Odluka o izmjeni Odluke o pravilima rada Nacionalnoga klirinškog sustava

NN 53/2021 (19.5.2021.), Odluka o izmjeni Odluke o pravilima rada Nacionalnoga klirinškog sustava

HRVATSKA NARODNA BANKA

1090

Na temelju članka 155. stavka 2. Zakona o platnom prometu (»Narodne novine«, br. 66/2018.) i članka 42. stavka 3. točke 12. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) Savjet Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O PRAVILIMA RADA NACIONALNOGA KLIRINŠKOG SUSTAVA

Članak 1.

(1) U članku 9. Odluke o pravilima rada Nacionalnoga klirinškog sustava (»Narodne novine«, br. 46/2016.) stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Fina će isključiti iz NKS-a:

1. sudionika iz članka 2. točaka 2., 3. i 4. ove Odluke odmah nakon primitka obavijesti HNB-a da je nad tim sudionikom otvoren postupak prisilne ili redovne likvidacije, odnosno postupak zbog insolventnosti s posljedicom trajne zabrane plaćanja

2. sudionika iz članka 2. točke 5. u skladu sa zakonom kojim je reguliran taj sudionik ili na njegov zahtjev

3. sudionika kojemu je prestao ugovor iz članka 7. stavka 1. ili 2. ove Odluke, osim u slučaju promjene statusa.«

(2) Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Fina isključuje iz NKS-a sudionika na kraju obračunskog dana u NKS-u u kojem je primila obavijest iz stavka 1. točke 1. ovog članka odnosno saznala za razlog isključenja iz stavka 1. točke 2. ovog članka odnosno koji je posljednji dan važenja ugovora u slučaju iz stavka 1. točke 3. ovog članka.«

Članak 2.

(1) U članku 10. Odluke o pravilima rada Nacionalnoga klirinškog sustava stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) HNB onemogućuje obračun platnih transakcija na teret i u korist obračunskog računa neposrednog sudionika iz članka 2. točaka 2. i 3. ove Odluke u slučaju donošenja odluke Savjeta HNB-a o podnošenju prijedloga za otvaranje postupka prisilne likvidacije tog sudionika, odnosno druge odgovarajuće odluke HNB-a koja ima za posljedicu suspenziju računa tog sudionika prema zakonima kojima se uređuju kreditne institucije i prisilna likvidacija kreditnih institucija.«

(2) Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) HNB onemogućuje obračun platnih transakcija na teret obračunskog računa neposrednog sudionika iz članka 2. točaka 2., 3. i 4. ove Odluke u slučaju primitka odluke suda ili naloga Fine kojima se privremeno zabranjuje plaćanje na teret računa tog sudionika.«

(3) Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) HNB bez odgađanja obavještava Finu o potrebi onemogućavanja obračuna platnih transakcija na teret i u korist odnosno na teret posrednog sudionika iz članka 2. točaka 2., 3. i 4. u sljedećim slučajevima:

a) donošenja odluke Savjeta HNB-a o podnošenju prijedloga za otvaranje postupka prisilne likvidacije posrednog sudionika, odnosno druge odgovarajuće odluke HNB-a koja ima za posljedicu suspenziju računa posrednog sudionika prema zakonima kojima se uređuju kreditne institucije i prisilna likvidacija kreditnih institucija

b) primitka odluke suda ili naloga Fine kojima se privremeno zabranjuje plaćanje na teret posrednog sudionika

c) primitka obavijesti nadležnog tijela druge države članice o pokretanju postupka zbog insolventnosti čija je posljedica zabrana plaćanja u korist i na teret odnosno samo na teret posrednog sudionika

a Fina odmah postupa po takvoj obavijesti.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 427-2510-090/05-21/BV

Zagreb, 12. svibnja 2021.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Boris Vujčić, v. r.