Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju

NN 52/2021 (14.5.2021.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju

HRVATSKI SABOR

1056

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 7. svibnja 2021.

Klasa: 011-01/21-01/36

Urbroj: 71-10-01/1-21-2

Zagreb, 12. svibnja 2021.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU

Članak 1.

U Zakonu o deviznom poslovanju (»Narodne novine«, br. 96/03., 140/05., 132/06., 150/08., 92/09., 133/09., 153/09., 145/10. i 76/13.) članak 1.a mijenja se i glasi:

»Ovim se Zakonom osigurava provedba sljedećih akata Europske unije:

1. Uredba (EU) 2018/1672 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o kontrolama gotovine koja se unosi u Uniju ili iznosi iz Unije i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1889/2005 (SL L 284, 12. 11. 2018.) – u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2018/1672,

2. Uredba Vijeća (EZ) br. 2182/2004 od 6. prosinca 2004. o medaljama i žetonima koji nalikuju eurokovanicama (SL L 373, 21. 12. 2004.) kako je posljednji put izmijenjena Uredbom Vijeća (EZ) br. 46/2009 od 18. prosinca 2008. (SL L 17, 22. 1. 2009.) – u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 2182/2004,

3. Uredba Vijeća (EZ) br. 2183/2004 od 6. prosinca 2004. o proširenju primjene Uredbe (EZ) br. 2182/2004 o medaljama i žetonima koji nalikuju eurokovanicama na države članice nesudionice (SL L 373, 21. 12. 2004.) kako je posljednji put izmijenjena Uredbom Vijeća (EZ) br. 47/2009 od 18. prosinca 2008. (SL L 17, 22. 1. 2009.).«.

Članak 2.

Naslov iznad članka 40. mijenja se i glasi: »Kontrole gotovine – pojmovnik«.

Članak 40. mijenja se i glasi:

»Pojmovi iz ovoga Zakona koji se odnose na kontrole prekograničnog prijenosa gotovine imaju jednako značenje kao pojmovi određeni u članku 2. stavku 1. Uredbe (EU) 2018/1672, koji se odnose na definicije: »gotovina«, »koji se unosi u Uniju ili iznosi iz Unije« ili »koji ulazi u Uniju ili izlazi iz Unije«, »gotov novac«, »prenosivi instrumenti na donositelja«, »roba koja se upotrebljava kao izrazito likvidna pričuva vrijednosti«, »kartica s unaprijed uplaćenim sredstvima«, »nadležna tijela«, »nositelj«, »gotovina bez pratnje«, »kriminalna aktivnost«, »financijsko-obavještajna jedinica (FOJ).«.

Članak 3.

Naslov iznad članka 40.a mijenja se i glasi: »Kontrole gotovine koja se unosi u Republiku Hrvatsku i iznosi iz Republike Hrvatske u drugu državu članicu«.

Članak 40.a mijenja se i glasi:

»(1) Fizičke osobe koje u Republiku Hrvatsku ulaze iz druge države članice ili iz Republike Hrvatske izlaze u drugu državu članicu, ili su u Republiku Hrvatsku ušle iz druge države članice, dužne su na zahtjev ovlaštenog carinskog službenika ili službenika granične policije prijaviti gotovinu koju nose u vrijednosti od 10.000,00 eura ili više u pisanom obliku na obrascu za prijavu koji sadržava podatke iz članka 3. stavka 2. Uredbe (EU) 2018/1672.

(2) Obveza prijave iz stavka 1. ovoga članka neće se smatrati ispunjenom ako su dani podaci netočni ili nepotpuni ili ako gotovina nije stavljena na raspolaganje za kontrolu.«.

Članak 4.

Iza članka 40.a dodaju se naslovi iznad članaka i članci 40.b i 40.c koji glase:

»Privremeno zadržavanje gotovine

Članak 40.b

(1) Carinska uprava će privremeno zadržati gotovinu ako:

1. nije ispunjena obveza prijave gotovine u pratnji iz članka 3. Uredbe (EU) 2018/1672,

2. nije ispunjena obveza objavljivanja gotovine bez pratnje iz članka 4. Uredbe (EU) 2018/1672,

3. nije ispunjena obveza prijave gotovine iz članka 40.a ovoga Zakona,

4. postoje naznake da je gotovina, neovisno o iznosu, povezana s kriminalnom aktivnošću.

(2) O privremenom zadržavanju gotovine iz stavka 1. ovoga članka Carinska uprava donosi rješenje sukladno odredbama zakona kojim se uređuje prekršajni postupak na razdoblje privremenog zadržavanja koje ne smije biti duže od 30 dana.

(3) Nakon što provede temeljitu procjenu nužnosti i proporcionalnosti mjere dodatnog privremenog zadržavanja Carinska uprava može rješenjem produljiti razdoblje privremenog zadržavanja iz stavka 2. ovoga članka na ukupno 90 dana.

(4) Protiv rješenja iz stavaka 2. i 3. ovoga članka žalba se izjavljuje u roku od tri dana od dana dostave rješenja.

(5) Žalba izjavljena protiv rješenja iz stavaka 2. i 3. ovoga članka ne odgađa njegovo izvršenje.

(6) Po žalbi na rješenje iz stavaka 2. i 3. ovoga članka u drugom stupnju odlučuje Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske.

(7) Kada povrat privremeno zadržane gotovine nije moguć, istekom roka od tri godine od dana pravomoćnosti odluke o povratu gotovine, privremeno zadržana gotovina postaje prihod državnog proračuna.

Medalje i žetoni koji nalikuju eurokovanicama

Članak 40.c

(1) Fizičke i pravne osobe koje u Republici Hrvatskoj proizvode, prodaju, uvoze za prodaju ili za druge komercijalne svrhe ili za te svrhe distribuiraju medalje i žetone postupaju u skladu s Uredbom (EZ) br. 2182/2004.

(2) Svaka osoba koja na bilo koji način dođe u posjed medalje i žetona za koji sumnja da je suprotan Uredbi (EZ) br. 2182/2004 dužna je o tome obavijestiti Hrvatsku narodnu banku.

(3) Hrvatska narodna banka proslijedit će medalje i žetone koje dobije na uvid ili koji na drugi način dođu u njezin posjed Europskoj komisiji radi očitovanja o tome jesu li suprotni Uredbi (EZ) br. 2182/2004.

(4) Očitovanje iz stavka 3. ovoga članka nije potrebno tražiti u odnosu na medalje i žetone za koje već postoji očitovanje Europske komisije.

(5) Hrvatska narodna banka će o očitovanju Europske komisije kojim se utvrđuje da je riječ o medaljama ili žetonima koji su suprotni Uredbi (EZ) br. 2182/2004 pisano obavijestiti fizičku ili pravnu osobu koja u Republici Hrvatskoj proizvodi, prodaje, uvozi za prodaju ili za druge komercijalne svrhe ili za te svrhe distribuira takve medalje odnosno žetone.

(6) Osoba kojoj je dostavljena obavijest o očitovanju iz stavka 5. ovoga članka dužna je bez odgode povući iz prometa i uništiti medalje i žetone za koje je tim očitovanjem utvrđeno da su suprotni Uredbi (EZ) br. 2182/2004 i o tome pisano obavijestiti Hrvatsku narodnu banku.

(7) Kada Hrvatska narodna banka zaprimi očitovanje Europske komisije iz stavka 5. ovoga članka u odnosu na medalje i žetone koji su u njezinom posjedu, a nije moguće utvrditi tko je te medalje i žetone izradio, uveo za prodaju ili za druge komercijalne svrhe ili ih za te svrhe distribuirao, Hrvatska narodna banka takve će medalje i žetone zadržati te ih može uništiti istekom roka od četiri godine od zaprimanja tog očitovanja.«.

Članak 5.

Naslov iznad članka 59. i članak 59. mijenjaju se i glase:

»Tijela nadležna za kontrole gotovine

Članak 59.

(1) Tijelo nadležno za provedbu Uredbe (EU) 2018/1672 i za provedbu kontrola gotovine iz članka 40.a ovoga Zakona je Carinska uprava.

(2) Vlada Republike Hrvatske uredbom uređuje da kontrolu gotovine u pratnji iz stavka 1. ovoga članka obavlja i granična policija ako to dopuštaju sigurnosni razlozi te zbog ekonomičnosti.

(3) Kada kontrolu gotovine obavljaju službenici granične policije, ovlašteni carinski službenici daju im upute i pružaju stručnu pomoć.

(4) Obrasci za prijavu gotovine iz članka 3. stavka 3. i članka 4. stavka 3. Uredbe (EU) 2018/1672 te Obrasci za prijavu gotovine iz članka 40.a ovoga Zakona dostupni su u carinskim uredima i objavljeni na internetskim stranicama Carinske uprave i Financijskog inspektorata.

(5) Carinska uprava ovlašteni je tužitelj za pokretanje prekršajnog postupka za prekršaje iz članaka 69. do 69.c ovoga Zakona.«.

Članak 6.

Iza članka 59. dodaju se naslov članka i članak 59.a koji glase:

»Evidencija, razmjena i čuvanje podataka

Članak 59.a

(1) Carinska uprava vodi i upravlja evidencijama podataka prikupljenih u skladu s člankom 3., člankom 4., člankom 5. stavkom 3. i člankom 6. Uredbe (EU) 2018/1672 u skladu s tehničkim pravilima iz članka 16. stavka 1. točke (c) Uredbe (EU) 2018/1672.

(2) Carinska uprava evidentira podatke o prijenosu gotovine iz članka 40.a ovoga Zakona i podatke o prijenosu gotovine iz članka 40.a ovoga Zakona u iznosu nižem od 10.000,00 eura za koju postoje naznake da je povezana s kriminalnom aktivnošću.

(3) Carinska uprava obvezna je o prikupljenim podacima o prijenosu gotovine iz članka 40.a ovoga Zakona obavijestiti Ured za sprječavanje pranja novca najkasnije u roku od tri dana od dana prijenosa gotovine.

(4) Carinska uprava obvezna je o prikupljenim podacima o prijenosu gotovine iz članka 40.a ovoga Zakona za koju postoje naznake da je povezana s kriminalnom aktivnošću, neovisno o iznosu, obavijestiti Ured za sprječavanje pranja novca najkasnije prvi sljedeći radni dan od dana prijenosa gotovine.

(5) Carinska uprava evidenciju podataka o prijenosu gotovine iz članka 40.a ovoga Zakona i prijenosu gotovine iz članka 40.a ovoga Zakona za koju postoje naznake da je povezana s kriminalnom aktivnošću, neovisno o iznosu, čuva pet godina od dana prikupljanja te se to razdoblje može dodatno produljiti na tri godine ako:

1. Ured za sprječavanje pranja novca, nakon što je proveo temeljitu procjenu potrebe i proporcionalnosti takvog daljnjeg čuvanja i ako smatra da je to opravdano za potrebe izvršavanja njegovih zadaća u pogledu borbe protiv pranja novca ili financiranja terorizma, utvrdi da je daljnje čuvanje nužno ili

2. nadležna tijela iz članka 89. ovoga Zakona, nakon što su provela temeljitu procjenu potrebe i proporcionalnosti takvog daljnjeg čuvanja podataka i ako smatraju da je opravdano za potrebe izvršavanja njihovih zadaća u pogledu provođenja učinkovitih kontrola u vezi s obvezom prijavljivanja gotovine, utvrde da je daljnje čuvanje nužno.

(6) Istekom rokova iz stavka 5. ovoga članka osobni podaci i informacije prikupljeni u skladu sa stavcima 1. i 2. ovoga članka uništavaju se sukladno zakonu kojim se uređuju arhivsko gradivo i arhivi.«.

Članak 7.

U članku 63. stavku 1. točki 21. riječi: »koja se primjenjuje na temelju Uredbe (EZ) br. 2183/2004,« brišu se.

U točki 22. riječi: »članka 40.a stavka 4.« zamjenjuju se riječima: »članka 40.c stavka 6.«, a riječi: »koja se primjenjuje na temelju Uredbe (EZ) br. 2183/2004« brišu se.

Članak 8.

Članak 69. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 40.000,00 do 400.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako kao pošiljatelj ili primatelj ili zastupnik pošiljatelja ili primatelja u roku od 30 dana od primitka zahtjeva Carinske uprave ne podnese prijavu u smislu objavljivanja gotovine u vrijednosti od 10.000,00 eura ili više koja se unosi u Europsku uniju ili iznosi iz Europske unije preko Repub­like Hrvatske, u pisanom obliku ili elektronički putem obrasca za prijavu, ili ako da netočne ili nepotpune podatke (članak 4. Uredbe (EU) 2018/1672).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 25.000,00 do 250.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka obrtnik i fizička osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba.

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi.«.

Članak 9.

Iza članka 69. dodaju se članci 69.a do 69.d koji glase:

»Članak 69.a

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako pri ulasku u Europsku uniju ili pri izlasku iz Europske unije preko Republike Hrvatske ne ispuni obvezu prijave Carinskoj upravi odnosno graničnoj policiji gotovine koju nosi u vrijednosti od 10.000,00 eura ili više, u pisanom obliku ili elektronički putem obrasca za prijavu, ili ako da netočne ili nepotpune podatke ili ne stavi na raspolaganje gotovinu za kontrolu (članak 3. Uredbe (EU) 2018/1672 i članak 59. stavak 4. ovoga Zakona).

Članak 69.b

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako pri ulasku ili nakon ulaska u Republiku Hrvatsku iz druge države članice ili pri izlasku iz Republike Hrvatske u drugu državu članicu, na zahtjev ovlaštenog carinskog službenika odnosno službenika granične policije ne ispuni obvezu prijave gotovine koju nosi u vrijednosti od 10.000,00 eura ili više, u pisanom obliku putem obrasca koji sadržava podatke iz članka 3. stavka 2. Uredbe (EU) 2018/1672, ili ako da netočne ili nepotpune podatke ili ne stavi na raspolaganje gotovinu za kontrolu (članak 40.a ovoga Zakona).

Članak 69.c

(1) Ako je vrijednost gotovine koja je predmet prekršaja 100.000,00 eura ili više ili ako je gotovina koja je predmet prekršaja bila skrivena ili ako je prekršaj počinjen na drugi osobito drzak način, kaznit će se:

1. novčanom kaznom u iznosu do 2.000.000,00 kuna pravna osoba ako počini prekršaj iz članka 69. stavka 1. ovoga Zakona,

2. novčanom kaznom u iznosu do 1.000.000,00 kuna obrtnik, fizička osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost i fizička osoba ako počini prekršaj iz članka 69. stavka 1. ovoga Zakona,

3. novčanom kaznom u iznosu do 1.000.000,00 kuna fizička osoba ako počini prekršaj iz članka 69.a ili 69.b ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu do 200.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. točke 1. ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 69.d

(1) Izrečena novčana kazna za prekršaje iz članaka 69. do 69.c ovoga Zakona mora biti niža od 60 % iznosa neprijavljene gotovine.

(2) Iznos novčane kazne i troškova prekršajnog postupka za prekršaje iz članaka 69. do 69.c ovoga Zakona naplatit će se prisilno iz privremeno zadržane gotovine ako ne bude plaćen u roku koji je određen u odluci o prekršaju.«.

Članak 10.

Članak 70. mijenja se i glasi:

»(1) Financijski inspektorat i Carinska uprava, kada obavljaju deviznu kontrolu, privremeno će, uz potvrdu, oduzeti gotovinu u kunama i stranu gotovinu te gotovinu iz članka 40.b ovoga Zakona, kao i dokumentaciju i druge predmete kojima je izvršen prekršaj, koji su rezultat prekršaja ili koji mogu poslužiti kao dokaz u prekršajnom postupku, prema propisima koji vrijede za prekršajni postupak.

(2) Privremeno oduzetu gotovinu nadzorna tijela iz stavka 1. ovoga članka dužna su odmah uplatiti na posebne račune Ministarstva financija – Financijskog inspektorata i Carinske uprave.«.

Članak 11.

Iza članka 74. dodaje se članak 74.a koji glasi:

»Članak 74.a

Prekršaji propisani ovim Zakonom smatraju se financijskim prekršajima.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Vlada Republike Hrvatske donijet će uredbu iz članka 5. ovoga Zakona najkasnije u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 13.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 3. lipnja 2021.

Klasa: 022-03/21-01/34

Zagreb, 7. svibnja 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.