Odluka o minimalnom zahtjevu za regulatorni kapital i podložne obveze za kreditne institucije za koje sanacijski plan predviđa redovni postupak zbog insolventnosti

NN 53/2021 (19.5.2021.), Odluka o minimalnom zahtjevu za regulatorni kapital i podložne obveze za kreditne institucije za koje sanacijski plan predviđa redovni postupak zbog insolventnosti

Hrvatska narodna banka

1084

Na temelju članka 26. stavka 7. Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava (»Narodne novine«, br. 146/2020.) i članka 43. stavka 2. točke 10. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O MINIMALNOM ZAHTJEVU ZA REGULATORNI KAPITAL I PODLOŽNE OBVEZE ZA KREDITNE INSTITUCIJE ZA KOJE SANACIJSKI PLAN PREDVIĐA REDOVNI POSTUPAK ZBOG INSOLVENTNOSTI

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Odluke

Članak 1.

Ovom Odlukom pobliže se uređuje način primjene članka 26. stavka 3. Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava (u nastavku teksta: Zakon) i članka 12.d stavka 2. drugoga i trećeg podstavka Uredbe (EU) br. 806/2014 na kreditne institucije iz članka 2. ove Odluke.

Područje primjene

Članak 2.

Ova Odluka primjenjuje se na kreditnu instituciju sa sjedištem u Republici Hrvatskoj za koju je, u skladu s odredbom članka 7. stavka 3. Uredbe (EU) br. 806/2014 izravno odgovorna Hrvatska narodna banka i kojoj je dostavljen sažetak sanacijskog plana, u kojemu je predviđeno da se nad kreditnom institucijom, ako su ispunjeni uvjeti iz članka 43. stavka 1. Zakona, može provesti redovni postupak zbog insolventnosti.

Pojmovi

Članak 3.

Pojmovi koji se rabe u ovoj Odluci imaju isto značenje kao u Zakonu.

II. MINIMALNI ZAHTJEV ZA REGULATORNI
KAPITAL I PODLOŽNE OBVEZE

Visina minimalnog zahtjeva

Članak 4.

(1) Visina minimalnog zahtjeva za regulatorni kapital i podložne obveze (u nastavku teksta: minimalni zahtjev) za kreditnu instituciju iz članka 2. ove Odluke, kada se izračunava u skladu s člankom 12.a stavkom 2. točkom a. Uredbe (EU) br. 806/2014, po svom iznosu jednaka je zbroju zahtjeva koji je ta kreditna institucija dužna održavati u skladu s člankom 92. stavkom 1. točkom c. Uredbe (EU) br. 575/2013 i dodatnoga kapitalnog zahtjeva koji mora održavati u skladu s rješenjem Hrvatske narodne banke kao nadležnoga supervizorskog tijela donesenog u skladu s propisom kojim se uređuje poslovanje kreditnih institucija, izražen kao postotak koji se dobije kada se tako dobiveni zbroj podijeli s ukupnim iznosom izloženosti riziku te kreditne institucije, izračunatim u skladu s člankom 92. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 575/2013.

(2) Visina minimalnog zahtjeva za kreditnu instituciju iz članka 2. ove Odluke, kada se izračunava u skladu s člankom 12.a stavkom 2. točkom b. Uredbe (EU) br. 806/2014, po svom iznosu jednaka je zahtjevu koji je ta kreditna institucija dužna održavati u skladu s člankom 92. stavkom 1. točkom d. Uredbe (EU) br. 575/2013, izražen kao postotak koji se dobije kada se taj zahtjev podijeli s mjerom ukupne izloženosti te kreditne institucije, izračunatom u skladu s člancima 429. i 429.a Uredbe (EU) br. 575/2013.

Održavanje minimalnog zahtjeva

Članak 5.

Kreditna institucija iz članka 2. ove Odluke dužna je kontinuirano održavati oba zahtjeva iz članka 4. ove Odluke koristeći se isključivo instrumentima i stavkama regulatornoga kapitala u skladu s propisom kojim se uređuje poslovanje kreditnih institucija.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

(1) U skladu s člankom 5. ove Odluke kreditna institucija iz članka 2. ove Odluke dužna je oba zahtjeva iz članka 4. ove Odluke kontinuirano ispunjavati počevši od 1. siječnja 2024.

(2) Prijelazna ciljana razina zahtjeva iz članka 4. ove Odluke za kreditnu instituciju iz članka 2. ove Odluke, koju je dužna kontinuirano ispunjavati počevši od 1. siječnja 2022., iznosi 100 % njezina ukupnoga minimalnog zahtjeva.

(3) Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O. br: 113-091/05-21/BV

Zagreb, 5. svibnja 2021.

Guverner
Boris Vujčić, v. r.