Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o polaganju državne mature

NN 53/2021 (19.5.2021.), Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o polaganju državne mature

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

1079

Na temelju članka 82. stavka 10. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), ministar znanosti i obrazovanja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O POLAGANJU DRŽAVNE MATURE

Članak 1.

U Pravilniku o polaganju državne mature (»Narodne novine«, broj: 1/13, 41/19, 127/19 i 55/20) u članku 7. stavku 2. riječi: »ministra nadležnog za obrazovanje (u daljnjem tekstu: Ministar)« zamjenjuju se riječima: »Upravnog vijeća Centra«.

Članak 2.

U članku 9. stavku 2. riječ: »Ministra« zamjenjuje se riječima: »Upravnog vijeća Centra«.

Članak 3.

U članku 11.a stavku 4. riječ: »Ministra« zamjenjuje se riječima: »Upravnog vijeća Centra«.

Članak 4.

U članku 14. stavku 1. iza riječi: »Centar« dodaju se riječi: »koji je dužan Upravnom vijeću Centra u pisanom obliku dostaviti izvješće o provedbi ispita državne mature u ljetnom i jesenskom ispitnom roku«.

Stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 2. i 3.

Članak 5.

U članku 15. stavcima 2. i 4. riječ: »Ministra« zamjenjuje se riječima: »Upravnog vijeća Centra«.

Članak 6.

U članku 16.a stavku 1. riječ: »ministar« zamjenjuje se riječju: »Centar«.

Članak 7.

U članku 43. stavku 7. riječi: »povjerenstvu za praćenje državne mature iz članka 14. ovoga Pravilnika« zamjenjuju se riječima: »Upravnom vijeću Centra«.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-03/21-09/00283

Urbroj: 533-09-21-0001

Zagreb, 12. svibnja 2021.

Ministar
prof. dr. sc. Radovan Fuchs, v. r.