Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2021. godinu

NN 52/2021 (14.5.2021.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2021. godinu

Ministarstvo poljoprivrede

1062

Na temelju članka 15. stavka 5., članka 21. stavka 6., članka 27. stavka 2., članka 28. stavka 4., članka 30. stavka 3., članka 33. stavka 5. i članka 34. stavka 3. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« br. 118/18., 42/20. i 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI IZRAVNE POTPORE POLJOPRIVREDI I IAKS MJERA RURALNOG RAZVOJA ZA 2021. GODINU

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2021. godinu (»Narodne novine« broj 23/21.) u članku stavku 2. iza točke 24. dodaje točka 25. koja glasi:

»25. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/540 оd 26. ožujka 2021. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 809/2014 u pogledu određenih obveza prijave, provjera na licu mjesta koje se odnose na zahtjeve za potporu za stoku i zahtjeve za plaćanje u okviru mjera potpore povezanih sa životinjama te o podnošenju jedinstvenog zahtjeva, zahtjeva za potporu i zahtjeva za plaćanje.«

Članak 2.

U članku 3. stavku 6. riječi: »iz stavka 1. ovoga stavka« zamjenjuju se riječima: »iz stavka 1. ovoga članka«.

Članak 3.

U članku 7. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Korisnik podnosi jedinstveni zahtjev u razdoblju od 8. ožujka do 18. lipnja 2021. godine«

Članak 4.

U članku 8. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Za mjere već prijavljene u jedinstvenom zahtjevu u razdoblju iz članka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika korisnik može zatražiti izmjenu ili dopunu jedinstvenog zahtjeva za pojedinačne poljoprivredne parcele ili za pojedinačna prava na plaćanja najkasnije 5. srpnja 2021. godine i to bez primjene administrativnih kazni za kašnjenje.«

Članak 5.

U članku 9. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Iznimno od roka za podnošenje jedinstvenog zahtjeva iz članka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika, jedinstveni zahtjev se može podnijeti najkasnije 13. srpnja 2021. godine (dalje u tekstu: rok za zakašnjele zahtjeve), ali se u tom slučaju smanjuje visina plaćanja po danu kašnjenja u skladu s člankom 13. stavkom 1. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014.«

Članak 6.

U članku 22. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Korisnik koji podnosi zahtjev za površine koje se koriste za proizvodnju konoplje dužan je dostaviti Agenciji za plaćanja najkasnije 13. srpnja 2021. godine:

– kopiju računa o plaćenom certificiranom sjemenu kojeg koristi te godine, originale službenih oznaka certificiranog sjemena korištene na pakiranju koje će mu Agencija za plaćanja nakon poništavanja vratiti.«

Članak 7.

U članku 26. stavku 3. riječi: »17. svibnja« zamjenjuju se riječima: »13. srpnja«.

Članak 8.

U članku 35. stavku 10. riječi: »iz stavka 8. ovoga članka« zamjenjuju se riječima: »iz stavka 9. ovoga članka«.

Članak 9.

U članku 37. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) PVP za krave u proizvodnji mlijeka dodjeljuje se korisnicima koji se bave proizvodnjom mlijeka i isporučuju ga otkupljivačima ili stavljaju mlijeko i/ili mliječne proizvode u javnu potrošnju, u količini od najmanje 4.310 kg mlijeka po grlu godišnje.«

Članak 10.

U članku 37. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Korisnici koji stavljaju mlijeko i/ili mliječne proizvode u javnu potrošnju u skladu s posebnim propisom, moraju biti registrirani za poslovanje s hranom životinjskog podrijetla najkasnije do 13. srpnja 2021. godine te su u obvezi voditi i dostavljati u JRDŽ evidenciju o količini mlijeka prodanog izravnom prodajom u te količini mlijeka prerađenog na gospodarstvu. Podatke iz registra Agencija za plaćanja razmjenjuje s Ministarstvom, a ključ za razmjenu podataka jesu MIBPG i OIB.«

Članak 11.

U članku 41. stavku 5. iza riječi: »rikula« dodaju se riječi: »te za povrtnu vrstu je luk gdje je prihvatljiva površina od 0,5 ha u kombinaciji vrsta: luk i luk kozjak«.

Članak 12.

U članku 41. stavak 8. mijenja se i glasi:

»(8) Izuzetak uvjeta o minimalno isporučenoj količini povrća (t/ha) za svaku prihvatljivu vrstu povrća iz stavka 7. ovoga članka su salata gdje je prihvatljiva i kombinacija vrsta: salata, endivija, matovilac, radič, rikula i luk gdje je prihvatljiva i kombinacija vrsta: luk i luk kozjak (ljutika). U dostizanju uvjeta minimalno isporučene količine povrća (t/ha) u kombinaciji vrsta salata prihvatljiv je urod od minimalno 9 t/ha, u kombinaciji vrsta luka prihvatljiv je urod od minimalno 20 t/ha.«

Članak 13.

U članku 41. stavku 9. iza riječi: »poljoprivrednika« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »skladišnu primku ili drugi odgovarajući dokument iz kojeg se nedvojbeno može utvrditi količina sirovine iz vlastite proizvodnje, a koja je upućena na preradu u pogone korisnika«

Članak 14.

U članku 41. stavku 10. riječ: »računa« zamjenjuje se riječima: »dokumenata koji služe kao dokazi, osim Evidencije o poljoprivrednoj proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda OPG-a i Evidencije o poljoprivrednoj proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda SOPG-a«.

Članak 15.

U članku 42. stavku 6. iza riječi: »poljoprivrednika« dodaju se riječi: »skladišnu primku ili drugi odgovarajući dokument iz kojeg se nedvojbeno može utvrditi količina sirovine iz vlastite proizvodnje, a koja je upućena na preradu u pogone korisnika«.

Članak 16.

U članku 42. stavku 7. riječ: »računa« zamjenjuje se riječima: »dokumenata koji služe kao dokazi, osima Evidencije o poljoprivrednoj proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda OPG-a i Evidencije o poljoprivrednoj proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda SOPG-a«.

Članak 17.

U članku 63. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Petogodišnji plan plodoreda iz stavka 1. točke 2. ovoga članka korisnik dostavlja uz jedinstveni zahtjev prve godine prilikom ulaska u sustav potpore na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 13. srpnja 2021. godine, osim korisnika iz članka 58. stavka 23. ovoga Pravilnika koji dostavlja plan sjetve/sadnje za 2021. godinu usklađen sa prethodnim petogodišnjim planom plodoreda.«

Članak 18.

U članku 66. stavak 2. mijenja se glasi:

»(2) Petogodišnji plan gnojidbe iz stavka 1. točke 2. ovoga članka korisnik dostavlja uz jedinstveni zahtjev prve godine prilikom ulaska u sustav potpore na uvid Agenciji za plaćanja najkasnije do 13. srpnja 2021. godine, osim korisnika iz članka 58. stavka 23. ovoga Pravilnika koji dostavlja plan gnojidbe za 2021. godinu usklađen sa prethodnim petogodišnjim planom gnojidbe.«

Članak 19.

U članku 92. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. korisnik je preuzeo obvezu petogodišnjeg razdoblja, osim korisnika iz članka 58. stavka 24. ovoga Pravilnika koji preuzimaju dvogodišnju obvezu provođenja operacije potpisivanjem jedinstvenog zahtjeva na listu A.«

Članak 20.

U članku 95. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. korisnik je preuzeo obvezu petogodišnjeg razdoblja, osim korisnika iz članka 58. stavka 24. ovoga Pravilnika koji preuzimaju dvogodišnju obvezu provođenja operacije potpisivanjem jedinstvenog zahtjeva na listu A.«

Članak 21.

U članku 98. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. korisnik je preuzeo obvezu petogodišnjeg razdoblja, osim korisnika iz članka 58. stavka 24. ovoga Pravilnika koji preuzimaju dvogodišnju obvezu provođenja operacije potpisivanjem jedinstvenog zahtjeva na listu A.«

Članak 22.

U članku 100. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Račune o kupnji feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki i mamaca te upute proizvođača o korištenju istih, kao i evidenciju iz stavka 1. točka 6. ovoga članka, korisnik je dužan dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 13. srpnja 2021. godine.«

Članak 23.

U članku 101. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. korisnik je preuzeo obvezu petogodišnjeg razdoblja, osim korisnika iz članka 58. stavka 24. ovoga Pravilnika koji preuzimaju dvogodišnju obvezu provođenja operacije potpisivanjem jedinstvenog zahtjeva na listu A.«

Članak 24.

U članku 103. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Račune o kupnji dispenzera i upute proizvođača kao i evidenciju iz stavka 1. točke 4. ovoga članka korisnik je dužan dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 13. srpnja 2021. godine.«

Članak 25.

U članku 104. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. korisnik je preuzeo obvezu petogodišnjeg razdoblja, osim korisnika iz članka 58. stavka 24. ovoga Pravilnika koji preuzimaju dvogodišnju obvezu provođenja operacije potpisivanjem jedinstvenog zahtjeva na listu A.«

Članak 26.

U članku 107. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. korisnik je preuzeo obvezu petogodišnjeg razdoblja, osim korisnika iz članka 58. stavka 24. ovoga Pravilnika koji preuzimaju dvogodišnju obvezu provođenja operacije potpisivanjem jedinstvenog zahtjeva na listu A.«

Članak 27.

U članku 109. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Analizu tla i petogodišnji plan gnojidbe korisnik je dužan dostaviti na uvid podružnici Agencije za plaćanja najkasnije do 13. srpnja 2021. godine.«

Članak 28.

U članku 110. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. korisnik je preuzeo obvezu petogodišnjeg razdoblja, osim korisnika iz članka 58. stavka 24. ovoga Pravilnika koji preuzimaju dvogodišnju obvezu provođenja operacije potpisivanjem jedinstvenog zahtjeva na listu A.«

Članak 29.

U članku 174. u stavku 2. iza riječi: »kontrole na terenu« dodaju se riječi: »i/ili brze terenske provjere i/ili inspekcijskog nadzora«.

Članak 30.

U Prilogu 1. dosadašnja Tablica 1. zamjenjuje se novom Tablicom 1. koja je tiskana u dodatku ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 31.

U Prilogu 1. na kraju Tablice 14. iza zadnjeg retka, dodaje se novi redak koji glasi:

Luk kozjak (ljutika)20

Članak 32.

U Prilogu 2. na Listu A riječi: »11. lipnja« zamjenjuju se riječima: »13. srpnja«.

Članak 33.

U Prilogu 4. u obrascima 1., 2., 15., 16. i 18. riječi: »11. lipnja« zamjenjuju se riječima: »13. srpnja«.

Članak 34.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-01/01

Urbroj: 525-08/0276-21-5

Zagreb, 11. svibnja 2021.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

Tablica 1. Šifre i nazivi kultura

SektorKultura (vrsta)Latinski nazivSortaKlima i okolišProizvodno vezane potporeEKODUSOTSNKultura za
potrebe
raznolikosti usjeva
EZPKrmni proteinski usjeviVoćePovrće
žitaricepšenica – ozimaTriticum aestivumORXTriticum_ozima
pšenica – jaraORXTriticum_jara
tvrda pšenica – ozimaTriticum durumORXTriticum_ozima
tvrda pšenica – jaraORXTriticum_jara
kukuruzZea maysORXZea
kukuruz kokičarZea mays L evertaORXZea
kukuruz šećeracZea mays L. saccharataORXZea
ječam – ozimiHordeum vulgareORXHordeum_ozimi
ječam – jariORXHordeum_jari
zob – ozimaAvena sativaORXAvena_ozima
zob – jaraORXAvena_jara
pravi pirTriticum speltaORXTriticum
raž – ozimaSecale cerealeORXSecale_ozima
raž – jaraORXSecale_jara
tritikale – ozimiTriticale spp.ORXTriticosecale_ozimi
tritikale-jariORXTriticosecale_jari
prosoPanicum miliaceumORXPanicum
sirakSorghum bicolorORXSorghum
kvinoaChenopodium quinoaORXChenopodium
amarant, šćirAmaranthus caudatusORXAmaranthus
čija, chiaSalvia hispanicaORXSalvia
heljdaFagopyrum esculentumORXFagopyrum
uljaricesuncokretHelianthus annuusORXHelianthus
uljana repicaBrassica napus subsp. oleiferaORXBrassica napus
podlanak, lanikCamelina sativaORXCamelina
šafranikaCarthamus tinctoriusORXCarthamus
tikva uljanica (uljna buča)Cucurbita pepo var. oleiferaPXCucurbita pepo
sojasojaGlycine maxXORXGlycine
šećerna repašećerna repaBeta vulgaris var. altissimaORXBeta
duhanduhanNicotiana tabacumORXNicotiana tabacum
krmno bilje»trave i travolika paša«= trave, travne smjese, TDS i DTSORtrave i travolika paša
grahorica jaraVicia sativaXPUORXVicia
grahorica ozimaVicia vilosaXPUORXVicia
stočna repaBeta vulgaris spp. crassaORXBeta
stočna korabaBrassica napus var. napobrassicaORXBrassica napus
krmna repicaBrassica napusORXBrassica napus
lupineLupinus sp.XPUORXLupinus
stočni keljBrassica oleraceaORXBrassica oleracea
stočni grašakPisum sativumXPUORXPisum
stočni sirakSorghum bicolorORXSorghum
djetelinaTrifolium spp.XPUORTrifolium
facelijaPhacelia tanacetifoliaORXPhacelia
stočni bobVicia fabaXPUORXVicia
smiljkita (svinđuša)Lotus corniculatusXPUORLotus
esparzeta (grahorka)Onobrychis viciifoliaPUOROnobrychis
lucernaMedicago sativaXPUORMedicago
grahor satricaLathyrus sativusXORXLathyrus
soja za stočnu hranuGlycine maxXPUORXGlycine
sudanska travaSorghum sudanenseORXSorghum
smjesa leguminoza i žitaricaXPUORXsmjesa
leguminoza i žitarica
uljna rotkva, rauolaRaphanus sativus var. oleiformisORXRaphanus sativus
ostalo industrijsko biljecikorijaCichorium intybus var. sativusORXCichorium
lanLinum usitatissimumORXLinum
ricinusRicinus communisORXRicinus
konopljaCannabis sativaORXCannabis
bijela gorušicaSinapis albaORXSinapis alba
smeđa gorušicaBrassica junceaORXBrassica juncea
crna gorušicaBrassica nigraORXBrassica nigra
makPapaver somniferumORXPapaver
povrćepovrtni komorač, finocchioFoeniculum vulgarePXFoeniculum
grahPhaseolus vulgarisostaloXPPXPhaseolus
Slavonski zeleniXPPPXPhaseolus
slanutakCicer arietinumXPXCicer
cvjetačaBrassica oleracea var. botrytisPPXBrassica oleracea
brokulaBrassica oleracea var. cymosaPPXBrassica oleracea
kelj pupčarBrassica oleracea var. gemmiferaPXBrassica oleracea
korabaBrassica oleracea var. gongylodesPXBrassica oleracea
pastrnjakPastinaca sativaostaloPXPastinaca
Podravkin bijeliPPXPastinaca
ciklaBeta vulgaris var. conditivaPPXBeta
grašakPisum sativumXPPXPisum
bobVicia fabaXPPXVicia
porilukAllium porrumPXAllium
bučaCucurbita pepo var. oblongaPXCucurbita pepo
tikva, tikviceLagenaria vulgarisPPXLagenaria vulgaris
blitvaBeta vulgaris var. vulgarisPPXBeta
špinatSpinacia oleraceaPPXSpinacia
keljBrassica oleracea var. sabaudaPPXBrassica oleracea
rajčicaSolanum lycopersicumostaloPPXSolanum lycopersicum
Brački jabučarPPPXSolanum lycopersicum
Šibenski šljivarPPPXSolanum lycopersicum
paprikaCapsicum annuumostaloPPXCapsicum annuum
Feferoni crveni ljutiPPPXCapsicum annuum
VirovitičankaPPPXCapsicum annuum
Feferoni žuti ljutiPPPXCapsicum annuum
Feferoni zeleni blagiPPPXCapsicum annuum
krastavci i kornišoniCucumis sativusPPXCucumis sativus
lukAllium cepaostaloPPXAllium
Istarski ljubičastiPPPXAllium
Istarski žutiPPPXAllium
TuropoljskiPPPXAllium
Slavonski ljubičastiPPPXAllium
Dubravski crveniPPPXAllium
luk kozjak (ljutika)Allium ascalonicumPPXAlium
kupusBrassica oleracea var. capitataostaloPPXBrassica oleracea
OgulinskiPPPXBrassica oleracea
VaraždinskiPPPXBrassica oleracea
BrgujskiPPPXBrassica oleracea
ČepinskiPPPXBrassica oleracea
češnjakAllium sativumostaloPPXAllium
Slavonski ozimiPPPAllium
Istarski crveniPPPAllium
ŠokacPPPAllium
Brgudski ozimi, sinonim: BenkovačkiPPPAllium
Podravski ozimiPPPAllium
Cerićki ozimiPPPAllium
mrkvaDaucus carota subsp. sativusostaloPPXDaucus
patlidžanSolanum melongenaostaloPPXSolanum melongena
peršinPetroselinum sativumostaloPPXPetroselinum
Domaći lišćarPPPXPetroselinum
postrna repaBrassica rapa subsp. rapiferaostaloPXBrassica rapa
VaraždinskaPPXBrassica rapa
salataLactuca sativa var. capitataostaloPPXLactuca
Zagrebačka kristal ljetnaPPPXLactuca
hrenArmoracia rusticanaostaloPArmoracia rusticana
Ludbreški hrenPPArmoracia rusticana
lećaLens culinarisXPXLens
rotkvicaRaphanus sativus var. radiculaPXRaphanus sativus
vigna grahVigna spp.XPXVigna
radičCichorium intybus var. foliosumPPXCichorium
endivijaCichorium endiviaPPXCichorium
celerApium graveolensPPXApium
novozelandski špinatTetragonia tetragonioidesPXTetragonia
lobodaAtriplex hortensisPXAtriplex
slatka paprikaPimenta spp.PXPimenta
bundevaCucurbita maximaPXCucurbita maxima
patišonCucurbita pepo var. patissonianaPXCucurbita pepo
bundeva šećerkaCucurbita moschataPXCucurbita moschata
kapariCapparis spinosaPCapparis
bijeli korijenTragopogon porrifolius ssp. porrifoliusPXTragopogon
rikulaEruca sativaPPXEruca sativa
matovilacValerianella locustaPPXValerianella
batatIpomoea batatasPXIpomoea
bamijaHibiscus esculentusPXHibiscus
zimski lukAllium fistulosumPXAllium
luk vlasacAllium schoenoprasumPXAllium
krumpirSolanum tuberosumPXSolanum tuberosum
čičokaHelianthus tuberosusORHelianthus
bijela rotkva, daikonRaphanus sativus var. longipinatusPXRaphanus sativus
crna rotkva, povrtnicaRaphanus sativus var. nigerPXRaphanus sativus
miješane povrtne kulturePX
voćne vrste na oranicijagodaFragaria ananassaVORFragaria ananassa
kiwanoCucumis metuliferusORXCucumis metuliferus
dinjaCucumis meloVPCucumis melo
lubenicaCitrullus vulgarisostaloVPCitrullus vulgaris
VukovarskaVPVXCitrullus vulgaris
peruanska jagodaPhysalis peruvianaOR
ljekovito biljekamilicaMatricaria chamomillaORXMatricaria
mentaMentha piperitaORMentha
kaduljaSalvia officinalisORSalvia
stolisnikAchillea millefoliumORAchilea
divlji komoračFoeniculum vulgare ssp. vulgareORFoeniculum
timijanThymus vulgarisORThymus
smiljeHelichrysum italicumVN-ostalo
crni sljezMalva silvestrisORMalva
bijeli sljezAlthaea officinalisORAlthaea
melisa – matičnjakMelissa officinalisORMelissa
nevenCalendula officinalisORCalendula
buhačTanacetum cinerariifoliumORTanacetum
gavezSymphytum officinaleORSymphytum
koprivaUrtica dioicaORUrtica
pelinArtemisia absinthiumORArtemisia
steviaStevia rebaudianaORStevia
ehinacea, rudbekijaEchinacea purpureaORXEchinacea
boražina, borečBorago officinalisORXBorago
sikavica, badeljSilybum marianumORSilybum
žuti noćurakOenothera biennisOROenothera
različakCentaurea cyanusOR
maslačakTaraxacum officinaleOR
aromatično biljebosiljakOcimum basilicumOROcimum
origanoOriganum vulgareOROriganum
mažuranMajorana hortensisORMajorana
estragonArtemisia dracunculusORArtemisia
miloduhHyssopus officinalisORHyssopus
korijandarCoriandrum sativumORXCoriandrum
koparAnethum graveolensORXAnethum
anisPimpinella anisumORPimpinella
limunska trava, citronelaCymbopogon citratusOR
cvijećecvijećecvijeće
hmeljhmeljHumulus lupulusVN-ostalone mogu se koristiti za potrebe raznolikosti usjeva
povrćeartičokaCynara scolymusostaloP
rabarbaraRheum undulatumostaloP
šparogaAsparagus officinalisPP
ljekovito i aromatično biljelavandaLavandula officinalisOR
ružmarinRosmarinus officinalisOR
lovorLaurus nobilisVN-ostalo
vinova lozaplemenita vinova lozaVitis vinifera subsp. viniferaostaloVN-ostalo
Bogdanuša sinonimi: Bojdanuša, VrbankaVN-ostaloVN
Brajdica bijelaVN-ostaloVN
Bratkovina bijela, sinonimi: Brakovina, BravkovinaVN-ostaloVN
Cetinka, sinonimi:, Blatska, Potomkinja, Poseruša, Blatka, Blajka, PotomkaVN-ostaloVN
Crljenak kaštelanski, sinonimi: Primitivo, Zinfandel, Tribidrag, Kaštelanac, Starinski plavac, Primaticcio, Primitivo, Morellone, Uva di Corato, Uva della Pergola, Primitivo di Gioia, PribidragVN-ostaloVN
Dišeća ranina, sinonimi: Petrinjska ranina, Petrinjska belina, Muškatna belina, UrbanitraubeVN-ostaloVN
DobričićVN-ostaloVN
Drnekuša, sinonim: DarnekušaVN-ostaloVN
Gegić, sinonimi: Paškinja, Gejić, Debeljan, Paška, ŽutinaVN-ostaloVN
Okatac crni, sinonimi: Glavinuša, Advokatac, Abokatac, Brgljun, Crljenac, Pavišak, Ružica, Ktaš omiški, Okatac rodni, Crljenak, Crnjenak, Glavinka, RužaVN-ostaloVN
Grk, sinonimi: Gark, KorčulanacVN-ostaloVN
GustopupicaVN
KadarunVN-ostaloVN
Kleščec, sinonimi: Belina drobna, Klešćec zeleni, Klešćec žuti, BelakavkaVN-ostaloVN
Kraljevina, sinonimi: Imbrina, Brina, Portugieser roter, Koningstraube, Kraljevina crvena, Moravina, Portugaise rouge, Red, RossoVN-ostaloVN
Kujundžuša, sinonim: TvrdacVN-ostaloVN
Kurtelaška, sinonimi: Kortolaška, KurtolaškaVN
Lasina, sinonimi: Lasin, Šljiva, Ruža, Kutlarica, Vlasina, Zlarinka, Pažanin, SlastVN
Lipovina, sinonimi: Harslevelve, LipolistVN-ostaloVN
Ljutun, sinonimi: LjutacVN-ostaloVN
Maraština, sinonimi: Rukatac, Maraškin, Krizol, Malvasija del Chianti (I), Pavlos (GR), Višana, Kaćadebić, Kukuruz, Marašćin, Malvasia lungaVN-ostaloVN
MednaVN-ostaloVN
MekujaVN-ostaloVN
MladenkaVN-ostaloVN
Moslavac, sinonim: Furmint blanc, Šipon, Pošipon, Mosler gelber, Jaune, Yellow, GialoVN-ostaloVN
NinčušaVN-ostaloVN
Prč, sinonimi: Parč, Grk, Gark, Muškat, MuškatićVN-ostaloVN
Ružica crvena, sinonimi: Dinka, Kevedinka, Crvena dinka, Dinka mala, Fleischtraube, Raisin de eose, Dinka rouge, Rosa, RedVN-ostaloVN
Sansigot, sinonim: SušćanVN-ostaloVN
Sušac, sinonimi: Brajda velika, Bašćan, Brajda Velika Crna, SušićVN-ostaloVN
Svrdlovina crna, sinonimi: Galica, Galac, Galica crna, Modrina, Galac mali raniVN-ostaloVN
ŠipeljVN-ostaloVN
Škrlet, sinonimi: Ovnek žuti, Škrlet tusti, Škrtec, Vinek žuti, Ovinek slatki, Osukač, Žutak, Kanigl grunerVN-ostaloVN
Topol, sinonimi Beretinjok, TikvarVN-ostaloVN
Trbljan, sinonimi: Kuč, Dobrogoština, Grban, Oljuskavac, Rukavina, Španjol,VVN-ostaloVN
Trnjak, sinonim: RudežušaVN
Trojišćina crvenaVN-ostaloVN
VlaškaVN-ostaloVN
Vugava (bijela)VN-ostaloVN
ZadarkaVN-ostaloVN
Zlatarica blatskaVN-ostaloVN
voćne vrsteorahJuglans regiaVVN-orah
bademAmygdalus communisVVN-ostalo
kestenCastanea sativaVN-ostalo
rogačCeratonia siliquaVN-ostalo
ribizRibes rubrumVN-ostalo
ogrozdRibes uva-crispaVN-ostalo
borovnicaVaccinium corymbosumVVN-ostalo
brusnicaVaccinium macrocarponVN-ostalo
dunjaCydonia oblongaVN-ostalo
kupinaRubus plicatusVVN-ostalo
malinaRubus idaeusVVN-ostalo
kiviActinidia chinensisVN-ostalo
limunCitrus limoniumVN-ostalo
narančaCitrus sinensisVN-ostalo
marelicaArmeniaca vulgarisVVN-ostalo
aronijaAronia spp.VN-ostalo
jabukaMalus domesticaostaloVVN-ostalo
Slavonska srčikaVVN-ostaloVN
BjeličnikVVN-ostaloVN
BobovecVVN-ostaloVN
BoskopVVN-ostaloVN
BožićnicaVVN-ostaloVN
CarevićVVN-ostaloVN
KardinalVVN-ostaloVN
Kanadska renetaVVN-ostaloVN
KrivopeteljkaVVN-ostaloVN
MašankaVVN-ostaloVN
Siva jesenskaVVN-ostaloVN
ŠampanjkaVVN-ostaloVN
ZelenikaVVN-ostaloVN
Zlatna zimska parmenkaVVN-ostaloVN
lijeskaCorylus avellanaostaloVVN-lijeska
Istarski duguljastiVVN-lijeskaVN
Istarski okrugliVVN-lijeskaVN
kruškaPyrus communisostaloVVN-ostalo
TepkaVVN-ostaloVN
LubeničarkaVVN-ostaloVN
PastorčicaVVN-ostaloVN
mandarinaCitrus reticulataostaloVVN-ostalo
Zorica ranaVVN-ostaloVN
smokvaFicus caricaostaloVVN-ostalo
Petrovača bijelaVVN-ostaloVN
BjelušaVVN-ostaloVN
Termenjača
Petrovača crnaVVN-ostaloVN
ZamorčicaVVN-ostaloVN
ŠaragujaVVN-ostaloVN
Bružetka bijelaVVN-ostaloVN
Bružetka crnaVVN-ostaloVN
ZimicaVVN-ostaloVN
    
šipakPunica granatumVVN-ostalo
breskvaPersica vulgarisVVN-ostalo
nektarinaPersica vulgarisVVN-ostalo
trešnjaCerasus aviumostaloVVN-ostalo
GomiličkaVVN-ostaloVN
StonskaVVN-ostaloVN
TugarkaVVN-ostaloVN
Kutjevačka crnaVVN-ostaloVN
Majska ranaVVN-ostaloVN
          
višnjaCerasus vulgarisostaloVVN-ostalo
Brač 2VVN-ostaloVN
Brač 6VVN-ostaloVN
SokolušaVVN-ostaloVN
RectaVVN-ostaloVN
šljivaPrunus domesticaostaloVVN-ostalo
BistricaVVN-ostaloVN
Bijela kasna mirisavaVVN-ostaloVN
BijelicaVVN-ostaloVN
Bijelica jajaraVVN-ostaloVN
BrdaklijaVVN-ostaloVN
CerićankaVVN-ostaloVN
DebeljaraVVN-ostaloVN
KamenjaraVVN-ostaloVN
MandalenkaVVN-ostaloVN
MotičankaVVN-ostaloVN
PasjaraVVN-ostaloVN
PintaraVVN-ostaloVN
RužicaVVN-ostaloVN
TorguljaVVN-ostaloVN
TrnovačaVVN-ostaloVN
TurkinjaVVN-ostaloVN
ValpovkaVVN-ostaloVN
gojiLycium barbarumVN-ostalo
tayberryRubus fruticosus x R. idaeusVN-ostalo
drijenakCornus masVN-ostalo
glogCrataegus monogynaVN-ostalo
mušmulaMespilus germanicaVN-ostalo
oskorušaSorbus domesticaVN-ostalo
trninaPrunus spinosaVN-ostalo
ostrušicaRubus caesiusVN-ostalo
dudMorus sp.VN-ostalo
planikaArbutus unedoVN-ostalo
bazgaSambucus nigraVN-ostalo
pasja ružaRosa spp.VN-ostalo
feijoa, feđojaAcca sellowianaVN-ostalo
žižula, ćićindulaZiziphus zizyphusVN-ostalo
sibirska borovnica, haskapLonicera caerulea var. kamtschaticaVN-ostalo
kumkvatFortunella sp.VN-ostalo
grejpCitrus paradisiostaloVN-ostalo
pasji trnHippophae rhamnoidesVN-ostalo
merala, kozja jabučica, rušvicaAmelanchier ovalisVN-ostalo
miješani nasad voćnih vrstaVN
maslinamaslinaOleaostaloVN-ostalo
Bjelica, sinonim: Bila žuticaVN-ostaloVN
Buža, sinonimi: Ca, domaća, guraVN-ostaloVN
Drobnica, sinonim Domaća bilicaVN-ostaloVN
DužicaVN-ostaloVN
Istarska belica – sinonim: BiancheraVN-ostaloVN
Karbonaca – sinonim: KarbonasaVN-ostaloVN
LastovskaVN-ostaloVN
LevantinkaVN-ostaloVN
MurguljaVN-ostaloVN
OblicaVN-ostaloVN
Puntoža sinonimi: Buža puntoža, Puntuža
Rošinjola sinonimi: Rosulja, Rovinješka, RušinjolaVN-ostaloVN
UljaricaVN-ostaloVN
Žižolera
rasadnikvinove loze
voćnih vrsta
ukrasnog bilja
šumskog drveća
drveća i grmlja
matičnjak loznih podloga i plemki
kulture kratkih ophodnjicrna johaAlnus spp.X
siva johaAlnus incanaX
brezaBetula pendulaX
grabCarpinus betulusX
topolaPopulus spp.X
vrbaSalix spp.X
livade i pašnjaciLivadeLP
pašnjakLP
krški pašnjakLP
ugarugar na oraniciX
ugar – trajni nasad
cvjetne trakeORCvjetne trake
travne trakeORTravne trake