Pravilnik o provedbi Programa sufinanciranja rada regionalnih organizacija vinara i vinogradara za razdoblje od 2021. do 2023. godine

NN 53/2021 (19.5.2021.), Pravilnik o provedbi Programa sufinanciranja rada regionalnih organizacija vinara i vinogradara za razdoblje od 2021. do 2023. godine

Ministarstvo poljoprivrede

1081

Na temelju članka 39. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« br. 118/18., 42/20. i 127/20.) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI PROGRAMA SUFINANCIRANJA RADA REGIONALNIH ORGANIZACIJA VINARA I VINOGRADARA ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2023. GODINE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način provedbe Programa sufinanciranja rada regionalnih organizacija vinara i vinogradara za razdoblje od 2021. do 2023. godine, koji je donesen Odlukom Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/21-04/116, urbroj: 50301-05/14-21-3 od 14. travnja 2021. godine.

Članak 2.

(1) Korisnici potpore iz Programa sufinanciranja rada regionalnih organizacija vinara i vinogradara za razdoblje od 2021. do 2023. godine (u daljnjem tekstu: Program) su regionalne organizacije vinara i vinogradara (u daljnjem tekstu: regionalna organizacija) priznate u skladu s člankom 51. Zakona o vinu (»Narodne novine« broj 32/19.).

(2) Regionalna organizacija u skladu s člankom 51. stavkom 1. Zakona o vinu, okuplja fizičke ili pravne osobe koje se bave proizvodnjom grožđa i/ili mošta i/ili vina u jednu regionalnu organizaciju za svaku vinogradarsku regiju.

(3) Regionalna organizacija promovira vinare iz svoje regije, upravlja sustavom marketinškog označavanja vina, donosi interne akte, predlaže članove Komisije na razini regije i podregija u postupcima ocjenjivanja vina, surađuje s regionalnim uredima Agencije i razmjenjuje podatke, daje tehničku i stručnu podršku vinarima u zaštiti, širenju i korištenju zaštićenih oznaka i izraza ili samostalno poduzima aktivnosti potrebne za njihovu zaštitu.

Članak 3.

(1) Za provedbu Programa i praćenje namjenskog korištenja sredstava zadužena je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja).

(2) Agencija za plaćanja provodi Program raspisom Javnog poziva (u daljnjem tekstu: Poziv).

(3) Poziv se objavljuje na službenim mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr) (u daljnjem tekstu: mrežnim stranicama Agencije za plaćanja).

(4) Pozivom se određuju okviri za provođenje donošenja Programa, rokovi za podnošenje prijava na Poziv, rokovi za dostavu zahtjeva za isplatu potpore, način obavješćivanja podnositelja Prijave o rezultatima postupka pregleda Prijave, dokumentacija koju podnositelj Prijave mora priložiti u postupku prijave na Poziv te način podnošenja zahtjeva za isplatu potpore.

(5) Agencija za plaćanja može prema potrebi, a u cilju provedbe Programa propisati obrasce za provedbu Poziva.

(6) Obrasci iz stavka 5. ovoga članka i upute za njihovo popunjavanje objavljuju se na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja.

Članak 4.

(1) Najveći iznos potpore po regionalnoj organizaciji iznosi 490.000,00 kuna godišnje.

(2) Intenzitet potpore iznosi 100 % prihvatljivog troška.

Članak 5.

(1) Dozvoljeni troškovi koji se mogu financirati sredstvima potpore iz Programa su troškovi koji se odnose na administrativne troškove nastale u pojedinoj kalendarskoj godini, troškove najma, režija i uređenja uredskog prostora, troškove kupnje informatičke opreme i tehnologije, trošak bruto plaća zaposlenih djelatnika, troškove edukacije, pripreme i promoviranja nastupa regionalne organizacije na tržištu.

(2) U slučaju najma prostora prihvatljivi su troškovi najma koji u usporedbi s tržišnim cijenama ne prelaze referentnu (srednju) tržišnu vrijednost najma prostora.

(3) Prilikom dostavljanja Plana poslovnih aktivnosti regionalna organizacija dostavlja prikaz dozvoljenih troškova prema ponudama za svaku nabavu opreme, plaću, najam i uslugu koji mora biti u tabličnom obliku, a iznos troškova mora biti izražen u hrvatskim kunama (HRK).

(4) Agencija za plaćanja radi provjeru iznosa troškova u dostavljenim prikazima troškova na način da ih uspoređuje s referentnim iznosima koje je odredila, ukoliko su iznosi iz dostavljenih prikaza troškova viši od referentnih, Agencija za plaćanja će umanjiti iznos potpore, a ukoliko su iznosi niži od referentnih, prihvaća se iznos iz ponude.

Članak 6.

Za potporu nisu prihvatljive:

(a) regionalne organizacije koje nisu priznate u skladu s člankom 51. Zakona o vinu

(b) regionalne organizacije koje podliježu neizvršenom nalogu za povrat sredstava na temelju prethodne odluke Agencije za plaćanja kojom se potpora ocjenjuje nezakonitom i nesukladnom.

Članak 7.

(1) Sredstva se u prvoj godini isplaćuju avansno u godišnjem iznosu, a u drugoj i trećoj godini avansno u kvartalnim ili polugodišnjim obrocima po odobrenju Izvješća o namjenskom korištenju isplaćenih sredstava u prethodnom razdoblju.

(2) Uz podnošenje prvog zahtjeva za isplatu regionalna organizacija dužna je priložiti Plan poslovnih aktivnosti, a u narednim godinama i Izvještaj o provedenim poslovnim aktivnostima iz Plana.

(3) Agencija za plaćanja isplaćuje sredstva potpore u skladu s raspoloživim sredstvima u Državnom proračunu Republike Hrvatske na temelju pravilno ispunjenog i potpunog Zahtjeva za potporu, odnosno godišnjeg izvješća o korištenju potpore podnesenog za svaku prethodnu godinu Agenciji za plaćanja.

(4) Ako regionalna organizacija računima ne dokaže troškove u iznosu koji joj je dodijeljen i isplaćen u prvoj godini, iznos za isplatu u slijedećoj godinu umanjit će se za neiskorišteni dio financijskih sredstava koji je preostao iz prethodne godine.

(5) Zadnji obrok potpore isplatit će se nakon što se administrativnom kontrolom i kontrolom na terenu potvrdi da je Plan poslovnih aktivnosti proveden, a isplaćena sredstva namjenski korištena.

Članak 8.

(1) Agencija za plaćanja provodi administrativnu kontrolu i kontrolu na terenu u skladu s člancima 140. i 141. Zakona o poljoprivredi i odredbama Programa.

(2) U provođenju Programa Agencija za plaćanja administrativno kontrolira aktivnosti regionalne organizacije te ostvarivanje ciljeva zbog kojih su priznate.

(3) Kontrola na terenu provodi se nakon podnesenog Zahtjeva za isplatu uz koji je priložen Izvještaj o provedenim poslovnim aktivnostima iz Plana.

Članak 9.

(1) Nakon provedenih kontrola iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika Agencija za plaćanja donosi Odluke u skladu s člankom 15. Zakona o poljoprivredi:

– Odluku o odobrenju podnositeljima prijava koji su udovoljili uvjetima Poziva za dodjelu potpore iz Programa

– Odluku o isplati potpore podnositeljima prijava koji su udovoljili uvjetima za isplatu, a koja je ujedno i obavijest da im je dodijeljena potpora u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L 352, 24. prosinca 2013.) koja je izmijenjena Uredbom Komisije (EU) br. 2020/972 od 2. srpnja 2020. (SL L 215 /3, 7. srpnja 2020.)

– Odluke kojima se odlučuje o odbijanju prijave, odnosno odbijanju zahtjeva za isplatu potpore.

(2) Agencija za plaćanja Odluke iz stavka 1. ovoga članka podnositeljima prijava dostavlja pisanim putem preporučenom pošiljkom s povratnicom ili elektroničkom poštom.

Članak 10.

(1) Na Odluke iz članka 9. stavka 1. ovoga Pravilnika korisnik može podnijeti pravni lijek Ministarstvu poljoprivrede u skladu s člankom 15. Zakona o poljoprivredi u roku od osam dana od dana dostave Odluke.

(2) Pravni lijek iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u skladu s člankom 15. Zakona o poljoprivredi Agenciji za plaćanja isključivo pisanim putem neposredno ili preporučenom pošiljkom s povratnicom u dva primjerka.

Članak 11.

(1) U slučaju neopravdanih plaćanja, korisnik potpore će vratiti iznos, koji mu je Agencija za plaćanja odredila Odlukom o povratu sredstava iz članka 144. Zakona o poljoprivredi.

(2) Povrat sredstava i poravnanje povrata sredstava izvršit će se u skladu s člancima 144., 145. i 146. Zakona o poljoprivredi.

Članak 12.

Sa svim osobnim podacima prikupljenim na temelju odredbi ovoga Pravilnika Agencija za plaćanja postupat će u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4. 5. 2016.).

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 402-07/21-01/01

Urbroj: 525-07/0144-21-14

Zagreb, 11. svibnja 2021.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.