Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad ovlaštenom revizoru i revizorskom društvu

NN 51/2021 (12.5.2021.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad ovlaštenom revizoru i revizorskom društvu

Ministarstvo financija

1033

Na temelju članaka 7., 10., 17., 22., 25., 27., 30. i 31. Zakona o reviziji (»Narodne novine«, broj 127/17) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZDAVANJU ODOBRENJA ZA RAD OVLAŠTENOM REVIZORU I REVIZORSKOM DRUŠTVU

Članak 1.

U Pravilniku o izdavanju odobrenja za rad ovlaštenom revizoru i revizorskom društvu (»Narodne novine«, broj 27/19, u daljnjem tekstu: Pravilnik), u članku 3. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2., 3. i 4. koji glase:

»(2) Podnositelj zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad ili zahtjeva za registraciju može podnijeti zahtjev, osim na način propisan stavkom 1. ovoga članka, i putem e-usluge u sustavu e-Građani, u ime fizičke ili pravne osobe, upotrebom vjerodajnica Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava.

(3) Prilikom podnošenja zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka podnositelj zahtjeva potpisuje zahtjev i upitnike iz Priloga I., Priloga II. i Priloga III. koji su sastavni dio ovoga Pravilnika kvalificiranim elektroničkim potpisom. Certifikat elektroničkog potpisa mora biti izdan od kvalificiranog pružatelja usluga povjerenja i mora biti valjan u trenutku podnošenja zahtjeva.

(4) Potpis na upitnicima iz Priloga I., Priloga II. i Priloga III. koji su sastavni dio ovoga Pravilnika mora biti javnobilježnički ovjeren, osim u slučaju iz stavka 3. ovoga članka.«.

Dosadašnji stavci od 2. do 6. postaju stavci od 5. do 9.

Iza dosadašnjeg stavka 6. koji je postao stavak 9. dodaju se stavci 10. i 11. koji glase:

»(10) Naknadu iz stavka 9. ovoga članka podnositelj zahtjeva može uplatiti korištenjem sustava e-Pristojbe.

(11) U slučaju podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad ili zahtjeva za registraciju putem e-usluge u sustavu e-Građani, u ime fizičke ili pravne osobe i uplate naknade putem sustava e-Pristojbe, uz zahtjev se ne prilažu preslika osobne iskaznice ili putne isprave podnositelja zahtjeva, dokaz o državljanstvu i potvrda o plaćenoj naknadi.«.

Članak 2.

U članku 7. stavku 2. točka 1. briše se.

Dosadašnje točke 2. i 3. postaju točke 1. i 2.

Članak 3.

U članku 14. stavku 2. točka 1. briše se.

Dosadašnje točke 2. i 3. postaju točke 1. i 2.

Članak 4.

U članku 18. stavku 2. točka 3. briše se.

Dosadašnje točke od 4. do 8. postaju točke od 3. do 7.

Članak 5.

U prilozima Pravilnika mijenja se »PRILOG IV. OBRAZAC I., OBRAZAC II., OBRAZAC III., OBRAZAC IV., OBRAZAC V., OBRAZAC VI., OBRAZAC VII., OBRAZAC VIII.«.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/21-04/13

Urbroj: 513-06-03-21-9

Zagreb, 4. svibnja 2021.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

PRILOG IV

MINISTARSTVO FINANCIJA

OBRAZAC I.

Na temelju članaka 4. i 7. Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad ovlaštenom revizoru i revizorskom društvu podnosim

ZAHTJEV
ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RAD OVLAŠTENOM REVIZORU

Ime i prezime
Ime i prezime punomoćnika (ako ga stranka ima)
OIB
Adresa
Podaci o svakoj drugoj registraciji kod nadležnih tijela drugih država članica i kao revizora kod nadležnih tijela u trećim zemljama – broj registracije i naziv nadležnog tijela

Podaci za kontakt:

Telefon/mob.

e-mail

Prilozi:

• preslika osobne iskaznice ili putovnice

• ispunjeni upitnik za fizičku osobu iz Priloga I. Pravilnika, u vezi dobrog ugleda

• potvrda o plaćenoj naknadi za izdavanje odobrenja za rad

Svi prilozi uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad moraju biti na hrvatskom jeziku odnosno moraju biti prevedeni na hrvatski jezik (članak 3. stavci 5. i 7. Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad ovlaštenom revizoru i revizorskom društvu).

U slučaju podnošenja zahtjeva putem e-usluge u sustavu e-Građani, u ime fizičke ili pravne osobe i uplate naknade putem sustava e-Pristojbe zahtjevu ne treba prilagati presliku osobne iskaznice ili putovnice i potvrdu o plaćenoj naknadi za izdavanje odobrenja za rad.

Mjesto i datum podnošenja zahtjeva


Izjavljujem da su podaci u ovom dokumentu potpuni, istiniti i točni te da su priloženi dokumenti u preslikama identični izvorniku.

Potpis podnositelja zahtjeva:

________________________

MINISTARSTVO FINANCIJA

OBRAZAC II.

Na temelju članaka 8. i 9. Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad ovlaštenom revizoru i revizorskom društvu podnosim

ZAHTJEV
ZA IZDAVANJE PRIVREMENOG RJEŠENJA REVIZORSKOM PREDDRUŠTVU/TRGOVAČKOM DRUŠTVU

Naziv revizorskog preddruštva ili naziv trgovačkog društva koje upisuje djelatnost revizije
Stvarni vlasnik
Ime i prezime osobe koja podnosi zahtjev
Funkcija u revizorskom preddruštvu
OIB trgovačkog društva koje upisuje djelatnost revizije
Adresa sjedišta
Pravni oblik

Podaci za kontakt:

Ime i prezime glavne osobe za kontakt

Telefon

e-mail:

Adresa internetske stranice

Prilozi:

• izjava o osnivanju revizorskog preddruštva ili društveni ugovor ili statut, odnosno trgovačkog društva koje upisuje djelatnost revizije

• preslika odobrenja za rad ovlaštenom revizoru i revizorskom društvu, odnosno ovlaštenom revizoru i revizorskom društvu iz druge države članice u vezi ispunjenja uvjeta iz članka 17. stavka 2. točaka 1. i 2. Zakona

• ispunjeni upitnik za fizičku i pravnu osobu osnivače društva i članove uprave odnosno upravnog odbora revizorskog preddruštva iz Priloga I. i Priloga II. Pravilnika, odnosno ispunjeni upitnik za stvarnog vlasnika trgovačkog društva iz Priloga III. Pravilnika, u vezi dobrog ugleda

• potvrda o plaćenoj naknadi za izdavanje privremenog rješenja

Svi prilozi uz zahtjev za izdavanje privremenog rješenja moraju biti na hrvatskom jeziku odnosno moraju biti prevedeni na hrvatski jezik (članak 3. stavci 5. i 7. Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad ovlaštenom revizoru i revizorskom društvu).

U slučaju podnošenja zahtjeva putem e-usluge u sustavu e-Građani, u ime fizičke ili pravne osobe i uplate naknade putem sustava e-Pristojbe zahtjevu ne treba prilagati potvrdu o plaćenoj naknadi za izdavanje odobrenja za rad.

Mjesto i datum podnošenja zahtjeva

Izjavljujem da su podaci u ovom dokumentu potpuni, istiniti i točni te da su priloženi dokumenti u preslikama identični izvorniku.

Potpis odgovorne osobe, podnositelja zahtjeva:

________________________

MINISTARSTVO FINANCIJA

OBRAZAC III.

Na temelju članka 10. Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad ovlaštenom revizoru i revizorskom društvu podnosim

ZAHTJEV
ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RAD REVIZORSKOM DRUŠTVU

Naziv pravne osobe
Pravni oblik
Datum upisa u sudski registar
OIB/MBS pravne osobe
Adresa sjedišta
Članstvo u mreži – naziv i adresa sjedišta mreže
Registracija kod nadležnog tijela druge države članice i nadležnog tijela iz treće zemlje – broj registracije i naziv nadležnog tijela
Ime i prezime i funkcija podnositelja zahtjeva

Podaci za kontakt:

Ime i prezime glavne osobe za kontakt

Telefon

e-mail

Adresa internetske stranice

Prilozi:

• ime i prezime ili naziv svih članova društva i poslovne adrese

• dokaz o osiguranju odgovornosti za štetu koju revizorsko društvo može počiniti trećim osobama obavljanjem usluga revizije (preslika police osiguranja)

• popis i uvjerenje o radnom statusu ovlaštenih revizora u revizorskom društvu i njihov registarski broj

• dokaz da se najmanje jedan član uprave, odnosno upravnog odbora revizorskog društva aktivno služi hrvatskim jezikom

Svi prilozi uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad moraju biti na hrvatskom jeziku odnosno moraju biti prevedeni na hrvatski jezik (članak 3. stavci 5. i 7. Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad ovlaštenom revizoru i revizorskom društvu).

Mjesto i datum podnošenja zahtjeva

Izjavljujem da su podaci u ovom dokumentu potpuni, istiniti i točni te da su priloženi dokumenti u preslikama identični izvorniku.

Potpis odgovorne osobe, podnositelja zahtjeva:

________________________

MINISTARSTVO FINANCIJA

OBRAZAC IV.

Na temelju članka 11. Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad ovlaštenom revizoru i revizorskom društvu podnosim

ZAHTJEV
ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RAD SAMOSTALNOM REVIZORU

Ime i prezime ovlaštenog revizora
OIB
Adresa
Registarski broj iz registra ovlaštenih revizora

Podaci za kontakt:

Ime i prezime glavne osobe za kontakt

Telefon

mob.

e-mail

Prilozi:

• dokaz o osiguranju odgovornosti za štetu koju samostalni revizor može počiniti trećim osobama obavljanjem usluga revizije (preslika police osiguranja)

• potvrda o plaćenoj naknadi za izdavanje odobrenja za rad

Svi prilozi uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad moraju biti na hrvatskom jeziku odnosno moraju biti prevedeni na hrvatski jezik (članak 3. stavci 5. i 7. Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad ovlaštenom revizoru i revizorskom društvu).

U slučaju podnošenja zahtjeva putem e-usluge u sustavu e-Građani, u ime fizičke ili pravne osobe i uplate naknade putem sustava e-Pristojbe zahtjevu ne treba prilagati potvrdu o plaćenoj naknadi za izdavanje odobrenja za rad.

Mjesto i datum podnošenja zahtjeva


Izjavljujem da su podaci u ovom dokumentu potpuni, istiniti i točni te da su priloženi dokumenti u preslikama identični izvorniku.

Potpis podnositelja zahtjeva:

_____________________

MINISTARSTVO FINANCIJA

OBRAZAC V.

Na temelju članaka 13. i 14. Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad ovlaštenom revizoru i revizorskom društvu podnosim

ZAHTJEV
ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RAD OVLAŠTENOM REVIZORU IZ DRUGE DRŽAVE ČLANICE

Ime i prezime
Državljanstvo
Adresa
Broj i datum odobrenja za rad izdanog od nadležnog tijela matične države članice
Naziv i adresa nadležnog tijela za izdavanje odobrenja za rad i registraciju matične države članice
Broj iz registra ovlaštenih revizora matične države članice
Telefon/mobitel
e-mail

Prilozi:

• preslika osobne iskaznice ili putne isprave

• potvrda nadležnog tijela ili strukovnog udruženja matične države članice da se protiv podnositelja zahtjeva u matičnoj državi članici ne vodi disciplinski postupak (tzv. good standing) i da nema privremenu ili trajnu zabranu obavljanja revizorskih usluga, ne starija od tri mjeseca

• potvrda o plaćenoj naknadi za izdavanje odobrenja za rad

Svi prilozi uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad moraju biti na hrvatskom jeziku odnosno moraju biti prevedeni na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača (članak 3. stavci 5. i 7. Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad ovlaštenom revizoru i revizorskom društvu).

U slučaju podnošenja zahtjeva putem e-usluge u sustavu e-Građani, u ime fizičke ili pravne osobe i uplate naknade putem sustava e-Pristojbe zahtjevu ne treba prilagati presliku osobne iskaznice ili putne isprave i potvrdu o plaćenoj naknadi za izdavanje odobrenja za rad.

Mjesto i datum podnošenja zahtjeva

SUGLASNOST

Suglasan sam da nadležno tijelo može provesti provjeru autentičnosti priloženih dokumenata u državi koja ih je izdalaDA/NE

Izjavljujem da su podaci u ovom dokumentu potpuni, istiniti i točni te da su priloženi dokumenti u preslikama identični izvorniku.

Potpis podnositelja zahtjeva:

________________________

MINISTARSTVO FINANCIJA

OBRAZAC VI.

Na temelju članaka 15. i 16. Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad ovlaštenom revizoru i revizorskom društvu podnosim

ZAHTJEV
ZA REGISTRACIJU REVIZORSKOG DRUŠTVA IZ DRUGE DRŽAVE ČLANICE

Naziv pravne osobe iz druge države članice
Adresa sjedišta
Pravni oblik
Ime i prezime punomoćnika (ako ga stranka ima)
Stvarni vlasnik pravne osobe
Broj i datum odobrenja za rad izdanog od nadležnog tijela matične države članice
Naziv i adresa nadležnog tijela za izdavanje odobrenja za rad i registraciju iz matične države članice
Broj iz registra revizorskih društava iz druge države članice
Registracija revizorskog društva kod nadležnih tijela drugih država članica i kod nadležnih tijela iz trećih zemalja – broj registracije i naziv nadležnog tijela
Članstvo u mreži/naziv i adresa mreže
Adresa svakog ureda
Ime i prezime glavnog revizijskog partnera
Registarski broj glavnog revizijskog partnera u Registru Ministarstva financija
Ime i prezime osobe koja podnosi zahtjev
Funkcija u pravnoj osobi iz druge države članice

Podaci za kontakt:

Ime i prezime glavne osobe za kontakt

Telefon/fax

e-mail

Adresa internetske stranice

Prilozi:

• odobrenje za rad ili potvrda o izdanom odobrenju za rad od nadležnog tijela matične države članice, ne starija od tri mjeseca

• potvrda nadležnog tijela ili strukovnog udruženja matične države članice da se protiv revizorskog društva u matičnoj državi članici ne vodi disciplinski postupak (tzv. good standing) i da nema privremenu ili trajnu zabranu obavljanja revizorskih usluga, ne starija od tri mjeseca

• potvrda o radnom statusu glavnog revizijskog partnera

• dokaz o osiguranju od odgovornosti za štetu koju revizorsko društvo može počiniti trećim osobama obavljanjem revizorskih usluga u Republici Hrvatskoj

• poslovna adresa u Republici Hrvatskoj, ako je primjenjivo

• potvrda o plaćenoj naknadi za registraciju

Svi prilozi uz zahtjev za registraciju moraju biti na hrvatskom jeziku odnosno moraju biti prevedeni na hrvatski jezik (članak 3. stavci 5. i 7. Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad ovlaštenom revizoru i revizorskom društvu).

U slučaju podnošenja zahtjeva putem e-usluge u sustavu e-Građani, u ime fizičke ili pravne osobe i uplate naknade putem sustava e-Pristojbe zahtjevu ne treba prilagati potvrdu o plaćenoj naknadi za izdavanje odobrenja za rad.

Mjesto i datum podnošenja zahtjeva


SUGLASNOST

Suglasan sam da nadležno tijelo može provesti provjeru autentičnosti priloženih dokumenata u državi koja ih je izdalaDA/NE

Izjavljujem da su podaci u ovom dokumentu u potpunosti istiniti i da su priloženi dokumenti u preslikama identični izvorniku.

Potpis podnositelja zahtjeva/
zastupnika revizorskog društva

________________________

MINISTARSTVO FINANCIJA

OBRAZAC VII.

Na temelju članaka 17. i 18. Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad ovlaštenom revizoru i revizorskom društvu podnosim

ZAHTJEV
ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RAD OVLAŠTENOM REVIZORU IZ TREĆE ZEMLJE

Ime i prezime
OIB
Državljanstvo
Adresa
Ime i prezime punomoćnika (ako ga stranka ima)
Broj i datum odobrenja za rad izdanog od nadležnog tijela iz treće zemlje
Naziv i adresa nadležnog tijela za izdavanje odobrenja za rad iz treće zemlje
Broj iz registra ovlaštenih revizora iz treće zemlje
Registracija ovlaštenog revizora kod nadležnog tijela druge države članice i nadležnog tijela treće zemlje – naziv nadležnog tijela i broj registracije
Telefon/mob.
e-mail

Prilozi:

• dokaz o državljanstvu

• odobrenje za rad ili potvrda izdana od nadležnog tijela, strukovne organizacije ili drugog odgovarajućeg tijela iz treće zemlje za izdavanje odobrenja za rad, ne starija od tri mjeseca

• ovjerena preslika osobne iskaznice ili putne isprave

• potvrda nadležnog tijela ili strukovnog udruženja iz treće zemlje da se protiv podnositelja zahtjeva u matičnoj zemlji ne vodi disciplinski postupak (tzv. good standing) i da nema privremenu ili trajnu zabranu obavljanja revizorskih usluga, ne starija od tri mjeseca

• dokaz o ispunjavanju uvjeta jednakovrijednih onima utvrđenima u člancima 7., 10. i 11. Zakona o reviziji

• potvrda o nekažnjavanju ili druga odgovarajuća potvrda

• ispunjeni upitnik za fizičku osobu iz Priloga I. Pravilnika, u vezi dobrog ugleda

• potvrda o plaćenoj naknadi za izdavanje odobrenja za rad

Svi prilozi uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad moraju biti na hrvatskom jeziku odnosno moraju biti prevedeni na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača (članak 3. stavci 5. i 7. Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad ovlaštenom revizoru i revizorskom društvu).

U slučaju podnošenja zahtjeva putem e-usluge u sustavu e-Građani, u ime fizičke ili pravne osobe i uplate naknade putem sustava e-Pristojbe zahtjevu ne treba prilagati dokaz o državljanstvu, ovjerenu presliku osobne iskaznice ili putne isprave i potvrdu o plaćenoj naknadi za izdavanje odobrenja za rad.

Mjesto i datum podnošenja zahtjeva


SUGLASNOST

Suglasan sam da nadležno tijelo može provesti provjeru autentičnosti priloženih dokumenata u državi koja ih je izdalaDA/NE

Izjavljujem da su podaci u ovom dokumentu potpuni, istiniti i točni te da su priloženi dokumenti u preslikama identični izvorniku.

Potpis podnositelja zahtjeva:

________________________

MINISTARSTVO FINANCIJA

OBRAZAC VIII.

Na temelju članaka 19. i 20. Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad ovlaštenom revizoru i revizorskom društvu podnosim

ZAHTJEV
ZA REGISTRACIJU REVIZORA U TREĆOJ ZEMLJI I SUBJEKTA ZA OBAVLJANJE REVIZIJE U TREĆOJ ZEMLJI

Naziv revizorskog društva
Adresa sjedišta
OIB
Pravni oblik
Stvarni vlasnik pravne osobe
Registarski broj u registru revizora iz treće zemlje
Broj i datum odobrenja za rad izdanog od nadležnog tijela iz treće zemlje
Naziv i adresa nadležnog tijela za izdavanje odobrenja za rad iz treće zemlje
Ime i prezime odgovorne osobe
Ime i prezime i funkcija osobe u pravnoj osobi koja podnosi zahtjev
Članstvo u mreži – naziv i adresa sjedišta mreže

Podaci za kontakt:

Ime i prezime glavne osobe za kontakt

telefon/fax

e-mail

adresa internetske stranice

Prilozi:

• odobrenje za rad ili potvrda nadležnog tijela, strukovne organizacije ili drugog odgovarajućeg tijela iz treće zemlje o izdanom odobrenju za rad subjektu za obavljanje revizije u trećoj zemlji, ne starija od tri mjeseca

• odobrenje za rad ili potvrda nadležnog tijela, strukovne organizacije ili drugog odgovarajućeg tijela iz treće zemlje o izdanom odobrenju za rad ovlaštenom revizoru u trećoj zemlji koji obavlja reviziju u ime subjekta za obavljanje revizije u trećoj zemlji, ne starija od tri mjeseca

• odgovarajući akt o osnivanju subjekta za obavljanje revizije u trećoj zemlji iz koje je vidljivo da su većina članova uprave ili upravnog odbora subjekta za obavljanje revizije u trećoj zemlji ovlašteni revizori i/ili revizorska društva i preslika odobrenja za rad izdanih od nadležnog tijela ili strukovne organizacije iz matične zemlje

• popis i uvjerenje o radnom statusu ovlaštenih revizora kod subjekta za obavljanje revizije u trećoj zemlji i registarski broj

• dokaz da revizor u trećoj zemlji, odnosno subjekt za obavljanje revizije u trećoj zemlji i većina članova uprave ili upravnog odbora subjekta za obavljanje revizije u trećoj zemlji imaju dobar ugled iz članka 10. Zakona

• uvjerenje nadležnog tijela da nad imovinom revizora, odnosno subjekta za obavljanje revizije u trećoj zemlji nije otvoren ili proveden stečajni ili sličan postupak

• uvjerenje o nepostojanju nepodmirenog dospjelog duga po osnovi javnih davanja subjekta za obavljanje revizije u trećoj zemlji

• dokaz o poštivanju etičkih zahtjeva struke odnosno potvrda da se protiv revizora u trećoj zemlji i subjekta za obavljanje revizije u trećoj zemlji ne vodi disciplinski postupak (tzv. good standing) i da nema privremenu ili trajnu zabranu obavljanja revizorskih usluga, ne starija od tri mjeseca

• potvrda o nekažnjavanju ili druga odgovarajuća potvrda

• odgovarajući dokaz o osiguravanju uvjeta da se revizije godišnjih financijskih izvještaja ili godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja iz članka 29. stavka 1. Zakona obavljaju u skladu s Međunarodnim revizijskim standardima (ISA), Međunarodnim standardom kontrole kvalitete (ISQC 1) i drugim povezanim standardima koje je izdala Međunarodna federacija računovođa (IFAC) putem Odbora za međunarodne standarde revidiranja i izražavanja uvjerenja (IAASB), u mjeri u kojoj su oni relevantni za zakonsku reviziju, koje je donijela Europska komisija za potrebe primjene tih standarda u Europskoj uniji te o osiguravanju neovisnosti, ili jednakovrijednim standardima i zahtjevima

• dokaz da je subjekt za obavljanje revizije u trećoj zemlji na svojoj internetskoj stranici objavio godišnje izvješće o transparentnosti koje obuhvaća informacije iz članka 13. Uredbe (EU) br. 537/2014 ili ispunjava jednakovrijedne uvjete za objavljivanje

• ispunjeni upitnik za pravnu osobu, upitnik za stvarnog vlasnika revizorskog društva i upitnik za člana uprave odnosno upravnog odbora revizorskog društva iz Priloga I., Priloga II. i Priloga III. Pravilnika, u vezi dobrog ugleda

• potvrda o plaćenoj naknadi za registraciju

Svi prilozi uz zahtjev za registraciju moraju biti na hrvatskom jeziku odnosno moraju biti prevedeni na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača (članak 3. stavci 5. i 7. Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad ovlaštenom revizoru i revizorskom društvu).

U slučaju podnošenja zahtjeva putem e-usluge u sustavu e-Građani, u ime fizičke ili pravne osobe i uplate naknade putem sustava e-Pristojbe zahtjevu ne treba prilagati potvrdu o plaćenoj naknadi za izdavanje odobrenja za rad.

Mjesto i datum podnošenja zahtjeva


SUGLASNOST

Suglasan sam da nadležno tijelo može provesti provjeru autentičnosti priloženih dokumenata u državi koja ih je izdalaDA/NE

Izjavljujem da su podaci u ovom dokumentu potpuni, istiniti i točni te da su priloženi dokumenti u preslikama identični izvorniku.

Potpis podnositelja zahtjeva/
zastupnika revizorskog društva:

________________________