Odluka o izmjeni Odluke o pravilima rada Hrvatskog sustava velikih plaćanja

NN 53/2021 (19.5.2021.), Odluka o izmjeni Odluke o pravilima rada Hrvatskog sustava velikih plaćanja

HRVATSKA NARODNA BANKA

1089

Na temelju članka 155. stavka 1. Zakona o platnom prometu (»Narodne novine«, br. 66/2018.) i članka 42. stavka 3. točke 12. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) Savjet Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O PRAVILIMA RADA HRVATSKOG SUSTAVA VELIKIH PLAĆANJA

Članak 1.

(1) U članku 10. Odluke o pravilima rada Hrvatskog sustava velikih plaćanja (»Narodne novine«, br. 125/2019.) stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) HNB će suspendirati račun sudionika:

a) iz članka 2. stavka 1. točke 2. ove Odluke, odmah nakon donošenja odluke Savjeta HNB-a o podnošenju prijedloga za otvaranje postupka prisilne likvidacije tog sudionika

b) iz članka 2. stavka 1. točke 3. ove Odluke, odmah nakon donošenja odluke Savjeta HNB-a koja ima za posljedicu suspenziju računa tog sudionika prema zakonima kojima se uređuju kreditne institucije i prisilna likvidacija kreditnih institucija

c) iz članka 2. stavka 1. točke 4. ove Odluke, odmah nakon primitka obavijesti nadležnog tijela druge države članice o pokretanju postupka zbog insolventnosti ili o drugoj odluci nadležnog tijela ili suda koji za posljedicu ima zabranu plaćanja na teret i u korist ili na teret računa tog sudionika

d) iz članka 2. stavka 1. točke 6. ove Odluke, odmah nakon primitka obavijesti o otvaranju stečajnog postupka nad tim sudionikom ili o ukidanju odobrenja za rad tom sudioniku.

Pod suspenzijom računa sudionika podrazumijeva se onemogućavanje namire platnih transakcija na teret i u korist računa sudionika, osim namire platnih transakcija u skladu s člankom 11. stavkom 2. ove Odluke te platnih transakcija određenih zakonom.«

(2) Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) HNB će isključiti iz HSVP-a sudionika:

a) u slučaju iz stavka 2. točaka a) i b) ovog članka, nakon završetka obračunskog dana u HSVP-u u kojemu je primio obavijest suda o otvaranju postupka prisilne likvidacije tog sudionika

b) u slučaju iz stavka 2. točke c) ovog članka, nakon završetka obračunskog dana u HSVP-u u kojemu je suspendiran račun tog sudionika, pod uvjetom da se obavijest nadležnog tijela druge države članice odnosi na trajnu zabranu plaćanja

c) iz članka 2. stavka 1. točke 6.:

i. u slučaju iz stavka 2. točke d) ovog članka, nakon završetka obračunskog dana u HSVP-u u kojemu je suspendiran račun tog sudionika

ii. na osnovi njegova zahtjeva

d) iz članka 2. stavka 1. točaka 2. i 3. ove Odluke, nakon završetka obračunskog dana u HSVP-u koji prethodi danu otvaranja postupka redovne likvidacije tog sudionika

e) iz članka 2. stavka 1. točke 5., u skladu sa zakonom kojim je reguliran taj sudionik ili na osnovi njegova zahtjeva.

HNB isključuje sudionika iz HSVP-a zatvaranjem njegova računa u HSVP-u.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 427-2509-090/05-21/BV

Zagreb, 12. svibnja 2021.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Boris Vujčić, v. r.