, °CHRN EN 14271(e)navesti(e)1(e)navesti(e)1(e)navesti(e)
Kohezija, J/cm2 (c)HRN EN 13589----1(e)navesti(e)
Kohezija, J/cm2 (d)HRN EN 13588----1(e)navesti(e)
Elastični povrat na 10 ºC, %HRN EN 13398----1(e)navesti(e)
Trajnost – Faza 2 Svojstva veziva izdvojenog prema normi HRN EN 13074-1, stabiliziranog prema normi HRN EN 13074-2 i starenog prema normi HRN EN 14769
Tablica 4Penetracija na 25 °C, 0,1 mmHRN EN 14261(e)navesti(e)1(e)navesti(e)1(e)navesti(e)
Točka razmekšanja, °CHRN EN 14271(e)navesti(e)1(e)navesti(e)1(e)navesti(e)
Kohezija, J/cm2 (c)HRN EN 13589----1(e)navesti(e)
Kohezija, J/cm2 (d)HRN EN 13588----1(e)navesti(e)
Elastični povrat na 10 ºC, %HRN EN 13398----1(e)navesti(e)

(a) Z= deklarirani razred vrijednosti raspada prema HRN EN 13075-1 za nestabilne i polustabilne emulzije (razredi: 2, 3, 4, 5), a

prema HRN EN 13075-2 za stabilne emulzije (razredi: 6, 7, 8)

(b) proizvođač emulzije obvezan je deklarirati razred vremena istjecanja ili razred dinamičke viskoznosti

(c) odnosi se na emulzije za povezivanje asfaltnih slojeva i tankoslojne hladne asfaltne prevlake

(d) odnosi se na emulzije za površinske obrade, a moguća je primjena i za emulzije za tankoslojne hladne asfaltne prevlake

(e) za emulzije namijenjene povezivanju asfaltnih slojeva – razred: 0; zahtjev: NRG.2.3. Bitumenska emulzija za tankoslojne hladne asfaltne prevlake

(1) Za izradu tankoslojnih asfaltnih prevlaka hladnim postupkom uglavnom se upotrebljavaju polustabilne kationske bitumenske emulzije na bazi polimerom modificiranog bitumena ili polustabilne kationske bitumenske emulzije modificirane drugim primjenjivim dodacima s udjelom veziva od najmanje 60 % (m/m). Dopuštena je uporaba i nemodificiranih bitumenskih emulzija.

(2) Svojstva, ispitne metode i uobičajeni tipovi kationskih bitumenskih emulzija navedeni su u tablici G1.

G.3. Ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava

(1) Ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava kationskih bitumenskih emulzija provodi se prema odredbama Dodatka ZA usklađene norme HRN EN 13808:2013 (Sustav 2+) i odredbama ovoga Priloga.

(2) U postupku ocjenjivanja svojstava kationskih bitumenskih emulzija proizvođač je obvezan, ovisno o namjeni kationske bitumenske emulzije, provesti laboratorijska ispitivanja svih svojstava navedenih u tablici G1 ovoga Priloga.

(3) Sve ostale opće odredbe provedbe ocjenjivanja svojstava kationskih bitumenskih emulzija navedene su u točki 6.2 usklađene norme HRN EN 13808:2013 i u obvezi su proizvođača kationskih bitumenskih emulzija. Kontrola tvorničke proizvodnje kationskih bitumenskih emulzija provodi se u cijelosti prema zahtjevima točke 6.3 usklađene norme HRN EN 13808:2013.

G.4. Označavanje

(1) Kationske bitumenske emulzije označavaju se na otpremnici prema odredbama usklađene norme HRN EN 13808:2013. Izjava o svojstvima, upute i sigurnosne obavijesti obavezne su pri svakoj isporuci kationskih bitumenskih emulzija.

(2) Tipovi kationske bitumenske emulzije sukladno usklađenoj normi HRN EN 13808:2013 označava se osnovnim oblikom C XX YY Z, pri čemu je:

1. C – kationska bitumenska emulzija,

2. XX – nominalni udio bitumenskog veziva u emulziji,

3. YY – vrsta bitumenskog veziva:

a) B – cestograđevni bitumen,

b) BF – cestograđevni bitumen uz dodatak više od 3 % ulja na količinu emulzije i

c) BP – polimerom modificirani bitumen i

4. Z – stupanj stabilnosti emulzije (razred 2 do 8).

G.5. Ispitivanje

(1) Ispitivanje kationskih bitumenskih emulzija, ovisno o namjeni, provodi se prema normama navedenim u tablici G1 ovoga Priloga.

(2) Kationske bitumenske emulzije uzorkuju se sukladno normi HRN EN 58.

G.6. Kontrola prije primjene

Kontrolu kationskih bitumenskih emulzija provodi proizvođač bitumenskih mješavina prema zahtjevima vlastitog Plana kvalitete. Kontrola kationskih bitumenskih emulzija provodi se odgovarajućom primjenom normi iz tablice G1 ovoga Priloga.

G.7. Održavanje svojstava

Proizvođač, uvoznik, ovlašteni zastupnik i distributer dužni su poduzeti odgovarajuće mjere u cilju održavanja svojstava kationske bitumenske emulzije tijekom rukovanja i prijevoza, a korisnik od trenutka preuzimanja do trenutka uporabe kationske bitumenske emulzije.

PRILOG H

VRUĆE BRTVENE MASE

H.1. Područje primjene

(1) Ovim se Prilogom, sukladno članku 13. ovoga Propisa, propisuju svojstva i drugi zahtjevi za normalne vruće brtvene mase i vruće brtvene mase otporne na gorivo, namijenjene za brtvljenje pukotina i radnih spojeva pri izvedbi asfaltnih slojeva cesta i drugih prometnih površina, te za brtvljenje spojeva između asfaltnih i betonskih kolnika.

(2) Vruće brtvene mase su termoplastični ili termostabilni materijali koji zagrijavanjem postižu konzistenciju povoljnu za primjenu. Vruće brtvene mase upotrebljavaju se, prema obveznoj naznaci proizvođača, s prethodnim premazom ili bez prethodnog premaza.

(3) Ukoliko se vruće brtvene mase upotrebljavaju s prethodnim premazom, onda svojstva i drugi zahtjevi prethodnog premaza moraju biti specificirani prema Prilogu I ovoga Propisa.

(4) Svojstva i drugi zahtjevi, te ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava vrućih brtvenih masa određuju se odnosno provode prema usklađenoj normi HRN EN 14188-1:2005, normama na koje ta norma upućuje i odredbama ovoga Priloga.

(5) Sukladno točki 4.1 usklađene norme HRN EN 14188-1:2005, vruće brtvene mase razvrstane su u sljedeće tipove:

1. visoko rastezljive – N1,

2. nisko rastezljive – N2,

3. visoko rastezljive otporne na goriva – F1 i

4. nisko rastezljive otporne na goriva – F2.

H.2. Specificirana svojstva u odnosu na bitne značajke

(1) Svojstva vrućih brtvenih masa, prema navedenim tipovima, specificirana su u tablici 2 usklađene norme HRN EN 14188-1:2005. Vruće brtvene mase moraju odgovarati propisanim svojstvima navedenim u tablici 2 usklađene norme HRN EN 14188-1:2005 i nakon zagrijavanja u trajanju od 6 h ± 15 min na najvišoj sigurnosnoj temperaturi zagrijavanja prema preporuci proizvođača.

(2) Sukladno točki 5.1 usklađene norme HRN EN 14188-1:2005, vruće brtvene mase, primjerene su za uporabu, ako su skladištene originalno zapakirane kroz naznačeni vremenski period i na temperaturi prema preporuci proizvođača.

H.3. Ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava

(1) Ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava vrućih brtvenih masa provodi se prema odredbama Dodatka ZA usklađene norme HRN EN 14188-1:2005 (Sustav 4) i odredbama ovoga Priloga. U postupku određivanja tipa vrućih brtvenih masa proizvođač je obvezan, ovisno o tipu vruće brtvene mase, provesti laboratorijska ispitivanja svih svojstava navedenih u tablici 2 usklađene norme HRN EN 14188-1:2005.

(2) Sve ostale opće odredbe provedbe određivanja tipa navedene su u točki 6.2 usklađene norme HRN EN 14188-1:2005 i u obvezi su proizvođača vrućih brtvenih masa. Kontrola tvorničke proizvodnje vrućih brtvenih masa provodi se u cijelosti prema točki 6.3 usklađene norme HRN EN 14188-1:2005.

H.4. Označavanje

Vruće brtvene mase označavaju se na otpremnici prema odredbama usklađene norme HRN EN 14188-1:2005. Izjava o svojstvima, upute i sigurnosne obavijesti obavezne su pri svakoj isporuci vruće brtvene mase.

H.5. Ispitivanje

Ispitivanje vrućih brtvenih masa, ovisno o tipu, provodi se prema normama navedenim u tablici 2 usklađene norme HRN EN 14188-1:2005.

H.6. Kontrola prije primjene

Kontrolu vrućih brtvenih masa provodi izvođač radova prema zahtjevima vlastitog Plana kvalitete i/ili zahtjevima projekta. Kontrola vrućih brtvenih masa provodi se odgovarajućom primjenom normi iz tablice 2 usklađene norme HRN EN 14188-1:2005.

H.7. Održavanje svojstava

Proizvođač i distributer vrućih brtvenih masa, te izvođač radova, dužni su poduzeti odgovarajuće mjere u cilju održavanja svojstava vrućih brtvenih masa tijekom rukovanja, prijevoza, pretovara, skladištenja i primjene.

PRILOG I

PREMAZI ZA VRUĆE I HLADNE BRTVENE MASE

I.1. Područje primjene

(1) Ovim se Prilogom, sukladno članku 13. ovoga Propisa, propisuju svojstva i drugi zahtjevi za premaze koji prethode primjeni vrućih brtvenih masa za brtvljenje pukotina i radnih spojeva pri izvedbi asfaltnih slojeva cesta i drugih prometnih površina, te za premaze koji prethode primjeni vrućih i hladnih brtvenih masa pri izvedbi betonskih kolnika.

(2) Svojstva i drugi zahtjevi, te ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava premaza određuju se odnosno provode prema normi HRN EN 14188-4:2009, normama na koje ta norma upućuje i odredbama ovoga Priloga.

(3) Sukladno točki 4 norme HRN EN 14188-4:2009, premazi su razvrstani u sljedeće tipove:

1. premaz na bazi bitumena za vruće brtvene mase – PBH,

2. premaz na bazi smola za vruće brtvene mase – PRH,

3. premaz na bazi smola za hladne brtvene mase (jednokomponentni) – PRC-o i

4. premaz na bazi smola za hladne brtvene mase (višekomponentni) – PRC-m.

I.2. Specificirana svojstva u odnosu na bitne značajke

(1) Homogenost premaza određuje se prema normi HRN EN 15466-1.

(2) Gustoća premaza određuje se prema normi HRN EN ISO 2811-2, a deklarirana vrijednost mora biti unutar tolerancije od ± 5 %.

(3) Viskoznost premaza određuje se prema normi HRN EN ISO 2431, a deklarirana vrijednost mora biti unutar toleranciju od ± 15 %.

(4) Otpornost premaza na alkalije određuje se prema normi HRN EN 15466-2.

(5) Ponašanje hlapljivih sastojaka pri isparavanju određuje se prema normi HRN EN 15466-3, a deklarirana vrijednost mora biti unutar toleranciju od ± 5 %.

(6) Udio krutih sastojaka premaza određuje se prema normi HRN EN 15466-3, a deklarirana vrijednost mora biti unutar toleranciju od -2 % do + 5 %.

(7) Točka paljenja premaza određuje se prema normi HRN EN ISO 2719, a deklarirana vrijednost mora biti unutar toleranciju od ± 5 %.

(8) Točka razmekšanja izdvojenog veziva kod premaza na bazi bitumena određuje se i deklarira sukladno točki 5.8.1 norme HRN EN 14188-4:2009.

I.3. Ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava

(1) Ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava premaza za vruće i hladne brtvene mase provodi se prema odredbama norme HRN EN 14188-4:2009, odredbama ovoga Priloga i odredbama posebnog propisa za proizvode iz neusklađenog područja (Sustav 4). U postupku ocjenjivanja svojstava premaza proizvođač je obvezan provesti laboratorijska ispitivanja svih svojstava navedenih u točki I.2. ovoga Priloga.

(2) Sve ostale opće odredbe provedbe ocjenjivanja svojstava navedene su u točki 6.2 norme HRN EN 14188-4:2009 i u obvezi su proizvođača premaza. Kontrola tvorničke proizvodnje premaza provodi se u cijelosti prema točki 6.3 norme HRN EN 14188-4:2009.

I.4. Označavanje

Premazi se označavaju na otpremnici prema odredbama norme HRN EN 14188-4:2009. Izjava o svojstvima, upute i sigurnosne obavijesti obavezne su pri svakoj isporuci premaza za vruće i hladne brtvene mase.

I.5. Ispitivanje

Ispitivanje premaza provodi se prema normama navedenim u točki I.2. ovoga Priloga.

I.6. Kontrola prije primjene

Kontrolu premaza provodi izvođač radova prema zahtjevima vlastitog Plana kvalitete i/ili zahtjevima projekta. Kontrola premaza provodi se odgovarajućom primjenom normi iz točke I.2. ovoga Priloga.

I.7. Održavanje svojstava

Proizvođač i distributer premaza, te izvođač radova, dužni su poduzeti odgovarajuće mjere u cilju održavanja svojstava premaza tijekom rukovanja, prijevoza, pretovara, skladištenja i primjene.

PRILOG J

IZVOĐENJE I UPORABLJIVOST ASFALTNOG KOLNIKA

J.1. Područje primjene

Ovim se Prilogom propisuju svojstva i drugi zahtjevi za izvedbu, kontrolu kvalitete i način dokazivanja uporabljivosti asfaltnih kolnika pri građenju i održavanju prometnih građevina.

J.2. Tehničko-tehnološki zahtjevi pri izvedbi asfaltnih kolnika

J.2.1. Proizvodnja bitumenskih mješavina

Proizvođač bitumenskih mješavina specificiranih u Prilogu A ovoga Propisa obvezan je provoditi kontrolu tvorničke proizvodnje (kontrolu svojstava i uskladištenja sastavnih materijala, kontrolu proizvodnog pogona i procesa proizvodnje bitumenskih mješavina i kontrolu proizvedenih bitumenskih mješavina) prema točki A.4. Priloga A ovoga Propisa.

J.2.2. Prijevoz bitumenskih mješavina

(1) Pri prijevozu, neovisno od vremenskih uvjeta, bitumenska mješavina se mora učinkovito zaštititi od hlađenja i onečišćenja čvrsto pričvršćenim vodonepropusnim i termostabilnim ceradama koje pokrivaju sanduk kamiona kipera ili korištenjem termo-kontejnera.

(2) Prijevoz bitumenskih mješavina bez termo-kontejnera od mjesta proizvodnje do mjesta ugradnje ne smije trajati više od dva sata odnosno duljina transporta ne smije biti veća od 120 km, pri čemu temperatura bitumenske mješavine ne smije pasti ispod minimalno dopuštene temperature deklarirane od strane proizvođača.

J.2.3. Vremenski uvjeti ugradnje bitumenskih mješavina

Najniža temperatura zraka i podloge pri kojoj je dopuštena ugradnja bitumenskih mješavina je:

1. +3 C za nosive i vezne slojeve od asfaltbetona,

2. +5 C za habajuće slojeve debljine veće od 30 mm od asfaltbetona, splitmastiks asfalta i lijevanog asfalta,

3. +10 C za habajuće slojeve debljine jednake ili manje od 30 mm od asfaltbetona, splitmastiks asfalta i lijevanog asfalta i

4. +10 C za habajuće slojeve od asfaltbetona za vrlo tanke slojeve i poroznog asfalta.

J.2.4. Priprema podloge

(1) Podloga na koju se polaže asfaltni sloj mora biti stabilna, nosiva, ravna, suha i čista, bez nevezanog materijala. Najveća dopuštena neravnost podloge u uzdužnom i poprečnom smjeru, izmjerena prema normi HRN EN 13036-7, mjernom letvom duljine 3 m, iznosi:

1. 15 mm pri izvedbi nosivog sloja,

2. 12 mm pri izvedbi veznoga sloja i

3. 8 mm pri izvedbi habajućeg sloja.

(2) U svrhu postizanja međusobnog povezivanja podloge i izvedenog asfaltnog sloja, podloga od vezanih materijala se prethodno mora poprskati bitumenskom emulzijom svojstava navedenih u tablici G1 Priloga G ovoga Propisa. Količine bitumenske emulzije za prskanje podloge navedene su u tablici J1 ovoga Propisa. Pri prskanju podloge, bitumenska se emulzija smije zagrijati najviše na 60 °C za nemodificiranu, odnosno 70 °C za modificiranu emulziju. Prskanje podloge bitumenskom emulzijom na temperaturi zraka i podloge nižoj od +5 °C nije dopušteno.

Tablica J1: Količine bitumenske emulzije za prskanje podloge

Vrsta i priroda podlogeAsfaltni sloj
Nosivi slojVezni slojHabajući sloj
Količina bitumenske emulzije, g/m2
Hidrauličkim vezivom vezani mehanički zbijeni nosivi sloj400 do 600--
Nosivi sloja-200 do 300-
b-250 do 350-
c-300 do 500-

Vezni sloj

(nosivi sloj)

a--150 do 250
b--250 do 350
c--250 do 350
a = svježa b = glodana c = vrlo otvorena ili ogoljela

(3) Kada se u asfaltni sloj ugrađuje bitumenska mješavina na bazi polimerom modificiranog bitumena, podloga se mora obvezno poprskati polimerom modificiranom bitumenskom emulzijom.

(4) Ugradnja bitumenske mješavine na poprskanu podlogu smije započeti tek po završetku faze »razbijanja« emulzije.

(5) Površine koje su obrađene prskanjem bitumenskom emulzijom smiju se koristiti isključivo za gradilišni promet vezan uz poslove ugradnje asfaltnih slojeva.

(6) Izvođač mora kontrolirati količinu nanesene bitumenske emulzije na podlogu na početku radova i o tome voditi pisanu evidenciju.

J.2.5. Ugradnja bitumenske mješavine

(1) Bitumenske mješavine se ugrađuju strojno – finišerom, a samo izuzetno se smiju ugraditi ručno u slučaju izvedbe asfaltnog sloja na površini kojoj pristup finišera nije moguć ili u slučaju izvedbe asfaltnog sloja od lijevanog asfalta.

(2) Ako je temperatura isporučene bitumenske mješavine niža od minimalno dopuštene prema deklaraciji proizvođača, bitumenska mješavina se ne smije ugraditi u asfaltni sloj.

(3) Izvedeni asfaltni sloj smije se pustiti pod promet tek kad mu temperatura u sredini sloja padne ispod 30 °C, a u slučaju asfaltnog sloja od splitmastiksasfalta najranije 24 sata nakon završetka izvedbe. Iznimno, zahtjevi za puštanje izvedenog asfaltnog sloja u promet mogu biti i drugačiji ukoliko se radi o niskotemperaturnom asfaltu, o čemu odluku donosi nadzorni inženjer.

J.2.6. Izvedba površinske obrade

(1) Doziranje sastavnih materijala za izvedbu površinske obrade mora biti u skladu s tablicom B1 Priloga B ovoga Propisa. Točna količina bitumenskog veziva i agregata određuje se posebno za svaku pojedinu dionicu ceste.

(2) Za postizanje optimalnog razastiranja veziva primjenjuje se pravilo tri preklapanja. Posipač mora ravnomjerno raspodijeliti odabranu količinu zrna agregata na podlogu u željenoj gustoći.

(3) Pri izvedbi površinske obrade koriste se valjci s gumenim kotačima i kombinirani valjci mase između 8 i 20 tona, a tlak u gumama mora biti najmanje 0,6 MPa. Brzina kretanja valjaka mora biti između 4 i 6 km/h na emulzijskim vezivima i 8 do 12 km/h na ostalim vezivima.

(4) Površinska obrada izvodi se pri temperaturi tla i zraka višoj od +10 °C, s time da u idućih 24 h nakon ugradnje temperatura zraka ne smije pasti ispod +5 °C. Površinska obrada ne smije se izvoditi po mokrom kolniku, te u slučaju kiše i jakog vjetra.

(5) Najveća dopuštena neravnost podloge u uzdužnom i poprečnom smjeru, izmjerena prema normi HRN EN 13036-7, mjernom letvom duljine 3 m, iznosi 8 mm.

(6) Vezivo se zagrijava na temperature:

1. cestograđevni bitumen 50/70 150 do 180 °C,

2. cestograđevni bitumen 70/100 140 do 170 °C,

3. cestograđevni bitumen 160/220 120 do 150 °C,

4. omekšani i razrijeđeni bitumen 60 do 135 °C,

5. nemodificirana kationska bitumenska emulzija 50 do 70 °C,

6. modificirana kationska bitumenska emulzija 70 do 80 °C i

7. polimerom modificirani bitumen 170 do 195 °C.

(7) Nakon izvedbe površinske obrade brzina kretanja vozila mora se ograničiti na najviše 30 km/h i takav režim brzine kretanja vozila treba održavati nekoliko sati. Kroz to vrijeme treba promet usmjeravati po cijeloj površini kolnika kako bi se postigla jednolika tekstura površine. Drugi dan brzinu prometa treba ograničiti na 50 km/h. Nakon dva do sedam dana od izvedbe površinske obrade (ovisno o gustoći prometa) potrebno je ukloniti zaostala nevezana zrna, a potom se prometnica može pustiti u normalni režim prometa.

J.2.7. Izvedba tankoslojne asfaltne prevlake hladnim postupkom

(1) Podloga na koju se ugrađuje tankoslojna asfaltna prevlaka mora biti potpuno očišćena od nevezanih zrna kamenog agregata i zemlje. Najveća dopuštena neravnost podloge u uzdužnom i poprečnom smjeru, izmjerena prema normi HRN EN 13036-7, mjernom letvom duljine 3 m, iznosi 8 mm.

(2) Tankoslojne asfaltne prevlake izvode se pri temperaturi zraka višoj od +10 °C, s time da u idućih 24 h nakon ugradnje temperatura zraka ne smije pasti ispod +5 °C. Preko ugrađene tankoslojne asfaltne prevlake promet se može pustiti najranije 20 min poslije ugradnje, ovisno o vremenskim uvjetima. Najviša dopuštena količina ispalih zrna iznosi 10 % ukupne količine agregata. Ispala zrna uklanjaju se nakon jednog do tri dana nakon izvedbe tankoslojne asfaltne prevlake.

J.2.8. Spojevi i rubovi

J.2.8.1. Poprečni radni spoj

Poprečni radni spoj jednog asfaltnog sloja u odnosu na poprečni radni spoj drugog asfaltnog sloja mora biti razmaknut najmanje 2 m. Poprečni radni spojevi asfaltnih slojeva moraju biti vodonepropusni i trajni. Zasječeni asfaltni sloj na poziciji poprečnog radnog spoja mora se cijelom debljinom premazati ili poprskati premazati cestograđevnim ili polimerom modificiranim bitumenom ili za tu svrhu primjenjivom bitumenskom masom (najmanje 50 g po jednom centimetru debljine sloja na duljini od jednog metra). Uporaba bitumenske emulzije nije dopuštena.

J.2.8.2. Uzdužni spoj

(1) Uzdužni radni spoj jednog asfaltnog sloja u odnosu na uzdužni radni spoj drugog asfaltnog sloja mora biti razmaknut najmanje 15 cm. Izvedba »vrućeg« uzdužnog spoja podrazumijeva ugradnju bitumenske mješavine istovremeno s dva finišera jednakog stupnja pretkomprimacije, međusobno uzdužno razmaknuta za najviše jednu duljinu finišera. Pri izvedbi »hladnog« uzdužnog spoja, rubni dio prethodno položenog asfaltnog sloja mora biti ujednačeno zbijen i bez pukotina, a rub zakošen pod kutem od približno 45° (odnosi se samo na novoizvedeni sloj). Tako obrađeni rub asfaltnog sloja mora se cijelom debljinom premazati cestograđevnim ili polimerom modificiranim bitumenom ili za tu svrhu primjenjivom bitumenskom masom (najmanje 50 g po jednom centimetru debljine sloja na duljini od jednog metra). Uporaba bitumenske emulzije nije dopuštena.

»Hladni« uzdužni spoj može se izvesti i uporabom vruće brtvene bitumenske mase tipa N2 prema normi HRN EN 14188-1:2005, ili uporabom predgotovljenih niskorastezljivih bitumenskih traka.

(2) Na spoju asfaltnog sloja od valjanog asfalta i asfaltnog sloja od lijevanog asfalta, odnosno s nekom drugom vrstom materijala (beton, kamen, metal) mora se izraditi razdjelnica ispunjena vrućom brtvenom bitumenskom masom tipa N2 prema usklađenoj normi HRN EN 14188-1:2005 ili predgotovljenom niskorastezljivom bitumenskom trakom.

J.2.8.3. Rubovi

Kada projektom nisu predviđene rubne trake i rigoli, asfaltni slojevi kolnika moraju se polagati tako da je rub sloja u odnosu na prethodni pod kutem od približno 45°. Pri izvedbi asfaltnih slojeva s jednostrešnim poprečnim nagibom jednakim ili većim od 2,5 %, rubne bočne površine asfaltnih slojeva kolnika višeg visinskog položaja potrebno je zarezati konusnim sjekačem, te premazati ili poprskati vrućim bitumenom (najmanje 50 g po jednom centimetru debljine sloja na duljini od jednog metra) u svrhu zaštite asfaltnih slojeva od bočnog prodiranja oborinske vode. Iz istih je razloga, rubni pojas svakog asfaltnog sloja, osim habajućeg, koji se nalazi na višem visinskom položaju, treba premazati ili poprskati vrućim bitumenom (najmanje 150 g po jednom metru duljine) u širini od približno 10 cm.

J.3. Kontrola i osiguranje kvalitete

Vrsta i obim kontrolnih i tekućih ispitivanja kvalitete radova i građevnih proizvoda ugrađenih u asfaltni kolnik određuju se programom kontrole i osiguranja kvalitete koji je sastavni dio projekta kolničke konstrukcije s asfaltnim kolnikom, najmanje u skladu s točkom J.3.1. Priloga J ovoga Propisa.

J.3.1. Razredi kontrole kvalitete

(1) Sukladno tehničkim kategorijama javnih cesta odnosno odgovarajućoj razini prometa na nerazvrstanim cestama propisane su sljedeći razredi kontrole kvalitete:

1. za javne ceste (JC) III i IV kategorije i nerazvrstane ceste (NC) odgovarajućih razina prometa,

2. za javne ceste (JC) I i II kategorije i nerazvrstane ceste (NC) odgovarajuće razine prometa,

3. za autoceste (AC) i brze ceste (BC) i

4. za aerodromske operativne površine.

(2) Vrsta i minimalni obim provedbe kontrolnih i tekućih ispitivanja kvalitete građevnih proizvoda koji se upotrebljavaju za proizvodnju bitumenskih mješavina, tankoslojnih presvlaka i površinskih obrada, te svojstava izvedenih slojeva asfaltnog kolnika, za različite kategorije javnih i nerazvrstanih cesta navedeni su u tablicama J2 do J11 ovoga Propisa.

(3) U provedbi tekućih i kontrolnih ispitivanja ispitni se uzorci uzimaju metodom slučajnih brojeva.

(4) Laboratoriji koji provode tekuća odnosno kontrolna ispitivanja moraju raspolagati odgovarajućom umjerenom laboratorijskom opremom i osobljem osposobljenim za provedbu ispitivanja navedenih u tablicama J2 do J11.

Tablica J2:     Ispitivanje građevnih proizvoda: minimalna učestalost provedbe kontrolnih i tekućih ispitivanja kvalitete pri izvođenju operativne površine aerodroma

Građevni proizvodSvojstvoIspitna normaMinimalna učestalost provedbe ispitivanja
Tekuća ispitivanja kvalitete (b)Kontrolna ispitivanja kvalitete
PuniloGranulometrijski sastavHRN EN 933-10-1 uzorak/50000 m2
Kvaliteta sitnih česticaHRN EN 933-9
AgregatGranulometrijski sastav, udio sitnih česticaHRN EN 933-1-1 uzorak/25000 m2
Kvaliteta sitnih česticaHRN EN 933-9

Indeks plosnatosti, ili

Indeksa oblika

HRN EN 933-3

HRN EN 933-4

Uglatost zrnja (Koeficijent protoka)HRN EN 933-6
Otpornost na predrobljavanje (LA)HRN EN 1097-2
Bitumensko vezivoPenetracijaHRN EN 1426-1 uzorak/50000 m2
Točka razmekšanjaHRN EN 1427
Točka loma po FraasuHRN EN 12593
Elastični povrat(a)HRN EN 13398
Otpornost na otvrdnjavanje -HRN EN 12607-1Zadržana
penetracija
HRN EN 1426
Porast/pad točke razmekšanjaHRN EN 1427
Elastični povrat (a)HRN EN 13398
Bitumenska emulzijaPolaritet česticaHRN EN 1430-1 uzorak/50000 m2
Topivi udio vezivaHRN EN 1428
Vrijednost raspadaHRN EN 13075-1

Bitumen izdvojen prema

HRN EN 13074-1 ili

HRN EN 13074-2

PenetracijaHRN EN 1426
Točka razmekšanjaHRN EN 1427
Elastični povrat (a)HRN EN 13398
Kohezija (a)HRN EN 13589
Bitumenska mješavinaBitumen izdvojen ekstrakcijomPenetracijaHRN EN 1426-1 uzorak/25000 m2
Točka razmekšanjaHRN EN 1427
Elastični povrat (a)HRN EN 13398
Granulometrijski sastavHRN EN 12697-21 uzorak na početku izvedbe, dalje na svakih: 500 t (habajući sloj), 750 t (vezni sloj), 1000 t (nosivi sloj), najmanje 1 uzorak dnevno1 uzorak na početku izvedbe asfalterskih radova, dalje na svakih: 1000 t habajući sloj), 1500 t (vezni sloj), 2000 t (nosivi sloj)
Udio vezivaHRN EN 12697-1
Udio šupljinaHRN EN 12697-8
Ispuna šupljina bitumenomHRN EN 12697-8
Otpornost na vodu (omjer ITSR)HRN EN 12697-121 uzorak/25000 m21 uzorak/25000 m2
TemperaturaHRN EN 12697-13kod svakog kamionakod svakog uzorkovanja
Fundamentalni pristup – dodatno se ispituje:
KrutostHRN EN 12697-26-1 uzorak/60000 m2
Otpornost na zamorHRN EN 12697-24
Otpornost na niske temperatureHRN EN 12697-46

(a) odnosi se samo na polimerom modificirani bitumen

(b) ispitivanja punila, agregata i bitumenskog veziva obaveza je proizvođača bitumenske mješavineTablica J3:     Ispitivanje izvedenog asfaltnog sloja: minimalna učestalost provedbe kontrolnih i tekućih ispitivanja kvalitete pri izvođenju operativne površine aerodroma

SvojstvoIspitna normaMinimalna učestalost provedbe ispitivanja
Tekuća ispitivanja kvaliteteKontrolna ispitivanja kvalitete
Debljina(a)HRN EN 12697-361 uzorak/4000 m2 (f)1 uzorak/2000 m2 (f), minimalno 3 uzorka
Udio šupljina(b)HRN EN 12697-8
Stupanj zbijenosti(b)-
Povezanost slojeva(c)nHRN EN 12697-481 uzorak na početku izvedbe asfalterskih radova i dalje na svakih 20000 m21 uzorak na početku izvedbe asfalterskih radova i dalje na svakih 10000 m2
Tekstura (habajući sloj)(d)

HRN EN 13036-1;

HRN EN 13036-6

svakih 10000 m2 ili kontinuiranosvakih 10000 m2 ili kontinuirano

Hvatljivost

(habajući sloj)

-svakih 10000 m2svakih 10000 m2
Uzdužna ravnost(f)Habajući sloj

HRN EN 13036-5

HRN EN 13036-6

HRN EN 13036-7

kontinuirano na cijeloj dužini prometnog trakakontinuirano na cijeloj dužini prometnog traka
Vezni slojdjelomično u odsječcima l=200 m-
Nosivi slojdjelomično u odsječcima l=200 m-
Visina sloja, poprečni pad i položaj izvedenog sloja(e)-svaki profilna najmanje 20 % podataka od tekućih ispitivanja

(a) u sklopu tekućih ispitivanja dopušta se izračun na temelju utrošene mase asfaltne mješavine

(b) ulazni podaci za izračun uzimaju se temeljem prosječne gustoće asfaltne mješavine odnosno prosječne gustoće laboratorijskog probnog tijela iz dnevne proizvodnje (gustoća asfaltnog sloja može se odrediti i nerazornom metodom)

(c) asfaltni slojevi debljine do 30 mm ispituju se vlačnim postupkom

(d) ispituje se prije puštanja u promet

(e) u sklopu geodetskog nadzora

(f) koriste se mjerni uređaji tipa profilomjer


Tablica J4:     Ispitivanje građevnih proizvoda: minimalna učestalost provedbe kontrolnih i tekućih ispitivanja kvalitete za objekte i gradilišta veća od 6000 m2 površine te za sve cestovne objekte na minimalno JC II kategorije

Građevni proizvodSvojstvoIspitna normaMinimalna učestalost provedbe ispitivanja
Kategorija ceste
Tekuća ispitivanja kvalitete(f)Kontrolna ispitivanja kvalitete
JC III i IV kat. i NC odgovarajuće razine prometa

AC i BC,

JC I i II kat. i NC odgovarajuće razine prometa

JC III i IV kat. i NC odgovar. razine prometa

AC i BC,

JC I i II kat. i

NC odgovarajuće

razine prometa

PuniloGranulometrijski sastavHRN EN 933-10--1 uzorak
Kvaliteta sitnih česticaHRN EN 933-9
AgregatGranulometrijski sastav, udio sitnih česticaHRN EN 933-1--

1 uzorak

/50000 m2

Kvaliteta sitnih česticaHRN EN 933-9

Indeks plosnatosti ili

Indeksa oblika

HRN EN 933-3

HRN EN 933-4

Uglatost zrnja (Koeficijent protoka)HRN EN 933-6
Otpornost na predrobljavanje (LA)HRN EN 1097-2
Bitumensko vezivoPenetracijaHRN EN 1426-

1 uzor.

/50000 m2

1 uzorak

/50000 m2

Točka razmekšanjaHRN EN 1427
Točka loma po FraasuHRN EN 12593-
Elastični povrat(a)HRN EN 13398
Otpornost na otvrdnjavanje -HRN EN 12607-1Zadržana penetracijaHRN EN 1426
Porast/pad točke razmekšanjaHRN EN 1427
Elastični povrat (a)HRN EN 13398
Bitumenska emulzijaPolaritet česticaHRN EN 1430---1 uzorak
Udio vezivaHRN EN 1428
Vrijednost raspadaHRN EN 13075-1

Bitumen izdvojen prema

HRN EN 13074-1 ili

HRN EN 13074-2

PenetracijaHRN EN 1426
Točka razmekšanjaHRN EN 1427
Elastični povrat (a)HRN EN 13398
Kohezija (a)HRN EN 13589
Bitumenska mješavinaBitumen izdvojen ekstrakcijomPenetracijaHRN EN 1426-1 uzorak/50000 m2
Točka razmekšanjaHRN EN 1427
Elastični povrat(a)HRN EN 13398
Granulometrijski sastavHRN EN 12697-21 uzorak na početku izvedbe, dalje na svakih: 500 t (habajući sloj), 750 t (vezni sloj), 1000 t (nosivi sloj)1 uzorak na početku izvedbe asfalterskih radova, dalje na svakih: 1000 t habajući sloj), 1500 t (vezni sloj), 2000 t (nosivi sloj)
Topivi udio vezivaHRN EN 12697-1
Udio šupljinaHRN EN 12697-8
Ispuna šupljina bitumenomHRN EN 12697-8
Otpornost na vodu (omjer ITSR)HRN EN 12697-12-

1 uzorak

/25000m2

1 uzorak/50000 m2
Ocjeđivanje veziva (b)HRN EN 12697-18-1 uzorak-1 uzorak
Gubitak čestica(c)HRN EN 12697-171 uzorak(e)1 uzorak(e)
Dubina utiskivanja(d)HRN EN 12697-201000 m2 ili 1xdnevno2000 m2
TemperaturaHRN EN 12697-13kod svakog kamionakod svakog uzorkovanja
Kod fundamentalnog pristupa – dodatno se ispituje:
KrutostHRN EN 12697-26--

1 uzorak

/60000 m2

Otpornost na zamorHRN EN 12697-24
Otpornost na niske temperatureHRN EN 12697-46

(a) odnosi se samo na polimerom modificirani bitumen (b) ispituje se kod SMA (c) ispituje se kod PA (d) ispituje se kod MA

(e) ne odnosi se na javne ceste II kategorije i nerazvrstane ceste odgovarajuće razine prometa

(f) ispitivanja punila, agregata i bitumenskog veziva obaveza je proizvođača bitumenske mješavineTablica J5:     Ispitivanje izvedenog asfaltnog sloja: minimalna učestalost provedbe kontrolnih i tekućih ispitivanja kvalitete za gradilišta veća od 6000 m2 površine te za sve cestovne objekte na JC minimalno II kategorije i na NC minimalno odgovarajuće razine prometa

SvojstvoIspitna normaMinimalna učestalost provedbe ispitivanja
Kategorija ceste
Tekuća ispitivanja kvaliteteKontrolna ispitivanja kvalitete
JC III i IV kat. i NC odgovarajuće razine prometaAC i BC, JC I i II kat. i NC odgovarajuće razine prometaJC III i IV kat. i NC odgovarajuće razine prometa

AC i BC,

JC I i II kat. i NC odgovarajuće razine prometa

Debljina(a)HRN EN 12697-361 uzorak/4000 m21 uzorak/2000 m2, minimalno 3 uzorka
Udio šupljina(b)HRN EN 12697-8
Stupanj zbijenosti(b)-
Povezanost slojeva(c)nHRN EN 12697-48-1 uzorak na početku izvedbe asfalterskih radova i dalje na svakih 20000 m2-1 uzorak na početku izvedbe asfalterskih radova i dalje na svakih 20000 m2
Tekstura (habajući sloj)(d)

HRN EN 13036-1;

HRN EN 13036-6

svakih 10000 m2 ili kontinuiranosvakih 10000 m2 ili kontinuirano
Hvatljivost (habajući sloj)(e)HRN EN 13036-4svakih 10000 m2svakih 10000 m2
Otpornost prema trajnoj deformaciji – kolotraženje(f)HRN EN 12697-221 uzorak/gradilište1 uzorak/20000 m2
Otpornost prema trajnoj deformaciji – kolotraženje(g)HRN EN 12697-22-jednom na objektu
Uzdužna ravnost(h)Habajući sloj

HRN EN 13036-5

HRN EN 13036-6

kontinuirano na cijeloj dužini prometnog trakakontinuirano na cijeloj dužini prometnog trakakontinuirano na cijeloj dužini prometnog traka
Vezni slojdjelomično u odsječcima l=200 m--
Nosivi slojdjelomično u odsječcima l=200 m--
Visina sloja, poprečni pad i položaj izvedenog sloja(i)-svaki profilna najmanje 20 % podataka od tekućih ispitivanja

(a) u sklopu tekućih ispitivanja dopušta se izračun na temelju utrošene mase asfaltne mješavine

(b) ulazni podaci za izračun uzimaju se temeljem prosječne gustoće asfaltne mješavine odnosno prosječne gustoće laboratorijskog probnog tijela iz dnevne proizvodnje (gustoća asfaltnog sloja može se odrediti i nerazornom metodom)

(c) asfaltni slojevi debljine do 30 mm ispituju se vlačnim postupkom

(d) ispituje se prije puštanja u promet

(e) ispituje se najranije 4, a najkasnije 8 tjedana nakon puštanja u promet

(f) ispituje se na habajućem, veznom i nosivom sloju

(g) za cestovne objekte, na zaštitnom sloju ispituje sa na uzorku spravljenom u laboratoriju

(h) koriste se mjerni uređaji tipa profilomjer

(i) u sklopu geodetskog nadzoraTablica J6:     Ispitivanje građevnih proizvoda: minimalna učestalost provedbe kontrolnih i tekućih ispitivanja kvalitete za cestovne objekte na JC III i IV kat. i na NC min. odgovarajuće razine prometa i gradilišta površine manja od 6000 m2

Građevni proizvodSvojstvoIspitna normaMinimalna učestalost provedbe ispitivanja
Kategorija ceste
Tekuća ispitivanja kvalitete(e)Kontrolna ispitivanja kvalitete

JC III i IV kat.

i NC odgovar. razine prometa

JC I i II kat.

i NC odgovar. razine prometa

AC i BC

JC III i IV kat.

i NC odgovar. razine prometa

JC I i II kat.

i NC odgovar.

razine prometa

AC i BC
AgregatGranulometrijski sastav, udio sitnih česticaHRN EN 933-1--1 uzorak
Kvaliteta sitnih česticaHRN EN 933-9
Bitumensko vezivoPenetracijaHRN EN 1426-1 uzorak
Točka razmekšanjaHRN EN 1427
Točka loma po FraasuHRN EN 12593---1 uzorak
Elastični povrat(a)HRN EN 13398
Bitumenska mješavinaGranulometrijski sastavHRN EN 12697-21 uzorak/500 t ili jednom dnevno ako se ugrađuje više od 250 a manje od 500 t1 uzorak
Topivi udio vezivaHRN EN 12697-1
Udio šupljinaHRN EN 12697-8
Ispuna šupljina bitumenom
Otpornost na djelovanje vode (omjer ITSR)HRN EN 12697-12-1 uzorak-1 uzorak
Ocjeđivanje veziva(b)HRN EN 12697-18-1 uzorak--
Gubitak čestica(c)HRN EN 12697-171 uzorak-
Dubina utiskivanja(d)HRN EN 12697-201 uzorak/100 t ili 1 x dan
TemperaturaHRN EN 12697-13kod svakog kamionakod svakog uzorkovanja

(a)odnosi se samo na polimerom modificirani bitumen (b)ispituje se kod SMA i PA (c)ispituje se kod PA (d)ispituje se kod MA

(e) ispitivanja agregata i bitumenskog veziva obaveza je proizvođača bitumenske mješavine


Tablica J7:     Ispitivanje izvedenog asfaltnog sloja: minimalna učestalost provedbe kontrolnih i tekućih ispitivanja kvalitete za cestovne objekte na JC III i IV kat. i na NC min. odgovarajuće razine prometa i gradilišta površine manja od 6000 m2

SvojstvoIspitna normaMinimalna učestalost provedbe ispitivanja
Kategorija ceste
Tekuća ispitivanja kvaliteteKontrolna ispitivanja kvalitete

JC III i IV kat. i

NC odgovarajuće razine prometa

AC i BC, JC I i II kat.

i NC odgovarajuće razine prometa

JC III i IV kat. i

NC odgovarajuće razine prometa

AC i BC, JC I i II kat.

i NC odgovaraluće razine prometa

Debljina(a)HRN EN 12697-361 uzorak/4000 m2

1 uzorak/2000 m2

minimalno 3 uzorka

Udio šupljina(b)HRN EN 12697-8
Stupanj zbijenosti(b)-
Povezanost slojeva(e)nHRN EN 12697-48-1 uzorak-1 uzorak
Tekstura (habajući sloj) (c)

HRN EN 13036-1

HRN EN 13036-6

1 pozicija1 pozicija ili kontinuirano
Hvatljivost (habajući sloj)(d)HRN EN 13036-4
Uzdužna ravnost(f)Habajući sloj

HRN EN 13036-5

HRN EN 13036-6

-kontinuiranokontinuirano
Vezni sloj-djelomično u odsječcima l=200 m-
Nosivi sloj-djelomično u odsječcima l=200 m-
Visina sloja, pop. pad i položaj izved. sloja(g)-svaki profilna najmanje 20 % podataka od tekućih ispitivanja

(a) u sklopu tekućih ispitivanja dopušta se izračun na temelju utrošene mase asfaltne mješavine

(b) ulazni podaci za izračun uzimaju se temeljem prosječne gustoće asfaltne mješavine odnosno prosječne gustoće laboratorijskog probnog tijela iz dnevne proizvodnje gustoća asfaltnog sloja može se odrediti i nerazornom metodom)

(c) ispituje se prije puštanja u promet

(d) ispituje se najranije 4, a najkasnije 8 tjedana nakon puštanja u promet

(e) asfaltni slojevi debljine do 30 mm ispituju se vlačnim postupkom

(f) koriste se mjerni uređaji tipa profilomjer

(g) u sklopu geodetskog nadzora


Tablica J8: Ispitivanje građevnih proizvoda: minimalna učestalost provedbe kontrolnih i tekućih ispitivanja kvalitete za objekte na kojima se izvodi površinska obrada

Građevni proizvodSvojstvoIspitna normaMinimalna učestalost provedbe ispitivanja
Kategorija ceste
Tekuća ispitivanja kvaliteteKontrolna ispitivanja kvalitete
JC I, II, III i IV kat. i NC odgovarajuće razine prometaJC IV kat. i NC odgovarajuće razine prometaJC I, II, i III kat. i NC odgovar. razine prometa
AgregatGranulometrijski sastav, udio sitnih česticaHRN EN 933-1

prema tablici B.3 Dodatka B

norme HRN EN 12271

1 uzorak na početku, dalje na svakih 20000 m21 uzorak na početku, dalje na svakih 20000 m2

Indeks plosnatosti ili

Indeksa oblika

HRN EN 933-3

HRN EN 933-4

-
Otpornost na predrobljavanje (LA)HRN EN 1097-21 uzorak na početku, dalje na svakih 40000 m2
Otpornost na poliranje (PSV)HRN EN 1097-8
Prionljivost agregata i veziva, Vialit testHRN EN 12272-3
BitumenPenetracijaHRN EN 1426

prema tablici B.4 Dodatka B

norme HRN EN 12271

1 uzorak na početku, dalje na svakih 20000 m2

1 uzorak na početku,

dalje na svakih 40000 m2

Točka razmekšanjaHRN EN 1427
Kohezija (a)HRN EN 13588-
Bitumenska emulzijaUdio vezivaHRN EN 14281 uzorak na početku, dalje na svakih 40000 m2
Ostatak na situ 0,5 mmHRN EN 1429

Ostatak na situ 0,5 mm

(7 dana skladištenja)

Vrijeme raspadaHRN EN 13075-1
Kohezija (a)HRN EN 13588
(a) odnosi se na polimerom modificirana veziva

Tablica J9: Ispitivanje izvedene površinske obrade: minimalna učestalost provedbe kontrolnih i tekućih ispitivanja kvalitete

SlojSvojstvoIspitna normaMinimalna učestalost provedbe ispitivanja
Kategorija ceste
Tekuća ispitivanja kvaliteteKontrolna ispitivanja kvalitete

JC I, II, III i IV kat.

i NC odgovarajuće razine prometa

JC I, II, III i IV kat.

i NC odgovar. razine prometa

Izvedba PORazastiranje vezivaHRN EN 12272-11 uzorak na početku i dalje na svakih 10000 m2, odnosno pri svakoj promjeni vrste i tipa veziva1 uzorak na početku i dalje na svakih 20000 m2
Razastiranje agregata1 uzorak na početku i dalje na svakih 10000 m2, i pri svakoj promjeni veličine ili izvora agregata
Izvedena POMakroteksturaHRN EN 13036-11 uzorak na početku i dalje na svakih 10000 m21 uzorak na početku i dalje na svakih 20000 m2
Ravnost(b)

HRN EN 13036-5

HRN EN 13036-6

HRN EN 13036-7

Kontinuirano ili u odsječcima l=200 mKontinuirano ili u odsječcima l=200 m
Visina sloja, poprečni pad i položaj izvedenog sloja(c)-Svaki profilna najmanje 20 % podataka od tekućih ispitivanja

(a) razredi se deklariraju prema tablici B.1 Priloga B, između jedanaestog i trinaestog mjeseca od izvedbe

(b) ne ispituje se na JC IV kat. (c) u sklopu geodetskog nadzora


Tablica J10:     Minimalna učestalost provedbe kontrolnih i tekućih ispitivanja kvalitete građevnih proizvoda za objekte na kojima se izvodi tankoslojna hladna asfaltna prevlaka

Građevni proizvodSvojstvoIspitna normaMinimalna učestalost provedbe ispitivanja
Kategorija ceste
Tekuća ispitivanja kvaliteteKontrolna ispitivanja kvalitete
JC I, II, III i IV kat. i NC odgovarajuće razine prometa

JC i IV kat.

i NC odgovarajuće razine prometa

JC I, II i III kat.

i NC odgovarajuće razine prometa

AgregatGranulometrijski sastav, udio sitnih česticaHRN EN 933-1prema tablici B.2 Dodatka B norme HRN EN 122731 uzorak na početku i dalje na svakih 20000 m21 uzorak na početku, dalje na svakih 20000 m2

Indeks plosnatosti

ili

Indeksa oblika

HRN EN 933-3

HRN EN 933-4

-
Otpornost na predrobljavanje (LA)HRN EN 1097-21 uzorak na početku i dalje na svakih 40000 m2
Otpornost na poliranje (PSV)HRN EN 1097-8
Bitumenska emulzijaUdio vezivaHRN EN 1428prema tablici B.3 Dodatka B norme HRN EN 122731 uzorak na početku i dalje na svakih 40000 m2
Ostatak na situ 0,5 mmHRN EN 1429
Ostatak na situ 0,5 mm (7 dana skladištenja)
Vrijeme raspada

HRN EN 13075-1

ili

HRN EN 13075-2

Kohezija(a)HRN EN 13588(b)
(a) odnosi se na polimerom modificirana veziva (b) alternativno, prema normi HRN EN 13589

Tablica J11: Minimalna učestalost provedbe kontrolnih i tekućih ispitivanja kvalitete izvedene tankoslojne hladne asfaltne prevlake

SlojSvojstvoIspitna normaMinimalna učestalost provedbe ispitivanja
Kategorija ceste
Tekuća ispitivanja kvaliteteKontrolna ispitivanja kvalitete
JC I, II, III i IV kat. i NC odgovarajuće razine prometa
IzvedbaRazastiranjeHRN EN 12274-61 uzorak na početku, dalje na svakih 1000 t1 uzorak na početku, dalje na svakih 20000 m2
Udio vezivaHRN EN 12274-21 uzorak na početku, dalje na svakih 10000 m2
Granulometrijski sastavHRN EN 12697-2
Izvedeni slojMakrotekstura(a)HRN EN 13036-11 uzorak na početku, dalje na svakih 10000 m21 uzorak na početku, dalje na svakih 20000 m2
Hvatljivost(a)HRN EN 13036-41 uzorak na početku, dalje na svakih 10000 m21 uzorak na početku, dalje na svakih 20000 m2
Ravnost(e)

HRN EN 13036-5

HRN EN 13036-6

HRN EN 13036-7

Kontinuirano ili u odsječcima l=200 mKontinuirano ili u odsječcima l=200 m
DebljinaHRN EN 12697-361 uzorak na početku, dalje na svakih 10000 m21 uzorak na početku, dalje na svakih 20000 m2
Povezanost slojeva (a), (c)nHRN EN 12697-48
Visina sloja, poprečni pad i položaj izvedenog sloja(d)-Svaki profilna najmanje 20 % podataka tekućih ispitivanja

(a) mjeri se najranije 6, a najkasnije 10 tjedana nakon puštanja u promet

(c) vlačni postupak (d) u sklopu geodetskog nadzora (e) ispituje se samo na JC II i III kat.J.3.2. Osiguranje kontrola kvalitete u tijeku i nakon izvođenja radova do isteka jamstvenog roka

J.3.2.1 Svojstva izvedenog asfaltnog sloja nakon izvedenih radova

(1) Svojstva izvedenog asfaltnog sloja na operativnoj površini aerodroma moraju ispunjavati zahtjeve navedene u tablici J12.

Tablica J12: Svojstva izvedenog asfaltnog sloja operativne površine aerodroma

SvojstvoNormaHabajući slojVezni slojNosivi sloj
ACACAC
M5, F4M6, F5M3, F3M4, F4M3, F3M4, F4

AC 11 surf

AC 16 surf


AC 16 bin

AC 22 bin

AC 22 base

AC 32 base

AC 16 base

AC 22 base

AC 32 base

Udio šupljina, (vol %)HRN EN 12697-83 – 82,5 – 83,5 – 94 – 10
Stupanj zbijenosti, (%)-≥ 98≥ 98≥ 98
Povezanost slojeva (N/mm2)nHRN EN 12697-48≥ 1,0≥ 0,8ne ispituje se
Uzdužna ravnost IRI100 (c) (m/km)HRN EN 13036-5 HRN EN 13036-6≤1,0≤ 1,5 (a)≤ 2,5 (a)
Ravnost, mm/3mHRN EN 13036 – 7≤3 mmne ispituje sene ispituje se
Hvatljivost-primjenjivi propisi za područje aerodromane ispituje se
Tekstura, (mm)

HRN EN 13036-1;

HRN EN 13036-6

≥0,8ne ispituje se
Visina sloja: dopušteno odstupanje najviše mm(b)

±10 prosječno i

±15 pojedinačno

±15 prosječno i

±20 pojedinačno

Poprečni pad sloja: dopušteno odstupanje (svaki profil) najviše % (aps)±0,4
Položaj sloja: dopušteno odstupanje najviše mm±25
Debljina sloja: dopušteno odstupanje-15 % pojedinačne vrijednosti; -5 % srednja vrijednost

(a) očekivane ali ne i sankcionirane vrijednosti indeksa ravnost IRI100

(b) ukoliko su visinska odstupanja susjednih profila ili rubova obrnutog predznaka, potrebno je provjeriti i osigurati minimalne uzdužne i poprečne padove

(c) koriste se mjerni uređaji tipa profilomjer


(2) Svojstva izvedenog asfaltnog sloja na autocestama i brzim cestama moraju ispunjavati zahtjeve navedene u tablici J13.

Tablica J13: Svojstva izvedenog asfaltnog sloja na autocestama i brzim cestama

SvojstvoNormaHabajući slojVezni slojNosivi sloj
ACSMABBTMPAACAC
M1, F1M1M1, M2M1

M1, F1,

M2(d), F2(d)

M1, F1
AC 11 surfSMA 8

SMA 16

SMA 11

BBTM 8A

BBTM 8B

BBTM 11A

BBTM 11B

PA 8PA 11

AC 11 bin(d)

AC 16 bin

AC 22 bin

AC 16 base

AC 22 base

AC 32 base

Udio šupljina, (vol %)HRN EN 12697-83 – 82,5 – 86,5-12 (e)>183,5 – 94 – 10
10 – 17 (f)
Stupanj zbijenosti, (%)-≥98≥97≥98≥98
Povezanost slojeva (N/mm2)nHRN EN 12697-48≥1,0≥0,8ne ispituje se

Uzdužna ravnost(h)

IRI100 (m/km)

HRN EN 13036-5

HRN EN 13036-6

novogradnja: ≤ 1,0/1,5(a)≤ 2,0 (b)≤ 2,5(b)

rekonstrukcija i zamjena asfaltnih slojeva:

≤ 1,2/1,7(a)

zamjena završnog sloja: ≤ 1,7/2,2(a)
Hvatljivost, (SRT)HRN EN 13036-4≥ 58ne ispituje se
Tekstura, (mm)HRN EN 13036-1≥0,35≥0,5≥0,6≥0,6≥0,8≥0,7≥0,9ne ispituje se

Otpornost

na pojavu kolotraga

WTS AIR

(mm/103 cikl.)

HRN EN 12697-22≤0,07≤0,05--≤0,05≤0,10
PRD AIR, (%)≤7,0≤5,0--≤5,0≤7,0
Visina sloja: dopušteno odstupanje najviše mm(g)

10 prosječno i

15 pojedinačno

15 prosječno i

20 pojedinačno

Poprečni pad sloja: dopušteno odstupanje (svaki profil) najviše % (aps)


0,4

Položaj sloja: dopušteno odstupanje najviše mm25
Debljina sloja: dopušteno odstupanje-15 % pojedinačne vrijednosti; -5 % srednja vrijednost

(a) gornja granična vrijednost indeksa ravnost IRI100 ako se radi o otežavajućim utjecajima vertikalnih i horizontalnih elementima nivelete (usponi iznad 3 %, radijus horizontalne krivine manji od 850 m), te prekidima u voznoj površini (dilatacijske naprave, slivnici, okna)

(b) očekivane ali ne i sankcionirane vrijednosti indeksa ravnost IRI 100

(c) vrijedi kod fundamentalnog pristupa za AC, a ne ispituje se kod SMA, BBTM, MA i PA

(d) koristi se samo za zaštitne slojeve hidroizolacija

(e) odnosi se na mješavine s udjelom šupljina od 7 do 10 % (v/v)

(f) odnosi se na mješavine s udjelom šupljina od 11 do 15 % (v/v)

(g) ukoliko su visinska odstupanja susjednih profila ili rubova obrnutog predznaka, potrebno je provjeriti i osigurati minimalne uzdužne i poprečne padove

(h) koriste se mjerni uređaji tipa profilomjer(3) Svojstva izvedenog asfaltnog sloja na javnim cestama I kategorije i nerazvrstanim cestama odgovarajućih razina prometa moraju ispunjavati zahtjeve navedene u tablici J14.

Tablica J14: Svojstva izvedenog asfaltnog sloja na javnim cestama I kategorije

SvojstvoNormaHabajući slojVezni slojNosivi sloj
ACSMABBTMPAACAC

M1, F1,

M2, F2

M1

M2

M1

M2

M1

M2

M1, F1,

M2 (d), F2 (d)

M1, F1

AC 8 surf

AC 11 surf

SMA 8

SMA 16

SMA 11

BBTM 8A

BBTM 8B

BBTM 11A

BBTM 11B

PA 8PA 11

AC 11 bin (d)

AC 16 bin

AC 22 bin

AC 16 base

AC 22 base

AC 32 base

Udio šupljina, (vol %)HRN EN 12697-83 – 82,5 – 86,5-12 (e)>183,5 – 94-10
10 – 17 (f)
Stupanj zbijenosti (%)-≥98≥ 97≥ 98≥ 98
Povezanost slojeva (N/mm2)nHRN EN 12697-48≥ 1,0≥ 0,8Ne ispituje se
Uzdužna ravnost(h), IRI100, (m/km)

HRN EN 13036-5

HRN EN 13036-6

novogradnja: ≤ 1,5/2,0 (a)≤ 2,5 (b)
rekonstrukcija i zamjena asfaltnih slojeva: ≤ 1,7/2,2 (a)
zamjena završnog sloja: ≤ 2,2/2,7(a)
Hvatljivost, (SRT)HRN EN 13036-4≥ 55ne ispituje se
Tekstura, (mm)HRN EN 13036-1≥ 0,35≥ 0,5≥ 0,6≥ 0,6≥ 0,8≥ 0,7≥ 0,9ne ispituje se
Otpornost na pojavu kolotraga

WTS AIR

(mm/103 cikl.)

HRN EN 12697-22≤ 0,07≤ 0,05--≤ 0,05≤ 0,10
PRD AIR, (%)≤ 7,0≤ 5,0--≤ 5,0≤ 7,0
Visina sloja: dopušteno odstupanje najviše mm(g)

±10 prosječno i

±15 pojedinačno

±15 prosječno i

±20 pojedinačno

Poprečni pad sloja: dopušteno odstupanje (svaki profil) % (aps)±0,4
Položaj sloja: dopušteno odstupanje najviše mm±25±25
Debljina sloja: dopušteno odstupanje najviše- 15 % (pojedinačna vrijednost); – 5 % (srednja vrijednost)

(a) gornja granična vrijednost indeksa ravnost IRI 100 ako se radi o otežavajućim utjecajima vertikalnih i horizontalnih elementima nivelete (usponi iznad 3,5 %, radijus horizontalne krivine manji od 750 m), te prekidima u voznoj površini (dilatacijske naprave, slivnici, okna)

(b) očekivane ali ne i sankcionirane vrijednosti indeksa ravnost IRI100

(c) vrijedi kod fundamentalnog pristupa za AC, a ne ispituje se kod SMA, BBTM i PA

(d) koristi se samo za zaštitne slojeve hidroizolacija

(e) odnosi se na mješavine s udjelom šupljina od 7 do 10 % (v/v)

(f) odnosi se na mješavine s udjelom šupljina od 11 do 15 % (v/v)

(g) ukoliko su visinska odstupanja susjednih profila ili rubova obrnutog predznaka, potrebno je provjeriti i osigurati minimalne uzdužne i poprečne padove(4) Svojstva izvedenog asfaltnog sloja na javnim cestama II i III kategorije moraju ispunjavati zahtjeve navedene u tablici J15, osim ako se radi o državnim cestama kada se ispituju svojstva i primjenjuju kriteriji navedeni u tablici J14, a svojstva izvedenog asfaltnog sloja na javnim cestama IV kategorije moraju ispunjavati zahtjeve navedene u tablici J16.

Tablica J15: Svojstva izvedenog asfaltnog sloja na javnim cestama II i III kategorije

SvojstvoNormaHabajući slojNosivi sloj
ACSMABBTMPAAC
M3, F3M1, M2M1, M2, M3M1, M2 (d)M2, F2

AC 8 surf

AC 11 surf

SMA 8

SMA 16

SMA 11

BBTM 8A

BBTM 8B

BBTM 11A

BBTM 11B

PA 8

PA11

PA16

AC 16 base

AC 22 base

AC 32 base

Udio šupljina, (vol %)HRN EN 12697-83 – 72,5 – 86,5-12 (e)>184 – 10
10 – 17 (f)
Stupanj zbijenosti, (%)-≥ 98≥ 98≥ 97≥ 98
Povezanost slojeva (N/mm2)nHRN EN 12697-48≥ 1,0ne ispituje se
Uzdužna ravnost(h), IRI100, (m/km)

HRN EN 13036-5

HRN EN 13036-6

novogradnja: ≤ 1,5/2,0 (a)≤ 2,5 (b)
zamjena asfaltnih slojeva: ≤ 1,7/2,2 (a)
zamjena završnog sloja: ≤ 2,2/2,7 (a)
Hvatljivost, (SRT)HRN EN 13036-4≥ 55ne ispituje se
Tekstura, (mm)HRN EN 13036-1≥ 0,35≥ 0,5≥ 0,6≥ 0,6≥ 0,8≥ 0,7≥ 0,9ne ispituje se
Visina sloja: dopušteno odstupanje najviše mm (g)

±18 prosječno i

±23 pojedinačno

±23 prosječno i

±28 pojedinačno

Poprečni pad sloja: dopušteno odstupanje (svaki profil) najviše % (aps)±0,4
Položaj sloja: dopušteno odstupanje najviše mm±50±50
Debljina sloja: dopušteno odstupanje od projektirane debljine, najviše

- 15 % (pojedinačna vrijednost)

- 5 % (srednja vrijednost)

(a) gornja granična vrijednost indeksa ravnost IRI100 ako se radi o otežavajućim utjecajima vertikalnih i horizontalnih

elementima nivelete (usponi iznad 4 %, radijus horizontalne krivine manji od 450 m), te prekidima u voznoj površini

(dilatacijske naprave, slivnici, okna)

(b) očekivane ali ne i sankcionirane vrijednosti indeksa ravnost IRI100

(c) vrijedi kod fundamentalnog pristupa

(d) upotreba agregata AG4 dopuštena je samo za PGDP<3000

(e) odnosi se na mješavine s udjelom šupljina od 7 do 10 % (v/v)

(f) odnosi se na mješavine s udjelom šupljina od 11 do 15 % (v/v)

(g) ukoliko su visinska odstupanja susjednih profila ili rubova obrnutog predznaka, potrebno je provjeriti i osigurati minimalne uzdužne i poprečne padove

(h) koriste se mjerni uređaji tipa profilomjer


Tablica J16: Svojstva izvedenog asfaltnog sloja na javnim cestama IV kategorije

SvojstvoIspitna normaHabajući slojNosivi slojNosivo-habajući sloj
ACBBTMPAACAC
M4M4M2M2M4

AC 4 surf

AC 8 surf

AC 11 surf

BBTM 8A

BBTM 8B

BBTM 11A

BBTM 11B

BBTM 11C

PA8

PA11

AC 16 base

AC 22 base

AC 32 base

AC 16 surf
Udio šupljina(a), (vol %)HRN EN 12697-81,5 – 6,02,5-9>185 – 101,5 – 5,5
Stupanj zbijenosti(b), (%)-≥ 97≥ 96≥97≥97≥ 97
Visina sloja: dopušteno odstupanje najviše %(c)±20 prosječno i ±25 pojedinačno±25 prosječno i ±30 pojedinačno±20 prosječno i ±25 pojedinačno
Poprečni pad sloja: dopušteno odstupanje (svaki profil), najviše % (aps)±0,4
Položaj sloja: dopušteno odstupanje, mm±50
Debljina sloja: dopušteno odstupanje- 15 % (pojedinačna vrijednost), – 5 % (srednja vrijednost)

(a) za pješačke i biciklističke staze ≤ 9 vol. % (b) za pješačke i biciklističke staze ≥ 95 %

(c) ukoliko su visinska odstupanja susjednih profila ili rubova obrnutog predznaka, potrebno je provjeriti i osigurati minimalne uzdužne i poprečne padove


(5) Svojstva izvedene površinske obrade ovisno o prometnom opterećenju moraju ispunjavati zahtjeve navedene u tablici J17.

Tablica J17: Svojstva izvedene površinske obrade

SvojstvoIspitna normaTip površinske obrade

JC I, II I III kat.

i NC odgovarajuće razine prometa

JC IV kat. i NC odgovarajuće razine prometa
M1M2
Količina doziranja veziva – odstupanja (%)HRN EN 12272-1± 10± 15
Preciznost razastiranja veziva, Cv, %≤ 10≤ 15
Količina doziranja agregata – odstupanja (%)± 10± 15
Preciznost razastiranja agregata, Cv, %≤ 10≤ 15
Makrotekstura, mmHRN EN 13036-11,00,7
Ravnost, mm/3m, IRI100, m/km

HRN EN 13036-5

HRN EN 13036-6

HRN EN 13036-7

Novogradnja:
IRI ≤ 1,5/2,0 (a)max. 6 mm

Održavanje

(izvedba samo površinske obrade):

max. 4mmmax. 6 mm
Visina sloja: dopušteno odstupanje najviše mm±20±25
Poprečni pad sloja: dopušteno odstupanje (svaki profil) najviše % (aps)±0,4
Položaj sloja: dopušteno odstupanje najviše mm±50
(a) gornja granična vrijednost indeksa ravnost IRI 100 ako se radi o otežavajućim utjecajima vertikalnih i horizontalnih elementima nivelete (usponi iznad 3,5 %, radijus horizontalne krivine manji od 750 m), te prekidima u voznoj površini

(6) Svojstva izvedene tankoslojne asfaltne prevlake po hladnom postupku ovisno kategoriji ceste moraju ispunjavati zahtjeve navedene u tablici J18.

Tablica J18: Svojstva izvedene tankoslojne asfaltne prevlake po hladnom postupku

SvojstvoIspitna normaTip tankoslojne asfaltne prevlake po hladnom postupku

JC I, II I III kat.

i NC odgovarajuće razine prometa

JC IV kat.

i NC odgovarajuće razine prometa

M1M2
Udio veziva, odstupanje od ciljane vrijednosti, % (m/m)HRN EN 12274-2

±0,5 (pojedinačno)

±0,2 (srednja vrijednost)

Makrotekstura, mmHRN EN 13036-1≥ 1,0≥ 0,7
Hvatljivost, SRTHRN EN 13036-4≥ 60≥ 55

Ravnost, mm/3m;

IRI100 (m/km)

HRN EN 13036-5

HRN EN 13036-6

HRN EN 13036-7

Novogradnja:
IRI ≤ 1,5/2,0 (a)max. 6 mm

Održavanje

(izvedba samo tankoslojne asfaltne prevlake):

max. 4 mmmax. 6 mm
Povezanost slojeva, N/mm2nHRN EN 12697-48≥ 0,5
Debljina sloja, mmHRN EN 12697-36- 5 % (srednja vrijednost)
Visina sloja: dopušteno odstupanje najviše mm±20±25
Poprečni pad sloja: dopušteno odstupanje (svaki profil) najviše % (aps)±0,4
Položaj sloja: dopušteno odstupanje najviše mm±50
(a) gornja granična vrijednost indeksa ravnost IRI100 ako se radi o otežavajućim utjecajima vertikalnih i horizontalnih elementima nivelete (usponi iznad 3,5 %, radijus horizontalne krivine manji od 750 m), te prekidima u voznoj površini


(7) Svojstva bitumena izdvojenog ekstrakcijom iz bitumenskih mješavina ili iz izvedenog asfaltnog sloja moraju odgovarati zahtjevima navedenim u tablici J19.

Tablica J19: Svojstva izdvojenog bitumena

Cestograđevni bitumenPolimerom modificirani bitumen (a)
TipTočka razmekšanja, °CTipTočka razmekšanja, °CElastični povrat, %
20/30≤ 8010/40-65≤ 81≥ 40 (a)
35/50≤ 6825/55-55≤ 71
50/70≤ 6225/55-65

≤ 8°C

u odnosu na PK »originalnog« veziva

70/10≤ 5945/80-55; 45/80-65; 40/100-65
160/220≤ 51
(a) odnosi se samo na elastomerom modificirani bitumen

J.3.2.2 Svojstva izvedenog asfaltnog sloja na isteku jamstvenog roka

(1) Kontrolna ispitivanja kvalitete na isteku jamstvenog roka obuhvaćaju svojstava površine ugrađenog asfaltnog sloja: hvatljivost u zavisnosti primjenske kategorije agregata, poprečnu ravnost, uzdužnu ravnost i pukotine u zavisnosti od upotrijebljenog bitumena. Ispitivanja se moraju provesti 2 mjeseca prije isteka jamstvenog roka.

(2) Dozvoljene veličine i obim registriranih nedostataka na kraju jamstvenog roka od 2 godine navedeni su u tablicama J20 i J21.

Tablica J20: Vrijednosti poprečne, uzdužne ravnosti i pukotina na isteku jamstvenog roka od 2 godine(a)

Svojstvo izvedenog slojaIspitna normaVrsta i tip bitumena
160/220

50/70

70/100

35/50

25/55-55; 25/55-65

45/80-65; 45/80-55

Poprečna ravnost(b), (mm)

HRN EN 13036-7 i

HRN EN 13036-8

-

≤ 6 (prosječno)

≤ 8 (pojedinačno)

Uzdužna ravnost, IRI100, (m/km)

HRN EN 13036-5

HRN EN 13036-6

-IRI100(c,d) + ≤ 0,15
Pukotinem/1000 m2--≤ 2

(a) učestalost ispitivanja prema tablicama J3, J5, J7

(b) mjeri se na svakih 50 m1 ili kontinuirano

(c) izmjerena srednja vrijednost IRI100

(d) ne mjeri se nakon radova održavanje (zamjena završnog sloja)


Tablica J21: Vrijednosti hvatljivosti na isteku jamstvenog roka od 2 godine(a)

Svojstvo izvedenog slojaIspitna normaPrimjenske kategorije smjese agregata
AG4AG3AG2AG1
Hvatljivost, SRTHRN EN 13036-4≥ 45 (AC)≥ 55 (AC)≥ 55 (AC)≥ 58 (AC, BBTM, SMA, PA)
(a) učestalost ispitivanja prema tablicama J3, J5, J7

(3) Dozvoljene veličine i obim registriranih nedostataka na kraju jamstvenog roka od 5 godina navedeni su u tablicama J22 i J23.

Tablica J22: Vrijednosti hvatljivosti na isteku jamstvenog roka od 5 godina(a)

Svojstvo izvedenog slojaIspitna normaPrimjenske kategorije smjese agregata
AG4AG3AG2AG1
Hvatljivost, SRTHRN EN 13036-4≥ 40 (AC)≥ 50 (AC)≥ 50 (AC)≥ 53 (AC, BBTM, SMA, PA)
(a) učestalost ispitivanja prema tablicama J3, J5, J7 i J10

Tablica J23: Vrijednosti poprečne i uzdužne ravnosti te pukotina na isteku jamstvenog roka od 5 godina(a)

Svojstvo izvedenog slojaIspitna normaVrsta i tip bitumena
160/220

50/70

70/100

35/50

25/55-55; 25/55-65

45/80-65; 45/80-55

Poprečna ravnost(b), (mm)

HRN EN 13036-7 i

HRN EN 13036-8

-

≤ 8 (prosječno)

≤ 10 (pojedinačno)

≤ 6 (prosječno)

≤ 8 (pojedinačno)

Uzdužna ravnost, IRI100, (m/km)

HRN EN 13036-5

HRN EN 13036-6

-IRI100(c,d) + ≤ 0,3
Pukotinem/1000 m2--≤ 5

(a) učestalost ispitivanja prema tablicama J3, J5, J7

(b) mjeri se na svakih 50 m1

(c) izmjerena srednja vrijednost IRI100

(d) ne mjeri se nakon radova održavanje (zamjena završnog sloja)


DODATAK A:

ISPITNE METODE ZA GRAĐEVNE PROIZVODE I IZVEDENE ASFALTNE KOLNIKE

1. VALJANI I LIJEVANI ASFALT

1.1. Agregat

HRN EN 932-1Ispitivanje općih svojstava agregata -- 1.dio: Metode uzorkovanja (EN 932-1)
HRN EN 932-2Ispitivanje općih svojstava agregata -- 2.dio: Metode smanjivanja laboratorijskih uzoraka (EN 932-2)
HRN EN 933-1Ispitivanje geometrijskih svojstava agregata -- 1. dio: Određivanje granulometrijskog sastava -- Metoda sijanja (EN 933-1)
HRN EN 933-3Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata -- 3. dio: Određivanje oblika zrna -- Indeks plosnatosti (EN 933-3)
HRN EN 933-4Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata -- 4. dio: Određivanje oblika zrna -- Indeks oblika (EN 933-4)
HRN EN 933-5Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata -- 5. dio: Određivanje drobljenih i lomljenih površina u krupnom agregatu (EN 933-5)
HRN EN 933-5/A1Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata -- 5. dio: Određivanje drobljenih i lomljenih površina u krupnome agregatu (EN 933-5/A1)
HRN EN 933-6Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata -- 6. dio: Procjena značajka površina -- Koeficijent protoka agregata (EN 933-6)
HRN EN 933-9Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata -- 9. dio: Procjena sitnih čestica -- Ispitivanje metilenskim modrilom (EN 933-9+A1)
HRN EN 933-10Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata -- 10. dio: Procjena sitnih čestica -- Razvrstavanje punila (sijanje strujanjem zraka) (EN 933-10)
HRN EN 1097-1Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata -- 1. dio: Određivanje otpornosti na habanje (micro-Deval) (EN 1097-1)
HRN EN 1097-2Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata -- 2. dio: Metode za određivanje otpornosti na drobljenje (EN 1097-2)
HRN EN 1097-6Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata -- 6. dio: Određivanje gustoće i upijanja vode (EN 1097-6)
HRN EN 1097-8Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata -- 8. dio: Određivanje vrijednosti polirnosti kamena (EN 1097-8)
HRN EN 12697-11Bitumenske mješavine -- Metode ispitivanja za asfalt proizveden vrućim postupkom -- 11. dio: Određivanje prionljivosti bitumena i agregata (EN 12697-11)
HRN EN 1367-1Ispitivanja toplinskog i vremenskog utjecaja na svojstva agregata -- 1. dio: Određivanje otpornosti na zamrzavanje i odmrzavanje (EN 1367-1
HRN EN 1367-2Ispitivanja toplinskog i vremenskog utjecaja na svojstva agregata -- 2. dio: ispitivanje magnezijevim sulfatom (EN 1367-2)
HRN EN 196-2Metode ispitivanja cementa -- 2. dio: Kemijska analiza cementa (EN 196-2)
HRN EN 459-2Građevno vapno -- 2. dio: Metode ispitivanja (EN 459-2)
HRN EN 196-6Metode ispitivanja cementa -- 6. dio: Određivanje finoće (EN 196-6)
HRN EN 1097-3Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata -- 3. dio: Određivanje nasipne gustoće i šupljina (EN 1097-3) Dodatak A – nasipna gustoća u kerozinu
HRN EN 1097-4Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata -- 4. dio: Određivanje šupljina u suhom zbijenom punilu (EN 1097-4)
HRN EN 13179-2Ispitivanja punila za bitumenske mješavine -- 2. dio: Bitumenski broj (EN 13179-2)
HRN EN 13179-1Ispitivanja punila za bitumenske mješavine -- 1. dio: Razlika između točaka razmekšanja dobivenih ispitivanjem prstenom i kuglicom (EN 13179-1)
HRN EN 1744-4Ispitivanja kemijskih svojstava agregata -- 4. dio: Određivanje osjetljivosti punila za bitumenske mješavine na vodu (EN 1744-4)
HRN EN 1744-1Ispitivanja kemijskih svojstava agregata -- 1. dio: Kemijska analiza (EN 1744-1+A1) (točka 16 – topljivost punila u vodi; točka 17 – gubitak žarenjem ugljenog letećeg pepela)
HRN EN 1097-7Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata -- 7. dio: Određivanje gustoće punila -- Piknometrijska metoda (EN 1097-7)
HRN EN 1097-5Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata -- 5. dio: Određivanje sadržaja vode sušenjem u ventilirajućem sušioniku (EN 1097-5)


1.2. Bitumen

HRN EN 58Bitumen i bitumenska veziva -- Uzorkovanje bitumenskih veziva (EN 58)
HRN EN 12594Bitumen i bitumenska veziva -- Priprema ispitnih uzoraka (EN 12594)
HRN EN 1426Bitumen i bitumenska veziva -- Određivanje penetracije iglom (EN 1426)
HRN EN 1427Bitumen i bitumenska veziva -- Određivanje točke razmekšanja -- Metoda prstena i kuglice (EN 1427)
HRN EN 12592Bitumen i bitumenska veziva -- Određivanje topljivosti (EN 12592)
HRN EN 12593Bitumen i bitumenska veziva -- Određivanje točke loma po Fraassu (EN 12593)
HRN EN 12595Bitumen i bitumenska veziva -- Određivanje kinematičke viskoznosti (EN 12595)
HRN EN 12596Bitumen i bitumenska veziva -- Određivanje dinamičke viskoznosti pomoću kapilarnih viskozimetara uz primjenu vakuuma (EN 12596)
HRN EN 12607-1Bitumen i bitumenska veziva -- Određivanje otpornosti na otvrdnjavanje djelovanjem topline i zraka -- 1. dio: RTFOT metoda (EN 12607-1)
HRN EN 12846-2Bitumen i bitumenska veziva -- Određivanje vremena istjecanja viskozimetrom za istjecanje -- 2. dio: Razrijeđena i omekšana bitumenska veziva (EN 12846-2)
HRN EN 13074-1Bitumen i bitumenska veziva – Izdvajanje veziva iz bitumenske emulzije ili razrijeđenog ili omekšanog bitumenskog veziva – 1. dio: Izdvajanje isparavanjem (EN 13074-1)
HRN EN 13302Bitumen i bitumenska veziva -- Određivanje dinamičke viskoznosti bitumenskog veziva viskozimetrom s rotirajućim vretenom (EN 13302)
HRN EN 13358Bitumen i bitumenska veziva -- Određivanje destilacijskih svojstava razrijeđenih i omekšanih bitumenskih veziva pripremljenih s mineralnim uljima za omekšavanje (EN 13358)
HRN EN 13398Bitumen i bitumenska veziva -- Određivanje elastičnog povrata modificiranog bitumena (EN 13398)
HRN EN 13399Bitumen i bitumenska veziva -- Određivanje stabilnosti pri skladištenju modificiranog bitumena (EN 13399)
HRN EN 13588 (a)Bitumen i bitumenska veziva -- Određivanje kohezije bitumenskih veziva ispitivanjem pomoću klatna (EN 13588)
HRN EN 13589Bitumen i bitumenska veziva -- Određivanje vlačnih svojstava modificiranog bitumena metodom mjerenja sile duktilometrom (EN 13589)
HRN EN ISO 13736Određivanje točke paljenja – Metoda zatvorene posude po Abelu (ISO 13736:2013; EN ISO 13736)
HRN EN 15326Bitumen i bitumenska veziva – Mjerenje gustoće i relativne gustoće – metoda piknometra s kapilarnim čepom (EN 15326+A1)
HRN EN 15626Bitumen i bitumenska veziva – Određivanje prionjljivosti razrijeđenih i omekšanih bitumenskih veziva postupkom uranjanja u vodu – Metoda s agregatom (EN 15626)
HRN EN ISO 2592Nafta i srodni proizvodi – Određivanje točke paljenja i točke gorenja – Metoda otvorene posude po Clevelendu (ISO 2592; EN ISO 2592)
(a) u slučaju primjene za površinsku obradu

1.3. Bitumenske mješavine

HRN EN 12697-27Bitumenske mješavine – Metode ispitivanja -- 27. dio: Uzorkovanje (EN 12697-27)
HRN EN 12697-28Bitumenske mješavine -- Ispitne metode za asfalt proizveden vrućim postupkom -- 28. dio: Priprema uzoraka za određivanje udjela veziva, udjela vode i granulometrijskog sastava (EN 12697-28)
HRN EN 12697-1Bitumenske mješavine -- Metode ispitivanja za asfalt proizveden vrućim postupkom -- 1. dio: Topivi udio veziva (EN 12697-1)
HRN EN 12697-2Bitumenske mješavine -- Metode ispitivanja -- 2. dio: Određivanje granulometrijskog sastava (EN 12697-2+A1)
HRN EN 12697-3Bitumenske mješavine -- Metode ispitivanja -- 3. dio: Izdvajanje bitumena: rotacijski otparivač (EN 12697-3+A1)
HRN EN 12697-4Bitumenske mješavine -- Metode ispitivanja -- 4. dio: Izdvajanje bitumena: frakcijska kolona (EN 12697-4)
HRN EN 12697-5Bitumenske mješavine -- Metode ispitivanja -- 5. dio: Određivanje gustoće asfaltne mješavine (EN 12697-5)
Uvjeti ispitivanja: Postupak A – u vodi
HRN EN 12697-6Bitumenske mješavine -- Metode ispitivanja za asfalt proizveden vrućim postupkom -- 6. dio: Određivanje gustoće asfaltnih uzoraka (EN 12697-6)

Uvjeti ispitivanja:

Postupak B: AC surf/bin/base; BBTM (Vmax ≤ 7%); SMA;

Postupak C: AC surf/bin/base; BBTM (7 < Vmax < 10 %)

Postupak D: BBTM (Vmax > 10 %); PA

HRN EN 12697-8Bitumenske mješavine – Metode ispitivanja -- 8. dio: Određivanje šupljina u asfaltnim uzorcima (EN 12697-8)
HRN EN 12697-12Bitumenske mješavine -- Metode ispitivanja -- 12. dio: Određivanje osjetljivosti asfaltnih uzoraka na vodu (EN 12697-12)
Uvjeti ispitivanja: Postupak A (ITSR) – temperatura ispitivanja, 15 °C
HRN EN 12697-13Bitumenske mješavine – Metode ispitivanja -- 13. dio: Mjerenje temperature (EN 12697-13)
HRN EN 12697-17 (a)Bitumenske mješavine – Metode ispitivanja -- 17. dio: Gubitak zrnja na uzorcima poroznog asfalta (EN 12697-17)
HRN EN 12697-18 (b)Bitumenske mješavine – Metode ispitivanja -- 18. dio: Ocjeđivanje veziva (EN 12697-18)
HRN EN 12697-20 (c)Bitumenske mješavine --Metode ispitivanja za asfalt proizveden vrućim postupkom -- 20. dio: Utiskivanje na kockama ili cilindričnim uzorcima (CY) (EN 12697-20)
HRN EN 12697-22 (d)Bitumenske mješavine -- Ispitne metode za asfalt proizveden vrućim postupkom -- 22. dio: Kolotraženje (EN 12697-22+A1)
Uvjeti ispitivanja: Postupak B: zrak, mali uređaj, temperatura ispitivanja: 60 °C, 10000 ciklusa
HRN EN 12697-23Bitumenske mješavine – Metode ispitivanja -- 23. dio: Određivanje vlačne čvrstoće asfaltnih uzoraka neizravnom vlačnom metodom (EN 12697-23)
HRN EN 12697-24(e)Bitumenske mješavine -- Metode ispitivanja -- 24. dio: Otpornost na zamor (EN 12697-24)

Uvjeti ispitivanja:

Postupak: 4PB-PR (Dodatak D), temperatura ispitivanja: 20 °C, frekvencija: 30 Hz

HRN EN 12697-26(e)Bitumenske mješavine -- Metode ispitivanja -- 26. dio: Krutost (EN 12697-26)

Uvjeti ispitivanja:

Postupak: 4PB-PR (Dodatak B), temperatura ispitivanja: 20 °C, frekvencija: 8 Hz

Postupak: IT_CY (Dodatak C), temperatura ispitivanja: 20 °C, frekvencija: 124 µs

HRN EN 12697-29Bitumenske mješavine -- Ispitne metode za asfalt proizveden vrućim postupkom -- 29. dio: Određivanje dimenzija asfaltnog uzorka (EN 12697-29)
HRN EN 12697-30Bitumenske mješavine -- Metode ispitivanja -- 30. dio: Priprema uzorka udarnim zbijačem (EN 12697-30)
HRN EN 12697-31Bitumenske mješavine -- Metode ispitivanja -- 31. dio: Priprema uzorka kružnim zbijačem (EN 12697-31)
HRN EN 12697-33Bitumenske mješavine -- Metode ispitivanja -- 33. dio: Priprema asfaltnog uzorka valjkastim zbijačem (EN 12697-33)
HRN EN 12697-34Bitumenske mješavine -- Metode ispitivanja za asfalt proizveden vrućim postupkom -- 34. dio: Marshallovo ispitivanje (EN 12697-34)
HRN EN 12697-35Bitumenske mješavine – Metode ispitivanja -- 35. dio: Laboratorijsko miješanje (EN 12697-35+A1)
HRN EN 12697-43Bitumenske mješavine -- Ispitne metode za asfalt proizveden vrućim postupkom -- 43. dio: Otpornost na gorivo (EN 12697-43)
HRN EN 12697-46(e)Bitumenske mješavine -- Metode ispitivanja za asfalt proizveden vrućim postupkom -- 46. dio: Niskotemperaturne pukotine i svojstva pri jednoosnim vlačnim ispitivanjima (EN 12697-46)
HRN EN 12697-41Bitumenske mješavine -- Metode ispitivanja za asfalt proizveden vrućim postupkom -- 41. dio: Otpornost na tekućine za odleđivanje (EN 12697-41)
HRN EN 12697-42Bitumenske mješavine -- Metode ispitivanja za asfalt proizveden vrućim postupkom -- 42. dio: Količina onečišćenja u reciklažnom asfaltnom granulatu (EN 12697-42)
(a) porozni asfalt (PA) (b) SMA i PA (c) lijevani asfalt (MA) (d) empirijski i fundamentalni pristup (AC) i SMA (e) fundamentalni pristup (AC)


1.4. Asfaltni sloj

HRN EN 12697-36Bitumenske mješavine -- Ispitne metode za asfalt proizveden vrućim postupkom -- 36. dio: Određivanje debljine asfaltnih slojeva u kolniku (EN 12697-36)
HRN EN 13036-1Površinska svojstva cesta i aerodromskih operativnih površina --Metode ispitivanja -- 1. dio: Mjerenje dubine makroteksture površine kolnika volumetrijskim postupkom (EN 13036-1)
HRN EN 13036-4Površinska svojstva cesta i aerodromskih operativnih površina -- Metode ispitivanja -- 4. dio: Metoda mjerenja otpornosti površine na klizanje: Ispitivanje klatnom (EN 13036-4)
HRN EN 13036-5Površinska svojstva cesta i aerodromskih operativnih površina -- Metode ispitivanja -- 5. dio: Određivanje indeksa uzdužne neravnosti (EN 13036-5)
HRN EN 13036-6Površinska svojstva cesta i aerodromskih operativnih površina -- Ispitne metode -- 6. dio: Mjerenje poprečnih i uzdužnih profila u području valnih duljina ravnosti i megateksture (EN 13036-6)
HRN EN 13036-7Površinska svojstva cesta i aerodromskih operativnih površina -- Ispitne metode -- 7. dio: Mjerenje neravnosti slojeva kolnika: ispitivanje mjernom letvom (EN 13036-7)
HRN EN 13036-8Površinska svojstva cesta i aerodromskih operativnih površina -- Ispitne metode -- 8. dio: Određivanje pokazatelja poprečne neravnosti (EN 13036-8)
nHRN EN 12697-48Bitumenske mješavine --Metode ispitivanja -- 48. dio: Povezanost slojeva (prEN 12697-48)


2. POVRŠINSKE OBRADE I TANKOSLOJNE HLADNE ASFALTNE PREVLAKE

2.1. Agregat i bitumenska emulzija

HRN EN 932-1Ispitivanje općih svojstava agregata -- 1.dio: Metode uzorkovanja (EN 932-1)
HRN EN 932-2Ispitivanje općih svojstava agregata -- 2.dio: Metode smanjivanja laboratorijskih uzoraka (EN 932-2)
HRN EN 933-1Ispitivanje geometrijskih svojstava agregata -- 1. dio: Određivanje granulometrijskog sastava -- Metoda sijanja (EN 933-1)
HRN EN 933-3Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata -- 3. dio: Određivanje oblika zrna -- Indeks plosnatosti (EN 933-3)
HRN EN 933-4Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata -- 4. dio: Određivanje oblika zrna -- Indeks oblika (EN 933-4)
HRN EN 933-5Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata -- 5. dio: Određivanje drobljenih i lomljenih površina u krupnom agregatu (EN 933-5)
HRN EN 933-5:2004/A1Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata -- 5. dio: Određivanje drobljenih i lomljenih površina u krupnome agregatu (EN 933-5/A1)
HRN EN 933-9Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata -- 9. dio: Procjena sitnih čestica -- Ispitivanje metilenskim modrilom (EN 933-9+A1)
HRN EN 1097-2Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata -- 2. dio: Metode za određivanje otpornosti na drobljenje (EN 1097-2)
HRN EN 1097-8Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata -- 8. dio: Određivanje vrijednosti polirnosti kamena (EN 1097-8)
HRN EN 1428Bitumen i bitumenska veziva -- Određivanje sadržaja vode u bitumenskim emulzijama -- Metoda azeotropne destilacije (EN 1428)
HRN EN 1429Bitumen i bitumenska veziva -- Određivanje ostatka na situ i određivanje stabilnosti pri skladištenju bitumenskih emulzija sijanjem (EN 1429)
HRN EN 12846-1Bitumen i bitumenska veziva – Određivanje vremena istjecanja viskozimetrom za istjecanje – 1. dio: Bitumenske emulzije (EN 12846-1)
HRN EN 13074-1Bitumen i bitumenska veziva -- Izdvajanje veziva iz bitumenske emulzije ili razrijeđenoga ili omekšanoga bitumenskog veziva -- 1. dio: Izdvajanje isparavanjem (EN 13074-1)
HRN EN 13074-2Bitumen i bitumenska veziva -- Izdvajanje veziva iz bitumenske emulzije ili razrijeđenoga ili omekšanoga bitumenskog veziva -- 2. dio: Stabilizacija nakon izdvajanja isparavanjem (EN 13074-2)
HRN EN 13075-1Bitumen i bitumenska veziva -- Određivanje ponašanja pri raspadanju -- 1. dio: Određivanje vrijednosti raspada kationskih bitumenskih emulzija, metoda s mineralnim punilom (EN 13075-1)
HRN EN 13075-2Bitumen i bitumenska veziva -- Određivanje ponašanja pri raspadanju -- 2. dio: Određivanje vremena umješavanja punila u kationske bitumenske emulzije (EN 13075-2)
HRN EN 13302Bitumen i bitumenska veziva -- Određivanje dinamičke viskoznosti bitumenskog veziva viskozimetrom s rotirajućim vretenom (EN 13302)
HRN EN 13398Bitumen i bitumenska veziva -- Određivanje elastičnog povrata modificiranog bitumena (EN 13398)
HRN EN 13588(a)Bitumen i bitumenska veziva -- Određivanje kohezije bitumenskih veziva ispitivanjem pomoću klatna (EN 13588)
HRN EN 13589Bitumen i bitumenska veziva -- Određivanje vlačnih svojstava modificiranog bitumena metodom mjerenja sile duktilometrom (EN 13589)
HRN EN 13614Bitumen i bitumenska veziva -- Određivanje prionljivosti bitumenskih emulzija postupkom uranjanja u vodu (EN 13614)
HRN EN 12272-3Površinska obrada -- Ispitne metode -- 3. dio: Određivanje prionljivosti veziva i agregata Vialitovom ispitnom metodom (EN 12272-3)

2.2. Izvedba površinske obrade i tankoslojne hladne asfaltne prevlake

HRN EN 12272-1Površinska obrada – Ispitne metode -- 1. dio: Doziranje i preciznost doziranja veziva i zrnja (EN 12272-1)
HRN EN 12272-2Površinska obrada -- Ispitne metode -- 2. dio: Vizualna procjena oštećenja (EN 12272-2)
HRN EN 12274-6Tankoslojne asfaltne prevlake izrađene hladnim postupkom -- Metode ispitivanja -- 6. dio: Količina razastrte mješavine (EN 12274-6)
HRN EN 12274-1Tankoslojne asfaltne prevlake izrađene hladnim postupkom -- Metode ispitivanja -- 1. dio: Uzorkovanje mješavine za tankoslojnu asfaltnu prevlaku (EN 12274-1)
HRN EN 12274-2Tankoslojne asfaltne prevlake izrađene hladnim postupkom -- Metode ispitivanja -- 2. dio: Određivanje udjela zaostalog veziva uključujući pripremu uzoraka (EN 12274-2)
HRN EN 12274-8Tankoslojne asfaltne prevlake izrađene hladnim postupkom -- Ispitne metode -- 8. dio: Vizualna ocjena oštećenja (EN 12274-8)
HRN EN 12697-36Bitumenske mješavine -- Ispitne metode za asfalt proizveden vrućim postupkom -- 36. dio: Određivanje debljine asfaltnih slojeva u kolniku (EN 12697-36)
HRN EN 13036-1Površinska svojstva cesta i aerodromskih operativnih površina --Metode ispitivanja -- 1. dio: Mjerenje dubine makroteksture površine kolnika volumetrijskim postupkom (EN 13036-1)
HRN EN 13036-4Površinska svojstva cesta i aerodromskih operativnih površina -- Metode ispitivanja -- 4. dio: Metoda mjerenja otpornosti površine na klizanje: Ispitivanje klatnom (EN 13036-4)
HRN EN 13036-7Površinska svojstva cesta i aerodromskih operativnih površina -- Ispitne metode -- 7. dio: Mjerenje neravnosti slojeva kolnika: ispitivanje mjernom letvom (EN 13036-7)
nHRN EN 12697-48Bitumenske mješavine --Metode ispitivanja -- 48. dio: Povezanost slojeva (prEN 12697-48)