Odluka o načinu primjene pojednostavljenih obveza iz područja sanacije na kreditne institucije

NN 53/2021 (19.5.2021.), Odluka o načinu primjene pojednostavljenih obveza iz područja sanacije na kreditne institucije

HRVATSKA NARODNA BANKA

1086

Na temelju odredbi članka 25. stavka 5. Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava (»Narodne novine«, br. 146/2020.) i članka 43. stavka 2. točke 10. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O NAČINU PRIMJENE POJEDNOSTAVLJENIH OBVEZA IZ PODRUČJA SANACIJE NA KREDITNE INSTITUCIJE

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Odluke

Članak 1.

Ovom Odlukom pobliže se uređuje način primjene pojednostavljenih obveza u smislu određivanja sadržaja i detalja sanacijskog plana, sadržaja i detalja informacija koje se od kreditnih institucija traže te učestalost preispitivanja i izmjena sanacijskih planova.

Područje primjene

Članak 2.

(1) Ova Odluka primjenjuje se na kreditnu instituciju sa sjedištem u Republici Hrvatskoj za koju je, u skladu s odredbom članka 7. stavka 3. Uredbe (EU) br. 806/2014, izravno odgovorna Hrvatska narodna banka, koja nije dio grupe te koja je, u smislu odredbi članka 25. Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava (u nastavku teksta: Zakon), prihvatljiva za pojednostavljene obveze.

(2) U smislu stavka 1. ovog članka smatra se da je kreditna institucija prihvatljiva za pojednostavljene obveze ako se, u skladu s odredbama Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/348 od 25. listopada 2018. o dopuni Direktive 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se utvrđuju kriteriji za procjenu utjecaja propasti institucije na financijska tržišta, druge institucije i na uvjete financiranja (u nastavku teksta: Delegirana uredba Komisije (EU) br. 2019/348), smatra kreditnom institucijom čija propast vjerojatno ne bi imala znatan negativan učinak na financijska tržišta, druge institucije ili na uvjete financiranja te ako joj je Hrvatska narodna banka, u skladu s odredbom članka 17. stavka 3. Zakona, dostavila sažetak ključnih elemenata sanacijskog plana u kojemu je redovni postupak zbog insolventnosti naveden kao preferirana sanacijska strategija.

Pojmovi

Članak 3.

Pojmovi koji se rabe u ovoj Odluci imaju isto značenje kao u Zakonu.

II. POJEDNOSTAVLJENE OBVEZE

Sadržaj sanacijskih planova

Članak 4.

Sanacijski plan za kreditne institucije iz članka 2. ove Odluke najmanje sadržava:

1. sažetak ključnih elemenata sanacijskog plana

2. sažetak bitnih promjena koje su nastupile nakon donošenja prethodnoga sanacijskog plana

3. osnovne informacije o kreditnoj instituciji

4. rezultat procjene mogućnosti sanacije

5. rezultat procjene javnog interesa

6. rezultat procjene utjecaja propasti kreditne institucije na financijska tržišta, druge institucije i na uvjete financiranja na temelju Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2019/348

7. minimalni zahtjev za regulatorni kapital i podložne obveze

8. plan komunikacije s medijima i javnošću.

Informacije potrebne za izradu sanacijskih planova

Članak 5.

(1) Kreditna institucija iz članka 2. ove Odluke nije obvezna dostavljati informacije u skladu s odredbama Provedbene uredbe Komisije (EU) 2018/1624 od 23. listopada 2018. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u pogledu postupaka te standardnih obrazaca i predložaka za pružanje informacija za potrebe planova sanacije kreditnih institucija i investicijskih društava u skladu s Direktivom 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/1066 (u nastavku teksta: Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2018/1624).

(2) Izuzeće kreditne institucije iz članka 2. ove Odluke u skladu s odredbom stavka 1. ovog članka ne utječe na njezine obveze iz članka 14. Zakona.

(3) Ako ocijeni da je to nužno za potrebe izrade i provedbe sanacijskog plana, Hrvatska narodna banka kreditnu instituciju iz članka 2. ove Odluke na koju se sanacijski plan odnosi obavještava najkasnije do kraja kalendarske godine da je, počevši od izvještaja za tu kalendarsku godinu, obvezna dostavljati informacije u skladu s odredbama Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2018/1624.

(4) Ako bude donesena odluka o otvaranju postupka sanacije, kreditna institucija iz članka 2. ove Odluke na koju se ta odluka odnosi nije obvezna dostavljati informacije u skladu s odredbama Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2018/1624 za vrijeme trajanja postupka sanacije.

Učestalost preispitivanja i izmjena sanacijskih planova

Članak 6.

(1) Sanacijski plan za kreditne institucije iz članka 2. ove Odluke preispituje se i po potrebi mijenja najmanje jednom u dvije godine te nakon svake značajne promjene pravne ili organizacijske strukture kreditne institucije, njezina poslovanja ili financijskog položaja koja bi mogla značajno utjecati na učinkovitost plana te time stvoriti potrebu njegove izmjene.

(2) U smislu stavka 1. ovog članka smatra se da je došlo do značajne promjene ako se stvori potreba promjene preferirane sanacijske strategije ili nakon što Hrvatska narodna banka utvrdi da kreditna institucija, u skladu s odredbama Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2019/348, više nije prihvatljiva za pojednostavljene obveze.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

(1) Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) 2018/1624 (»Narodne novine«, br. 27/2019.).

(2) Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O. br: 115-091/05-21/BV

Zagreb, 5. svibnja 2021.

Guverner
Boris Vujčić, v. r.