Zakon o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji

NN 52/2021 (14.5.2021.), Zakon o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji

HRVATSKI SABOR

1057

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 7. svibnja 2021.

Klasa: 011-01/21-01/37

Urbroj: 71-10-01/1-21-2

Zagreb, 12. svibnja 2021.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI

Članak 1.

U Zakonu o prosvjetnoj inspekciji (»Narodne novine«, br. 61/11., 16/12. i 98/19.) članak 13. mijenja se i glasi:

»(1) Ovlaštene službene osobe iz članka 12. ovoga Zakona dužne su pri ocjeni potrebe za pokretanjem inspekcijskog postupka uzeti u obzir zaprimljene predstavke.

(2) Predstavkom iz stavka 1. ovoga članka smatra se prijava, pritužba ili drugi podnesak kojim se upozorava na nepravilnosti, odnosno stanje, propust ili postupanje protivno propisima iz djelokruga prosvjetne inspekcije, a u kojima su navedeni podaci o podnositelju: ime i prezime, adresa stanovanja te podaci za kontakt odnosno za pravnu osobu: naziv, sjedište i potpis odgovorne osobe.

(3) Ako se povodom predstavke iz stavka 1. ovoga članka provede inspekcijski nadzor, inspektor će podnositelja u pisanom obliku u bitnom obavijestiti o utvrđenom stanju i poduzetim mjerama.

(4) Ako podnositelj ponovno podnese predstavku koja u odnosu na prethodno podnesenu ne sadrži nove odlučne činjenice, okolnosti ili dokaze u odnosu na one koje su već utvrđene, podnositelja će se obavijestiti da je postupljeno po predstavci.«.

Članak 2.

Članak 16. mijenja se i glasi:

»(1) Provodeći inspekcijski nadzor inspektor je dužan čuvati osobne i druge povjerljive podatke koje sazna u obavljanju svojih dužnosti kao službenu tajnu te postupati tako da se ne ugrozi zakonom ili drugim propisom utvrđena tajna.

(2) Provodeći inspekcijski nadzor inspektor je dužan čuvati identitet podnositelja predstavke.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, inspektor nije obvezan čuvati identitet podnositelja predstavke ako podnositelj to izričito dopusti radi zaštite svojih prava i pravnih interesa.

(4) Prosvjetna inspekcija dužna je kao inspekcijsku tajnu čuvati dokumentaciju i druge podatke i činjenice u vezi s inspekcijskim postupkom te postupati s istima sukladno zakonu i drugom propisu.«.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-01/13

Zagreb, 7. svibnja 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.