Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sigurnosti igračaka

NN 48/2021 (5.5.2021.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sigurnosti igračaka

Ministarstvo zdravstva

978

Na temelju članka 8. stavka 3. Zakona o predmetima opće uporabe (»Narodne novine«, br. 39/13, 47/14 i 114/18) te članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19) ministar zdravstva uz prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SIGURNOSTI IGRAČAKA

Članak 1.

U Pravilniku o sigurnosti igračaka (»Narodne novine«, br. 83/14, 38/15, 35/17, 50/18 i 60/19) u članku 1. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Ovim Pravilnikom u hrvatsko zakonodavstvo preuzima se Direktiva 2009/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o sigurnosti igračaka (Tekst značajan za EGP) (SL L 170, 30. 6. 2009.), kako je posljednji put izmijenjena Provedbenom direktivom Komisije (EU) 2020/2089 оd 11. prosinca 2020. o izmjeni Priloga II. Direktivi 2009/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zabrane alergenih mirisa u igračkama (Tekst značajan za EGP) (SL L 423/58, 15. 12. 2020.).«

Članak 2.

U Prilogu II. u dijelu »III. KEMIJSKA SVOJSTVA« točki 11. iza unosa br. 55. »Everniafurfuracea L. ekstrakt (lišaj na kori bora i jele – Treemossextracts)« dodaju se unosi 56. do 58. koji glase:

»Br.Naziv alergenog mirisaCAS broj
56.Atranol (2,6-dihidroksi-4-metil-benzaldehid)526-37-4
57.Kloroatranol (3-kloro-2,6-dihidroksi-4-metil-benzaldehid)57074-21-2
58.Metilheptinkarbonat111-12-6«

Članak 3.

U Prilogu II. u dijelu »III. KEMIJSKA SVOJSTVA« točki 11. unos br. 4.

»Citronelol« mijenja se i glasi:

»Br.Naziv alergenog mirisaCAS br.
4.Citronelol106-22-9; 1117-61-9; 7540-51-4«

Unos br. 10. »Metilheptinkarbonat« briše se.

Iza unosa br. »11. 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksen-1-il)-3-buten-2-on«,

dodaju se unosi br. 12. do 72. koji glase:

»Br.Naziv alergenog mirisaCAS br.
12.Acetilcedren32388-55-9
13.Amil salicilat2050-08-0
14.Trans-anetol4180-23-8
15.Benzaldehid100-52-7
16.Kamfor76-22-2; 464-49-3
17.Karvon99-49-0; 6485-40-1; 2244-16-8
18.Beta-kariofilen (oks.)87-44-5
19.Ružin keton-4 (damaskenon)23696-85-7
20.Alfa-damaskon (TMCHB)43052-87-5; 23726-94-5
21.Cis-beta-damaskon23726-92-3
22.Delta-damaskon57378-68-4
23.Dimetilbenzil karbinil acetat (DMBCA)151-05-3
24.Heksadekanolakton109-29-5
25.Heksametilindanopiran1222-05-5
26.(DL)-limonen138-86-3
27.Linalil acetat115-95-7
28.Mentol1490-04-6; 89-78-1; 2216-51-5
29.Metil salicilat119-36-8
30.3-metil-5-(2,2,3-trimetil-4-ciklopenten-1-il)pent-3-en-2-ol67801-20-1
31.Alfa-pinen80-56-8
32.Beta-pinen127-91-3
33.Propiliden ftalid17369-59-4
34.Salicilaldehid90-02-8
35.Alfa-santalol115-71-9
36.Beta-santalol77-42-9
37.Sklareol515-03-7
38.Alfa-terpineol10482-56-1; 98-55-5
39.Terpineol (smjesa izomera)8000-41-7
40.Terpinolen586-62-9
41.Tetrametil acetiloktahidro naftaleni54464-57-2; 54464-59-4; 68155-66-8; 68155-67-9
42.Trimetil benzenpropanol (majantol)103694-68-4
43.Vanilin121-33-5
44.Cananga odorata i ulje ylang-ylanga83863-30-3; 8006-81-3
45.Ulje kore Cedrus atlantica92201-55-3; 8000-27-9
46.Ulje lista Cinnamomum cassia8007-80-5
47.Ulje kore Cinnamomum zeylanicum84649-98-9
48.Ulje cvijeta Citrus aurantium amara8016-38-4
49.Ulje kore Citrus aurantium amara72968-50-4
50.Ulje istisnuto iz kore Citrus bergamia89957-91-5
51.Ulje istisnuto iz kore Citrus limonum84929-31-7
52.Ulje istisnuto iz kore Citrus sinensis (sin.: Aurantium dulcis)97766-30-8; 8028-48-6
53.Ulja Cymbopogon citratus/schoenanthus89998-14-1; 8007-02-01; 89998-16-3
54.Ulje lista Eucalyptus spp.92502-70-0; 8000-48-4
55.Ulje lista/cvijeta Eugenia caryophyllus8000-34-8
56.Jasminum grandiflorum/officinale84776-64-7; 90045-94-6; 8022-96-6
57.Juniperus virginiana8000-27-9; 85085-41-2
58.Ulje ploda Laurus nobilis8007-48-5
59.Ulje lista Laurus nobilis8002-41-3
60.Ulje sjemenki Laurus nobilis84603-73-6
61.Lavandula hybrida91722-69-9
62.Lavandula officinalis84776-65-8
63.Mentha piperita8006-90-4; 84082-70-2
64.Mentha spicata84696-51-5
65.Narcissus spp.različiti brojevi, uključujući 90064-25-8
66.Pelargonium graveolens90082-51-2; 8000-46-2
67.Pinus mugo90082-72-7
68.Pinus pumila97676-05-6
69.Pogostemon cablin8014-09-3; 84238-39-1
70.Ulje cvjetova ruže (Rosa spp.)različiti brojevi, uključujući 8007-01-0, 93334-48-6, 84696-47-9, 84604-12-6, 90106-38-0, 84604-13-7, 92347-25-6
71.Santalum album84787-70-2; 8006-87-9
72.Terpentin (ulje)8006-64-2; 9005-90-7; 8052-14-0.«


Članak 4.

U Prilogu II. u dijelu: »III. KEMIJSKA SVOJSTVA« točki 13., u tablici, redak: »Aluminij« mijenja se i glasi:

»Elementmg/kg u suhom, lomljivom,
praškastom ili
savitljivom
materijalu za igračke
mg/kg u
tekućem ili ljepljivom
materijalu za igračke
mg/kg u
materijalu ostruganom s površine igračke
Aluminij225056028130«

Članak 5.

U Prilogu II. POSEBNI SIGURNOSNI ZAHTJEVI, Dodatak C, ispod naslova »Posebna granična ograničenja za kemikalije koje se koriste u igračkama namijenjenima djeci mlađoj od 36 mjeseci ili u drugim igračkama namijenjenima za stavljanje u usta, donesena sukladno članku 46. stavku 2. Direktive 2009/48/EZ«, u tablicu, iza unosa: »Fenol« dodaje se novi redak i unos koji glasi:

»TvarCAS brojGranična vrijednost
Formaldehid50-00-0

1,5 mg/l (migracijska granična vrijednost) u polimernim materijalima za igračke

0,1 ml/m3 (granična vrijednost emisije) u drvnim materijalima za igračke lijepljenima smolom

30 mg/kg (granična vrijednost sadržaja) u tekstilnim materijalima za igračke

30 mg/kg (granična vrijednost sadržaja) u kožnatim materijalima za igračke

30 mg/kg (granična vrijednost sadržaja) u papirnatim materijalima za igračke

10 mg/kg (granična vrijednost sadržaja) u materijalima za igračke na bazi vode.«


Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbi članka 2. i 3. koje stupaju na snagu 5. srpnja 2022. godine, odredbe članka 4. koje stupaju na snagu 20. svibnja 2021. godine i odredbe članka 5. koje stupaju na snagu 21. svibnja 2021. godine.

Klasa: 011-02/21-02/13
Urbroj: 534-07-1-1/8-21-4
Zagreb, 26. travnja 2021.

Ministar
izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., v. r.