Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vođenju evidencije i dokumentacije pružatelja socijalnih usluga, te načinu i rokovima za dostavu izvješća

NN 51/2021 (12.5.2021.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vođenju evidencije i dokumentacije pružatelja socijalnih usluga, te načinu i rokovima za dostavu izvješća

MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE

1036

Na temelju članka 162. stavak 2., članka 168. stavak 2., članka 171. stavak 2. i članka 173. stavak 2. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20), ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VOĐENJU EVIDENCIJE I DOKUMENTACIJE PRUŽATELJA SOCIJALNIH USLUGA, TE NAČINU I ROKOVIMA ZA DOSTAVU IZVJEŠĆA

Članak 1.

U Pravilniku o vođenju evidencije i dokumentacije pružatelja socijalnih usluge, te načinu i rokovima za dostavu izvješća (»Narodne novine«, br. 100/15) u članku 6. u točki 3. brišu se riječi: »ime oca/majke,« a iza točke 17. dodaje se točka 18. koja glasi: »18. županija i mjesto pružanja usluge«.

U članku 6. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) U elektroničkom obliku vode se podaci iz stavka 1. točke 1. ovoga članka, osim rednog broja matične knjige, naznake i podatka o matičnim brojevima i razdoblju koje knjiga obuhvaća, te osobnog imena i potpisa ravnatelja/predstavnika u vrijeme početka vođenja knjige i u vrijeme završetka vođenja knjige, te podaci iz točke 3., 5., 6., 7., 12., 13. i 18.«

Članak 2.

U članku 11. iza točke 7. dodaje se točka 8. koja glasi:

»8. datum prestanka smještaja.«

U članku 11. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) U elektroničkom obliku vode se podaci iz stavka 1. ovoga članka.«

Članak 3.

U članku 12. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. osobno ime korisnika, osobni identifikacijski broj (OIB),«

U članku 12. iza točke 7. dodaju se točke 8. i 9. koje glase:

»8. prebivalište/boravište korisnika,

9. kontakt podaci (broj telefona, adresa elektroničke pošte).«

U članku 12. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) U elektroničkom obliku vode se podaci iz stavka 1. ovoga članka.«

Članak 4.

U članku 16. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. osobno ime korisnika, osobni identifikacijski broj (OIB),«

U članku 16. iza točke 7. dodaju se točke 8. i 9. koje glase:

»8. prebivalište/boravište korisnika,

9. kontakt podaci (broj telefona, adresa elektroničke pošte).«

U članku 16. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) U elektroničkom obliku vode se podaci iz stavka 1. ovoga članka.«

Članak 5.

U članku 17. iza točke 8. dodaju se točke 9., 10. i 11. koje glase:

»9. prebivalište/boravište korisnika,

10. kontakt podaci (broj telefona, adresa elektroničke pošte),

11. županija i mjesto pružanja usluge.«

U članku 16. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) U elektroničkom obliku vode se podaci iz stavka 1. ovoga članka, osim podatka iz točke 6.«

Članak 6.

U članku 21. u točki 3. brišu se riječi: »ime oca/majke,«, a iza točke 18. dodaje se točka 19. koja glasi: »19. županija i mjesto pružanja usluge.«.

U članku 21. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) U elektroničkom obliku vode se podaci iz stavka 1. točke 1. ovoga članka, osim rednog broja matične knjige, naznake i podatka o matičnim brojevima i razdoblju koje knjiga obuhvaća, te osobnog imena i potpisa ravnatelja u vrijeme početka vođenja knjige i u vrijeme završetka vođenja knjige, te podaci iz točke 3., 5., 6., 7., 9., 16. i 18.«.

Članak 7.

U članku 25. iza točke 7. dodaje se točka 8. koja glasi:

»8. datum prestanka smještaja.«

U članku 25. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) U elektroničkom obliku vode se podaci iz stavka 1. ovoga članka.«

Članak 8.

U članku 26. iza točke 7. dodaju se točke 8. i 9. koje glase:

»8. prebivalište/boravište korisnika,

9. kontakt podaci (broj telefona, adresa elektroničke pošte).«

U članku 26. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) U elektroničkom obliku vode se podaci iz stavka 1. ovoga članka.«

Članak 9.

U članku 29. iza točke 6. dodaje se točka 7. koja glasi:

»7. evidencija zaprimljenih zahtjeva.«.

Članak 10.

U članku 30. iza točke 15. dodaje se točka 16. koja glasi:

»16. županija i mjesto pružanja usluge.«

U članku 30. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) U elektroničkom obliku vode se podaci iz stavka 1. točke 1. ovoga članka, osim rednog broja matične knjige, naznake i podatka o matičnim brojevima i razdoblju koje knjiga obuhvaća, te osobnog imena i potpisa ravnatelja u vrijeme početka vođenja knjige i u vrijeme završetka vođenja knjige, te podaci iz točke 3., 5., 8., 9., 13. i 16.«.

Članak 11.

Iza članka 32. dodaje se članak 32a. koji glasi:

»(1) Evidencija zaprimljenih zahtjeva za pružanje usluge sadrži sljedeće podatke:

1. redni broj,

2. osobno ime korisnika, osobni identifikacijski broj (OIB),

3. datum primitka zahtjeva,

4. nadležni centar za socijalnu skrb,

5. vrsta usluge,

6. datum početka pružanja usluge,

7. napomena o promjenama od podnošenja zahtjeva,

8. prebivalište/boravište korisnika,

9. kontakt podaci (broj telefona, adresa elektroničke pošte).

(2) U elektroničkom obliku vode se podaci iz stavka 1. ovoga članka.«

Članak 12.

U članku 35. iza točke 7. dodaju se točke 8. i 9. koje glase:

»8. prebivalište/boravište korisnika,

9. kontakt podaci (broj telefona, adresa elektroničke pošte).«

U članku 35. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) U elektroničkom obliku vode se podaci iz stavka 1. ovoga članka.«

Članak 13.

U članku 36. iza točke 8. dodaju se točke 9., 10. i 11. koje glase:

»9. prebivalište/boravište korisnika,

10. kontakt podaci (broj telefona, adresa elektroničke pošte),

11. županija i mjesto pružanja usluge.«

U članku 36. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) U elektroničkom obliku vode se podaci iz stavka 1. ovoga članka, osim podatka iz točke 6.«

Članak 14.

U članku 45., stavku 1. točki 6. riječi: »(osim obiteljskih domova)« brišu se.

Članak 15.

U članku 46. u točki 3. brišu se riječi: »ime oca/majke,«, a iza točke 18. dodaje se točka 19. koja glasi: »19. županija i mjesto pružanja usluge.«

U članku 46. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) U elektroničkom obliku vode se podaci iz stavka 1. točke 1. ovoga članka, osim rednog broja matične knjige, podatka o matičnim brojevima i razdoblju koje knjiga obuhvaća, osobnog imena i potpisa odgovorne osobe u vrijeme početka vođenja knjige i u vrijeme završetka vođenja knjige, te podaci iz točke 3., 5., 12., 13., 15. i 19.«

Članak 16.

U članku 51. točka 2. mijenja se i glasi: »2. osobno ime korisnika, osobni identifikacijski broj (OIB), u točki 4. riječi: »podatak o tome da li je zahtjev prihvaćen ili odbijen,« brišu se, u točki 6. iza riječi: »zahtjeva« umjesto točke » .« stavlja se zarez »,«, a iza točke 6. dodaju se točke 7., 8. i 9. koje glase:

»7. nadležni centar za socijalnu skrb,

8. prebivalište/boravište korisnika,

9. kontakt podaci (broj telefona, adresa elektroničke pošte).«

U članku 51. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) U elektroničkom obliku vode se podaci iz stavka 1. ovoga članka.«

Članak 17.

U članku 52. iza točke 7. dodaju se točke 8. i 9. koje glase:

»8. prebivalište/boravište korisnika,

9. kontakt podaci (broj telefona, adresa elektroničke pošte).«

U članku 52. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) U elektroničkom obliku vode se podaci iz stavka 1. ovoga članka.«

Članak 18.

U članku 53. iza točke 8. dodaju se točke 9., 10. i 11. koje glase:

»9. prebivalište/boravište korisnika,

10. kontakt podaci (broj telefona, adresa elektroničke pošte),

11. županija i mjesto pružanja usluge.«

U članku 53. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) U elektroničkom obliku vode se podaci iz stavka 1. ovoga članka, osim podatka iz točke 6.«

Članak 19.

U članku 61. točki 5. riječi: »(obiteljski dom ne vodi evidenciju zaprimljenih zahtjeva)« brišu se.

Članak 20.

U članku 62. u točki 3. brišu se riječi: »ime oca/majke,«, a iza točke 17. dodaje se točka 18. koja glasi: »18. županija i mjesto pružanja usluge.«

U članku 62. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) U elektroničkom obliku vode se podaci iz stavka 1. točke 1. ovoga članka, osim rednog broja matične knjige, podatka o matičnim brojevima i razdoblju koje knjiga obuhvaća, osobnog imena i potpisa odgovorne osobe kod pružatelja usluge u vrijeme početka vođenja knjige i u vrijeme završetka vođenja knjige, te podaci iz točke 3., 6., 13., 14., 15. i 18.«

Članak 21.

U članku 63. točki 3. riječi: »ime oca/majke,« brišu se, a iza točke 16. dodaju se točke 17. i 18. koje glase:

»17. županija i mjesto pružanja usluge,

18. kontakt podaci (broj telefona, adresa elektroničke pošte).«

U članku 63. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) U elektroničkom obliku vode se podaci iz stavka 1. točke 1. ovoga članka, osim rednog broja matične knjige, podatka o matičnim brojevima i razdoblju koje knjiga obuhvaća, osobnog imena i potpisa odgovorne osobe kod pružatelja usluge u vrijeme početka vođenja knjige i u vrijeme završetka vođenja knjige, te podaci iz točke 3., 6., 13., 14., 15., 17. i 18.«

Članak 22.

U članku 64. točki 3. riječi: »ime oca/majke,« brišu se, točka 11. mijenja se i glasi:

»kontakt podaci (broj telefona, adresa elektroničke pošte),« a iza točke 15. dodaje se točka 16. koja glasi:

»16. županija i mjesto pružanja usluge.«

U članku 64. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) U elektroničkom obliku vode se podaci iz stavka 1. točke 1. ovoga članka, osim rednog broja matične knjige, podatka o matičnim brojevima i razdoblju koje knjiga obuhvaća, osobnog imena i potpisa odgovorne osobe kod pružatelja usluge u vrijeme početka vođenja knjige i u vrijeme završetka vođenja knjige, te podaci iz točke 3., 6., 11., 12., 13., 14. i 16.«

Članak 23.

U članku 69. točka 2 mijenja se i glasi:

»2. osobno ime osobe za koju se podnosi zahtjev, osobni identifikacijski broj (OIB),«

U članku 69. točka 6. mijenja se i glasi: »zahtijevana žurnost (nije žurno, žurno), osim za usluge boravka i pomoći u kući.«

U članku 69. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) U elektroničkom obliku vode se podaci iz stavka 1. ovoga članka.«

Članak 24.

U članku 78. točki 3. riječi: »ime oca/majke,« brišu se, a iza točke 17. dodaju se točke 18. i 19. koje glase:

»18. županija i mjesto pružanja usluge,

19. kontakt podaci (broj telefona, adresa elektroničke pošte).«

U članku 78. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) U elektroničkom obliku vode se podaci iz stavka 1. točke 1. ovoga članka, osim rednog broja matične knjige, podatka o matičnim brojevima i razdoblju koje knjiga obuhvaća, osobnog imena i potpisa odgovorne osobe kod pružatelja usluge u vrijeme početka vođenja knjige i u vrijeme završetka vođenja knjige, te podaci iz točke 3., 5., 14., 15. 16., 18. i 19.«

Članak 25.

Članak 83. mijenja se i glasi:

»(1) Evidencija zaprimljenih zahtjeva za pružanje usluge sadrži sljedeće podatke:

1. redni broj,

2. osobno ime korisnika, osobni identifikacijski broj (OIB),

3. datum primitka zahtjeva,

4. nadležni centar za socijalnu skrb,

5. vrsta usluge,

6. datum početka pružanja usluge,

7. napomena o promjenama od podnošenja zahtjeva,

8. prebivalište/boravište korisnika,

9. kontakt podaci (broj telefona, adresa elektroničke pošte).

(2) U elektroničkom obliku vode se podaci iz stavka 1. ovoga članka.«

Članak 26.

U članku 86. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. osobno ime korisnika, osobni identifikacijski broj (OIB),«

Iza točke 7. dodaju se točke 8. i 9. koje glase:

»8. prebivalište/boravište korisnika,

9. kontakt podaci (broj telefona, adresa elektroničke pošte).«

U članku 86. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) U elektroničkom obliku vode se podaci iz stavka 1. ovoga članka.«

Članak 27.

U članku 87. iza točke 9. dodaju se točke 10., 11. i 12. koje glase:

»10. prebivalište/boravište korisnika,

11. kontakt podaci (broj telefona, adresa elektroničke pošte),

12. županija i mjesto pružanja usluge.«

U članku 87. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) U elektroničkom obliku vode se podaci iz stavka 1. ovoga članka, osim podatka iz točke 7.«

Članak 28.

U članku 96. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. osobno ime korisnika, osobni identifikacijski broj (OIB),«

Iza točke 11. dodaje se točka 12. koja glasi:

»12. županija i mjesto pružanja usluge.«

U članku 96. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) U elektroničkom obliku vode se podaci iz stavka 1. točke 1. ovoga članka, osim rednog broja matične knjige, podatka o matičnim brojevima i razdoblju koje knjiga obuhvaća, osobnog imena i potpisa odgovorne osobe kod pružatelja usluge u vrijeme početka vođenja knjige i u vrijeme završetka vođenja knjige, te podaci iz točke 3., 6., 8. i 12.«

Članak 29.

U članku 104. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. osobno ime korisnika, osobni identifikacijski broj (OIB),«

U članku 104. iza točke 7. dodaju se točke 8. i 9. koje glase:

»8. prebivalište/boravište korisnika,

9. kontakt podaci (broj telefona, adresa elektroničke pošte).«

U članku 104. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) U elektroničkom obliku vode se podaci iz stavka 1. ovoga članka.«

Članak 30.

U članku 105. iza točke 8. dodaju se točke 9., 10. i 11. koje glase:

»9. prebivalište/boravište korisnika,

10. kontakt podaci (broj telefona, adresa elektroničke pošte),

11. županija i mjesto pružanja usluge.«

U članku 105. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) U elektroničkom obliku vode se podaci iz stavka 1. ovoga članka, osim podatka iz točke 6.«

Članak 31.

U članku 108. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. osobno ime korisnika, osobni identifikacijski broj (OIB)/drugi identifikacijski broj,«

Iza točke 11. dodaje se točka 12. koja glasi:

»12. županija i mjesto pružanja usluge.«

U članku 108. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) U elektroničkom obliku vode se podaci iz stavka 1. točke 1. ovoga članka, osim rednog broja matične knjige, podatka o matičnim brojevima i razdoblju koje knjiga obuhvaća, osobnog imena i potpisa odgovorne osobe kod pružatelja usluge u vrijeme početka vođenja knjige i u vrijeme završetka vođenja knjige, te podaci iz točke 3., 6., 8. i 12.«

Članak 32.

U članku 125. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. Osobno ime korisnika, osobni identifikacijski broj (OIB),«, a u točki 4. iza riječi: »iskaznice, brišu se riječi: »identifikacijski broj (OIB),«.

Iza točke 8. dodaje se točka 9. koja glasi:

»9. županija i mjesto pružanja usluge.«

U članku 125. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) U elektroničkom obliku vode se podaci iz stavka 1. točke 1. ovoga članka, osim rednog broja matične knjige, naznake i podatka o matičnim brojevima i razdoblju koje knjiga obuhvaća, osobnog imena i potpisa odgovorne osobe kod pružatelja usluge u vrijeme početka vođenja knjige i u vrijeme završetka vođenja knjige, te podaci iz točke 3., 6., 7. i 9.«

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 33.

Pružatelji socijalnih usluga dužni su se uskladiti s uvjetima propisanim ovim Pravilnikom u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 34.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2022. godine.

Klasa: 011-02/21-04/5

Urbroj: 524-09-02-01-02/1-21-3

Zagreb, 23. travnja 2021.

Ministar
Josip Aladrović, v. r.