Pravilnik o istragama velikih nesreća pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika

NN 51/2021 (12.5.2021.), Pravilnik o istragama velikih nesreća pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

1034

Na temelju članka 28. stavka 4. Zakona o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (»Narodne novine«, br. 78/15. i 50/20.), ministar gospodarstva i održivog razvoja donosi

PRAVILNIK

O ISTRAGAMA VELIKIH NESREĆA PRI ODOBALNOM ISTRAŽIVANJU I EKSPLOATACIJI UGLJIKOVODIKA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju uvjeti, postupci, način i ovlasti za provedbu istraga velikih nesreća povezanih s odobalnim istraživanjem i eksploatacijom ugljikovodika, kako bi se:

a) omogućila provedba istraga velikih nesreća radi prikupljanja dokaza i podataka u svrhu primjerene analize velikih nesreća povezanih s odobalnim istraživanjem i eksploatacijom ugljikovodika

b) osiguralo pravodobno i točno izvješćivanje o rezultatima istraga velikih nesreća i prijedlozima za poboljšanje stanja, sa svrhom unaprjeđenja sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, zaštite okoliša i prirode te smanjenja rizika budućih velikih nesreća povezanih s odobalnim istraživanjem i eksploatacijom ugljikovodika.

Članak 2.

(1) Ovaj se Pravilnik primjenjuje na istrage velikih nesreća na odobalnim objektima i povezanoj infrastrukturi koji se nalaze ili plove u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske te u epikontinentalnom pojasu Republike Hrvatske sukladno propisima koji uređuju sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika.

(2) Ovaj Pravilnik se ne primjenjuje kada je velika nesreća posljedica radnji ili namjere da se počini šteta na odobalnom objektu i/ili povezanoj infrastrukturi ili okolišu i prirodi (npr. rat, terorizam, piratstvo i sl.).

Članak 3.

(1) Za potrebe ovoga Pravilnika pojedini izrazi imaju sljedeća značenja:

1. Ministar je ministar nadležan za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika

2. istraga je istraga velike nesreće povezane s odobalnim istraživanjem i eksploatacijom ugljikovodika

3. povjerenstvo znači povjerenstvo za provođenje istrage velike nesreće povezane s odobalnim istraživanjem i eksploatacijom ugljikovodika

4. povjerljivi podaci smatraju se: ulazni podaci za analize, tehnički, statički i sigurnosni proračuni te podaci o konstrukciji odobalnih objekata i povezane infrastrukture, izvješća, zapisnici i financijski podaci pravne osobe, operatora, investitora ili vlasnika zbog čijeg bi priopćavanja neovlaštenim osobama mogle nastupiti štetne posljedice za gospodarstvo Republike Hrvatske ili za pravnu osobu, operatora, investitora ili vlasnika nad čijim se odobalnim objektom i/ili povezanoj infrastrukturi provodi istraga

5. Zakon znači Zakon o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika.

(2) Svi ostali pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju jednako značenje kao pojmovi koji se koriste u Zakonu.

(3) Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. ISTRAGA I POVJERENSTVO

Članak 4.

(1) Koordinacija po zaprimanju obavijesti o događaju iz članka 25. stavka 1. Zakona utvrđuje radi li se o velikoj nesreći i o istome obavještava Ministarstvo.

(2) Ministarstvo je dužno pokrenuti temeljitu istragu velike nesreće u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 30 dana od dana zaprimanja obavijesti Koordinacije.

(3) Ministarstvo istragu pokreće odlukom koju donosi Ministar.

(4) Ministarstvo je dužno uputiti dopis operatoru i/ili vlasniku kojim ga obavještava o pokrenutoj istrazi velike nesreće.

Članak 5.

(1) Istragu provodi povjerenstvo, koje imenuje Ministar odlukom za svaku pojedinu istragu velike nesreće.

(2) Članovi povjerenstva iz stavka 1. ovoga članka imenuju se iz redova tijela državne uprave.

(3) Osim predstavnika iz stavka 2. ovoga članka, član povjerenstva je i predsjednik Koordinacije.

(4) Povjerenstvo ima najmanje pet članova, a čine ga predsjednik, zamjenik predsjednika i ostali članovi.

(5) Predsjednik povjerenstva je predstavnik tijela državne uprave nadležnog za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika.

(6) Članovi povjerenstva moraju imati stručnu osposobljenost, stručno znanje i iskustvo u područjima koji su predmet istrage.

(7) Povjerenstvo određuje opseg i rješenja za provedbu istrage, na najpogodniji način za ostvarivanje ciljeva i svrhe istrage i na način koji će u najmanjoj mogućoj mjeri utjecati na provođenje aktivnosti istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na odobalnom objektu i/ili povezanoj infrastrukturi u vezi kojih se provodi istraga.

(8) Povjerenstvo odlučuje o svim pitanjima vezanim uz istragu na sjednicama povjerenstva.

(9) Tajnik povjerenstva imenuje se iz reda Agencije te sudjeluje u radu povjerenstva bez prava odlučivanja.

Članak 6.

(1) Predsjednik povjerenstva dužan je sazvati prvu sjednicu povjerenstva najkasnije u roku od deset dana od dana imenovanja povjerenstva.

(2) Članovi povjerenstva na prvoj sjednici povjerenstva potpisuju izjavu na temelju koje se obvezuju na neovisan i nepristran rad u povjerenstvu te poštivanje povjerljivosti podataka.

(3) Sjednica povjerenstva može se sazvati i održati elektroničkim putem.

(4) Sjednica povjerenstva može se održati ako je prisutna natpolovična većina imenovanih članova povjerenstva.

(5) Predsjednik povjerenstva predlaže dnevni red na sjednici povjerenstva.

(6) Povjerenstvo donosi odluke na sjednici običnom većinom glasova prisutnih članova.

(7) Tajnik povjerenstva organizira sjednice, dostavlja materijale i vodi zapisnike sa sjednica povjerenstva.

(8) Zapisnik sa sjednice Povjerenstva mora biti izrađen najkasnije u roku od pet dana od dana održavanja sjednice. Prije potpisivanja zapisnika isti će biti dostavljen svim članovima povjerenstva koji mogu dati svoje komentare, ispravke, primjedbe i sl. na zapisnik. Nakon što se svi članovi povjerenstva suglase sa sadržajem i tekstom zapisnika isti potpisuju tajnik i predsjednik povjerenstva. Zapisnik mora biti usuglašen i potpisan najkasnije u roku od 30 dana od dana održavanja sjednice.

(9) Zapisnici sa sjednica se čuvaju i pohranjuju u Ministarstvu.

(10) Povjerenstvo prestaje s radom po okončanju istrage. U slučaju da pojedini član povjerenstva bude opozvan ili iz drugog razloga prestane njegovo sudjelovanje u povjerenstvu, Ministar će imenovati novoga člana povjerenstva iz istog tijela državne uprave iz kojeg je član koji je opozvan, odnosno čije sudjelovanje prestaje.

Članak 7.

(1) Članovi povjerenstva imaju ovlasti:

a) pristupa mjestu velike nesreće te pristupa ostalim lokacijama bitnim za prikupljanje dokaza i podataka

b) provoditi istražne radnje u svrhu utvrđivanja činjenica, što uključuje, ali nije ograničeno na: obaviti uviđaj, očevid, ispitati svjedoke, prikupiti uzorke, analizirati prikupljene uzorke i sl.

c) prikupljanja dokaza i podataka vezanih za odobalni objekt i/ili povezanu infrastrukturu na kojem se dogodila velika nesreća

d) dostave prikupljenih dokaza na analizu mjerodavnim tijelima i drugim pravnim i fizičkim osobama

e) ispitati svjedoke, bez prisutnosti osoba čiji interesi mogu ometati istragu, radi utvrđivanja uzroka nastajanja velike nesreće

f) pristupa dokazima prikupljenih od strane javnopravnih tijela, gospodarskih subjekata, stručnjaka i sl.

g) neovisnog i argumentiranog iznošenja mišljenja i donošenja zaključaka o utvrđenim činjenicama za potrebe izrade izvješća iz članka 11. ovoga Pravilnika.

(2) Povjerenstvo će o svim radnjama iz stavka 1. ovoga članka sastaviti zapisnik koji potpisuju svi članovi Povjerenstva koji su proveli ili prisustvovali provođenju određenih radnji te druge osobe koje su provodile ili prisustvovale provođenju tih radnji.

Članak 8.

(1) Povjerenstvo može prema potrebi, a radi utvrđivanja uzroka nastanka velike nesreće, angažirati i neovisne stručne osobe ili tijela (trgovačka društva, znanstvene ustanove i slično) koja imaju stručnu osposobljenost, stručno znanje i iskustvo u pojedinim područjima koja su dio predmeta istrage, a njihovi zadaci i opseg sudjelovanja bit će utvrđeni u posebnom ugovoru sklopljenim s Ministarstvom.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka na uključene stručne osobe primjenjuju se odredbe u svezi neovisnosti, nepristranosti i povjerljivosti, što svaki stručnjak prihvaća potpisivanjem izjave iz članka 6. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(3) Angažirana stručna osoba prije potpisivanja ugovora iz stavka 1. ovoga članka obvezna je potpisati izjavu iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 9.

U istrazi sudjeluje Koordinacija na način da:

a) stavlja na raspolaganje podatke i dokumente koje je prikupila samostalno ili dobila od operatora i/ili vlasnika vezano za događaj velike nesreće te ih dostavlja svim članovima povjerenstva

b) predsjednik Koordinacije dostavlja članovima povjerenstva analize, mišljenja, zaključke i prijedloge ostalih članova Koordinacije u vezi s istragom

c) prema potrebi uz predsjednika i drugi članovi Koordinacije mogu sudjelovati na sjednicama povjerenstva bez prava odlučivanja

d) surađuje s povjerenstvom i drugim neovisnim stručnjacima angažiranim od strane povjerenstva

e) obavještava povjerenstvo o svim saznanjima koje ima vezano za aktivnosti koje operator i/ili vlasnik namjerava poduzimati na mjestu velike nesreće

f) nakon provedene istrage dostavlja Europskoj komisiji sažetak istrage.

Članak 10.

Očekivani rezultati istrage su sljedeći:

a) temeljem prikupljenih dokaza i podataka utvrditi činjenice vezane za veliku nesreću

b) na temelju analize činjenica utvrditi sve uzroke velike nesreće

c) utvrditi preporuke za poboljšanja u sprečavanju velikih nesreća i ograničavanju njihovih posljedica u budućnosti, odnosno u unapređenju sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika

d) osigurati pravodobno i točno izvještavanje o rezultatima istrage i preporukama za poboljšanja.

Članak 11.

(1) Po prikupljanju i analizi svih dokaza povjerenstvo donosi zaključak o uzrocima velike nesreće te u roku od 30 dana od dana donošenja zaključka izrađuje izvješće o istrazi velike nesreće koje mora sadržavati:

a) podatke o operatoru ili vlasniku

b) podatke o odobalnom objektu i/ili povezanoj infrastrukturi na kojem se dogodila velika nesreća

c) sažetak i rekonstrukciju događaja koji je uzrokovao veliku nesreću

d) utvrđene činjenice

e) analizu postupanja po Planu intervencija

f) detaljnu analizu događaja koji su uzrokovali veliku nesreću

g) zaključak

h) preporuke kako bi se izbjeglo ponavljanje istih ili sličnih događaja.

(2) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati potpuno i činjenično utvrđeno stanje pri čemu ne smije sadržavati pretpostavke ili tvrdnje o mogućoj pravnoj odgovornosti ili krivnji.

(3) U izvješću iz stavka 1. ovoga članka je zabranjeno identificiranje svjedoka.

(4) Izvješće o istrazi potpisuju svi članovi Povjerenstva.

(5) Članovi povjerenstva koji se ne slažu sa zaključcima istrage mogu unijeti izdvojeno mišljenje u izvješće iz stavka 1. ovoga članka.

(6) Izvješće o istrazi, zapisnici i svi ostali dokumenti prikupljeni i izrađeni tijekom istrage čuvaju se u Ministarstvu.

(7) Ministarstvo na svojim mrežnim stranicama objavljuje sažetak istrage koji ne sadržava povjerljive podatke.

Članak 12.

(1) Operator, vlasnik te sve ostale pravne i fizičke osobe koje po zahtjevu Povjerenstva ili Ministarstva dostavljaju podatke vezane za veliku nesreću mogu sve ili određene podatke koje dostavljaju označiti kao povjerljive.

(2) Povjerljivim podacima neće se smatrati podaci:

– koji su u vrijeme dostave i otkrivanja članovima Povjerenstva javno dostupni ili naknadno postanu javno dostupni

– učinjeni dostupnim članovima Povjerenstva na bilo koji drugi način koji se ne smatra kršenjem odredbi ovog Pravilnika

– koje su članovi Povjerenstva stekli od trećih osoba koje su bile ovlašteni posjednici ili vlasnici tih podataka ili su iste bile ovlaštene otkriti ih.

(3) Članovi Povjerenstva i ostale osobe koje sudjeluju u provođenju istrage dužne su povjerljive podatke koji su im učinjeni dostupnim tijekom obavljanja svog rada u i za Povjerenstvo držati tajnima tijekom i nakon završetka istrage te ih ne smiju niti u kojem obliku otkrivati trećim osobama, objavljivati ili se referirati na povjerljive podatke.

(4) Obveza čuvanja tajnim povjerljivih podataka je trajna.

(5) U slučaju povrede odredaba ovoga Pravilnika o obvezi čuvanja povjerljivih podataka članovi Povjerenstva odgovaraju za svu štetu nastalu takvom povredom.

(6) Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka članovi Povjerenstva mogu otkriti povjerljive podatke samo u zakonski propisanim slučajevima i to samo zakonski ovlaštenim osobama.

(7) U slučaju dostave osobnih podataka Ministarstvo i Povjerenstvo dužni su s osobnim podacima postupati sukladno važećem Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ.

Članak 13.

O sadržaju podataka iz članka 3. stavka 1. točke 4. ovoga Pravilnika odlučuje povjerenstvo.

Članak 14.

(1) Ministarstvo je dužno preporuke koje su proizašle iz rezultata istrage dostaviti na znanje i postupanje Koordinaciji te drugim javnopravnim tijelima koji su ih dužni primijeniti u području njihove nadležnosti.

(2) Ministarstvo je dužno o rezultatima istrage velike nesreće, kao i donesenim preporukama kako bi se izbjegli isti ili slični događaji u budućnosti obavijestiti operatora i/ili vlasnika.

Članak 15.

(1) Ministarstvo osigurava sredstva za provođenje istraga velikih nesreća.

(2) Članovi i tajnik povjerenstva pri obavljanju aktivnosti vezanih uz provođenje istrage unutar redovnog radnog vremena nemaju pravo na naknadu za rad u povjerenstvu, osim za opravdane troškove koji se odnose na troškove putovanja, smještaja i dnevnice.

Članak 16.

(1) Kada se po završetku istrage pojave nove činjenice i/ili informacije koje su od bitnog značaja za zaključke u svezi velike nesreće, Ministarstvo može donijeti odluku o ponovnom otvaranju istrage.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka istraga se pokreće na inicijativu Ministarstva ili Koordinacije, te se imenuje novo Povjerenstvo sukladno odredbi članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(3) Na rad novoga Povjerenstva imenovanog sukladno odredbi stavka 2. ovoga članka primjenjuju se odredbe ovoga Pravilnika.

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-01/21-03/27

Urbroj: 517-07-3-2-21-1

Zagreb, 30. travnja 2021.

Ministar
dr. sc. Tomislav Ćorić, v. r.