Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prihvatljivosti izdataka

NN 54/2021 (20.5.2021.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prihvatljivosti izdataka

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

1098

Na temelju članka 7. stavka 7. Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (»Narodne novine«, broj 92/14), u vezi s člankom 5. stavkom 3. točkom 2. Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjesta« (»Narodne novine«, br. 107/14, 23/15, 129/15, 15/17, 18/17 – ispravak, 46/21 i 49/21 – ispravak), ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIHVATLJIVOSTI IZDATAKA

Članak 1.

U Pravilniku o prihvatljivosti izdataka (»Narodne novine«, br. 115/18, 6/20, 20/20 – ispravak i 70/20), u članku 1. stavku 4. iza brojki: »15/17« briše se riječ: »i« te dodaje zarez, a iza riječi: »ispravak« dodaje se zarez i riječi: »46/21 i 49/21 – ispravak«.

U stavku 5. iza riječi: »(SL L 347, 20. 12. 2013.)« riječ: »te« i točke 1. – 10. brišu se.

U stavku 8. iza riječi: »(SL L 347, 20. 12. 2013.)« zarez i riječi: »Uredbu (EU) 2015/779 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1304/2013 u pogledu dodatnog iznosa početnog predfinanciranja koji se isplaćuje za operativne programe koji dobivaju potporu iz Inicijative za zapošljavanje mladih (SL L 126, 21. 5. 2015.) i Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 (SL L 193, 30. 7. 2018.)« brišu se.

Članak 2.

U članku 3. stavci 8. i 9. mijenjaju se i glase:

»(8) Kriterij prihvatljivosti iz stavka 1. točke 6. ovoga članka u dijelu koji definira da operacija nije fizički završena ili provedena u cijelosti prije nego što je podnesen zahtjev za financiranje nadležnom tijelu Operativnog programa iznimno se ne primjenjuje za operacije u odnosu na koje je takvo izuzeće izrijekom utvrđeno Uredbom (EU) br. 1303/2013, ili drugim izravno primjenjivim propisom Unije koji se primjenjuje na fondove koji podržavaju Operativni program.

(9) Iznimno od članka 2. točke 12. ovoga Pravilnika, izdatci operacija:

1. za jačanje kapaciteta za odgovor na krizu u kontekstu izbijanja bolesti COVID-19, prihvatljivi su u skladu s člankom 65. stavkom 10. Uredbe (EU) br. 1303/2013

2. u okviru prioritetne osi iz članka 120. stavka 8. podstavka 1. Uredbe (EU) br. 1303/2013 prihvatljivi su u skladu s člankom 120. stavkom 8. podstavkom 3. Uredbe (EU) br. 1303/2013

3. kojom se provode sredstva REACT-EU prihvatljivi su u skladu s člankom 92.b Uredbe (EU) br. 1303/2013.«.

Iza stavka 9. dodaje se stavak 10. koji glasi:

»(10) Izuzev iznimki opisanih u stavku 9. ovoga članka, primjenjuju se i iznimke koje su u pogledu prihvatljivosti izdataka operacija izrijekom utvrđene u Uredbi (EU) br. 1303/2013, ili drugom izravno primjenjivom propisu Unije koji se primjenjuje na fondove koji podržavaju Operativni program.«.

Članak 3.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika ne dovodi u pitanje primjenu odredbi Uredbe (EU) br. 1303/2013 koje se odnose na posebna pravila vezano uz prihvatljivost izdataka, kako je opisano u članku 2. ovoga Pravilnika.

Klasa: 011-01/21-02/16

Urbroj: 538-05-2-2-2/336-21-1

Zagreb, 12. svibnja 2021.

Ministrica
Nataša Tramišak, mag. iur., v. r.