Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Luka

NN 51/2021 (12.5.2021.), Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Luka

Općina Luka

1046

Na temelju članaka 42. stavka 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj 115/16 i 101/17) i članka 84. Statuta Općine Luka (»Glasnik Zagrebačke županije«, broj 24/18 i 26/20) Općinsko vijeće Općine Luka na svojoj 26. sjednici održanoj 18. ožujka 2021. godine donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O OPĆINSKIM POREZIMA

Članak 1.

Ovom Odlukom o izmjenama Odluke o općinskim porezima mijenjaju se pojedine odredbe Odluke o općinskim porezima (»Narodne novine«, broj 98/19 i »Glasnik Zagrebačke županije«, broj 36/19).

Članak 2.

Članak 3. Odluke mijenja se i glasi:

»Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 5 %.«

Članak 3.

Članak 4. Odluke mijenja se i glasi:

»Članak 4.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3 %.«

Članak 4.

U članku 5. Odluke brišu se stavci 1., 3. i 4.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 1.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 5.

Postupci utvrđivanja i naplate prihoda od lokalnih poreza provode se sukladno odredbama Općeg poreznog zakona i Ovršnog zakona.

Za sva pitanja koja nisu regulirana ovom Odlukom, primjenjuju se odredbe Zakona o lokalnim porezima.

Članak 6.

Ova Odluka objavit će se u »Glasniku Zagrebačke županije« i u »Narodnim novinama«.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Glasniku Zagrebačke županije«, osim odredbi o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je Odluka objavljena u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-02/21-26

Urbroj: 238/39-01-21-6

Luka, 18. ožujka 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik
Željko Kostanjčar, v. r.