Odluka o uvjetima i načinu provedbe sanacijskog nadzora i nalaganju sanacijskih mjera

NN 53/2021 (19.5.2021.), Odluka o uvjetima i načinu provedbe sanacijskog nadzora i nalaganju sanacijskih mjera

HRVATSKA NARODNA BANKA

1085

Na temelju članka 8. stavka 19. Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava (»Narodne novine«, br. 146/2020.) i članka 43. stavka 2. točaka 10. i 12. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O UVJETIMA I NAČINU PROVEDBE SANACIJSKOG NADZORA I NALAGANJU SANACIJSKIH MJERA

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Odluke

Članak 1.

Ovom Odlukom pobliže se uređuju uvjeti i način provedbe sanacijskog nadzora i postupak nalaganja mjera u svrhu provedbe glava III., IV. i VI. Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava (»Narodne novine«, br. 146/2020., u nastavku teksta: Zakon) te obveze subjekta iz članka 2. ove Odluke tijekom i nakon provođenja tih aktivnosti.

Područje primjene

Članak 2.

(1) Ova Odluka primjenjuje se na sljedeće subjekte:

1. kreditnu instituciju sa sjedištem u Republici Hrvatskoj

2. financijsku instituciju sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja je društvo kći kreditne institucije ili društva iz točke 3. ili 4. ovog članka i koja je obuhvaćena nadzorom matičnog društva na konsolidiranoj osnovi u skladu s člancima od 6. do 17. Uredbe (EU) br. 575/2013

3. financijski holding, mješoviti financijski holding i mješoviti holding sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, koji su dio grupe u kojoj je najmanje jedna članica grupe kreditna institucija

4. matični financijski holding u Republici Hrvatskoj, matični financijski holding u Europskoj uniji sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, matični mješoviti financijski holding u Republici Hrvatskoj i matični mješoviti financijski holding u Europskoj uniji sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, koji su dio grupe u kojoj je najmanje jedna članica grupe kreditna institucija i

5. podružnicu institucije treće zemlje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

(2) Ova Odluka ne primjenjuju se na subjekt iz stavka 1. ovog članka nad kojim je otvoren postupak sanacije, za vrijeme trajanja postupka sanacije.

Pojmovi

Članak 3.

(1) Pojmovi koji se rabe u ovoj Odluci imaju isto značenje kao u Zakonu.

(2) Izrazi koji se rabe u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. SANACIJSKI NADZOR

Vrste sanacijskog nadzora

Članak 4.

(1) Sanacijski nadzor je nadzor koji Hrvatska narodna banka provodi nad subjektima iz članka 2. ove Odluke u svrhu provedbe ovlasti iz glava III., IV. i VI. Zakona.

(2) Sanacijski nadzor iz stavka 1. ovog članka obavlja se kao:

1. posredni sanacijski nadzor koji se provodi kao kontinuirano analiziranje prikupljenih informacija iz članka 5. ove Odluke ili

2. neposredni sanacijski nadzor koji se provodi u poslovnim prostorijama subjekta iz članka 2. ove Odluke.

Posredni sanacijski nadzor

Članak 5.

(1) Informacije koje su predmet posrednoga sanacijskog nadzora jesu izvješća koja subjekt iz članka 2. ove Odluke dostavlja u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2018/1624 od 23. listopada 2018. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u pogledu postupaka te standardnih obrazaca i predložaka za pružanje informacija za potrebe planova sanacije kreditnih institucija i investicijskih društava u skladu s Direktivom 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/1066 (Tekst značajan za EGP.)(SL L 277, 7. 11. 2018.) i podzakonskim propisima Hrvatske narodne banke, pisana korespondencija s tim subjektom te svaka druga informacija, izjava ili izvješće koje na zahtjev Hrvatske narodne banke dostavi taj subjekt, kao i druge javno dostupne informacije, izvješća ili obavijesti povezani s tim subjektom.

(2) Posredni sanacijski nadzor provode ovlaštenici po zaposlenju.

Neposredni sanacijski nadzor

Članak 6.

(1) Hrvatska narodna banka provodi neposredni sanacijski nadzor uvijek kada ocijeni da je to potrebno radi izvršenja sanacijskih ovlasti, a osobito u sljedećim slučajevima:

1. radi provjere potpunosti i točnosti izvješća i informacija koje dostavlja subjekt iz članka 2. ove Odluke

2. radi provjere provodi li subjekt iz članka 2. ove Odluke aktivnosti radi otklanjanja značajnih prepreka mogućnosti sanacije

3. radi donošenja odluke kojom se subjektu iz članka 2. ove Odluke nalažu mjere za otklanjanje značajnih prepreka mogućnosti sanacije ili

4. radi donošenja odluke kojom se subjektu iz članka 2. ove Odluke nalaže minimalni zahtjev za regulatorni kapital i podložne obveze kao i radi provjere ispunjavanja tog zahtjeva.

(2) Neposredni sanacijski nadzor subjekta iz članka 2. ove Odluke obavlja se:

1. pregledom knjigovodstvenih isprava, poslovnih knjiga, pomoćnih i drugih evidencija i obračuna, izvješća, politika i ostalih internih akata te druge dokumentacije koja se odnosi na poslovanje subjekta iz članka 2. ove Odluke, u izvorniku u papirnatom obliku ili u obliku elektroničkog zapisa na mediju i u obliku koji zahtijeva ovlaštena osoba

2. pribavljanjem pisanih i usmenih očitovanja i pojašnjenja od članova uprave, nadzornog odbora te zaposlenika subjekta iz članka 2. ove Odluke.

(3) Neposredni sanacijski nadzor obavljaju zaposlenici Hrvatske narodne banke na temelju ovlaštenja guvernera Hrvatske narodne banke.

(4) Guverner Hrvatske narodne banke može ovlaštenjem iz stavka 3. ovog članka, uz zaposlenike Hrvatske narodne banke, za provođenje neposrednoga sanacijskog nadzora ovlastiti i druge osobe koje raspolažu stručnim znanjima i koje nisu zaposlenici Hrvatske narodne banke, a osobito ovlaštene revizore, revizorsko društvo, pravne savjetnike i predstavnike Jedinstvenoga sanacijskog odbora.

(5) U ovlaštenju iz stavka 3. ovog članaka određuju se:

1. predmet neposrednoga sanacijskog nadzora

2. datum početka neposrednoga sanacijskog nadzora

3. voditelj neposrednoga sanacijskog nadzora i druge osobe ovlaštene provesti neposredni sanacijski nadzor.

(6) U slučaju kada u neposrednom sanacijskom nadzoru sudjeluju osobe iz stavka 4. ovog članka voditelj neposrednoga sanacijskog nadzora može biti samo zaposlenik Hrvatske narodne banke.

Dužnosti subjekta tijekom provođenja neposrednoga sanacijskog nadzora

Članak 7.

(1) Subjekt iz članka 2. ove Odluke dužan je omogućiti ovlaštenoj osobi neometan pristup svim svojim poslovnim prostorima i uvid u poslovne knjige, poslovnu dokumentaciju te administrativne ili poslovne evidencije, kao i kontrolu informacijske tehnologije i drugih pridruženih tehnologija, u opsegu potrebnom za obavljanje pojedinoga neposrednoga sanacijskog nadzora.

(2) Članovi uprave i nadzornog odbora, prokuristi, ostali rukovoditelji i zaposlenici subjekta iz članka 2. ove Odluke obvezni su ovlaštenoj osobi, na njezin zahtjev, dati usmene i pisane odgovore na sva pitanja vezana uz predmet neposrednog nadzora i potkrijepiti ih dokumentacijom ako je to moguće.

(3) Ako subjekt iz članka 2. ove Odluke eksternalizira određene aktivnosti na vanjske pružatelje usluga, dužan je omogućiti ovlaštenoj osobi obavljanje neposrednog nadzora i u prostorijama pružatelja usluga u opsegu koji je potreban za ostvarivanje cilja neposrednoga sanacijskog nadzora nad tim subjektom.

Obavijest o neposrednom sanacijskom nadzoru

Članak 8.

(1) Hrvatska narodna banka subjektu iz članka 2. ove Odluke dostavlja obavijest o neposrednom sanacijskom nadzoru najkasnije deset dana prije njegova početka.

(2) Obavijest iz stavka 4. ovog članka, osim predmeta nadzora, najmanje sadržava podatke o planiranom početku i trajanju neposrednoga sanacijskog nadzora, ime voditelja neposrednoga sanacijskog nadzora i imena drugih ovlaštenih osoba koje će obaviti neposredni sanacijski nadzor te popis dokumentacije i informacija koje je minimalno potrebno osigurati za pripremu i provođenje neposrednoga sanacijskog nadzora.

(3) Iznimno od odredbe stavka 4. ovog članka, ovlaštena osoba može obavijest o neposrednom sanacijskom nadzoru neposredno uručiti subjektu iz članka 2. ove Odluke najkasnije uoči početka obavljanja neposrednoga sanacijskog nadzora, ako je nužno da se neposredni nadzor obavi iznenada.

Zapisnik o provedenom sanacijskom nadzoru

Članak 9.

(1) Nakon završetka neposrednoga sanacijskog nadzora Hrvatska narodna banka sastavlja zapisnik o provedenim radnjama u okviru neposrednoga sanacijskog nadzora.

(2) Zapisnik iz stavka 1. ovog članka ne smatra se upravnim aktom i sadržava najmanje:

1. datum početka i završetka neposrednoga sanacijskog nadzora

2. imena ovlaštenih osoba koje su provodile neposredni sanacijski nadzor

3. bitne podatke o predmetu neposrednoga sanacijskog nadzora i sadržaju utvrđenih činjenica i

4. sadržaj izjava i pojašnjenja članova uprave i nadzornog odbora, prokurista, ostalih rukovoditelja i zaposlenika subjekta iz članka 2. ove Odluke, ako ih je bilo.

(3) Zapisnik iz stavka 1. ovog članka potpisuje voditelj neposrednoga sanacijskog nadzora.

(4) Hrvatska narodna banka zapisnik iz stavka 1. ovog članka dostavlja subjektu iz članka 2. ove Odluke u vezi s kojim je izvršen neposredni sanacijski nadzor.

(5) Zapisnik iz stavka 1. ovog članka u slučaju posrednoga sanacijskog nadzora sastavlja se samo ako se tijekom tog nadzora utvrde činjenice koje upućuju na počinjenje prekršaja iz glave XVI. Zakona, a potpisuje ga ovlaštenik po zaposlenju koji je te činjenice utvrdio.

(6) U slučaju iz stavka 5. ovog članka, zapisnik se ne dostavlja subjektu iz članka 2. ove Odluke.

Neovisna procjena

Članak 10.

(1) Guverner može, kada je u skladu s odredbama Zakona ili Uredbe (EU) br. 806/2014 potrebno provesti neovisnu procjenu vrijednosti imovine i obveza subjekta iz članka 2. ove Odluke, ovlastiti osobu koja ima status neovisnog procjenitelja i s kojom Hrvatska narodna banka ili Jedinstveni sanacijski odbor imaju sklopljen ugovor za provođenje neovisne procjene, na prikupljanje i provjeravanje svih potrebnih informacija u prostorijama tog subjekta.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovog članka ne primjenjuju se odredbe ove Odluke, osim članka 7., koji se primjenjuje na odgovarajući način.

III. NALAGANJE MJERA

Subjekt za koji je izravno odgovoran Jedinstveni sanacijski odbor

Članak 11.

(1) Hrvatska narodna banka subjektu iz članka 2. ove Odluke, za koji je izravno odgovoran Jedinstveni sanacijski odbor, rješenjem nalaže mjere na temelju odluke Jedinstvenoga sanacijskog odbora i na temelju odredbe članka 29. stavka 1. Uredbe (EU) br. 806/2014.

(2) Smatra se da je subjekt iz članka 2. ove Odluke svoje pravo na očitovanje o svim činjenicama, okolnostima i pravnim pitanjima važnima za rješavanje upravne stvari ostvario u postupku koji je prije donošenja svoje odluke proveo Jedinstveni sanacijski odbor te za potrebe donošenja rješenja iz stavka 1. ovog članka Hrvatska narodna banka nije dužna ponovo omogućiti tom subjektu to pravo.

(3) Hrvatska narodna banka subjektu iz članka 2. ove Odluke uz rješenje iz stavka 1. ovog članka dostavlja i kopiju Odluke Jedinstvenoga sanacijskog odbora.

Subjekt za koji je izravno odgovorna Hrvatska narodna banka

Članak 12.

(1) Hrvatska narodna banka subjektu iz članka 2. ove Odluke, za koji je izravno odgovorna u skladu s odredbom članka 7. stavka 3. Uredbe 806/2014, mjere nalaže rješenjem nakon što je tom subjektu omogućila da se prethodno očituje o nacrtu tog rješenja.

(2) Ako Hrvatska narodna banka rješenje iz stavka 1. donosi na temelju zajedničke odluke koju donosi sa sanacijskim tijelima iz drugih država članica Europske unije, subjektu iz članka 2. ove Odluke omogućit će pravo na očitovanje na nacrt te zajedničke odluke.

(3) Hrvatska narodna banka određuje rok za očitovanje na nacrt rješenja iz stavka 1. ovog članka odnosno nacrt zajedničke odluke koji ne može biti kraći od deset radnih dana.

(4) Ako subjekt iz članka 2. ove Odluke ne dostavi svoje očitovanje ili ga dostavi nakon proteka roka iz stavka 3. ovog članka, smatra se da nema nikakvih primjedbi na nacrt rješenja Hrvatske narodne banke odnosno nacrt zajedničke odluke.

Obveze subjekta nakon donošenja rješenja

Članak 13.

(1) Predsjednik uprave subjekta iz članka 2. ove Odluke dužan je upoznati ostale članove uprave sa sadržajem rješenja na prvoj idućoj sjednici uprave te bez odgađanja kopiju rješenja dostaviti predsjedniku nadzornog odbora i unutarnjoj reviziji tog subjekta.

(2) Predsjednik nadzornog odbora subjekta iz članka 2. ove Odluke dužan je nakon primitka rješenja bez odgode upoznati ostale članove nadzornog odbora sa sadržajem rješenja.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

(1) Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uvjetima i načinu provedbe aktivnosti i načinu nalaganja mjera u svrhu provedbe sanacijskih ovlasti (»Narodne novine«, br. 73/2017.).

O. br: 114-091/05-21/BV

Zagreb, 5. svibnja 2021.

Guverner
Boris Vujčić, v. r.