Zakon o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu

NN 52/2021 (14.5.2021.), Zakon o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu

Hrvatski sabor

1049

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PROMICANJU ČISTIH VOZILA U CESTOVNOM PRIJEVOZU

Proglašavam Zakon o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 7. svibnja 2021.

Klasa: 011-01/21-01/29

Urbroj: 71-10-01/1-21-2

Zagreb, 12. svibnja 2021.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O PROMICANJU ČISTIH VOZILA U CESTOVNOM PRIJEVOZU

Članak 1.

Ovim se Zakonom utvrđuju obveze javnih naručitelja i naručitelja da pri javnoj nabavi određenih vozila za cestovni prijevoz radi promicanja i poticanja tržišta za čista i energetski učinkovita vozila i povećanja doprinosa prometnog sektora politikama Unije koje se odnose na zaštitu okoliša, klimu i energetiku u obzir uzmu energetske učinke i učinke na okoliš za trajanja cijelog radnog vijeka vozila, uključujući potrošnju energije te emisije CO2 i emisije određenih onečišćujućih tvari.

Članak 2.

Ovim se Zakonom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva (EU) 2019/1161 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o izmjeni Direktive 2009/33/EZ o promicanju čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu (SL L 188, 12. 7. 2019.).

Članak 3.

U smislu ovoga Zakona pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. naručitelji su javni naručitelji i naručitelji u smislu propisa kojim se uređuje javna nabava

2. vozilo za cestovni prijevoz je vozilo koje je, u skladu s propisom kojim se uređuju tehnički uvjeti vozila za promet na cestama, razvrstano u kategoriju M1, N1, N2, N3, M2 i M3

3. čisto vozilo je:

a) vozilo kategorije M1, M2 i N1 s emisijama iz ispušne cijevi u vrijednosti najviše do 50 CO2 g/km i stvarnim emisijama onečišćujućih tvari tijekom vožnje ispod 80 % primjenjivih ograničenja emisija do 31. prosinca 2025. odnosno nultih emisija iz ispušne cijevi i stvarnim emisijama onečišćujućih tvari tijekom vožnje primjenjivih nakon 1. siječnja 2026. ili

b) vozilo kategorije M3, N2 i N3 koje upotrebljava alternativna goriva koja su definirana posebnim propisom kojim se uređuju biogoriva za prijevoz i kojim se uređuje uspostava infrastrukture za alternativna goriva, a u koja se ne ubrajaju biogoriva, tekuća biogoriva i goriva iz biomase proizvedena iz kultura za proizvodnju hrane i hrane za životinje. U slučaju vozila koja upotrebljavaju tekuća biogoriva, sintetička i parafinska goriva, ta se goriva ne smiju miješati s konvencionalnim fosilnim gorivima

4. teško vozilo s nultim emisijama je čisto vozilo, kako je definirano u točki 3. podtočki b) ovoga članka, koje nema motor s unutarnjim izgaranjem ili ima motor s unutarnjim izgaranjem koji ispušta manje od 1 g CO2/kWh kako je izmjereno u skladu s Uredbom (EZ) br. 595/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o homologaciji motornih vozila i motora s obzirom na emisije iz teških vozila (Euro VI) i o pristupu informacijama za popravak i održavanje vozila i izmjenama Uredbe (EZ) br. 715/2007 i Direktive 2007/46/EZ i stavljanju izvan snage direktiva 80/1269/EEZ, 2005/55/EZ i 2005/78/EZ (SL L 188, 18. 7. 2009.) i njezinim provedbenim mjerama ili koji ispušta manje od 1 g CO2/km kako je izmjereno u skladu s Uredbom (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2007. o homologaciji tipa motornih vozila u odnosu na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 5 i Euro 6) i pristupu podacima za popravke i održavanje vozila (SL L 171/1, 29. 6. 2007.) i njezinim provedbenim mjerama.

Članak 4.

Odredbe ovoga Zakona i provedbenih propisa donesenih na temelju ovoga Zakona primjenjuju se na:

a) javnu nabavu putem ugovora o kupnji, leasingu, unajmljivanju ili najmu s pravom otkupa vozila za cestovni prijevoz koje dodjeljuju javni naručitelji ili naručitelji kako su definirani propisom kojim se uređuje javna nabava

b) ugovore o javnim uslugama u smislu Uredbe (EZ) br. 1370/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika i stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 1191/69 i (EEZ) br. 1107/70 (SL L 315, 3. 12. 2007.) kako je posljednji put izmijenjena Uredbom (EU) 2016/2338 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1370/2007 u pogledu otvaranja tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika (SL L 354, 23. 12. 2016.) koji za predmet imaju pružanje usluga cestovnog prijevoza putnika iznad praga koji određuju države članice i koji ne premašuje primjenjivi prag utvrđen u članku 5. stavku 4. Uredbe i

c) ugovore o pružanju usluga javnog cestovnog prijevoza, usluga cestovnog putničkog prijevoza za posebne namjene, izvanredni putnički prijevoz, usluge skupljanja otpada, prijevoz pošiljaka cestom, usluge prijevoza paketa, usluge dostave pošte, usluge dostave paketa, ako su javni naručitelji ili naručitelji obvezni primjenjivati postupke javne nabave sukladno propisu kojim se uređuje javna nabava.

Članak 5.

Odredbe ovoga Zakona i provedbenih propisa donesenih na temelju ovoga Zakona ne primjenjuju se na:

a) vozila iz članka 2. stavaka 2. i 3. Uredbe (EZ) br. 2018/858 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o homologaciji i nadzoru tržišta motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila, o izmjeni uredaba (EZ) br. 715/2007 i (EZ) br. 595/2009 te o stavljanju izvan snage Direktive 2007/46/EZ (SL L 151/1, 14. 6. 2018.), na vozila iz točaka 5.2. do 5.5. i točke 5.7. dijela A Priloga I. Uredbe i

b) vozila kategorije M3, osim vozila razreda I i razreda A, kako su definirana u članku 3. točkama 2. i 3. Uredbe (EZ) br. 661/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o zahtjevima za homologaciju tipa za opću sigurnost motornih vozila, njihovih prikolica i sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila (SL L 200/1, 31. 7. 2009.).

Članak 6.

Ministar nadležan za poslove gospodarstva, po prethodno pribavljenoj suglasnosti ministra nadležnog za promet i ministra nadležnog za vanjske i europske poslove, donosi pravilnik kojim se propisuju obveze izvješćivanja Europskoj komisiji i minimalni ciljevi u postupcima javne nabave vozila za cestovni prijevoz.

Članak 7.

(1) Ministar nadležan za poslove gospodarstva donijet će pravilnik iz članka 6. ovoga Zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Do stupanja na snagu pravilnika iz stavka 1. ovoga članka ostaju na snazi Pravilnik o metodologiji za izračun operativnih troškova tijekom razdoblja eksploatacije vozila za cestovni prijevoz (»Narodne novine«, br. 136/13.) i Pravilnik o mjerilima koja se koriste u postupcima javne nabave vozila za cestovni prijevoz (»Narodne novine«, br. 11/14.).

Članak 8.

Postupci pokrenuti temeljem Zakona o promicanju čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu (»Narodne novine«, br. 127/13.) dovršit će se po odredbama toga Zakona.

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o promicanju čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu (»Narodne novine«, br. 127/13.).

Članak 10.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-01/22

Zagreb, 7. svibnja 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.