Pravilnik o provedbi Programa potpore proizvođačima tovnih svinja zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19

NN 49/2021 (7.5.2021.), Pravilnik o provedbi Programa potpore proizvođačima tovnih svinja zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19

Ministarstvo poljoprivrede

1008

Na temelju članka 39. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18, 42/20 i 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI PROGRAMA POTPORE PROIZVOĐAČIMA TOVNIH SVINJA ZBOG OTEŽANIH UVJETA POSLOVANJA UZROKOVANIH PANDEMIJOM COVID-19

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje provedba Programa potpore proizvođačima tovnih svinja zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19 (u daljnjem tekstu: Program) donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske, Klasa: 022-03/21-04/132, Urbroj: 50301-05/31-21-3 od 29. travnja 2021. godine.

Dodjela potpore

Članak 2.

(1) Potpora iz Programa dodjeljuje se na temelju Komunikacije Europske Komisije – Privremeni okvir za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji COVID-a 19, koji je donesen 19. ožujka 2020. (C(2020) 1863) i njegovih izmjena, koje su donesene 3. travnja 2020. (C(2020) 2215), 8. svibnja 2020. (C(2020) 3156), 29. lipnja 2020. (C(2020) 4509), 13. listopada 2020. (C(2020) 7127) i 28. siječnja 2021. (C(2021) 564), objavljene su u Službenom listu Europske unije (u daljnjem tekstu: Privremeni okvir – COVID 19).

(2) Potpore iz Programa spojive su s unutarnjim tržištem u smislu članka 107. stavka 3. točke (b) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (u daljnjem tekstu: UFEU) te su prijavljene Europskoj komisiji na ocjenu u skladu s člankom 108. stavkom 3. UFEU.

(3) Program će se provoditi od datuma primitka odluke Europske komisije o odobrenju dodjele državne potpore. Potpora se, u skladu s točkom 22. d. Privremenog okvira – COVID 19, može dodijeliti najkasnije do 31. prosinca 2021. godine.

Pojmovi

Članak 3.

Pojmovi korišteni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. »korisnik« je svaka fizička ili pravna osoba koja je zadovoljila uvjete Programa i ovoga Pravilnika

2. »JRDŽ« je Jedinstveni registar domaćih životinja koji vodi Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: JRDŽ)

3. Mikro, mala i srednja poduzeća definirana su člankom 2. Priloga 1. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 od 25. lipnja 2014. o proglašenju određenih kategorija potpora u sektoru poljoprivrede i šumarstva te ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL L 193, 1. 7. 2014.; u daljnjem tekstu: Uredba o poljoprivrednom izuzeću)

4. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo i obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti kao fizičke osobe u smislu ovog Pravilnika smatraju se mikro i malim poduzećima.

Uvjeti prihvatljivosti korisnika

Članak 4.

(1) Prihvatljivi korisnici potpore su mikro, mala i srednja poduzeća te velika poduzeća, koja se bave proizvodnjom tovnih svinja i ispunjavaju sljedeće uvjete:

– upis u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava

– upis u Registar farmi i

– u razdoblju od 1. siječnja do 15. ožujka 2021. godine isporučili su tovne svinje s farmi upisanih u JRDŽ na klanje u odobrene objekte za klanje papkara.

(2) Potpora se ne može dodijeliti velikim i srednjim poduzetnicima koji su već bili u poteškoćama u smislu Uredbe o poljoprivrednom izuzeću) na dan 31. prosinca 2019. godine.

(3) Potpora se može dodijeliti mikro i malim poduzetnicima koji su bili u teškoćama u smislu Uredbe o poljoprivrednom izuzeću na dan 31. prosinca 2019., pod uvjetom da se nad njima ne provodi skupni postupak insolventnosti prema nacionalnom zakonodavstvu i nisu primili pomoć za sanaciju ili pomoć za restrukturiranje.

(4) Potpore se ne mogu dodijeliti poduzetnicima koji podliježu neizvršenom nalogu za povrat sredstava na temelju prethodne odluke Europske komisije kojom se potpora ocjenjuje nezakonitom i nespojivom s unutarnjim tržištem.

Uvjeti prihvatljivosti grla

Članak 5.

(1) Za potporu su prihvatljiva grla tovnih svinja koja su:

– isporučena s farmi upisanih u JRDŽ na klanje u odobrene objekte za klanje papkara u razdoblju od 1. siječnja do 15. ožujka 2021. godine

– imaju evidentirano izlučenje u JRDŽ-u na klanje i

– u sustavu razvrstavanja i označivanja na liniji klanja su najmanje utvrđene klaoničke težine trupa od 105 kg, te pripadaju u kategorije T1 i T2.

(2) Za potporu je prihvatljivo do 750 grla tovnih svinja po prihvatljivom korisniku.

Iznos potpore

Članak 6.

(1) Jedinični iznos potpore određuje se proporcionalnom raspodjelom predviđenog financijskog iznosa prema broju prihvatljivih grla za koja se ostvaruje pravo na potporu.

(2) Najviši iznos potpore po korisniku iznosi 225.000,00 eura kao što je propisano u točki 23. stavku a. Privremenog okvira – COVID 19. Potpore iz Programa mogu se međusobno zbrajati u skladu s odredbama Privremenog okvira – COVID 19.

(3) Pri izračunu najvišeg iznosa potpore iz stavka 2. ovoga članka koristi se tečaj Europske centralne banke na dan 1. siječnja 2021. godine.

(4) Potpore iz Programa mogu se zbrajati s potporama odobrenim na temelju Uredbe Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potporu de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24. 12. 2013.) ili s potporom na temelju Uredbe o poljoprivrednom izuzeću uz poštivanje odredbi o zbrajanju iz tih uredbi.

Podnošenje zahtjeva za potporu

Članak 7.

(1) Zahtjev za potporu (u daljnjem tekstu: Zahtjev) podnosi se od 10. svibnja do 31. svibnja 2021. godine, Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) putem AGRONET zaštićene mrežne aplikacije Agencije za plaćanja izravno ili u podružnicama Agencije za plaćanja.

(2) Po podnošenju zahtjeva putem AGRONET-a podnositelj je dužan dostaviti ispisani i ovjereni Zahtjev na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10 000 Zagreb, s naznakom: »Program potpore proizvođačima tovnih svinja zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19«.

(3) Podnositelj Zahtjeva mora potvrditi da:

– je upoznat s odredbama Programa i ovoga Pravilnika

– su podaci navedeni u Zahtjevu istiniti i

– da će omogućiti sve kontrole nadležnih tijela.

(4) Uz Zahtjev iz stavka 2. ovog članka podnositelj prilaže:

a) Izjavu iz Priloga I. ovoga Pravilnika

b) presliku Referentne stranice Godišnjeg financijskog izvještaja poduzetnika za 2019. godinu ukoliko je podnositelj pravna osoba i

c) ovjerenu Izjavu o poslovnim subjektima koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima.

(5) Obrazac iz stavka 4. točke (c) ovoga članka objavljuje Agencija za plaćanja na svojim službenim mrežnim stranicama (www.apprrr.hr).

Administrativna kontrola i postupak dodjele potpore

Članak 8.

(1) Administrativnu kontrolu provodi Agencija za plaćanja.

(2) Prihvatljivim se smatraju isključivo zahtjevi podneseni na način propisan u članku 7. ovoga Pravilnika.

(3) Zahtjevi iz članka 7. ovoga Pravilnika, podneseni nakon roka propisanog u članku 7. stavku 1. ovoga Pravilnika, neće se razmatrati.

(4) Agencija za plaćanja provodi administrativnu kontrolu Zahtjeva na temelju:

a) uvjeta prihvatljivosti za ostvarivanje prava na potporu navedenih u Programu i ovome Pravilniku

b) drugih podataka iz internih baza i evidencija i

c) razmjene podataka s drugim tijelima državne uprave i agencijama (Ministarstvo poljoprivrede).

(5) Ukoliko se tijekom administrativne kontrole utvrdi da su informacije na Izjavi o poslovnim subjektima koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima iz članka 7. stavka 4. točke (c) ovoga Pravilnika dostavljene od strane podnositelja neistinite ili netočne, svi podneseni zahtjevi povezanih subjekata podnositelja bit će odbijeni, a podnositelji isključeni iz ostvarivanja prava na potporu iz Programa.

(6) Agencija za plaćanja na temelju rezultata provedene administrativne kontrole donosi:

a) Odluku o odobrenju isplata korisnicima, koji su udovoljili uvjetima ovoga Pravilnika

b) Odluku o neudovoljavanju uvjetima za ostvarivanje prava na potporu podnositeljima, koji ne udovoljavaju propisanim uvjetima.

(7) Odluke iz stavka 5. ovoga članka dostavljaju se korisnicima putem AGRONET-a.

Dopuna i/ili ispravak prijave

Članak 9.

(1) Ukoliko je prijava nepotpuna, Agencija za plaćanja će pisanim putem zatražiti dopunu dokumentacije, a podnositelj je dužan dostaviti traženu dokumentaciju u roku od osam dana od dana zaprimanja pismena Agencije.

(2) Agencija za plaćanja će, ukoliko je potrebno, tražiti ispravke ili dodatna obrazloženja vezana uz dostavljenu dokumentaciju iz prijave, a koja moraju biti dostavljena preporučeno poštom ili osobno na adresu Agencije za plaćanja u roku od osam dana od zaprimanja pismena.

(3) Agencija za plaćanja će dopune, ispravke ili dodatna obrazloženja od podnositelja tražiti dostavom pismena preporučenom poštom, a ukoliko podnositelj nije preuzeo pošiljku prilikom prve dostave, dostava preporučene pošiljke biti će ponovljena samo još jednom uz objavu obavijesti na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja te će se time smatrati da je podnositelj obaviješten o roku za dopunu.

(4) Podnositelj je obvezan pratiti objave o rezultatima obrade predanih prijava na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja radi pravovremene dostave dokumentacije u Agenciju za plaćanja.

Prigovori

Članak 10.

(1) Na odluke iz članka 9. ovoga Pravilnika korisnik može podnijeti prigovor Ministarstvu poljoprivrede u skladu s člankom 15. stavkom 3. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« br. 118/18, 42/20 i 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, u daljnjem u tekstu: Zakon) u roku od osam dana od dana dostave odluke.

(2) Prigovor iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u skladu s člankom 15. stavkom 5. Zakona putem Agencije za plaćanja isključivo pisanim putem neposredno ili preporučenom pošiljkom s povratnicom u dva primjerka.

Povrat potpore

Članak 11.

(1) U slučaju neopravdanih plaćanja, korisnik potpore će vratiti iznos koji mu je Agencija za plaćanja odredila odlukom o povratu sredstava iz članka 144. Zakona.

(2) Povrat sredstava i poravnanje povrata sredstava izvršit će se u skladu s člancima 144., 145. i 146. Zakona.

Zaštita osobnih podataka

Članak 12.

Sa svim osobnim podacima prikupljenim na temelju odredbi ovoga Pravilnika postupat će se u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4. 5. 2016.).

Stupanje na snagu

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-01/05
Urbroj: 525-14/0860-21-12
Zagreb, 30. travnja 2021.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

PRILOG I

IZJAVA ZA OIB: _______________, MIBPG: ______________

Naziv: _____________________________________________

Ovom izjavom pod krivičnom i materijalnom odgovornošću potvrđujem da ispunjavam uvjete prihvatljivosti korisnika sukladno članku 4. stavku 2., 3. i 4. Pravilnika te da ne spadam u niti jednu od sljedećih kategorija poduzetnika:

1. Društvo s ograničenom odgovornošću koje spada u srednje i velike poduzetnike, a kojem je više od polovice njegova upisanog temeljnog kapitala izgubljeno zbog prenesenih gubitaka odnosno negativan kumulativni iznos premašuje polovicu upisanog temeljnog kapitala;

2. Društvo koje spada u srednje i velike poduzetnike, a u kojem nekoliko članova snosi neograničenu odgovornost za dug društva, kod kojeg je više od polovice njegova kapitala navedenog u financijskom izvještaju društva izgubljeno zbog prenesenih gubitaka;

3. Srednji ili veliki poduzetnik nad kojim se provodi cjelokupni stečajni postupak ili koji ispunjava kriterije u skladu s nacionalnim pravom da se nad njim provede cjelokupni stečajni postupak na zahtjev vjerovnika;

4. Poduzetnik koji je primio potporu za sanaciju, a još nije nadoknadio zajam ili okončao jamstvo, ili je primio potporu za restrukturiranje, a još je podložan planu restrukturiranja;

5. Srednji ili veliki poduzetnik kod koga je tijekom zadnje dvije godine omjer knjigovodstvenog duga i kapitala poduzetnika bio veći od 7,5 i EBITDA (dobit prije kamata, poreza i amortizacije) koeficijent pokrića kamata poduzetnika bio niži od 1,0;

6. Poduzetnik koji podliježe neizvršenom nalogu za povrat sredstava na temelju prethodne odluke Europske komisije kojom se potpora ocjenjuje nezakonitom i nespojivom s unutarnjim tržištem.

7. Mikro ili mali poduzetnik koji je primio pomoć za sanaciju ili pomoć za restrukturiranje i nad kojim se provodi skupni postupak insolventnosti prema nacionalnom zakonodavstvu.

Nastavno na navedeno izjavljujem da: sam upoznat s odredbama Programa potpore proizvođačima tovnih svinja zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19 i Pravilnika o provedbi Program potpore proizvođačima tovnih svinja zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19, da su podaci navedeni u Zahtjevu istiniti i da ću omogućiti sve kontrole nadležnih tijela.

Datum i mjesto: __________________

Potpis odgovorne osobe
i pečat za pravne osobe: