Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinu rada i postupanja po pritužbama

NN 51/2021 (12.5.2021.), Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinu rada i postupanja po pritužbama

Ministarstvo unutarnjih poslova

1032

Na temelju članaka 5.f Zakona o policiji (»Narodne novine«, br. 34/11, 89/14, 151/14, 33/15, 121/16 i 66/19) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU RADA I POSTUPANJA PO PRITUŽBAMA

Članak 1.

U Pravilniku o načinu rada i postupanja po pritužbama (»Narodne novine«, broj: 16/2021.) u članku 7. dodaje se novi stavak 1. koji glasi: »Ustrojstvene jedinice nadležne za unutarnju kontrolu u sjedištu Ministarstva i Ured glavnog ravnatelja policije sukladno vlastitoj procjeni pružit će pomoć tijekom postupanja po pritužbi, ako ocijene da ustrojstvena jedinica zbog složenosti pritužbe nije u mogućnosti provesti provjere, o čemu će obavijestiti rukovoditelja ustrojstvene jedince nadležne za rješavanje pritužbe.«.

Dosadašnji stavci 1. i 2. postaju stavci 2. i 3.

Članak 2.

U članku 9. stavak 1. mijenja se i glasi: »Ocjenu utemeljenosti pritužbe, nakon uvida u spis i konzultacija s policijskim službenicima koji su sudjelovali u postupku provjere, donosi rukovoditelj ustrojstvene jedinice u sjedištu Ministarstva ili načelnik policijske uprave u kojoj je raspoređen policijski službenik na kojeg se pritužba odnosi.«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/20-01/80

Urbroj: 511-01-152-21-26

Zagreb, 6. svibnja 2021.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.