Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o uzgoju domaćih životinja

NN 52/2021 (14.5.2021.), Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o uzgoju domaćih životinja

HRVATSKI SABOR

1051

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O UZGOJU DOMAĆIH ŽIVOTINJA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o uzgoju domaćih životinja, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 7. svibnja 2021.

Klasa: 011-01/21-01/31

Urbroj: 71-10-01/1-21-2

Zagreb, 12. svibnja 2021.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O UZGOJU DOMAĆIH ŽIVOTINJA

Članak 1.

U Zakonu o uzgoju domaćih životinja (»Narodne novine«, br. 115/18.) u članku 22. stavku 3. riječ: »Ministarstvo« zamjenjuje se riječima: »priznato uzgojno udruženje«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Uvjete za oplodne stanice propisuje ministar pravilnikom.«.

Članak 2.

Naslov iznad članka 23. i članak 23. brišu se.

Članak 3.

Članak 24. mijenja se i glasi:

»(1) Pčelar je fizička ili pravna osoba koja se bavi uzgojem i/ili držanjem pčela.

(2) Pčelinja paša jest medonosno bilje određene strukture na pojedinom lokalitetu i dostupna je na korištenje svim pčelarima sukladno pašnom redu.

(3) Pašni red podrazumijeva način i uvjete korištenja i dodjele na korištenje pčelinje paše, uzimajući u obzir broj i smještaj košnica.

(4) Operativni dio poslova vođenja pašnog reda obavlja Hrvatski pčelarski savez.

(5) Pčelinjaci moraju biti smješteni u prostoru tako da udovoljavaju minimalnim udaljenostima od drugih objekata u prostoru i moraju biti označeni.

(6) Način držanja pčela, prijevoz pčela, edukaciju pčelara, minimalne međusobne udaljenosti i udaljenosti pčelinjaka od drugih objekata u prostoru i provedbu pašnog reda propisuje ministar pravilnikom iz članka 22. stavka 4. ovoga Zakona.«.

Članak 4.

U članku 34. stavku 1. točka 18. mijenja se i glasi:

»18. drži pčele protivno odredbama pravilnika kojim su propisani uvjeti za oplodne stanice, način držanja i prijevoza pčela, zaštita pčela, smještaj pčelinjaka u prostoru te provedba pašnog reda iz članka 22. stavka 4. i članka 24. stavka 6. ovoga Zakona«.

Članak 5.

Do stupanja na snagu pravilnika iz članka 1. ovoga Zakona ostaje na snazi Pravilnik o držanju pčela i katastru pčelinje paše (»Narodne novine«, br. 18/08., 29/13., 42/13. i 65/14.) donesen na temelju Zakona o stočarstvu (»Narodne novine« br. 70/97., 36/98., 76/99., 151/03., 132/06., 14/14. i 30/15.).«.

Članak 6.

Ministar će donijeti pravilnik iz članka 1. ovoga Zakona u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-01/134

Zagreb, 7. svibnja 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.