Odluka o zelenoj javnoj nabavi u postupcima središnje javne nabave

NN 49/2021 (7.5.2021.), Odluka o zelenoj javnoj nabavi u postupcima središnje javne nabave

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

983

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. svibnja 2021. donijela

ODLUKU

O ZELENOJ JAVNOJ NABAVI U POSTUPCIMA SREDIŠNJE JAVNE NABAVE

I.

Središnji državni ured za središnju javnu nabavu (u daljnjem tekstu: Središnji državni ured) dužan je u postupcima središnje javne nabave primjenjivati mjerila zelene javne nabave kao dio tehničke specifikacije i / ili kriterija za odabir ponuda u svim postupcima središnje javne nabave koje provodi, a u mjeri u kojoj je to u skladu s tehničkom prikladnošću, financijskim mogućnostima korisnika središnje javne nabave, širom održivošću i dovoljnom razinom tržišnog natjecanja.

Navedena obveza prvenstveno se odnosi na nabavne kategorije: uredski materijal, potrošni materijal, računala i računalna oprema, motorna vozila i opskrba električnom energijom.

II.

Mjerila zelene javne nabave iz točke I. ove Odluke temelje se na zajedničkim mjerilima Europske komisije za zelenu javnu nabavu.

Zadužuje se ministarstvo nadležno za zaštitu okoliša da redovito ažurira i objavljuje mjerila zelene javne nabave na hrvatskom jeziku na nacionalnoj mrežnoj stranici za zelenu javnu nabavu https://www.zelenanabava.hr/.

Zadužuje se ministarstvo nadležno za zaštitu okoliša da objavi godišnje uštede emisija ugljikova dioksida nastale provedbom ove Odluke na nacionalnoj mrežnoj stranici za zelenu javnu nabavu https://www.zelenanabava.hr/.

III.

Zadužuje se Središnji državni ured da u sklopu izrade statističkih izvješća o javnoj nabavi koje je obvezan izraditi do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu, navede i podatak o korištenju mjerila zelene javne nabave u postupcima središnje javne nabave koje je provodio te da taj podatak objavi na mrežnoj stranici Središnjeg državnog ureda https://sredisnjanabava.gov.hr/.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-04/141

Urbroj: 50301-05/16-21-2

Zagreb, 6. svibnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.