Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja upisnika ustanova socijalne skrbi

NN 51/2021 (12.5.2021.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja upisnika ustanova socijalne skrbi

MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE

1037

Na temelju članka 186. stavka 13. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20), ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA UPISNIKA USTANOVA SOCIJALNE SKRBI

Članak 1.

U Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja upisnika ustanova socijalne skrbi (»Narodne novine«, br. 66/15 i 5/16) u članku 7. iza točke 13. dodaju se točke 14. i 15. koje glase:

»14. naziv zasebne organizacijske jedinice koja pruža socijalne usluge, adresa zasebne organizacijske jedinice, socijalne usluge koje pruža, te broj i vrsta korisnika socijalnih usluga.

15. Kontakt podaci subjekta upisa (broj telefona, e-mail adresa).«

Članak 2.

U članku 8. stavak 1. točka 2. riječi: »nacrt prvog statuta,« brišu se.

U članku 8. stavak 1. točka 5. mijenja se i glasi:

»rješenje nadležnog tijela kojim se utvrđuje ispunjavanje minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga (licencija) doma socijalne skrbi, centra za pružanje usluga u zajednici i centra za pomoć u kući, kao i sva naknadna rješenja (licencije) u svezi nastalih promjena (za osnivanje podružnice, promjenu djelatnosti, povećanje kapaciteta ustanove i slično), a po potrebi i druge akte.«

U članku 8. stavku 1. iza točke 5. dodaju se točke 6. i 7. koje glase:

» – akt o osnivanju ustanove

– odluka o usklađenosti akta o osnivanju sa Zakonom o ustanovama, Zakonom o socijalnoj skrbi i posebnim propisima.«

Članak 3.

U članku 9. stavak 2. točka 4. se mijenja te glasi:

» – statut ustanove«

U članku 9. stavak 2. dodaje se točka 5. koja glasi:

» – odluka o usklađenosti akta o osnivanju sa Zakonom o ustanovama, Zakonom o socijalnoj skrbi i posebnim propisima.«

Članak 4.

U članku 12. iza riječi: »obliku« riječi: »putem interneta« brišu se.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

Pružatelji socijalnih usluga dužni su se uskladiti s uvjetima propisanim ovim Pravilnikom u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2022. godine.

Klasa: 011-02/21-04/7

Urbroj: 524-09-02-01-02/1-21-3

Zagreb, 23. travnja 2021.

Ministar
Josip Aladrović, v. r.