Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi

NN 52/2021 (14.5.2021.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi

HRVATSKI SABOR

1054

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 7. svibnja 2021.

Klasa: 011-01/21-01/34

Urbroj: 71-10-01/1-21-2

Zagreb, 12. svibnja 2021.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDI

Članak 1.

U Zakonu o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18., 42/20. i 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) u članku 1. iza riječi: »doniranje hrane« dodaju se riječi: »i hrane za životinje«, ispred riječi: »baze podataka« dodaju se riječi: »informacijski sustavi i«, a riječi: »uvjeti za proizvodnju i stavljanje brašna na tržište,« brišu se.

Članak 2.

U članku 2. ispred riječi: »Ovim se Zakonom« stavlja se oznaka stavka: »(1)«.

U stavku 1. točka 4. mijenja i glasi:

»4. Uredbe (EU) br. 2019/787 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o definiranju, opisivanju, prezentiranju i označivanju jakih alkoholnih pića, upotrebi naziva jakih alkoholnih pića u prezentiranju i označivanju drugih prehrambenih proizvoda, zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla za jaka alkoholna pića, upotrebi etilnog alkohola i destilata poljoprivrednog podrijetla u alkoholnim pićima te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 110/2008 (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 2019/787)«.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Ovim se Zakonom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose odredbe Direktive (EU) 2018/851 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni Direktive 2008/98/EZ o otpadu (SL L 150, 14. 6. 2018.).«.

Članak 3.

U članku 3. stavku 1. točki b) riječi: »i kojoj obavljanje gospodarske djelatnosti poljoprivrede nije glavna djelatnost, odnosno zanimanje poljoprivrednik nije glavno ili jedino zanimanje« brišu se, a iza riječi: »te na radu« stavlja se zarez i dodaju riječi: »uključujući prodaju«.

Točka g) briše se.

Dosadašnje točke h) do m) postaju točke g) do l).

Dosadašnja točka n), koja postaje točka m), mijenja se i glasi:

»m) posrednik u lancu doniranja hrane je pravna osoba koja prikuplja hranu od donatora namijenjenu krajnjem primatelju hrane«.

Dosadašnje točke o) i p) postaju točke n) i o).

Dosadašnja točka r), koja postaje točka p), mijenja se i glasi:

»p) krajnji primatelj hrane je socijalno ugrožena osoba i/ili osoba pogođena elementarnim nepogodama ili prirodnim katastrofama ili osoba koja se donatoru hrane odnosno posredniku u lancu doniranja hrane učini vjerojatnim da je u potrebi te neprofitna pravna osoba koja pruža uslugu smještaja i/ili prehrane štićenicima svog objekta, osim pučkih kuhinja«.

Dosadašnja točka s) postaje točka r).

Dosadašnja točka t), koja postaje točka s), mijenja se i glasi:

»s) službene kontrole u smislu ovoga Zakona jesu službene kontrole kako su definirane člankom 2. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjeni uredaba (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ (Uredba o službenim kontrolama) (SL L 95, 7. 4. 2017.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 2017/625) koje se provode radi verifikacije usklađenosti s pravilima iz članka 1. stavka 2. podstavaka a), c), e), i) i j) Uredbe (EU) br. 2017/625«.

Iza točke s) dodaju se točke t), u) i v) koje glase:

»t) banka hrane je organizacija koja prikuplja hranu od donatora namijenjenu krajnjem primatelju te je daje posredniku u lancu doniranja hrane. Pored navedenog, banka hrane može prikupljenu hranu od donatora dati i izravno krajnjem primatelju

u) otpad od hrane je sva hrana kako je definirana u članku 2. Uredbe (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (SL L 31, 1. 2. 2002.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 178/2002) koja je postala otpad kako je definiran posebnim propisom kojim se uređuje gospodarenje otpadom

v) informacijski sustav obuhvaća skup međusobno povezanih tehnoloških rješenja i platformi kojima se informatizira i digitalizira poslovni proces.«.

Članak 4.

U članku 5. stavku 2. podstavku 1. riječi: »velikih korisnika potpora svih mjera uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda, nadležno je Ministarstvo, a za provedbu kontrola naknadnih« brišu se.

U podstavku 4. riječi: »nadležno je Ministarstvo zdravstva« zamjenjuju se riječima: »nadležan je Državni inspektorat.«.

Članak 5.

Iza članka 7. dodaju se naslov iznad članka i članak 7.a koji glase:

»Akti strateškog planiranja za provedbu poljoprivredne politike

Članak 7.a

(1) Poljoprivredna politika provodi se u skladu sa strategijom poljoprivrede, strategijom biogospodarstva te ostalim aktima strateškog planiranja od nacionalnog značaja u području poljoprivrede i ruralnog razvoja ili obvezujućim međunarodnim aktima.

(2) Nositelj izrade akata strateškog planiranja iz stavka 1. ovoga članka je Ministarstvo.

(3) Strategijom poljoprivrede iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se vizija razvoja, dugoročni ciljevi i prioriteti hrvatske poljoprivrede te aktivnosti za njihovo ostvarenje.

(4) Strategijom biogospodarstva iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se potencijali i prioriteti u korištenju bioloških resursa u okviru kružnoga gospodarstva.

(5) Strategije iz stavaka 3. i 4. ovoga članka donosi Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske.

(6) Akti strateškog planiranja iz ovoga članka, osim akata koji se donose na temelju međunarodno preuzetih obveza, izrađuju se u skladu s propisom kojim se uređuje sustav strateškog planiranja i upravljanje javnim politikama Republike Hrvatske.«.

Članak 6.

Članak 15. mijenja se i glasi:

»(1) Agencija za plaćanja provodi i kontrolira provedbu mjera iz članka 8. ovoga Zakona, donosi odluke i vrši plaćanja na temelju akreditiranih procedura.

(2) Dostava odluka za korisnike mjera iz članka 8. ovoga Zakona obavlja se putem AGRONET-a na način propisan programom ili pravilnikom za pojedinu mjeru iz članka 8. ovoga Zakona.

(3) Ako se dostava odluka Agencije za plaćanja i rješenja Ministarstva poljoprivrede obavlja putem AGRONET-a, korisnik je obvezan preuzeti odluku odnosno rješenje najkasnije u roku od pet dana od dana postavljanja odluke odnosno rješenja na AGRONET i zaprimanja obavijesti putem elektroničke pošte ili putem obavijesti na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja o postavljanju odluka na AGRONET.

(4) Dostava odluke Agencije za plaćanja i rješenja Ministarstva poljoprivrede putem AGRONET-a smatra se obavljenom u trenutku zapisa na AGRONET-u kada je korisnik preuzeo odluku odnosno rješenje. Ako korisnik ne preuzme odluku odnosno rješenje s AGRONET-a u roku od pet dana od dana postavljanja na AGRONET, dostava se smatra obavljenom istekom roka od pet dana od dana kada je odluka odnosno rješenje postavljeno na AGRONET.

(5) Na odluke koje donosi Agencija za plaćanja u provedbi mjera iz članka 8. ovoga Zakona korisnik može izjaviti žalbu.

(6) O žalbi protiv odluka Agencije za plaćanja odlučuje Ministarstvo.

(7) Protiv rješenja Ministarstva kojim je odlučeno o žalbi može se podnijeti tužba nadležnom upravnom sudu.«.

Članak 7.

Naslov iznad članka 16. mijenja se i glasi: »Pravni učinak žalbe«.

Članak 16. mijenja se i glasi:

»Žalba izjavljena na odluke koje Agencija za plaćanja donosi u provedbi mjera zajedničke organizacije tržišta i mjera izravne potpore i IAKS mjera ruralnog razvoja ne odgađa izvršenje pobijane odluke.«.

Članak 8.

U članku 40. stavku 1. podstavak 7. mijenja se i glasi:

» – odgovorno je za obavljanje poslova Posebnog odjela u skladu s člankom 85. Uredbe (EU) br. 1306/2013 vezano uz kontrolu transakcija izvršenih u okviru EFJP-a i poglavlja III. Uredbe (EU) br. 1306/2013«.

Članak 9.

U članku 44. stavku 8. riječi: »o zahtjevu« brišu se, a riječi: »iz stavaka 3. i 6.« zamjenjuju se riječima: »iz stavaka 5., 6. i 11.«.

Iza stavka 10. dodaju se novi stavak 11. i stavak 12. koji glase:

»(11) Ministarstvo će pravnoj osobi ovlaštenoj za provedbu postupka razvrstavanja i označivanja trupova, odnosno klasifikatoru, rješenjem ukinuti ovlaštenje za obavljanje poslova razvrstavanja i označivanja trupova u slučaju kada više ne ispunjava uvjete i obveze za obavljanje poslova razvrstavanja i označivanja trupova.

(12) Protiv rješenja iz stavka 11. ovoga članka ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.«.

Dosadašnji stavak 11. postaje stavak 13.

Članak 10.

U članku 46. ispred riječi: »U skladu s« stavlja se oznaka stavka: »(1)«.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Na nacionalnoj razini provode se posebni programi potpore za promociju hrvatskih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (u daljnjem tekstu: Programi).«.

Članak 11.

Iza članka 46. dodaje se naslov iznad članka i članak 46.a koji glase:

»Programi za promociju hrvatskih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

Članak 46.a

(1) Radi promocije hrvatskih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda provode se Programi u sektorima proizvodnje i prerade mlijeka, proizvodnje i prerade mesa, proizvodnje i prerade voća i povrća, proizvodnje meda, proizvodnje jaja, proizvodnje i prerade uljarica, prerade maslina, proizvodnje brašna, proizvodnje šećera te u sektoru ribarstva i akvakulture.

(2) Programe iz stavka 1. ovoga članka odlukom donosi Vlada Republike Hrvatske.

(3) Programi iz stavka 1. ovoga članka sadrže ciljeve, mjere, korisnike, razdoblje provedbe i potrebna financijska sredstva za njegovu provedbu.

(4) Programi iz stavka 1. ovoga članka financiraju se sredstvima iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

(5) Sadržaj, ciljeve, mjere, korisnike, razdoblje provedbe i potrebna financijska sredstva za provedbu Programa za svaki sektor iz stavka 1. ovoga članka ministar propisuje pravilnicima.«.

Članak 12.

Članak 52. mijenja se i glasi:

»(1) Proizvodi iz sektora voća i povrća koji su namijenjeni za prodaju u svježem stanju stavljaju se na tržište u skladu s člankom 76. Uredbe (EU) br. 1308/2013, a za proizvode iz sektora banana primjenjuju se tržišni standardi i uvjeti stavljanja na tržište u skladu s Uredbom (EU) br. 1333/2011.

(2) Iznimno od odredbe članka 3. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 543/2011, u pogledu stavljanja na tržište proizvoda iz stavka 1. ovoga članka, posebni tržišni standardi ne primjenjuju se za proizvode koje proizvođač prodaje krajnjem potrošaču za osobnu potrošnju na tržnicama u Republici Hrvatskoj u skladu s člankom 4. stavkom 4. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 543/2011.

(3) Za usklađenost proizvoda iz stavka 1. ovoga članka s tržišnim standardima prilikom izlaganja, ponude za prodaju, isporuke ili stavljanja na tržište odgovoran je posjednik proizvoda.

(4) Utvrđivanje usklađenosti proizvoda iz stavka 1. ovoga članka s tržišnim standardima i izdavanje certifikata iz Priloga III. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 543/2011 obavljaju poljoprivredni i fitosanitarni inspektori Državnog inspektorata u skladu s člankom 159. ovoga Zakona ili ovlašteni trgovac iz članka 131. stavka 8. podstavka 5. ovoga Zakona.

(5) Troškove utvrđivanja usklađenosti proizvoda iz stavka 1. ovoga članka s tržišnim standardima radi stavljanja na tržište snosi trgovac.

(6) Detaljne odredbe o utvrđivanju usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima ministar propisuje pravilnikom.«.

Članak 13.

Iza članka 52. dodaje se naslov iznad članka i članak 52.a koji glase:

»Tijela nadležna za provedbu sustava usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima

Članak 52.a

(1) Koordinacijsko tijelo iz članka 9. stavka 1. točke (a) Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 543/2011 je Ministarstvo.

(2) Inspekcijsko tijelo iz članka 9. stavka 1. točke (b) Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 543/2011 je Državni inspektorat.«.

Članak 14.

Naslov iznad članka i članak 53. brišu se.

Članak 15.

U članku 58. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Sadržaj i oblik obavijesti te dokaze o ispunjavanju uvjeta iz stavka 1. ovog članka, način vođenja evidencije i objave podataka o profesionalnim panelima ministar propisuje pravilnikom.«.

Članak 16.

U članku 60. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Ministarstvo donosi rješenje o:

– priznavanju organizacija iz stavka 1. ovoga članka ako se utvrdi da pravni subjekt udovoljava zahtjevima propisanim odredbama propisa iz stavaka 2. i 7. ovoga članka

– izmjeni i dopuni popisa proizvoda za koje je proizvođačka organizacija priznata

– ukidanju rješenja kada se utvrdi da organizacije iz stavka 1. ovoga članka više ne udovoljavaju zahtjevima propisanim odredbama propisa iz stavaka 2. i 7. ovoga članka

– ukidanju rješenja na zahtjev organizacija iz stavka 1. ovoga članka

– odobravanju operativnog programa proizvođačkih organizacija ako se utvrdi da operativni program udovoljava zahtjevima propisanim odredbama propisa iz stavaka 2. i 7. ovoga članka.«.

Članak 17.

U članku 62. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Prvi otkupljivač mlijeka obvezan je dostaviti:

– Agenciji za plaćanja izvješće koje sadrži točan podatak o ukupnim količinama mlijeka koje su mu isporučene od proizvođača mlijeka iz područja Europske unije u prethodnom mjesecu, u skladu s člankom 151. Uredbe (EU) br. 1308/2013, te

– Ministarstvu izvješće koje sadrži točan popis proizvođača s područja Republike Hrvatske te podatke o količinama koje su mu isporučene po proizvođaču u prethodnom mjesecu.«.

U stavku 2. riječi: »Agenciji za plaćanja« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvu«.

Članak 18.

U članku 67. stavak 2. briše se.

U dosadašnjem stavku 3., koji postaje stavak 2., riječ: »prigovor« zamjenjuje se riječju: »žalbu«.

Članak 19.

Naslov iznad članka 68. mijenja se i glasi: »Sirovine za proizvodnju, proizvodna pravila i tehnički zahtjevi te kategorije jakih alkoholnih pića«.

Članak 68. mijenja se i glasi:

»(1) Jaka alkoholna pića na tržištu moraju u pogledu postupka proizvodnje, tehničkih zahtjeva, sirovina koje je dopušteno koristiti za proizvodnju te tehnoloških svojstava pojedinih kategorija proizvoda ispunjavati zahtjeve propisane člancima 2. do 8. Uredbe (EU) br. 2019/787.

(2) Dodatna pravila i zahtjeve u odnosu na pravila i zahtjeve za jaka alkoholna pića utvrđene Uredbom (EU) br. 2019/787 za jaka alkoholna pića proizvedena u Republici Hrvatskoj u skladu s člankom 45. Uredbe (EU) br. 2019/787 ministar propisuje pravilnikom.«.

Članak 20.

Članak 69. mijenja se i glasi:

»(1) Jaka alkoholna pića na tržištu moraju u pogledu opisivanja, prezentiranja i označivanja proizvoda te upotreba naziva jakih alkoholnih pića u prezentiranju i označavanju drugih prehrambenih proizvoda ispunjavati zahtjeve propisane člancima 9. do 15. i člancima 17. i 18. Uredbe (EU) br. 2019/787.

(2) Dodatna pravila u odnosu na zahtjeve u pogledu opisivanja, prezentiranja i označavanja jakih alkoholnih pića utvrđene Uredbom (EU) br. 2019/787 za jaka alkoholna pića proizvedena u Republici Hrvatskoj u skladu s člankom 45. Uredbe (EU) br. 2019/787 ministar propisuje pravilnikom.«.

Članak 21.

Iza članka 69. dodaju se naslov iznad članka i članak 69.a koji glase:

»Prijelazne mjere

Članak 69.a

(1) Zahtjevi za liker od jaja ili advocat ili advokat i liker s jajima utvrđeni su točkama 39. i 40. Priloga I. Uredbe (EU) br. 2019/787.

(2) Korištenje simbola Europske unije za zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla uređeno je odredbom članka 16. Uredbe (EU) br. 2019/787.

(3) Prijelazne mjere u primjeni Uredbe (EU) br. 110/2008 i Uredbe (EU) br. 2019/787 provodit će se u skladu s člankom 50. Uredbe (EU) br. 2019/787.«.

Članak 22.

Naslov iznad članka 71. mijenja se i glasi: »Postupak zaštite«.

Članak 71. mijenja se i glasi:

»(1) Postupak registracije oznake zemljopisnog podrijetla pokreće podnositelj zahtjeva podnošenjem zahtjeva Ministarstvu, uz koji prilaže tehničku dokumentaciju i specifikaciju proizvoda u skladu s člancima 21. do 24. Uredbe (EU) br. 2019/787, o čemu Ministarstvo odlučuje rješenjem.

(2) Podnositelj zahtjeva može biti skupina fizičkih i/ili pravnih osoba proizvođača tog proizvoda ili jedna fizička ili pravna osoba ako je jedini proizvođač tog proizvoda koji je voljan podnijeti zahtjev i ako definirano zemljopisno područje ima obilježja koja se znatno razlikuju od obilježja susjednih područja, svojstva jakog alkoholnog pića razlikuju se od onih proizvedenih u susjednim područjima ili jako alkoholno piće ima posebnu kvalitetu, ugled ili drugo svojstvo koje se jasno može pripisati njegovu zemljopisnom podrijetlu u skladu s člankom 24. Uredbe (EU) br. 2019/787.

(3) Sadržaj zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, obrasce i dokaze vezane za podnositelja zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka ministar propisuje pravilnikom.«.

Članak 23.

Iza članka 71. dodaju se naslovi iznad članaka i članci 71.a do 71.r koji glase:

»Prethodni nacionalni postupak

Članak 71.a

(1) Ministarstvo u postupku registracije oznake zemljopisnog podrijetla provodi prethodni nacionalni postupak.

(2) Prethodni nacionalni postupak registracije oznake zemljopisnog podrijetla pri Ministarstvu provodi Povjerenstvo za registraciju jakih alkoholnih pića koje rješenjem osniva ministar na rok od pet godina.

(3) Povjerenstvo za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića ima deset stalnih članova, i to:

– jedan član, predstavnik Ministarstva

– jedan član, predstavnik Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (u daljnjem tekstu: Agencija)

– dva člana, predstavnici gospodarskih interesnih udruga proizvođača jakih alkoholnih pića

– jedan član, predstavnik Hrvatske gospodarske komore

– jedan član, predstavnik Hrvatske poljoprivredne komore

– četiri člana, predstavnici znanstvene i stručne zajednice.

(4) Osim stalnih članova, u Povjerenstvo za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića mogu se rješenjem imenovati i povremeni članovi u skladu s potrebama rada i posebnosti zadaća u ocjeni pojedinih elemenata zahtjeva za registraciju ili prigovora u postupcima registracije oznake zemljopisnog podrijetla.

(5) Iz redova stalnih članova Povjerenstva za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića iz stavka 3. ovoga članka ministar imenuje predsjednika i zamjenika predsjednika.

(6) Predsjednik odnosno zamjenik predsjednika saziva sjednice i upravlja radom Povjerenstva za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića, a koje održava radne sastanke u skladu s potrebama.

(7) Povjerenstvo za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića obavlja sljedeće poslove:

– provodi stručnu provjeru zahtjeva za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla te podnesenih prigovora na zahtjeve za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla u postupcima uređenim člancima 70. do 71.p ovoga Zakona

– predlaže Ministarstvu donošenje rješenja o zaštiti, odbijanju zahtjeva za zaštitu, prihvaćanju ili odbijanju prigovora u postupcima uređenim člancima 70. do 71.p. ovoga Zakona.

(8) Pravne, stručne, administrativne i tehničke poslove potrebne za rad Povjerenstva za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića obavlja Ministarstvo.

Ocjena zahtjeva

Članak 71.b

(1) Kada je zahtjev iz članka 71. stavka 1. ovoga Zakona uredan, stručnu provjeru zahtjeva provodi Povjerenstvo za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića.

(2) Stručna provjera iz stavka 2. ovoga članka podrazumijeva utvrđivanje udovoljavanju odredbama Uredbe (EU) br. 2019/787, odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega.

(3) Kada Povjerenstvo za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića u postupku stručne provjere iz stavka 2. ovoga članka utvrdi da je potrebno izmijeniti i dopuniti dostavljenu dokumentaciju, o tome će obavijestiti Ministarstvo koje će podnositelja zahtjeva pozvati zaključkom da izmjene i dopune dokumentacije dostavi u roku od 30 dana od dana zaprimanja zaključka, a na traženje podnositelja zahtjeva rok za izmjene i dopune Ministarstvo može produžiti za najviše dva mjeseca.

(4) Ako podnositelj zahtjeva nije u roku iz stavka 3. ovoga članka dostavio izmjenu i dopunu dokumentacije ili je Povjerenstvo za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića utvrdilo da dostavljena izmjena i dopuna ne udovoljava odredbama Uredbe (EU) br. 2019/787, njezinim provedbenim propisima, odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega, Ministarstvo donosi rješenje o odbijanju zahtjeva.

(5) Kada Povjerenstvo za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića utvrdi da podneseni zahtjev u cijelosti odgovara odredbama Uredbe (EU) br. 2019/787, odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega, o tome obavještava Ministarstvo koje potom objavljuje specifikaciju proizvoda s popisom priloga na mrežnim stranicama Ministarstva, a u »Narodnim novinama« obavijest o podnesenom zahtjevu.

(6) Protiv rješenja o registraciji oznake zemljopisnog podrijetla i rješenja o odbijanju zahtjeva za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Prigovor i donošenje rješenja

Članak 71.c

(1) Na objavljenu specifikaciju proizvoda iz članka 71.b stavka 5. ovoga Zakona rok za podnošenje prigovora Ministarstvu na nacionalnoj razini je 60 dana od dana objave obavijesti u »Narodnim novinama«.

(2) U otvorenom roku za podnošenje prigovora svaka fizička ili pravna osoba koja dokaže pravni interes i ima sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može podnijeti prigovor Ministarstvu na podneseni zahtjev iz članka 71. stavka 1. ovoga Zakona, uz dostavu cjelovite dokumentacije kojom se potvrđuje pravni interes, obrazlaže prigovor na propisanom obrascu i dokazuje njegova opravdanost.

(3) Ako prigovor Ministarstvu nije podnesen, na prijedlog Povjerenstva za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića, Ministarstvo donosi rješenje o privremenoj nacionalnoj zaštiti naziva jakih alkoholnih pića s oznakom zemljopisnog podrijetla.

(4) Ako je prigovor Ministarstvu podnesen, a Povjerenstvo za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića utvrdi u roku od 30 dana da nije opravdan ili nije u skladu sa stavkom 2. ovoga članka, na prijedlog Povjerenstva za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića Ministarstvo donosi rješenje o privremenoj nacionalnoj zaštiti naziva jakih alkoholnih pića s oznakom zemljopisnog podrijetla.

(5) Ako je prigovor Ministarstvu podnesen i Povjerenstvo za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića utvrdi u roku od 30 dana da je opravdan i u skladu sa stavkom 2. ovoga članka, Ministarstvo obavještava podnositelja zahtjeva o zaprimljenom prigovoru, dostavlja mu presliku dokumentacije prigovora te ga poziva da dostavi očitovanje na uloženi prigovor u roku od 15 dana od dana dostave obavijesti.

(6) Nakon dostave očitovanja na uloženi prigovor od podnositelja zahtjeva Ministarstvo poziva podnositelja zahtjeva i podnositelja prigovora na postupak sklapanja nagodbe.

(7) Protiv rješenja iz stavaka 3. i 4. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Postupak sklapanja nagodbe

Članak 71.d

(1) Postupak sklapanja nagodbe započinje danom zaprimanja dokumentacije i poziva iz članka 71.c stavka 6. ovoga Zakona i može trajati najviše dva mjeseca, no tijekom postupka sklapanja nagodbe Ministarstvo može na zahtjev podnositelja zahtjeva produljiti rok za najviše 30 dana te je podnositelj zahtjeva po završetku postupka sklapanja nagodbe obvezan Ministarstvu u roku od 15 dana dostaviti obavijest o ishodu na propisanom obrascu, uz obrazloženje i pripadajuću dokumentaciju.

(2) Ako je nagodba sklopljena, po zaprimljenoj obavijesti o ishodu postupka sklapanja nagodbe iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo objavljuje izmijenjenu specifikaciju s popisom priloga na mrežnim stranicama Ministarstva, a u »Narodnim novinama« obavijest o izmijenjenoj specifikaciji te se ponovno provodi postupak prigovora u skladu s člankom 71.c ovoga Zakona.

(3) Ako nagodba nije sklopljena, po zaprimljenoj obavijesti o ishodu postupka sklapanja nagodbe iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo donosi rješenje o obustavi postupka iz članka 71. stavka 1. ovoga Zakona.

(4) Protiv rješenja iz stavka 3. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Privremena nacionalna zaštita

Članak 71.e

(1) Ministarstvo rješenjem o privremenoj nacionalnoj zaštiti naziva oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića, u skladu s člankom 25. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 2019/787, odobrava privremenu nacionalnu zaštitu naziva oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića u Republici Hrvatskoj koja započinje danom kada je zahtjev iz članka 71.g stavka 1. ovoga Zakona podnesen Europskoj komisiji.

(2) Nazivi oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića zaštićeni privremenom nacionalnom zaštitom imaju jednaku zaštitu onoj koja je propisana u članku 21. Uredbe (EU) br. 2019/787, ali je važeća samo na području Republike Hrvatske.

(3) Pravna ili fizička osoba koja proizvodi jako alkoholno piće čiji je naziv zaštićen privremenom nacionalnom zaštitom mora jako alkoholno piće proizvoditi u skladu sa specifikacijom proizvoda, a proizvod koji je stavila na tržište i označila zaštićenim nazivom mora udovoljavati zahtjevima iz specifikacije.

(4) Za vrijeme trajanja prijelazne nacionalne zaštite pravna i fizička osoba na tržište može staviti jako alkoholno piće označeno sa zaštićenim nazivom samo ako je za to jako alkoholno piće izdana Potvrda o sukladnosti proizvoda sa specifikacijom proizvoda (u daljnjem tekstu: Potvrda o sukladnosti) u skladu s člankom 73. stavkom 4. ovoga Zakona.

(5) Prijelazna nacionalna zaštita prestaje danom stupanja na snagu odluke Europske komisije u skladu s člankom 30. Uredbe (EU) br. 2019/787 ili na dan povlačenja zahtjeva iz članka 71.l ovoga Zakona.

(6) U slučaju povlačenja zahtjeva iz članka 71.l ovoga Zakona od podnositelja zahtjeva ili odbijanja zahtjeva od Europske komisije, jako alkoholno piće za koje je prethodno izvršena provjera sukladnosti sa specifikacijom proizvoda i izdana je Potvrda o sukladnosti iz članka 73. stavka 4. ovoga Zakona, a koji je označen nacionalnom oznakom iz članka 71.f. ovoga Zakona, može se nalaziti na tržištu do isteka roka trajanja proizvoda.

(7) Ministarstvo vodi evidenciju jakih alkoholnih pića čiji je naziv zaštićen privremenom nacionalnom zaštitom naziva oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića s informacijom o datumu početka privremene nacionalne zaštite i važećom specifikacijom proizvoda te je objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

Označavanje u privremenoj zaštiti

Članak 71.f.

(1) Jako alkoholno piće kojem je rješenjem iz članka 71.e stavka 1. ovoga Zakona odobrena privremena nacionalna zaštita može se na etiketi označavati zaštićenim nazivom od dana kada je zahtjev za zaštitu tog naziva proslijeđen Europskoj komisiji.

(2) Uz isticanje zaštićenog naziva jakog alkoholnog pića na etiketi iz stavka 1. ovoga članka može se istaknuti i oznaka »Privremena nacionalna zaštita«.

(3) Označavanje zaštićenim nazivom i oznakom iz stavka 2. ovoga članka moguće je samo za ono jako alkoholno piće za koje je prethodno izvršena provjera sukladnosti sa specifikacijom proizvoda i izdana je Potvrda o sukladnosti iz članka 73. stavka 4. ovoga Zakona.

(4) Izgled i način korištenja oznake iz stavka 2. ovoga članka ministar propisuje pravilnikom.

Registracija oznaka na razini Europske unije

Članak 71.g

(1) Nakon donošenja rješenja iz članka 71.c stavaka 3. i 4. ovoga Zakona u roku od 30 dana podnositelj zahtjeva iz članka 71. stavka 2. ovoga Zakona u obvezi je dostaviti Ministarstvu dokumentaciju u skladu s člankom 23. Uredbe (EU) br. 2019/787, koja čini zahtjev za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla na razini Europske unije, koju Ministarstvo prosljeđuje Europskoj komisiji.

(2) Ako Ministarstvo zaprimi obavijest Europske komisije o potrebi dopune dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka, Ministarstvo o tome obavještava podnositelja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka i poziva ga na dopunu dokumentacije, u roku koji odredi Ministarstvo.

(3) Ako je radi potrebe dopune dokumentacije u slučaju iz stavka 2. ovoga članka podnositelj zahtjeva napravio jednu ili više izmjena specifikacije proizvoda vezanih uz elemente utvrđene člankom 31. Uredbe (EU) br. 2019/787, Povjerenstvo za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića utvrđuje udovoljavanje izmijenjene specifikacije odredbama Uredbe (EU) br. 2019/787, njezinim provedbenim propisima, odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega te se ponovno provodi postupak nacionalnog prigovora.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka, ako Povjerenstvo za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića utvrdi da specifikacija ne udovoljava odredbama iz Uredbe (EU) br. 2019/787, njezinim provedbenim propisima, odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega, podnositelj zahtjeva je na poziv Ministarstva u obvezi povući zahtjev za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića te dostaviti Ministarstvu izjavu kojom povlači zahtjev za registraciju naziva, a koju Ministarstvo prosljeđuje Europskoj komisiji.

(5) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka, ako Povjerenstvo za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića utvrdi da izmjene i dopune specifikacije udovoljavaju odredbama Uredbe (EU) br. 2019/787, njezinim provedbenim propisima, odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega, o tome obavještava Ministarstvo koje objavljuje izmijenjenu specifikaciju proizvoda zajedno s popisom priloga na mrežnim stranicama Ministarstva, a u »Narodnim novinama« obavijest o izmjeni specifikacije proizvoda. Rok za podnošenje prigovora Ministarstvu na nacionalnoj razini je 15 dana od dana objave obavijesti u »Narodnim novinama«.

(6) U otvorenom roku za podnošenje prigovora svaka fizička ili pravna osoba koja ima pravni interes i sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može podnijeti prigovor Ministarstvu na podneseni zahtjev, uz dostavu cjelovite dokumentacije kojom se potvrđuje pravni interes, obrazlaže prigovor na propisanom obrascu i dokazuje njegova opravdanost.

(7) Ako je prigovor Ministarstvu podnesen u roku, a Povjerenstvo za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića utvrdi da nije opravdan i u skladu sa stavkom 6. ovoga članka, na prijedlog Povjerenstva za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića Ministarstvo donosi rješenje o odbijanju prigovora i Europskoj komisiji prosljeđuje dopunjenu dokumentaciju iz stavka 2. ovoga članka.

(8) Ako je prigovor Ministarstvu podnesen u roku i Povjerenstvo za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića utvrdi da je opravdan i u skladu sa stavkom 6. ovoga članka, Ministarstvo obavještava podnositelja zahtjeva o zaprimljenom prigovoru, dostavlja mu presliku dokumentacije prigovora te poziva podnositelja zahtjeva i podnositelja prigovora na postupak sklapanja nagodbe.

(9) Postupak sklapanja nagodbe započinje danom zaprimanja dokumentacije i poziva iz stavka 8. ovoga članka i može trajati najviše 30 dana, a po završetku postupka sklapanja nagodbe podnositelj zahtjeva obvezan je Ministarstvu u roku od 15 dana dostaviti obavijest o ishodu postupka na propisanom obrascu uz obrazloženje i pripadajuću dokumentaciju.

(10) Po zaprimljenoj obavijesti o ishodu postupka sklapanja nagodbe iz stavka 9. ovoga članka, ako je nagodba sklopljena, a specifikacija izmijenjena, Ministarstvo ponovno objavljuje izmijenjenu specifikaciju s popisom priloga na mrežnim stranicama Ministarstva, a u »Narodnim novinama« obavijest o izmijenjenoj specifikaciji. Rok za podnošenje prigovora Ministarstvu na nacionalnoj razini je 15 dana od dana objave obavijesti u »Narodnim novinama«. Postupak po prigovoru provodi se uz odgovarajuću primjenu odredbi iz stavaka 6. do 10. ovoga članka.

(11) Po zaprimljenoj obavijesti o ishodu postupka sklapanja nagodbe iz stavka 9. ovoga članka, ako nagodba nije sklopljena, Ministarstvo donosi rješenje o odobrenju prijelaznog razdoblja za korištenje zaštićenog naziva i Europskoj komisiji prosljeđuje izmijenjenu dokumentaciju.

(12) Ako prigovor Ministarstvu nije podnesen, ako nije podnesen u roku i ako Ministarstvo donese rješenje o odbacivanju prigovora, Ministarstvo prosljeđuje Europskoj komisiji dopunjenu dokumentaciju iz stavka 2. ovoga članka.

(13) Odluku o registraciji oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića donosi Europska komisija u skladu s člankom 30. Uredbe (EU) br. 2019/787 te donosi provedbene propise kojima se dodjeljuje zaštita, a koje Ministarstvo objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

(14) Ministarstvo vodi evidenciju registriranih oznaka zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića s informacijom o datumu početka registracije oznake na razini Europske unije i važećom specifikacijom proizvoda te ih objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

(15) Ako Ministarstvo ne zaprimi od podnositelja zahtjeva dokumentaciju iz stavka 1. ovoga članka u propisanom roku, donijet će rješenje o ukidanju prijelazne nacionalne zaštite oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića.

(16) Ako podnositelj zahtjeva ne dostavi Ministarstvu izjavu iz stavka 4. ovoga članka, zahtjev za registraciju naziva oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića iz stavka 1. ovoga članka povući će Ministarstvo.

(17) Pravna ili fizička osoba na tržište može staviti jako alkoholno piće označeno registriranom oznakom zemljopisnog podrijetla samo ako je za to jako alkoholno piće prethodno izvršena provjera sukladnosti sa specifikacijom proizvoda i izdana je Potvrda o sukladnosti iz članka 73. stavka 4. ovoga Zakona i ako je jako alkoholno piće označeno u skladu s člankom 71.f ovoga Zakona.

(18) Pravna ili fizička osoba koja proizvodi jako alkoholno piće čiji je naziv registriran na razini Europske unije mora jako alkoholno piće proizvoditi u skladu sa specifikacijom proizvoda, a jako alkoholno piće koje je stavila na tržište i označila zaštićenim nazivom mora udovoljavati zahtjevima iz specifikacije proizvoda.

(19) Protiv rješenja iz stavaka 7., 11. i 15. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

(20) Dodatnu dokumentaciju, obrasce u postupku registracije naziva oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića te sadržaj i način vođenja evidencije ministar propisuje pravilnikom.

Izmjena specifikacije proizvoda za oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića registrirane na razini Europske unije – izmjene na razini Unije

Članak 71.h

(1) Podnositelj zahtjeva iz članka 71. stavka 2. ovoga Zakona ili druga skupina s pravnim interesom može u skladu s člankom 31. Uredbe (EU) br. 2019/787 podnijeti Ministarstvu zahtjev za odobrenje izmjene specifikacije proizvoda registriranog naziva oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića na razini Unije (u daljnjem tekstu: zahtjev za odobrenje izmjene), na propisanom obrascu uz prateću dokumentaciju.

(2) Kada je zahtjev za odobrenje izmjene uredan, Povjerenstvo za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića provodi stručnu provjeru zahtjeva za odobrenje izmjene u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 2019/787, njezinim provedbenim propisima, odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega.

(3) Ako Povjerenstvo za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića utvrdi da je potrebna izmjena i dopuna dostavljene dokumentacije, o tome će obavijestiti Ministarstvo koje će podnositelja zahtjeva pozvati zaključkom da izmjene i dopune dokumentacije dostavi u roku od 30 dana, a na traženje podnositelja zahtjeva, rok za izmjene i dopune Ministarstvo može produžiti za najviše dva mjeseca.

(4) Ako podnositelj zahtjeva za odobrenje izmjene nije u roku iz stavka 3. ovoga članka dostavio izmjenu i dopunu dokumentacije ili dostavljena izmjena i dopuna nije cjelovita te se utvrdi da zahtjev za odobrenje izmjene ne udovoljava odredbama Uredbe (EU) br. 2019/787, njezinim provedbenim propisima, odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega, na prijedlog Povjerenstva za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića Ministarstvo donosi rješenje o odbijanju zahtjeva za odobrenje izmjene.

(5) Kada Povjerenstvo za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića utvrdi da podneseni zahtjev za odobrenje izmjene u cijelosti odgovara odredbama Uredbe (EU) br. 2019/787, njezinim provedbenim propisima, odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega, o tome obavještava Ministarstvo koje objavljuje izmijenjenu specifikaciju proizvoda zajedno s popisom priloga na mrežnim stranicama Ministarstva, a u »Narodnim novinama« obavijest o podnesenom zahtjevu za odobrenje izmjene.

(6) Rok za podnošenje prigovora Ministarstvu na nacionalnoj razini je 30 dana od dana objave obavijesti o podnesenom zahtjevu u »Narodnim novinama«. Svaka fizička ili pravna osoba koja ima pravni interes i sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može podnijeti prigovor Ministarstvu na podneseni zahtjev uz dostavu cjelovite dokumentacije kojom se potvrđuje pravni interes, obrazložiti prigovor na propisanom obrascu i dokazati njegovu opravdanost.

(7) Ako prigovor Ministarstvu nije podnesen, Ministarstvo donosi rješenje o prihvaćanju zahtjeva za odobrenje izmjene specifikacije proizvoda registriranog naziva oznake zemljopisnog podrijetla jakog alkoholnog pića.

(8) Ako je prigovor Ministarstvu podnesen, a Povjerenstvo za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića utvrdi da nije u skladu sa stavkom 6. ovoga članka, na prijedlog Povjerenstva za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića Ministarstvo donosi rješenje o prihvaćanju zahtjeva za odobrenje izmjene specifikacije proizvoda registriranog naziva oznake zemljopisnog podrijetla jakog alkoholnog pića.

(9) Ako je prigovor Ministarstvu podnesen i Povjerenstvo za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića utvrdi da je u skladu sa stavkom 6. ovoga članka, Ministarstvo obavještava podnositelja zahtjeva o zaprimljenom prigovoru, dostavlja mu presliku dokumentacije prigovora te poziva podnositelja zahtjeva i podnositelja prigovora na postupak sklapanja nagodbe.

(10) Postupak sklapanja nagodbe započinje danom zaprimanja dokumentacije i poziva iz stavka 9. ovoga članka i može trajati najviše dva mjeseca, no tijekom postupka sklapanja nagodbe Ministarstvo može, na zahtjev podnositelja zahtjeva, produljiti rok za najviše 30 dana te je podnositelj zahtjeva, po završetku postupka sklapanja nagodbe, obvezan Ministarstvu u roku od 15 dana dostaviti obavijest o ishodu na propisanom obrascu, uz obrazloženje i pripadajuću dokumentaciju.

(11) Po zaprimljenoj obavijesti o ishodu postupka sklapanja nagodbe iz stavka 10. ovoga članka, ako je nagodba sklopljena, ponovno se provodi postupak kako je propisano u stavcima 5. do 12. ovoga članka.

(12) Po zaprimljenoj obavijesti o ishodu postupka sklapanja nagodbe iz stavka 11. ovoga članka, ako nagodba nije sklopljena, Povjerenstvo za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića provodi provjeru dokumentacije te nakon provjere na prijedlog Povjerenstva za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića Ministarstvo donosi rješenje o prihvaćanju zahtjeva za odobrenje izmjene specifikacije proizvoda registriranog naziva oznake zemljopisnog podrijetla jakog alkoholnog pića ili rješenje o obustavi postupka.

(13) Nakon donošenja rješenja o prihvaćanju zahtjeva za odobrenje izmjene specifikacije proizvoda registriranog naziva oznake zemljopisnog podrijetla jakog alkoholnog pića iz stavaka 7., 8. i 12. ovoga članka Ministarstvo prosljeđuje zahtjev za odobrenje izmjene specifikacije Europskoj komisiji.

(14) O zahtjevu za odobrenje izmjene specifikacije proizvoda iz stavka 13. ovoga članka odlučuje Europska komisija u skladu s člankom 31. Uredbe (EU) br. 2019/787.

(15) Protiv rješenja iz stavaka 4., 7., 8. i 12. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

(16) Sadržaj zahtjeva za odobrenje izmjene specifikacije iz stavka 1. ovoga članka i sadržaj obrazaca iz stavaka 6. i 10. ovoga članka ministar propisuje pravilnikom.

Izmjena specifikacije proizvoda oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića registrirane na razini Europske unije – standardne izmjene na razini države članice

Članak 71.i

(1) Podnositelj zahtjeva iz članka 71. stavka 2. ovoga Zakona ili druga skupina s pravnim interesom može u skladu s člankom 31. Uredbe (EU) br. 2019/787 podnijeti Ministarstvu zahtjev za odobrenje standardne izmjene specifikacije proizvoda registriranog naziva oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića na razini Unije (u daljnjem tekstu: zahtjev za odobrenje standardne izmjene), na propisanom obrascu uz prateću dokumentaciju.

(2) Kada je zahtjev za odobrenje standardne izmjene uredan, Povjerenstvo za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića provodi stručnu provjeru zahtjeva za odobrenje izmjene u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 2019/787, njezinim provedbenim propisima, odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega.

(3) Kada zahtjev iz stavka 1. ovoga članka ne podnosi onaj podnositelj koji je podnio zahtjev za zaštitu naziva na koji se odnosi specifikacija proizvoda, u sklopu stručne provjere iz stavka 2. ovoga članka, Ministarstvo poziva podnositelja zahtjeva za zaštitu naziva da se očituje o zahtjevu za standardnu izmjenu specifikacije.

(4) Ako Povjerenstvo za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića utvrdi da je potrebna izmjena i dopuna dostavljene dokumentacije, o tome će obavijestiti Ministarstvo koje će podnositelja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka pozvati zaključkom da izmjene i dopune dokumentacije dostavi u roku od 30 dana, a na traženje podnositelja zahtjeva rok za izmjene i dopune Ministarstvo može produžiti za najviše dva mjeseca.

(5) Ako podnositelj zahtjeva za odobrenje standardne izmjene nije u roku iz stavka 3. ovoga članka dostavio izmjenu i dopunu dokumentacije ili dostavljena izmjena i dopuna nije cjelovita te se utvrdi da zahtjev za odobrenje standardne izmjene ne udovoljava odredbama Uredbe (EU) br. 2019/787, njezinim provedbenim propisima, odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega, na prijedlog Povjerenstva za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića Ministarstvo donosi rješenje o odbijanju zahtjeva za odobrenje standardne izmjene.

(6) Kada Povjerenstvo za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića utvrdi da podneseni zahtjev za odobrenje standardne izmjene u cijelosti odgovara odredbama Uredbe (EU) br. 2019/787, njezinim provedbenim propisima, odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega, o tome obavještava Ministarstvo koje donosi rješenje o prihvaćanju zahtjeva za odobrenje standardne izmjene specifikacije proizvoda registriranog naziva oznake zemljopisnog podrijetla jakog alkoholnog pića te objavljuje izmijenjenu specifikaciju s popisom priloga na mrežnim stranicama Ministarstva, a u »Narodnim novinama« obavijest o izmijenjenoj specifikaciji.

(7) Kada Povjerenstvo za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića utvrdi da podneseni zahtjev za odobrenje standardne izmjene u cijelosti ne odgovara odredbama Uredbe (EU) br. 2019/787, njezinim provedbenim propisima, odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega, o tome obavještava Ministarstvo koje donosi rješenje o odbijanju zahtjeva za odobrenje standardne izmjene specifikacije proizvoda registriranog naziva oznake zemljopisnog podrijetla jakog alkoholnog pića.

(8) Protiv rješenja iz stavaka 5., 6. i 7. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

(9) Sadržaj zahtjeva i obrasca za odobrenje standardne izmjene iz stavka 1. ovoga članka ministar propisuje pravilnikom.

Izmjena specifikacije proizvoda za oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića registrirane na razini Europske unije – privremene izmjene

Članak 71.j

(1) Podnositelj zahtjeva iz članka 71. stavka 2. ovoga Zakona ili druga skupina s pravnim interesom može u skladu s člankom 31. Uredbe (EU) br. 2019/787 podnijeti Ministarstvu zahtjev za odobrenje privremene izmjene specifikacije proizvoda registriranog naziva oznake zemljopisnog podrijetla jakog alkoholnog pića na razini Europske unije (u daljnjem tekstu: zahtjev za odobrenje privremene izmjene), na propisanom obrascu uz prateću dokumentaciju.

(2) Kada je zahtjev za odobrenje privremene izmjene uredan, Povjerenstvo za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića provodi stručnu provjeru zahtjeva za odobrenje privremene izmjene u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 2019/787, njezinim provedbenim propisima, odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega.

(3) Kada zahtjev iz stavka 1. ovoga članka ne podnosi onaj podnositelj koji je podnio zahtjev za zaštitu naziva na koji se odnosi specifikacija proizvoda, u sklopu stručne provjere iz stavka 2. ovoga članka, o tome se obavještava Ministarstvo koje poziva podnositelja zahtjeva za zaštitu naziva da se očituje o zahtjevu za privremenu izmjenu specifikacije.

(4) Ako Povjerenstvo za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića utvrdi da je potrebna izmjena i dopuna dostavljene dokumentacije, o tome obavještava Ministarstvo koje podnositelja zahtjeva poziva zaključkom da izmjene i dopune dokumentacije dostavi u roku od 30 dana, a na traženje podnositelja zahtjeva rok za izmjene i dopune Ministarstvo može produžiti za najviše dva mjeseca.

(5) Ako podnositelj zahtjeva za odobrenje privremene izmjene nije u roku iz stavka 4. ovoga članka dostavio izmjenu i dopunu dokumentacije ili dostavljena izmjena i dopuna nije cjelovita te se utvrdi da zahtjev za odobrenje privremene izmjene ne udovoljava odredbama Uredbe (EU) br. 2019/787, njezinim provedbenim propisima, odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega, na prijedlog Povjerenstva za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića Ministarstvo donosi rješenje o odbijanju zahtjeva za odobrenje privremene izmjene.

(6) Kada Povjerenstvo za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića utvrdi da podneseni zahtjev za odobrenje privremene izmjene u cijelosti odgovara odredbama Uredbe (EU) br. 2019/787, njezinim provedbenim propisima, odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega, o tome obavještava Ministarstvo koje donosi rješenje o prihvaćanju zahtjeva za odobrenje privremene izmjene specifikacije proizvoda registriranog s oznakom zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića te objavljuje privremeno izmijenjenu specifikaciju s popisom priloga na mrežnim stranicama Ministarstva, a u »Narodnim novinama« obavijest o privremeno izmijenjenoj specifikaciji.

(7) Kada Povjerenstvo za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića utvrdi da podneseni zahtjev za odobrenje privremene izmjene u cijelosti ne odgovara odredbama Uredbe (EU) br. 2019/787, njezinim provedbenim propisima, odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega, o tome obavještava Ministarstvo koje donosi rješenje o odbijanju zahtjeva za odobrenje privremene izmjene specifikacije proizvoda registriranog naziva oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića.

(8) Protiv rješenja iz stavaka 5., 6. i 7. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

(9) Sadržaj zahtjeva i obrasca za odobrenje privremene izmjene iz stavka 1. ovoga članka ministar propisuje pravilnikom.

Poništenje registracije oznaka

Članak 71.k

(1) Podnositelj zahtjeva iz članka 71. stavka 2. ovoga Zakona ili druga fizička ili pravna osoba s pravnim interesom može u skladu s člankom 32. Uredbe (EU) br. 2019/787 podnijeti Ministarstvu zahtjev za poništenje registriranog naziva oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića na razini Europske unije (u daljnjem tekstu: zahtjev za poništenje), na propisanom obrascu uz prateću dokumentaciju.

(2) Kada je zahtjev za poništenje uredan, Povjerenstvo za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića provodi stručnu provjeru zahtjeva za poništenje u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 2019/787, njezinim provedbenim propisima, odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega.

(3) Ako Povjerenstvo za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića utvrdi da je potrebna izmjena i dopuna dostavljene dokumentacije, o tome obavještava Ministarstvo koje podnositelja zahtjeva poziva zaključkom da izmjene i dopune dokumentacije dostavi u roku od 30 dana, a na traženje podnositelja zahtjeva rok za izmjene i dopune Ministarstvo može produžiti za najviše dva mjeseca.

(4) Ako podnositelj zahtjeva za poništenje nije u roku iz stavka 4. ovoga članka dostavio izmjenu i dopunu dokumentacije ili dostavljena izmjena i dopuna nije cjelovita te se utvrdi da zahtjev za poništenje ne udovoljava odredbama Uredbe (EU) br. 2019/787, njezinim provedbenim propisima, odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega, na prijedlog Povjerenstva za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića Ministarstvo donosi rješenje o odbijanju zahtjeva za poništenje.

(5) Kada Povjerenstvo za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića utvrdi da podneseni zahtjev za poništenje u cijelosti odgovara odredbama Uredbe (EU) br. 2019/787, njezinim provedbenim propisima, odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega, o tome obavještava Ministarstvo koje objavljuje zahtjev za poništenje zajedno s popisom priloga na mrežnim stranicama Ministarstva, a u »Narodnim novinama« obavijest o podnesenom zahtjevu za poništenje.

(6) Rok za podnošenje prigovora Ministarstvu na nacionalnoj razini je 30 dana od dana dostave obavijesti o podnesenom zahtjevu za poništenje, a dostava se smatra obavljenom istekom osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«. Svaka fizička ili pravna osoba koja ima pravni interes i sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može podnijeti prigovor Ministarstvu na podneseni zahtjev, uz dostavu cjelovite dokumentacije kojom se potvrđuje pravni interes, obrazlaže prigovor na propisanom obrascu i dokazuje njegova opravdanost.

(7) Ako prigovor Ministarstvu nije podnesen, Ministarstvo donosi rješenje o prihvaćanju zahtjeva za poništenje specifikacije proizvoda registriranog naziva oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića.

(8) Ako je prigovor Ministarstvu podnesen, a Povjerenstvo za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića utvrdi da nije sukladan stavku 6. ovoga članka, na prijedlog Povjerenstva za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića Ministarstvo donosi rješenje o prihvaćanju zahtjeva za poništenje specifikacije proizvoda registriranog naziva oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića.

(9) Ako je prigovor Ministarstvu podnesen i Povjerenstvo za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića utvrdi da je sukladan stavku 6. ovoga članka, Ministarstvo obavještava podnositelja zahtjeva o zaprimljenom prigovoru, dostavlja mu presliku dokumentacije prigovora te poziva podnositelja zahtjeva i podnositelja prigovora na postupak sklapanja nagodbe.

(10) Postupak sklapanja nagodbe započinje danom zaprimanja dokumentacije i poziva iz stavka 9. ovoga članka i može trajati najviše dva mjeseca, no u bilo kojem trenutku tijekom postupka sklapanja nagodbe Ministarstvo može na zahtjev podnositelja zahtjeva produljiti rok za postupak sklapanja nagodbe za najviše 30 dana. Po završetku postupka sklapanja nagodbe podnositelj zahtjeva obvezan je Ministarstvu u roku od 15 dana dostaviti obavijest o ishodu postupka na propisanom obrascu uz obrazloženje i pripadajuću dokumentaciju.

(11) Po zaprimljenoj obavijesti o ishodu postupka sklapanja nagodbe iz stavka 10. ovoga članka, ako je nagodba sklopljena, ponovno se provodi postupak u skladu sa stavcima 5. do 12. ovoga članka.

(12) Po zaprimljenoj obavijesti o ishodu postupka sklapanja nagodbe iz stavka 10. ovoga članka, ako nagodba nije sklopljena, Povjerenstvo za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića provodi provjeru dokumentacije te nakon provjere na prijedlog Povjerenstva za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića Ministarstvo donosi rješenje o prihvaćanju zahtjeva za poništenje specifikacije proizvoda registriranog naziva oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića ili rješenje o obustavi postupka.

(13) Nakon donošenja rješenja o prihvaćanju zahtjeva za poništenje specifikacije proizvoda registriranog naziva oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića iz stavaka 7., 8. i 12. ovoga članka Ministarstvo prosljeđuje zahtjev za poništenje specifikacije Europskoj komisiji.

(14) O zahtjevu za poništenje specifikacije proizvoda iz stavka 13. ovoga članka odlučuje Europska komisija.

(15) Protiv rješenja iz stavaka 4., 7., 8. i 12. ovoga članka žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravni spor.

(16) Sadržaj zahtjeva za poništenje iz stavka 1. ovoga članka i sadržaj obrazaca iz stavaka 6. i 10. ovoga članka ministar propisuje pravilnikom.

Odustajanje od zahtjeva na razini Europske unije

Članak 71.l

U slučaju da tijekom trajanja postupka registracije oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića podnositelj zahtjeva odustane od zahtjeva, ako je u tijeku postupak koji vodi Europska komisija, Ministarstvo zahtjev prosljeđuje Europskoj komisiji.

Registar korisnika zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla za jaka alkoholna pića

Članak 71.m

(1) Radi korištenja registrirane zaštićene zemljopisne oznake jakih alkoholnih pića, korisnik mora biti upisan u Registar korisnika zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića (u daljnjem tekstu: Registar korisnika oznake) koji se vodi pri Ministarstvu.

(2) Postupak za upis novih korisnika registrirane zaštićene zemljopisne oznake jakih alkoholnih pića pokreće se podnošenjem zahtjeva za upis u Registar korisnika oznake koji se podnosi Ministarstvu.

(3) Zahtjev za upis u Registar korisnika oznake sadrži:

– podatke o podnositelju zahtjeva

– presliku izvatka iz sudskog registra ne starijeg od šest mjeseci, obrtnice ili rješenja o upisu u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava ili Upisnik poljoprivrednika, koje pribavlja Ministarstvo

– presliku obrasca MI-AL na mjesečnoj razini ovisno o početku proizvodnje potvrđen od strane Ministarstva financija

– izjavu kojom potvrđuje godišnju količinu jakog alkoholnog pića koje namjerava stavljati na tržište pod zaštićenom oznakom

– potvrdu Agencije o udovoljavanju tehničko-tehnološkim uvjetima proizvodnje utvrđenim u specifikaciji proizvoda i

– potpis podnositelja zahtjeva.

(4) Obrazac zahtjeva za upis u Registar korisnika oznake i nužne podatke o podnositelju zahtjeva ministar propisuje pravilnikom.

Postupanje po zahtjevu za upis u Registar korisnika oznake

Članak 71.n

(1) Ministarstvo o zahtjevu iz članka 71.m ovoga Zakona odlučuje rješenjem.

(2) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Vođenje Registra korisnika oznake

Članak 71.o

(1) Danom pravomoćnosti rješenja iz članka 71.n stavka 2. ovoga Zakona korisnik se upisuje u Registar korisnika oznake koji vodi Ministarstvo i koji je dostupan javnosti.

(2) Registar korisnika oznake se vodi kao elektronička baza s podacima o korisniku i zaštićenoj oznaci zemljopisnog podrijetla koju proizvodi.

(3) Detaljne odredbe o načinu vođenja Registra korisnika oznake i podacima koji se vode u Registru korisnika oznake ministar propisuje pravilnikom.

Brisanje iz Registra korisnika oznake

Članak 71.p

(1) Proizvođač koji je upisan u Registar iz članka 71.m ovoga Zakona, a ne želi više proizvoditi piće sa zaštićenom registriranom oznakom, predaje Ministarstvu zahtjev za brisanje iz Registra korisnika oznake.

(2) Na temelju zahtjeva ministar donosi rješenje o brisanju ovlaštenog korisnika zaštićene registrirane oznake iz Registra korisnika oznake.

(3) Ako se utvrdi da je došlo do kršenja odredbi ovoga Zakona, njegovih podzakonskih propisa, a vezano uz proizvodnju i stavljanje na tržište proizvoda s registriranom zaštićenom oznakom jakog alkoholnog pića, ministar donosi rješenje o brisanju iz Registra korisnika oznake.

(4) Protiv rješenja iz stavaka 2. i 3. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Metode za provođenje analiza jakih alkoholnih pića

Članak 71.r

U skladu s člankom 18. stavkom 2. točkom (d) Uredbe (EU) br. 2019/787, metode za provođenje analiza jakih alkoholnih pića ministar propisuje pravilnikom.«.

Članak 24.

Članak 72. mijenja se i glasi:

»(1) Nadležno tijelo za provedbu odredbi propisanih Uredbom (EU) br. 2019/787, ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega je Ministarstvo.

(2) Ministarstvo u skladu sa stavkom 1. ovoga članka obavlja sljedeće poslove:

– provodi nacionalni postupak registracije zemljopisnih oznaka jakih alkoholnih pića

– dostavlja Europskoj komisiji dokumentaciju potrebnu za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića

– vodi evidencije podataka koji se odnose na primjenu odredbi Uredbe (EU) br. 2019/787, ovoga Zakona i pravilnika koje donosi ministar na temelju ovoga Zakona

– prati stanje na tržištu i u proizvodnji

– izvještava Europsku komisiju u skladu s obvezama izvještavanja propisanim Uredbom (EU) 2019/787 i/ili pravilnicima koje donosi ministar

– dostavlja i razmjenjuje s Europskom komisijom i državama članicama Europske unije podatke koji se odnose na primjenu Uredbe (EU) br. 2019/787

– vodi Registar korisnika oznake.

(3) U skladu s člancima 38., 39., 40. i 43. Uredbe (EU) br. 2019/787 nadležno tijelo za provođenje službenih kontrola za jaka alkoholna pića je:

– Državni inspektorat – poljoprivredna inspekcija, u proizvodnji i na tržištu

– Agencija prije stavljanja na tržište, za proizvode koji nose zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla provjeru sukladnosti sa specifikacijom jakog alkoholnog pića.

(4) U odnosu na razmjenu podatka s Europskom komisijom koju u skladu sa stavkom 2. ovoga članka obavlja Ministarstvo u slučaju razmjene osobnih podataka vrstu i obim tih podataka ministar propisuje pravilnikom.«.

Članak 25.

U članku 73. stavku 3. iza riječi: »jakog alkoholnog pića« dodaju se riječi: »i koji dostavlja Ministarstvu na odobrenje.«.

Članak 26.

U članku 76. stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.

Članak 27.

U članku 80. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Na tržište Republike Hrvatske može se stavljati pod nazivom:

– »prirodna mineralna voda« samo voda koja se crpi iz tla Republike Hrvatske ili trećih zemalja i za koju je Povjerenstvo iz stavka 6. ovoga članka provelo postupak priznavanja, u skladu s odredbama provedbenog propisa iz stavka 17. ovoga članka i za koju je Ministarstvo donijelo rješenje o priznavanju iz stavka 7. ovoga članka, također, pod nazivom »prirodna mineralna voda« može se stavljati i voda koja se crpi iz tla drugih država članica Europske unije, država Europskoga gospodarskog prostora i koju je priznalo odgovorno tijelo te države članice Europske unije ili države Europskoga gospodarskog prostora te voda koja se crpi iz tla trećih zemalja, a koju je priznalo odgovorno tijelo države članice Europske unije ili države Europskoga gospodarskog prostora, na čije tržište se voda stavlja

– »izvorska voda« samo voda koja se crpi iz tla Republike Hrvatske ili trećih zemalja i za koju je Povjerenstvo iz stavka 6. ovoga članka provelo postupak priznavanja, u skladu s odredbama provedbenog propisa iz stavka 17. ovoga članka i za koju je Ministarstvo donijelo rješenje o priznavanju iz stavka 7. ovoga članka te voda koja se crpi iz tla drugih država članica Europske unije, država Europskoga gospodarskog prostora i koju je priznalo odgovorno tijelo te države članice Europske unije ili države Europskoga gospodarskog prostora i/ili se pod tim nazivom zakonito stavlja na tržište države članice Europske unije ili Europskoga gospodarskog prostora.«.

Članak 28.

Članak 81. mijenja se i glasi:

»(1) Plan sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Plan) izrađuje se u svrhu sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane kao doprinos ostvarenju cilja održivog razvoja Ujedinjenih naroda da se otpad od hrane po glavi stanovnika na maloprodajnoj i potrošačkoj razini smanji za 50 % i da se smanji gubitak hrane u proizvodnim i opskrbnim lancima do 2030. godine.

(2) Plan sadrži ciljeve i mjere za sprječavanje nastajanja i smanjenja otpada od hrane u svim fazama prehrambenog lanca, od primarne proizvodnje, preko prerade i proizvodnje, trgovine, ugostiteljstva, institucionalnih kuhinja do kućanstava.

(3) U Planu se opisuje i vrednuje korisnost mjera iz stavka 2. ovoga članka te se opisuju postojeće mjere sprječavanja nastanka otpada i njihov doprinos sprječavanju nastanka otpada.

(4) Mjerama iz stavka 2. ovoga članka se, među ostalim:

– potiče doniranje hrane i drugi oblici redistribucije za prehranu ljudi, davanjem prednosti prehrani ljudi nad korištenjem u hrani za životinje i preradom u neprehrambene proizvode, fiskalnim poticajima i drugim metodama

– razvijaju i podržavaju informativne kampanje i edukativne aktivnosti i projekti za podizanje razine osviještenosti o problemu otpada od hrane i stjecanja vještina i znanja za sprječavanje nastanka otpada od hrane i odbacivanje otpada u okoliš.

(5) Praćenje i procjenu provedbe Plana, odnosno mjera iz stavka 2. ovoga članka provodi Ministarstvo praćenjem količine otpada od hrane.

(6) Mjerenje količine otpada od hrane provodi ministarstvo nadležno za zaštitu okoliša, a u skladu s metodologijom Europske komisije iz Delegirane odluke Komisije (EU) 2019/1597 оd 3. svibnja 2019. o dopuni Direktive 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na zajedničku metodologiju i minimalne zahtjeve u pogledu kvalitete za ujednačeno mjerenje razine otpada od hrane (SL L 248, 27. 9. 2019.).

(7) Plan donosi odlukom Vlada Republike Hrvatske.

(8) Plan se donosi za razdoblje od šest godina, a objavljuje se u »Narodnim novinama«.

(9) Ministarstvo izvještava Europsku komisiju o donošenju Plana i izmjenama i dopunama Plana.

(10) Radi poticanja istraživačkog rada i inovativnih rješenja koja pridonose sprječavanju i smanjenju nastajanja otpada od hrane, Vlada Republike Hrvatske donosi program potpore projektima koji pridonose sprječavanju i smanjenju nastajanja otpada od hrane.«.

Članak 29.

U članku 82. stavku 3. riječi: »Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (SL L 31, 1. 2. 2002.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 178/2002)« brišu se.

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Radi unaprjeđenja sustava doniranja hrane u Republici Hrvatskoj, Vlada Republike Hrvatske odlukom donosi Program potpore posrednicima u lancu doniranja hrane i/ili banci hrane.«.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.

Članak 30.

U članku 83. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Za obavljanje poslova posrednika u lancu doniranja hrane fizička ili pravna osoba mora biti upisana u Registar posrednika u doniranju hrane (u daljnjem tekstu: Registar posrednika).«.

U stavku 3. iza uvodne rečenice dodaje se novi podstavak 1. koji glasi:

» – mora biti neprofitna organizacija«.

Dosadašnji podstavci 1. i 2. postaju podstavci 2. i 3.

Članak 31.

U članku 86. stavku 2. podstavak 7. mijenja se i glasi:

» – vodi evidencije iz članka 87. stavka 19., članka 90. stavka 15., članka 95. stavka 7., članka 96. stavka 7., članka 99. stavka 9. i članka 100. stavka 7. ovoga Zakona i objavljuje ih na svojim mrežnim stranicama«.

U podstavku 8. riječi: »kontrolnih tijela« zamjenjuju se riječima: »delegiranih tijela«.

U podstavku 9. riječi: »ovlaštenih kontrolnih tijela« zamjenjuju se riječima: »delegiranih tijela«.

Članak 32.

U članku 87. stavku 2. iza riječi: »Uredbe (EU) br. 1151/2012« dodaju se riječi: »u čijem sastavu najmanje polovinu članova čine registrirani proizvođači proizvoda čiji naziv se želi zaštiti, upisani u odgovarajuće upisnike subjekata i objekata u poslovanju s hranom ili druge odgovarajuće upisnike koje vode nadležna tijela.«.

Članak 33.

U članku 90. stavku 16. iza riječi: »stavka 1.« dodaju se riječi: »ili stavka 2.«.

Članak 34.

Naslov iznad članka 94. mijenja se i glasi: »Ovlašćivanje delegiranih tijela za potvrđivanje sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom za ZOI, ZOZP ili ZTS«.

U članku 94. stavku 1. riječi: »ovlaštena kontrolna tijela« zamjenjuju se riječima: »delegirana tijela«.

U stavku 3. riječi: »kontrolna tijela« zamjenjuju se riječima: »delegirana tijela«.

U stavku 5. riječi: »kontrolnih tijela« zamjenjuju se riječima: »delegiranih tijela«.

U stavku 10. riječi: »kontrolnog tijela« zamjenjuju se riječima: »delegiranog tijela«.

Iza stavka 10. dodaju se novi stavci 11. i 12. koji glase:

»(11) U slučaju ponovnog ovlašćivanja, ako je postupak obnavljanja akreditacije u tijeku, a zahtjev za ovlašćivanje iz stavka 6. ovoga članka ispunjava ostale odredbe propisa iz stavka 9. ovoga članka, Povjerenstvo iz stavka 5. ovoga članka može predložiti Ministarstvu donošenje privremenog rješenja o ovlašćivanju delegiranog tijela koje se izdaje do završetka postupka obnavljanja akreditacije.

(12) U slučaju iz stavka 11. ovoga članka, nakon završenog postupka obnavljanja akreditacije, na temelju važeće Potvrde o akreditaciji i Priloga potvrdi o akreditaciji, Povjerenstvo iz stavka 5. ovoga članka predlaže Ministarstvu donošenje rješenja o ovlašćivanju delegiranog tijela ili rješenja o odbijanju zahtjeva za ovlašćivanje.«.

Dosadašnji stavak 11. postaje stavak 13.

Dosadašnji stavak 12., koji postaje stavak 14., mijenja se i glasi:

»(14) Ministarstvo na prijedlog Povjerenstva iz stavka 5. ovoga članka delegiranom tijelu rješenjem ukida ovlaštenje, u potpunosti ili djelomično, ako ono prestane ispunjavati uvjete iz Uredbe (EU) br. 1151/2012 te uvjete i obveze koji proizlaze iz ovoga Zakona.«.

Dosadašnji stavak 13., koji postaje stavak 15., mijenja se i glasi:

»(15) Protiv rješenja iz stavaka 8., 10., 11., 12., 13. i 14. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.«.

U dosadašnjem stavku 14., koji postaje stavak 16., riječi: »ovlaštenih kontrolnih tijela« zamjenjuju se riječima: »delegiranih tijela«.

U dosadašnjem stavku 15., koji postaje stavak 17., riječi: »Ovlaštena kontrolna tijela« zamjenjuju se riječima: »Delegirana tijela«.

Dosadašnji stavak 16., koji postaje stavak 18., mijenja se i glasi:

»(18) Poslove iz stavka 1. ovoga članka delegirana tijela moraju obavljati u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 1151/2012, Uredbe (EU) br. 2017/625 i ovoga Zakona.«.

U dosadašnjem stavku 17., koji postaje stavak 19., riječi: »ovlaštenih kontrolnih tijela« zamjenjuju se riječima: »delegiranih tijela«.

U dosadašnjem stavku 18., koji postaje stavak 20., riječi: »kontrolnih tijela« zamjenjuju se riječima: »delegiranih tijela«.

Članak 35.

Članak 95. mijenja se i glasi:

»(1) Postupak potvrđivanja sukladnosti sa Specifikacijom proizvoda za ZOI, ZOZP ili ZTS (u daljnjem tekstu: postupak potvrđivanja sukladnosti) provodi se nakon izvršnosti rješenja o prijelaznoj nacionalnoj zaštiti naziva ZOI, ZOZP ili ZTS i tijekom važenja registracije oznake na razini Europske unije, a provodi ga delegirano tijelo iz članka 94. ovoga Zakona.

(2) Svaki proizvođač koji proizvodi proizvod koji će na tržište biti stavljen označen zaštićenim nazivom, kao i svaki sudionik u lancu proizvodnje, prerade i stavljanja na tržište naveden u Specifikaciji proizvoda dužan je podnijeti zahtjev za potvrđivanje sukladnosti sa Specifikacijom ovlaštenom delegiranom tijelu.

(3) Postupak potvrđivanja sukladnosti iz stavka 1. ovoga članka provodi se prema planu kontrole koje je odobrilo Ministarstvo, a izradilo delegirano tijelo na temelju Specifikacije proizvoda za ZOI, ZOZP ili ZTS.

(4) Delegirano tijelo obvezno je plan kontrole iz stavka 3. ovoga članka izraditi i dostaviti na odobravanje Ministarstvu u roku od 60 dana od dana donošenja rješenja o prijelaznoj nacionalnoj zaštiti naziva ZOI ili ZOZP ili ZTS.

(5) Nakon utvrđene sukladnosti u postupku iz stavka 1. ovoga članka delegirano tijelo proizvođaču iz stavka 2. ovoga članka odnosno korisniku oznake izdaje Potvrdu o sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda (u daljnjem tekstu: Potvrda o sukladnosti) te pripadajuće priloge o količinama proizvoda u skladu s oblicima pakiranja definiranim Specifikacijom proizvoda, a Ministarstvu u roku od sedam dana od dana izdavanja dostavlja kopije izdane potvrde i priloga.

(6) Nakon utvrđene sukladnosti u postupku iz stavka 1. ovoga članka delegirano tijelo svakom sudioniku u lancu proizvodnje, prerade i stavljanja na tržište iz stavka 2. ovoga članka na zahtjev izdaje Uvjerenje o sukladnosti pojedine faze proizvodnje sa Specifikacijom proizvoda.

(7) Ministarstvo vodi evidencije izdanih Potvrda o sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda iz stavka 5. ovoga članka te ih javno objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

(8) Kada delegirano tijelo utvrdi da proizvođač, kao i svaki sudionik u lancu proizvodnje, prerade i stavljanja na tržište iz stavka 1. ovoga članka ne proizvodi proizvod u skladu sa Specifikacijom proizvoda odnosno utvrdi velike nesukladnosti, o tome mora bez odgađanja izvijestiti Ministarstvo i nadležnu inspekciju.

(9) Postupak potvrđivanja sukladnosti, rokove, sadržaj Potvrde o sukladnosti i Uvjerenja o sukladnosti pojedine faze proizvodnje sa Specifikacijom proizvoda, obveze delegiranog tijela, sadržaj i način vođenja evidencije ministar propisuje pravilnikom.«.

Članak 36.

U članku 98. stavcima 5. i 6. riječi: »članka 99. stavaka 2. i 3. ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »članka 97. stavaka 2. i 3. ovoga Zakona«.

Članak 37.

Iza članka 98. dodaju se naslov iznad članka i članak 98.a koji glase:

»Izmjena Specifikacije proizvoda za koju je priznata oznaka iz nacionalnog sustava kvalitete

Članak 98.a

(1) Podnositelj zahtjeva iz članka 98. stavka 1. ovoga Zakona ili druga skupina s pravnim interesom može podnijeti Ministarstvu zahtjev za odobrenje izmjene Specifikacije proizvoda za koju je priznata oznaka iz nacionalnog sustava kvalitete (u daljnjem tekstu: zahtjev za odobrenje izmjene Specifikacije) uz koji je dužan priložiti novi prijedlog Specifikacije i obrazložene izmjene te opravdan pravni interes.

(2) Stručnu provjeru zahtjeva za odobrenje izmjene Specifikacije provodi Povjerenstvo iz članka 98. stavka 3. ovoga Zakona.

(3) Ako Povjerenstvo utvrdi da je potrebno izmijeniti i dopuniti dostavljenu dokumentaciju, podnositelja zahtjeva pozvat će se zaključkom da izmjene i dopune dostavi u roku od 30 dana od dana zaprimanja zaključka, a na traženje podnositelja zahtjeva za odobrenje izmjene Specifikacije rok za izmjene i dopune Ministarstvo može produžiti za najviše 30 dana.

(4) Ako podnositelj zahtjeva za odobrenje izmjene Specifikacije nije u roku iz stavka 3. ovoga članka dostavio izmjenu i dopunu dokumentacije u skladu sa zaključkom, a po zahtjevu se ne može postupiti ili je Povjerenstvo utvrdilo da dostavljena izmjena i dopuna nije uredna ili da zahtjev ne udovoljava uvjetima iz članka 97. stavaka 2. i 3. ovoga Zakona, na prijedlog Povjerenstva Ministarstvo donosi rješenje o odbacivanju odnosno odbijanju zahtjeva za odobrenje izmjene Specifikacije.

(5) Prigovor na izmijenjenu Specifikaciju proizvoda može izjaviti svaka fizička ili pravna osoba u roku od 30 dana od dana objave izmijenjene Specifikacije proizvoda na mrežnim stranicama Ministarstva.

(6) Ako prigovor nije podnesen, na prijedlog Povjerenstva Ministarstvo donosi rješenje o odobrenju izmjene Specifikacije proizvoda za koju je priznata oznaka iz nacionalnog sustava kvalitete.

(7) Ako je prigovor podnesen i osnovan, Ministarstvo obavještava podnositelja zahtjeva za odobrenje izmjene Specifikacije o zaprimljenom prigovoru, dostavlja mu presliku dokumentacije prigovora te ga poziva da dostavi očitovanje na uloženi prigovor ili izmijenjenu Specifikaciju u skladu s prigovorom, u roku od 15 dana od dana dostave obavijesti.

(8) Nakon dostave dokumentacije iz stavka 7. ovoga članka Povjerenstvo odlučuje o očitovanju na uloženi prigovor ili izmijenjenoj Specifikaciji i predlaže Ministarstvu donošenje rješenja o odbijanju ili prihvaćanju zahtjeva za odobrenje izmjene Specifikacije.

(9) Protiv rješenja iz stavaka 4., 6. i 8. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.«.

Članak 38.

U članku 99. stavku 3. riječi: »ovlašteno kontrolno tijelo« zamjenjuju se riječima: »delegirano tijelo«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Po završenom postupku i utvrđenoj sukladnosti sa Specifikacijom delegirano tijelo proizvođaču iz stavka 1. ovoga članka izdaje Potvrdu o sukladnosti, a presliku Potvrde o sukladnosti delegirano tijelo dostavlja Ministarstvu u roku od sedam dana od izdavanja.«.

U stavku 5. riječi: »Ovlašteno kontrolno tijelo« zamjenjuju se riječima: »Delegirano tijelo«.

U stavku 7. riječi: »kontrolnog tijela« zamjenjuju se riječima: »delegiranog tijela«.

Iza stavka 9. dodaje se novi stavak 10. koji glasi:

»(10) Nadzor nad radom delegiranih tijela koja provode postupak potvrđivanja sukladnosti sa Specifikacijom proizvoda za koju je priznata oznaka iz nacionalnog sustava kvalitete provodi Ministarstvo.«.

Dosadašnji stavak 10. postaje stavak 11.

Članak 39.

U članku 101. stavku 1. podstavak 3. mijenja se i glasi:

» – organizira i delegira službene kontrole u skladu s odredbama propisa kojim se uređuju službene kontrole i ovoga Zakona«.

U podstavku 8. riječi: »bazu podataka o sortama sjemena ili sjemenskog krumpira ili vegetativnog reprodukcijskog materijala iz ekološke proizvodnje« zamjenjuju se riječima: »bazu podataka biljnog reprodukcijskog materijala iz ekološke proizvodnje«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Sadržaj, oblik i način vođenja baze podataka biljnog reprodukcijskog materijala iz ekološke proizvodnje, postupak i rokove za dostavu izvješća i obavijesti iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka, rokove i obrasce za dostavu podataka iz stavka 1. podstavka 8. ovoga članka te način provođenja pravila iz stavka 1. podstavka 9. ovoga članka ministar propisuje pravilnikom.«.

Članak 40.

U članku 102. stavku 1. riječi: »Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji« zamjenjuju se riječima: »Upisnik ekoloških subjekata«.

Iza stavka 21. dodaje se stavak 22. koji glasi:

»(22) Pravila proizvodnje u izvanrednim slučajevima u skladu s člankom 22. Uredbe (EU) br. 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda te stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 (SL L 150, 14. 6. 2018.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 2018/848), obrazac zahtjeva za privremeno odobrenje upotrebe neekoloških sastojaka poljoprivrednog podrijetla za proizvodnju prerađene ekološke hrane u skladu s člankom 25. Uredbe (EU) br. 2018/848, obrasce za Prikupljanje podataka o dostupnosti na tržištu ekološkog biljnog reprodukcijskog materijala i biljnog reprodukcijskog materijala iz prijelaznog razdoblja, životinja iz ekološkog uzgoja i juvenilnih životinja iz ekološke akvakulture u skladu s člankom 26. Uredbe (EU) br. 2018/848, obrasce za objavu podataka o naknadama koje se mogu naplaćivati u sustavu kontrole u skladu s člankom 26. Uredbe (EU) br. 2018/848 te dodatna pravila o mjerama u slučaju nesukladnosti ekološkog proizvoda u skladu s člankom 41. Uredbe (EU) br. 2018/848 ministar propisuje pravilnikom.«.

Članak 41.

Naslov iznad članka 103. mijenja se i glasi: »Izuzeća«.

Članak 103. mijenja se i glasi:

»(1) Ministarstvo na temelju zahtjeva subjekta, a u skladu s odredbama uredbi iz članka 2. točaka 5., 6. i 7. ovoga Zakona i odredbama ovoga Zakona, rješenjem odlučuje o:

– izuzeću od proizvodnih pravila u skladu s člankom 22. Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007

– skraćivanju prijelaznog razdoblja u ekološkoj proizvodnji

– korištenju neekoloških sastojaka u skladu s člankom 19. stavkom 2. točkom c) Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007

– izuzimanju subjekata od primjene članka 28. Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007.

(2) Izuzeće od obveze upisa u Upisnik subjekata iz članka 102. stavka 1. ovoga Zakona može se odobriti pravnim i fizičkim osobama koje izravno prodaju ekološke proizvode krajnjem potrošaču ili korisniku, pod uvjetom da oni ne proizvode, ne pripremaju i ne skladište proizvode koji nisu vezani uz mjesto prodaje odnosno da ne uvoze takve proizvode iz trećih zemalja i da takve aktivnosti nisu podugovorile s trećom strankom.

(3) Radi provjere udovoljavanja uvjeta i evidentiranja izuzeća iz stavka 2. ovoga članka, tijelo koje zaprima obavijesti u skladu s člankom 28. stavkom 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 je Ministarstvo.

(4) Pravne i fizičke osobe iz stavka 2. ovoga članka podnose Ministarstvu prijavu za upis u Evidenciju izuzeća za trgovce/distributere ekoloških proizvoda koji su izuzeti od obveze upisa u Upisnik subjekata (u daljnjem tekstu: Evidencija izuzeća za trgovce/distributere).

(5) Ministarstvo utvrđuje ispunjavanje uvjeta iz stavka 2. ovoga članka i podnositelja prijave upisuje u Evidenciju izuzeća za trgovce/distributere, koja se objavljuje na mrežnoj stranici Ministarstva.

(6) Prijava iz stavka 4. ovoga članka podnosi se prije početka obavljanja prodaje ekoloških proizvoda, a smatrat će se da je usvojena upisom podnositelja u Evidenciju izuzeća za trgovce/distributere.

(7) Ako Ministarstvo utvrdi da podnositelj prijave iz stavka 4. ovoga članka ne udovoljava uvjetima iz stavka 2. ovoga članka, donijet će rješenje o odbijanju prijave.

(8) Protiv rješenja iz stavka 1. i stavka 7. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

(9) Obrazac zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka za odobravanje izuzeća, dokaze koji se dostavljaju uz zahtjev, obrazac prijave iz stavka 4. ovoga članka, dokaze o ispunjavanju uvjeta iz stavka 2. ovoga članka koji se dostavljaju uz prijavu te sadržaj i način vođenja evidencije iz stavka 4. ovoga članka ministar propisuje pravilnikom.«.

Članak 42.

U članku 105. stavku 1. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. izdavati pojedinačna odobrenja za korištenje biljnog reprodukcijskog materijala koji nije iz ekološke proizvodnje u skladu s člankom 45. stavkom 4. Uredbe Komisije (EZ) br. 889/2008«.

U stavku 2. riječ: »završetka« zamjenjuje se riječju: »zaključenja«.

U stavku 3. iza riječi: »izvijestiti« dodaju se riječi: »Ministarstvo, Agenciju za plaćanja i«.

U stavku 8. riječ: »korektivnih« briše se.

Članak 43.

Naslov iznad članka 108. mijenja se i glasi: »Upisnik ekoloških subjekata«.

U članku 108. stavku 1. riječi: »Subjekt iz članka 104. stavka 1. ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »Subjekt iz članka 102. stavka 1. ovoga Zakona«.

Članak 44.

U članku 109. stavku 3. riječi: »u ekološkoj proizvodnji« na oba mjesta brišu se.

Članak 45.

U članku 114. stavku 3. iza podstavka 3. dodaje se novi podstavak 4. koji glasi:

» – edukaciju, stručnu i tehničku podršku pri korištenju elektroničke poljoprivredne iskaznice (ePI)«.

Dosadašnji podstavci 4. do 12. postaju podstavci 5. do 13.

U stavku 8. iza riječi: »modernizaciji« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »korištenju novih tehnologija i digitalizaciji«.

Članak 46.

Naziv glave IX. mijenja se i glasi: »INFORMACIJSKI SUSTAV POLJOPRIVREDE, ELEKTRONIČKE BAZE I IZVORI PODATAKA«.

Iznad naslova članka 117. naziv poglavlja I. mijenja se i glasi: »ELEKTRONIČKE BAZE I IZVORI PODATAKA«.

Članak 117. mijenja se i glasi:

»(1) Ministarstvo je nadležno za informacijski sustav poljoprivrede koji, među ostalim, čine elektroničke baze i izvori podataka, registri, upisnici i službene evidencije:

a) evidencije koje sadrže osobne podatke:

1. upisnik poljoprivrednika

2. upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (u daljnjem tekstu: Upisnik OPG-ova) u skladu s posebnim propisom

3. ARKOD

4. jedinstveni registar domaćih životinja (u daljnjem tekstu: JRDŽ) u skladu s propisima o veterinarstvu

5. registar primarnih proizvođača hrane za životinje

6. registar subjekata na razini primarne biljne proizvodnje

7. sustav za identifikaciju i registraciju prava na plaćanje (u daljnjem tekstu: registar prava na plaćanje)

8. sustav AGRONET iz članka 12. ovoga Zakona

9. upisnik ovlaštenih službenih panela

10. evidencije poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iz shema kvalitete iz članka 87. stavka 19., članka 90. stavka 15., članka 95. stavka 7., članka 96. stavka 7. i članka 99. stavka 9. ovoga Zakona

11. upisnik ekoloških subjekata iz članka 108. ovoga Zakona

12. evidencija poljoprivrednika uključenih u Sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka s pripadajućom bazom podataka

13. evidencija trgovaca i uvoznika određenih poljoprivrednih proizvoda

14. evidencija obrazovanja i osposobljavanja za potrebe poljoprivrede i ruralnoga razvoja

15. evidencija pčelara i pčelinjaka

16. upisnik proizvođačkih organizacija, udruženja proizvođačkih organizacija i sektorskih organizacija

17. upisnik trgovaca voćem i povrćem

18. popis pravnih osoba ovlaštenih za provedbu postupka razvrstavanja i označivanja goveđih, svinjskih i ovčjih trupova

19. popis ovlaštenih klasifikatora za razvrstavanje i označivanje goveđih, svinjskih i ovčjih trupova

20. upisnik priznatih udruženja i organizacija

21. evidencija o obveznicima dostave cijena određenih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i određenih poljoprivrednih inputa s pripadajućom bazom podataka

22. registar državnih potpora

23. registar posrednika

24. upisnik voćnjaka

25. upisnik maslinika

26. upisnik proizvođača drvenastih kultura kratkih ophodnji

27. registar korisnika zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića

b) evidencije koje ne sadrže osobne podatke:

1. evidencija područja s ograničenjima

c) ostale evidencije:

1. baze podataka i platforme u funkciji integracije i interoperabilnosti informacijskog sustava poljoprivrede.

(2) Uvid u baze podataka iz stavka 1. ovoga članka imaju nadležne inspekcije.

(3) Za potrebe praćenja stanja okoliša i prirode pojedini sustavi Informacijskog sustava poljoprivrede povezuju se s Informacijskim sustavom zaštite okoliša i Informacijskim sustavom zaštite prirode.

(4) Osobni identifikacijski broj (u daljnjem tekstu: OIB) obvezan je podatak koji mora biti sadržan u svim elektroničkim bazama podataka, izvorima, upisnicima, registrima ili evidencijama što ih vodi Ministarstvo ili javne ustanove u poljoprivredi.

(5) Prilikom obrade osobnih podataka iz elektroničkih baza i izvora podataka, registara, upisnika i službenih evidencija koje se vode na temelju ovoga Zakona, voditelji obrade osobnih podataka dužni su postupati u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.«.

Članak 47.

Iza članka 118. dodaju se naslov iznad članka i članak 118.a koji glase:

»Javnost Upisnika poljoprivrednika i svrha obrade podataka

Članak 118.a

(1) Upisnik poljoprivrednika vodi Agencija za plaćanja kao javnu službenu evidenciju u elektroničkom obliku koja sadržava vjerodostojne i ažurirane podatke o poljoprivrednicima koji su subjekti upisa u skladu s uvjetima iz članka 118. stavka 3. i stavka 4. ovoga Zakona.

(2) Upisnik poljoprivrednika namijenjen je ostvarivanju načela pravne sigurnosti između države i pojedinca te pojedinca prema trećim osobama o činjenicama koje su predmet upisa, a prema načelu javnosti podaci iz Upisnika poljoprivrednika su javni.

(3) Podaci o poljoprivrednicima koji su predmet upisa u skladu s propisom iz članka 118. stavka 10. ovoga Zakona objavljuju se javno, osim OIB-a nositelja / odgovorne osobe poljoprivrednika.

(4) Podaci iz Upisnika poljoprivrednika obrađuju se i javno objavljuju u svrhu kontrole mjera poljoprivredne politike, praćenja stanja poljoprivrede i planiranja poljoprivredne politike, izrade lokalnih i regionalnih strategija, planiranja i provedbe projekata od javnog interesa, kao i u turističko-promotivne svrhe.«.

Članak 48.

U članku 120. stavku 7. iza riječi: »izdaje« dodaje se riječ: »elektronička«, a iza riječi: »iskaznica« dodaje se riječ: »(ePI).«.

Stavci 8. i 9. mijenjaju se i glase:

»(8) Promjenu nositelja ili odgovorne osobe poljoprivrednika prijavljuje novi nositelj ili odgovorna osoba poljoprivrednika.

(9) U slučaju promjene nositelja fizičke osobe poljoprivrednika iz članka 3. stavka 1. točke b) ovoga Zakona, novi nositelj može biti član kućanstva koji nastavlja rad u organizacijskom obliku samoopskrbnog poljoprivrednog gospodarstva.«.

Dosadašnji stavak 13. briše se.

Dosadašnji stavak 14. postaje stavak 13.

Dosadašnji stavak 15. briše se.

Dosadašnji stavak 16. postaje stavak 14.

Dosadašnji stavci 17. i 18. brišu se.

Članak 49.

Iza članka 121. dodaju se naslovi iznad članaka i članci 121.a i 121.b koji glase:

»Upisnik voćnjaka i Upisnik maslinika

Članak 121.a

(1) Upisnik voćnjaka i Upisnik maslinika vodi Agencija za plaćanja u elektroničkom obliku, a isti sadrže ažurirane podatke o karakteristikama voćnjaka i maslinika, kao i o poljoprivrednicima koji posjeduju voćnjake i maslinike upisane u ARKOD sustav.

(2) Za potrebe izvješćivanja Europske komisije u Upisniku maslinika iz stavka 1. ovoga članka dodatno se vode podaci o proizvodnji maslina i maslinovog ulja te zalihama maslinovog ulja.

(3) Poljoprivrednici iz stavka 1. ovog članka obvezni su u Upisnik voćnjaka i Upisnik maslinika prijaviti Agenciji za plaćanja tražene podatke i sve promjene karakteristika voćnjaka i maslinika u roku od 15 dana od nastanka promjena.

(4) Način vođenja upisnika, vrste podataka i provjere te rokove dostave podataka iz stavka 2. ovoga članka ministar propisuje pravilnikom.

Upisnik proizvođača drvenastih kultura kratkih ophodnji

Članak 121.b

(1) U Upisnik proizvođača drvenastih kultura kratkih ophodnji moraju se upisati fizičke i pravne osobe koje se bave uzgojem drvenastih kultura kratkih ophodnji.

(2) Evidencija iz stavka 1. ovoga članka sadrži podatke o broju proizvođača drvenastih kultura kratkih ophodnji i površinama na kojima su podignuti nasadi te se uređuje i vodi u skladu s posebnim propisom koji uređuje područje poljoprivrede i šumarstva.

(3) Evidenciju iz stavka 1. ovoga članka vodi Ministarstvo.«.

Članak 50.

U članku 124. iza stavka 9. dodaje se novi stavak 10. koji glasi:

»(10) Ministarstvo za sudjelovanje u FADN istraživanju sudionicima dodjeljuje promotivni materijal u skladu sa sredstvima osiguranima u državnom proračunu Republike Hrvatske.«.

Dosadašnji stavak 10. postaje stavak 11.

Članak 51.

Naslov iznad članka i članak 128. brišu se.

Članak 52.

Članak 131. mijenja se i glasi:

»(1) Upisnik trgovaca voćem i povrćem je elektronička baza podataka trgovaca u smislu članka 10. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 543/2011.

(2) U Upisnik iz stavka 1. ovoga članka upisuju se pravne i fizičke osobe koje obavljaju trgovinu voćem i povrćem za koje su utvrđeni tržišni standardi u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 1308/2013 i njezinih provedbenih propisa.

(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, u Upisnik ne moraju biti upisane pravne ili fizičke osobe čije su djelatnosti ograničene:

a) na proizvode izuzete od obveze usklađivanja s tržišnim standardima u skladu s člankom 4. stavcima 1., 2. i 6. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 543/2011

b) na prijevoz robe u sektoru voća i povrća.

(4) Upisnik iz stavka 1. ovoga članka uspostavlja i vodi Ministarstvo.

(5) Podatke prikupljene tijekom kontrole usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima i inspekcijskim nadzorom trgovaca voćem i povrćem u Upisnik iz stavka 1. ovoga članka unosi nadležni inspektor Državnog inspektorata i/ili dostavlja Državni inspektorat.

(6) Trgovci voćem i povrćem dužni su dostavljati podatke koji su potrebni za ažuriranje Upisnika iz stavka 1. ovoga članka.

(7) Upisnik iz stavka 1. ovoga članka temelj je za analizu rizika, razvrstavanje trgovaca u kategorije rizika te ovlašćivanje trgovaca.

(8) Ministarstvo donosi rješenje o:

– upisu u Upisnik iz stavka 1. ovoga članka ako pravna ili fizička osoba udovoljava zahtjevima propisanim odredbama propisa iz stavka 1. ovoga članka

– brisanju iz Upisnika iz stavka 1. ovoga članka ako pravna ili fizička osoba ne udovoljava zahtjevima propisanim odredbama propisa iz stavka 1. ovoga članka

– upisu u Upisnik iz stavka 1. ovoga članka trgovaca koji nemaju poslovni nastan na području Republike Hrvatske, ali na njemu obavljaju poslovne aktivnosti

– brisanju iz Upisnika iz stavka 1. ovoga članka trgovaca koji nemaju poslovni nastan na području Republike Hrvatske, ali na njemu obavljaju poslovne aktivnosti

– ovlaštenju trgovaca za označavanje svakog pakiranja u fazi otpreme obrascem iz Priloga II. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 543/2011 i/ili potpisivanje certifikata o usklađenosti s tržišnim standardima Europske unije za svježe voće i povrće iz Priloga III. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 543/2011 ako udovoljavaju uvjetima propisanim člankom 12. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 543/2011

– ukidanju ovlaštenja iz podstavka 5. ovog stavka ako se utvrdi da ovlašteni trgovac više ne udovoljava uvjetima propisanim člankom 12. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 543/2011 ili da ne obavlja pravilno poslove koji su mu ovlaštenjem povjereni.

(9) Protiv rješenja iz stavka 8. ovoga članka žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravni spor.

(10) Ministarstvo provodi program izobrazbe trgovaca iz stavka 8. podstavka 5. ovoga članka o tržišnim standardima za voće i povrće te nakon provedene izobrazbe i provjere znanja izdaje Uvjerenje o osposobljenosti kao potvrdu uspješno završenog programa izobrazbe.

(11) Trgovci koji nemaju poslovni nastan na području Republike Hrvatske, ali na njemu obavljaju poslovne aktivnosti, upisuju se u Upisnik iz stavka 1. ovoga članka u skladu s odredbama iz ovoga članka.

(12) Detaljne odredbe o sadržaju, obliku i načinu vođenja Upisnika, mjerila za procjenu rizika od neusklađenosti, kategorije rizika trgovaca voćem i povrćem, program izobrazbe i davanje ovlasti trgovcima iz stavka 8. podstavka 5. ovoga članka te ostale podatke koji se u skladu s Uredbom (EU) br. 1308/2013 i njezinim provedbenim propisima vode u Upisniku iz stavka 1. ovoga članka ministar propisuje pravilnikom.«.

Članak 53.

Članak 133. mijenja se i glasi:

»(1) Za provedbu mjera poljoprivredne politike i za utvrđivanje sigurnosti, kvalitete i točnosti označavanja hrane, za vođenje informacijskog sustava poljoprivrede te pripadajućih baza i izvora podataka Ministarstvo i javne službe, ustanove i pravne osobe s javnim ovlastima iz glava I. i II. ovoga Zakona dobivaju i ažurno razmjenjuju podatke u analognom formatu ili digitalno putem standardiziranih tehnoloških rješenja, kad se za to ostvare tehnološki preduvjeti, te iste podatke koriste i obrađuju iz:

– registra prostornih jedinica

– poreznih evidencija (OIB za subjekte, tvrtku ili ime i prezime odnosno sjedište ili adresa zakupca poljoprivrednoga i šumskog zemljišta)

– središnjeg registra stanovništva (OIB, spol, datum rođenja, datum smrti, prezime, ime, mjesto prebivališta u Republici Hrvatskoj, privremeni boravak u Republici Hrvatskoj, prebivalište u inozemstvu, adresa za dostavu, državljanstvo, ime i prezime oca, majke, supruga, status prebivališta i stari OIB u slučaju zamjene), a za povezivanje evidencije koristi se OIB

– katastra nekretnina ili katastra zemljišta (identifikacijska oznaka parcele, granica parcele, površina, podaci o posjedniku i stvarno korištenje)

– zemljišne knjige (s podacima o vlasništvu i drugim stvarnim pravima na zemljištu)

– Registra poslovnih subjekta Republike Hrvatske

– baze carinskih podataka o uvozu i izvozu poljoprivrednih ili prehrambenih proizvoda

– evidencija i baza vezanih uz poljoprivredno zemljište koje se vode u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje održavanje, zaštita i korištenje poljoprivrednog zemljišta (podaci o zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske i tvrtka, ime i prezime te sjedište ili adresa zakupca tog zemljišta)

– baze podataka tijela državne uprave nadležnog za okoliš i prirodu

– baze podataka o vodama

– baze podataka tijela državne uprave nadležnog za okoliš i prirodu koje sadrže podatke o staništima, vrstama, zaštićenim i drugim područjima važnim za provedbu mjera Ministarstva

– baze podataka iz prostornog informacijskog sustava po propisima o prostornom planiranju

– baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (o mirovini, osiguranju osiguranika i podlozi za osiguranje: ime i prezime, adresa i OIB)

– baze podataka Državnog zavoda za statistiku

– baze podataka u području regionalne politike

– baze podataka o pravima iz sustava socijalne skrbi

– baze podataka o obavljenim inspekcijskim postupcima i odlukama koje se donose protiv nositelja i koje se odnose na provedbu odredbi višestruke sukladnosti

– baze podataka o presudama protiv poljoprivrednika koje se odnose na provedbu odredbi višestruke sukladnosti

– baze podataka Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (o zdravstvenom osiguranju osiguranika: ime i prezime, OIB i adresa)

– registra nepokretnih spomenika kulturne baštine, uključujući i podatke o parcelama i vlasnicima (vrsta nepokretne kulturne baštine, ime i prezime te adresa) te njihov vlasnički udjel.

(2) Za obavljanje poslova iz područja rada Ministarstva svi podaci iz informacijskog sustava poljoprivrede, pripadajuće baze i izvori podataka, registri i evidencije moraju se međusobno integrirati i ažurno razmjenjivati podatke.«.

Članak 54.

Naslov iznad članka 134. mijenja se i glasi: »Financiranje informacijskog sustava poljoprivrede«.

Članak 134. mijenja se i glasi:

»Ministarstvo osigurava financiranje informacijskog sustava poljoprivrede, pripadajućih baza i izvora podataka, registara i evidencija koje se vode na temelju ovoga Zakona.«.

Članak 55.

Iznad naslova članka 137. naziv poglavlja II. mijenja se i glasi: »INFORMACIJSKI SUSTAV POLJOPRIVREDE«.

Naslov iznad članka 137. mijenja se i glasi: »Informacijski sustav poljoprivrede«.

Članak 137. mijenja se i glasi:

»(1) Informacijski sustav poljoprivrede čine svi informacijski sustavi za poslovne procese, pripadajuće baze i izvori podataka, registri i evidencije.

(2) Informacijski sustav poljoprivrede centralni je sustav koji čine integrirani informacijski sustavi za poslovne procese koji prikupljaju, obrađuju i razmjenjuju podatke o poljoprivrednicima i u vezi s poljoprivrednicima te druge podatke koji su važni za poljoprivredu i provedbu mjera poljoprivredne politike.

(3) Informacijski sustav poljoprivrede predstavlja centralno mjesto prikupljanja, administracije i obrade, razmjene podataka i informacija za potrebe provedbe mjera poljoprivredne politike i izvješćivanja o poljoprivredi za nacionalne potrebe i potrebe Europske komisije.

(4) Za potrebe provedbe aktivnosti iz stavka 3. ovog članka Ministarstvo uspostavlja Poljoprivredni izvještajno-upravljački sustav (PIUS).

(5) Poslovi Informacijskog sustava poljoprivrede iz stavka 3. ovog članka ne odnose se na poslove iz djelokruga Državnog zavoda za statistiku.

(6) Podaci o bioraznolikosti, stanju prirode, stanju okoliša i pritiscima važni za poljoprivredu i provedbu mjera poljoprivredne politike prikupljaju se, administriraju i obrađuju unutar Informacijskog sustava zaštite prirode iz djelokruga tijela nadležnog za stručno-analitičke poslove zaštite prirode.

(7) U skladu s propisima kojima je regulirana državna informacijska infrastruktura, informacijski sustav poljoprivrede dio je državne informacijske infrastrukture kojim upravlja Ministarstvo.

(8) Agencije, javne ustanove i druge pravne osobe s javnim ovlastima u području poljoprivrede te ustrojstvene jedinice Ministarstva koje imaju obvezu uspostave informacijskih sustava za poslovne procese, pripadajućih baza i izvora podataka, registara, upisnika i službenih evidencija u elektroničkom obliku, dužne su razmjenjivati podatke s informacijskim sustavom poljoprivrede putem standardnih tehnoloških rješenja (web servisa) koja osiguravanju redovitu (dnevnu), sigurnu i pouzdanu razmjenu.

(9) Za potrebe integracije informacijskih sustava u domeni poljoprivrede i digitalizacije poslovnih procesa radi smanjenja administrativnog opterećenja poljoprivrednika Ministarstvo uvodi elektroničku poljoprivrednu iskaznicu (ePI).

(10) Elektronička poljoprivredna iskaznica (ePI) službena je isprava evidentirana u Popisu isprava i službenih obrazaca Republike Hrvatske.

(11) Elektroničku poljoprivrednu iskaznicu (ePI) Ministarstvo izdaje poljoprivrednicima koji su upisani u Upisnik poljoprivrednika, kao i fizičkim osobama koje je nositelj ili odgovorna osoba poljoprivrednika ovlastila za obavljanje pojedinih poslova vezanih uz ostvarivanje prava i obveza koje proizlaze iz ovoga Zakona, propisa donesenih na temelju ovoga Zakona te drugih posebnih propisa.

(12) Elektroničku poljoprivrednu iskaznicu (ePI) mogu zatražiti i drugi sudionici informacijskih sustava poljoprivrede te je koristiti u informacijskim sustavima, elektroničkim bazama podataka i izvorima, registrima, upisnicima i službenim evidencijama kad se za to stvore tehnološki preduvjeti.

(13) Elektronička poljoprivredna iskaznica (ePI) služi za neposrednu identifikaciju uz fizičku prisutnost fizičke osobe prilikom ostvarivanja prava i obveza poljoprivrednika, za elektroničku identifikaciju korisnika u informacijskim sustavima poljoprivrede te primjenu kvalificiranog elektroničkog potpisa i vremenskog pečata (timestamp) prilikom korištenja elektroničkih usluga i platformi informacijskog sustava poljoprivrede.

(14) Izgled, sadržaj, postupak izdavanja i područje primjene elektroničke poljoprivredne iskaznice (ePI) ministar propisuje pravilnikom.«.

Članak 56.

U članku 144. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Korisnik ima pravo podnijeti žalbu na odluku o povratu sredstava iz stavka 1. ovoga članka o kojoj odlučuje Ministarstvo, no žalba korisnika ne odgađa izvršenje odluke o povratu sredstava.«.

Članak 57.

U članku 146. stavak 5. briše se.

Dosadašnji stavci 6., 7. i 8. postaju stavci 5., 6. i 7.

U dosadašnjem stavku 9., koji postaje stavak 8., riječi: »Prigovor podnesen« zamjenjuju se riječima: »Žalba podnesena«.

Članak 58.

U članku 149. točki 1. iza riječi: »poljoprivredne« stavlja se zarez, a riječi: »i fitosanitarne inspekcije« zamjenjuju se riječima: »fitosanitarne i drugih inspekcija Državnog inspektorata ovlaštenih za inspekcijski nadzor«.

Točka 2. briše se.

Dosadašnje točke 3. i 4. postaju točke 2. i 3.

Članak 59.

U članku 151. stavku 3. riječi: »granični veterinarski inspektori« zamjenjuju se riječima: »nadležni inspektori Državnog inspektorata, u skladu sa svojim djelokrugom rada.«.

Članak 60.

U članku 153. stavku 1. iza točke 17. dodaje se nova točka 18. koja glasi:

»18. stavljanje na tržište prirodnih mineralnih, izvorskih i stolnih voda s aspekta kvalitete«.

Dosadašnja točka 18., koja postaje točka 19., mijenja se i glasi:

»19. poljoprivredni i prehrambeni proizvodi sa zaštićenom oznakom izvornosti, zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnog specijaliteta, korištenja oznaka ZOI, ZOZP i ZTS na tržištu, kao i službene kontrole na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti, proizvodnje i prerade bez obzira na podrijetlo prije potvrđivanja proizvoda sa specifikacijom, nadzor nad radom delegiranih tijela te s drugim propisanim zahtjevima«.

Dosadašnja točka 19. postaje točka 20.

Dosadašnja točka 20. briše se.

U stavku 7. riječi: »ovlaštenih tijela« zamjenjuju se riječima: »delegiranih tijela«.

Članak 61.

U članku 155. točka 9. mijenja se i glasi:

»9. inspekcijski nadzor držanja i korištenja uzgojno valjanih domaćih životinja.«.

Članak 62.

U članku 157. iza točke 4. dodaje se nova točka 5. koja glasi:

»5. službene kontrole stavljanja na tržište prirodnih mineralnih, izvorskih i stolnih voda s aspekta kvalitete«.

U dosadašnjoj točki 5., koja postaje točka 6., riječi: »kontrolnih tijela« zamjenjuju se riječima: »delegiranih tijela«.

Dosadašnja točka 6. postaje točka 7.

Na kraju dosadašnje točke 7. koja postaje točka 8. stavlja se točka.

Dosadašnja točka 8. briše se.

Članak 63.

U članku 159. stavku 4. riječi: »iznimke od primjene tržišnih standarda i« brišu se.

Članak 64.

U članku 160. stavku 1. iza riječi: »službene kontrole« dodaju se riječi: »i inspekcijskog nadzora«.

Točka 3. mijenja se i glasi:

»3. zatražiti i pregledati rješenje, potvrde i izvatke o upisu u propisane registre i evidencije propisane ovim Zakonom i izvadak iz sudskog registra ili obrtnicu«.

U točki 14. riječi: »kontrolnih tijela« zamjenjuju se riječima: »delegiranih tijela«.

U točki 17. iza riječi: »službene kontrole« dodaju se riječi: »i inspekcijskog nadzora«.

U stavku 3. iza riječi: »službenih kontrola« dodaju se riječi: »i inspekcijskih nadzora«.

Članak 65.

Naslov iznad članka 161. mijenja se i glasi: »Najava službene kontrole i inspekcijskog nadzora«.

U članku 161. stavku 1. iza riječi: »službenu kontrolu« dodaju se riječi: »i inspekcijski nadzor«.

U stavku 2. iza riječi: »obavljanja službene kontrole« dodaju se riječi: »i inspekcijskog nadzora«, a iza riječi: »učinkovitost službene kontrole« dodaju se riječi: »i inspekcijskog nadzora«.

Članak 66.

U članku 162. stavku 1. iza riječi: »službene kontrole« dodaju se riječi: »i inspekcijskog nadzora«.

U stavku 2. iza riječi: »službene kontrole« dodaju se riječi: »i inspekcijskog nadzora«.

U stavku 3. iza riječi: »obaviti službenu kontrolu« dodaju se riječi: »i inspekcijski nadzor«, a iza riječi: »zapisnik o službenim kontrolama« dodaju se riječi: »i inspekcijskom nadzoru«.

U stavku 5. iza riječi: »obavljanje službene kontrole« dodaju se riječi: »i inspekcijskog nadzora«, a iza riječi: »provedbe službene kontrole« dodaju se riječi: »i inspekcijskog nadzora«.

U stavku 7. iza riječi: »obavljanju službene kontrole« dodaju se riječi: »i inspekcijskog nadzora«.

U stavku 8. iza riječi: »provedbi službene kontrole« dodaju se riječi: »i inspekcijskog nadzora«.

Članak 67.

U članku 163. stavku 1. iza riječi: »obavljanja službene kontrole« dodaju se riječi: »i inspekcijskog nadzora«.

U stavku 2. iza riječi: »nazočila službenoj kontroli« dodaju se riječi: »i inspekcijskom nadzoru«.

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) U slučaju naknadne kontrole velikih korisnika mjera organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda, rezultati provedenih kontrola i primjerak zapisnika kojim je utvrđena nesukladnost, osim korisniku, dostavlja se Ministarstvu i Agenciji za plaćanja u roku od 15 dana od dana sastavljanja Zapisnika.«.

U stavku 7. iza riječi: »službenom kontrolom« dodaju se riječi: »i inspekcijskim nadzorom«.

Članak 68.

U članku 164. stavku 1. iza riječi: »provođenja službene kontrole« dodaju se riječi: »i inspekcijskog nadzora.«.

U stavku 2. riječi: »službene kontrole koje« zamjenjuju se riječima: »službene kontrole i inspekcijski nadzor koji«.

U stavku 3. riječi: »službene kontrole koje« zamjenjuju se riječima: »službene kontrole i inspekcijski nadzor koji«.

Članak 69.

U članku 165. stavku 1. iza riječi: »provedbi službenih kontrola« dodaju se riječi: »i inspekcijskog nadzora.«.

Članak 70.

U članku 166. stavku 1. iza riječi: »službenih kontrola« dodaju se riječi: »i inspekcijskih nadzora«.

U točki 10. riječi: »u ekološkoj proizvodnji« brišu se.

U točki 13. riječ: »nacionalnim« briše se, a riječi: »dobrovoljnim shemama kvalitete« zamjenjuju se riječima: »nacionalnim sustavima kvalitete«.

U točki 15. riječi: »kontrolnom tijelu« zamjenjuju se riječima: »delegiranom tijelu«.

Točke 17. i 18. mijenjaju se i glase:

»17. ograničiti, zabraniti, privremeno zabraniti ili narediti uklanjanje neusklađenosti u kvaliteti i označavanju s aspekta kvalitete u primjerenom roku vezane uz prirodnu mineralnu vodu, izvorsku vodu i stolnu vodu koja ne udovoljava odredbama ovoga Zakona i provedbenog propisa iz članka 80. stavka 17. ovoga Zakona

18. zabraniti stavljanje na tržište prirodne mineralne vode ili izvorske vode koja se crpi s tla Republike Hrvatske ili treće zemlje, a za koju nije izdano rješenje o priznavanju iz članka 80. stavka 7. ovoga Zakona odnosno prirodne mineralne vode koja se crpi iz tla države članice Europske unije ili Europskoga gospodarskog prostora ili treće zemlje, a koju nije priznalo odgovorno tijelo države članice Europske unije ili Europskoga gospodarskog prostora ili izvorske vode koja se crpi iz tla države članice Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora, a koju nije priznalo odgovorno tijelo države članice Europske unije ili države Europskoga gospodarskog prostora i/ili koja se pod tim nazivom ne stavlja zakonito na tržište države članice Europske unije ili Europskoga gospodarskog prostora.«.

Iza točke 23. briše se točka i dodaje se točka 24. koja glasi:

»24. utvrditi da subjekt ne udovoljava uvjetima za upis u upisnike i evidencije propisane ovim Zakonom.«.

U stavku 3. iza riječi: »završetka službene kontrole« dodaju se riječi: »i inspekcijskog nadzora«.

U stavku 4. riječi: »točke 7.« zamjenjuju se riječima: »točke 6. i točke 24.«.

U stavku 6. iza riječi: »kojima su uređene službene kontrole« dodaju se riječi: »i inspekcijski nadzor«.

Iza stavka 6. dodaju se stavci 7., 8. i 9. koji glase:

»(7) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, inspektor neće donositi rješenje ako su utvrđene nepravilnosti otklonjene tijekom inspekcijskog nadzora ili kad izvršenje uopće nije moguće, što će inspektor utvrditi i navesti u zapisnik.

(8) Protiv rješenja iz stavka 1. i stavka 5. ovoga članka može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana dostave rješenja, a o žalbi rješava nadležna unutarnja ustrojstvena jedinica za drugostupanjski upravni postupak Središnjeg ureda Državnog inspektorata.

(9) Žalba izjavljena protiv rješenja inspektora iz stavka 1. i stavka 5. ovoga članka ne zadržava izvršenje rješenja.«.

Članak 71.

U članku 167. u uvodnoj rečenici iza riječi: »obavljanju službene kontrole« dodaju se riječi: »i inspekcijskog nadzora«.

Članak 72.

U članku 168. stavku 1. iza riječi: »obavljanju službene kontrole« dodaju se riječi: »i inspekcijskih nadzora«.

U podstavku 3. iza riječi: »predmeta službene kontrole« dodaju se riječi: »i inspekcijskog nadzora«.

U stavku 2. iza riječi: »obavljanju službene kontrole« dodaju se riječi: »i inspekcijskog nadzora«, a iza riječi: »po izvršenoj službenoj kontroli« dodaju se riječi: »i inspekcijskom nadzoru«.

U stavku 6. iza riječi: »obavljanju službene kontrole« dodaju se riječi: »i inspekcijskog nadzora«, a iza riječi: »po izvršenoj službenoj kontroli« dodaju se riječi: »i inspekcijskom nadzoru«.

Članak 73.

Naslov iznad članka i članak 169. brišu se.

Članak 74.

U članku 172. stavku 1. točka 6. mijenja se i glasi:

»6. se ne pridržava odredbi u odnosu na sustav javnih intervencija i privatnog skladištenja iz članka 43. ovoga Zakona«.

U točki 7. riječi: »člankom 44. stavkom 11. ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »člankom 44. stavkom 13. ovoga Zakona«.

Iza točke 9. dodaje se nova točka 10. koja glasi:

»10. obavlja trgovinu voćem i povrćem za koje su utvrđeni tržišni standardi u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 1308/2013 i njezinim provedbenim propisima, a nije upisana u Upisnik trgovaca voćem i povrćem u skladu s odredbom članka 131. stavka 2. ovoga Zakona«.

Dosadašnje točke 10. do 30. postaju točke 11. do 31.

Dosadašnja točka 31. briše se.

Članak 75.

Iza članka 172. dodaju se naslov iznad članka i članak 172.a koji glase:

»Prekršajne odredbe za stavljanje na tržište ekoloških proizvoda bez izdane potvrdnice/certifikata

Članak 172.a

(1) Novčanom kaznom od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako na tržište kao ekološke proizvode stavlja proizvode bez izdane potvrdnice/certifikata suprotno odredbi članka 102. stavka 6. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom od 5000,00 do 10.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom od 20.000,00 do 30.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i fizička osoba obrtnik i fizička osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

(4) Novčanom kaznom od 5000,00 do 10.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i fizička osoba.«.

Članak 76.

U članku 174. stavku 1. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. stavlja na tržište prirodnu mineralnu vodu ili izvorsku vodu koja se crpi iz tla Republike Hrvatske ili treće zemlje, a za koju nije izdano rješenje o priznavanju iz članka 80. stavka 7. ovoga Zakona ili prirodnu mineralnu vodu koja se crpi iz tla države članice Europske unije ili Europskoga gospodarskog prostora ili treće zemlje, a koju nije priznalo odgovorno tijelo države članice Europske unije ili Europskoga gospodarskog prostora odnosno ako stavlja na tržište izvorsku vodu koja se crpi iz tla države članice Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora, a koju nije priznalo odgovorno tijelo države članice Europske unije ili države Europskoga gospodarskog prostora ili koja se pod tim nazivom ne stavlja zakonito na tržište države članice Europske unije ili Europskoga gospodarskog prostora, što je protivno članku 80. stavku 2. ovoga Zakona.«.

Članak 77.

Naslov iznad članka i članak 179. brišu se.

Članak 78.

Naslov iznad članka 180. mijenja se i glasi: »Prekršajne odredbe za delegirano/kontrolno tijelo«.

U članku 180. stavku 1. uvodna rečenica mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 70.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj delegirano tijelo iz članka 94. stavka 1. i članka 99. stavka 3. odnosno kontrolno tijelo iz članka 104. stavka 1. ovoga Zakona ako:«.

U točki 1. riječi: »stavku 15.« zamjenjuju se riječima: »stavku 17.«.

Točka 2. mijenja se i glasi:

»2. poslove iz članka 94. stavka 1. ne obavlja u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 1151/2012, Uredbe (EU) br. 2017/625 i ovoga Zakona, što je protivno članku 94. stavku 18. ovoga Zakona«.

U točki 4. iza riječi: »tržište« dodaju se riječi: »na zahtjev«.

U točki 5. riječi: »stavka 6.« zamjenjuju se riječima: »stavka 5.«.

U točki 9. iza riječi: »materijala« dodaju se riječi: »koji nije«.

U točki 13. iza riječi: »odmah« dodaju se riječi: »Ministarstvo, Agenciju za plaćanja i«.

Članak 79.

U cijelom tekstu Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18., 42/20. i 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) riječi: »prirodna izvorska voda« u određenom padežu zamjenjuju se riječima: »izvorska voda« u odgovarajućem padežu, a riječi: »Uredba (EU) br. 882/2004« u određenom padežu zamjenjuju se riječima: »Uredba (EU) br. 2017/625« u odgovarajućem padežu.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 80.

(1) Pravilnike iz članka 46.a stavka 5. koji je dodan člankom 11., članka 52. stavka 6. koji je izmijenjen člankom 12., članka 58. stavka 3. koji je dodan člankom 15., članka 71. stavka 3. koji je izmijenjen člankom 22., članaka 71.f stavka 4., 71.g stavka 20., 71.h stavka 16., 71.i stavka 9., 71.j stavka 9., 71.k stavka 16.,71.m stavka 4. i 71.o stavka 3. koji su dodani člankom 23., članka 72. stavka 4. koji je izmijenjen člankom 24., članka 101. stavka 2. koji je izmijenjen člankom 39., članka 102. stavka 22. koji je dodan člankom 40., članka 103. stavka 9. koji je izmijenjen člankom 41., članka 121.a stavka 4. koji je dodan člankom 49., članka 131. stavka 12. koji je izmijenjen člankom 52. i članka 137. stavka 14. koji je izmijenjen člankom 55. ovoga Zakona donijet će ministar u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Pravilnike iz članka 68. stavka 2. koji je izmijenjen člankom 19., članka 69. stavka 2. koji je izmijenjen člankom 20. i članka 71.r koji je dodan člankom 23. ovoga Zakona donijet će ministar u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu članaka 19. i 20. ovoga Zakona.

(3) Posebne programe potpora iz članka 46. stavka 2. koji je dodan člankom 10. ovoga Zakona donijet će Vlada Republike Hrvatske u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(4) Program potpore iz članka 81. stavka 10. koji je izmijenjen člankom 28. ovoga Zakona donijet će Vlada Republike Hrvatske u roku od 18 mjeseci od stupanja na snagu ovoga Zakona.

(5) Program potpore iz članka 82. stavka 5. koji je izmijenjen člankom 29. ovoga Zakona donijet će Vlada Republike Hrvatske u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 81.

Pravne i fizičke osobe upisane u Upisnik korisnika registrirane oznake uspostavljen na temelju članka 33. Pravilnika o jakim alkoholnim pićima (»Narodne novine«, br. 61/09., 141/09., 86/11., 104/11. i 118/12.) smatraju se upisanim u Registar korisnika oznake iz članka 71.m koji je dodan člankom 23. ovoga Zakona te zadržavaju prava i obveze na temelju prethodno izvršenih obveza.

Članak 82.

Fizičke ili pravne osobe upisane u Registar posrednika na temelju Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 30/15.) i Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18., 42/20. i 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), a koje ne udovoljavaju odredbama ovoga Zakona, brisat će se po službenoj dužnosti iz Registra posrednika u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 83.

(1) Postupci započeti po odredbama Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18., 42/20. i 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) dovršit će se po odredbama toga Zakona.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, postupci započeti prema odredbama članka 15. stavka 1. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18., 42/20. i 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) dovršit će se po odredbama članaka 6., 7. i 18. ovoga Zakona.

(3) Rješenja o odobravanju uvoza voća i povrća nositelja pogranične propusnice donesena do stupanja na snagu ovoga Zakona vrijede do dana isteka važenja rješenja.

Članak 84.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Pravilnik o sustavu provedbe naknadnih kontrola velikih korisnika određenih mjera uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, br. 47/13.).

Članak 85.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članaka 19. i 20. ovoga Zakona koji stupaju na snagu 25. svibnja 2021.

Klasa: 022-03/20-01/167

Zagreb, 7. svibnja 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.