Rješenje o dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za minimalno invazivnu kirurgiju dječje dobi« Klinici za dječju kirurgiju Kliničkog bolničkog centra Split

NN 51/2021 (12.5.2021.), Rješenje o dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za minimalno invazivnu kirurgiju dječje dobi« Klinici za dječju kirurgiju Kliničkog bolničkog centra Split

Ministarstvo zdravstva

1040

Ministar zdravstva na temelju članka 143. stavka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« broj 100/18 i 147/20) na prijedlog Nacionalnog zdravstvenog vijeća Ministarstva zdravstva te na temelju odredbe članka 96. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine« broj 47/09), postupajući po zahtjevu Kliničkog bolničkog centra Split, Spinčićeva 1, donosi

RJEŠENJE

1. Klinici za dječju kirurgiju Kliničkog bolničkog centra Split dodjeljuje se naziv »Referentni centar Ministarstva zdravstva za minimalno invazivnu kirurgiju dječje dobi«.

2. Naziv referentni centar iz točke 1. ovog rješenja dodjeljuje se na vrijeme od pet godina.

3. Klinika za dječju kirurgiju Kliničkog bolničkog centra Split, dužna je do isteka pet godina od donošenja rješenja o dodjeli odnosno obnovi naziva podnijeti zahtjev za obnovu naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za minimalno invazivnu kirurgiju dječje dobi«.

4. »Referentni centar Ministarstva zdravstva za minimalno invazivnu kirurgiju dječje dobi« Klinike za dječju kirurgiju Kliničkog bolničkog centra Split, obvezan je dostaviti izvješće o radu za protekle tri godine i plan rada za iduće dvogodišnje razdoblje najkasnije 60 dana nakon isteka tri godine, od dana donošenja ovog rješenja.

Klasa: UP/I-510-01/20-01/04
Urbroj: 534-07-2-2/1-21-13
Zagreb, 19. veljače 2021.

Ministar
izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., v. r.