Odluka o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja tune i obavljanja turističko-edukacijske djelatnosti u akvatoriju Iškog kanala

NN 55/2021 (21.5.2021.), Odluka o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja tune i obavljanja turističko-edukacijske djelatnosti u akvatoriju Iškog kanala

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1104

Na temelju članka 20. stavka 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03., 100/04., 141/06., 38/09., 123/11. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 56/16. i 98/19.) i članka 36. stavka 1. Zakona o koncesijama (»Narodne novine«, br. 69/17. i 107/20.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. svibnja 2021. donijela

ODLUKU

O KONCESIJI U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA POMORSKOG DOBRA RADI OBAVLJANJA DJELATNOSTI UZGOJA TUNE I OBAVLJANJA TURISTIČKO-EDUKACIJSKE DJELATNOSTI U AKVATORIJU IŠKOG KANALA

I.

Sukladno Obavijesti o namjeri davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja tune i obavljanja turističko-edukacijske djelatnosti u akvatoriju Iškog kanala, objavljenoj u Elektroničkom oglasniku javne nabave (broj objave: 2021/S 01K-0002230) od 19. siječnja 2021. i ponudi otvorenoj na Javnom otvaranju ponuda za dodjelu koncesije, održanom 22. veljače 2021. u prostorijama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te Nalaza i mišljenja Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru, osnovanog i imenovanog Odlukom Vlade Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 44/16., 95/19. i 29/21.), Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) daje trgovačkom društvu KALI TUNA d.o.o., OIB: 92418838517 (u daljnjem tekstu: Ovlaštenik koncesije), ovlaštenje za gospodarsko korištenje pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja tune i obavljanja turističko-edukacijske djelatnosti na lokaciji između otočića Fulija i Kudica u akvatoriju Iškog kanala.

II.

Područje pomorskog dobra koje se daje u koncesiju u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja tune i obavljanja turističko-edukativne djelatnosti u akvatoriju Iškog kanala omeđeno je poligonom karakterističnih koordinatnih točaka izraženih u HTRS96/TM projekciji, kako slijedi:

TočkaEN
1388493,0994877146,136
2388711,5094876941,028
3388230,6794876431,538
4388012,4594876637,992
1388493,0994877146,136

III.

Ukupna površina pomorskog dobra – morskog akvatorija, koje se daje u koncesiju iznosi 210.000,00 m2, a sve kako je prikazano na grafičkoj podlozi koja čini Prilog 1. ove Odluke i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.

IV.

Davatelj koncesije daje na gospodarsko korištenje pomorsko dobro navedeno u točki II. ove Odluke Ovlašteniku koncesije, na vremensko razdoblje od 20 godina, računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji pomorskog dobra iz točke VIII. ove Odluke.

V.

Koncesija na pomorskom dobru iz točke II. ove Odluke daje se u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja tune i obavljanja turističko-edukacijske djelatnosti između otočića Fulija i Kudica u akvatoriju Iškog kanala.

Dozvoljena godišnja količina uzgoja tune, koju je Ovlaštenik koncesije ovlašten uzgajati ukupno iznosi 500 tona godišnje.

Ovlaštenik koncesije ovlašten je i dužan u roku od jedne godine od zaključenja ugovora o koncesiji iz točke VIII. ove Odluke postaviti uzgajalište u akvatoriju Iškog kanala, između otočića Fulija i Kudica, sukladno Lokacijskoj dozvoli izdanoj od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Uprave za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja, Sektora lokacijskih dozvola i investicija, klasa: UP/I-350-05/19-01/000091, urbroj: 531-06-2-1-1-20-0009, od 6. ožujka 2020., koja čini Prilog 2. ove Odluke i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Ovlaštenik koncesije dužan je u pomorsko dobro koje se daje u koncesiju uložiti sveukupno 6.283.944,00 kuna kao investicijsko ulaganje, sve u opsegu i na način opisan u Studiji gospodarske opravdanosti ulaganja, koja čini Prilog 3. ove Odluke i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Ovlaštenik koncesije dužan je za svaku daljnju izmjenu zahvata u prostoru na pomorskom dobru iz točke II. ove Odluke zatražiti suglasnost Davatelja koncesije, te dozvole sukladno propisima koji uređuju prostorno uređenje i gradnju.

VI.

Ovlaštenik koncesije se obvezuje da pomorsko dobro, koje ovom Odlukom dobiva na gospodarsko korištenje, koristi isključivo za obavljanje djelatnosti za koje je utvrđena namjena koncesije i koje su navedene u Studiji gospodarske opravdanosti ulaganja iz točke V. stavka 4. ove Odluke.

Ovlaštenik koncesije se obvezuje u kavezima obavljati isključivo djelatnost uzgoja tune, a turističko-edukacijsku djelatnost isključivo na za to predviđenom pontonu.

Ovlaštenik koncesije dužan je gospodarski koristiti pomorsko dobro iz točke II. ove Odluke sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama te drugim zakonima i podzakonskim aktima iz područja sigurnosti plovidbe i zaštite okoliša, i to na način koji će osigurati zaštitu okoliša.

Ovlaštenik koncesije ne može prava stečena koncesijom, niti djelomično, niti u cijelosti prenositi na drugoga, bez izričitog odobrenja Davatelja koncesije.

VII.

Za gospodarsko korištenje pomorskog dobra navedenoga u točki II. ove Odluke, Ovlaštenik koncesije obvezuje se da će uredno plaćati Davatelju koncesije godišnju koncesijsku naknadu.

Godišnja koncesijska naknada koju Ovlaštenik koncesije plaća za gospodarsko korištenje pomorskog dobra sastoji se od stalnog i promjenjivog dijela naknade, s tim da:

a) stalni dio iznosi 1,01 kunu po m2 zauzete ukupne površine pomorskog dobra godišnje, plativo u jednom obroku, s time da će se iznos stalnog dijela povećavati svakih pet godina za 0,10 kuna po m² zauzetog pomorskog dobra

b) promjenjivi dio iznosi 0,51 % od ukupnog godišnjeg prihoda ostvarenog na koncesioniranom pomorskom dobru, s time da će se promjenjivi dio koncesijske naknade povećavati svakih pet godina za 0,10 % prihoda ostvarenog na koncesioniranom području.

Navedena koncesijska naknada plaća se na sljedeći način:

a) stalni dio naknade plaća se unaprijed za tekuću godinu, najkasnije do 1. ožujka:

– za godinu u kojoj je dana koncesija i za godinu u kojoj koncesija istječe, naknada se plaća razmjerno mjesecima korištenja

– za početnu godinu koncesijskog perioda naknada se plaća u roku od 45 dana od dana sklapanja ugovora o koncesiji.

b) promjenjivi dio naknade plaća se unatrag u jednom obroku, i to do 30. travnja tekuće godine za ostvareni ukupni godišnji prihod prethodne godine.

Promjene naknade za koncesiju (stalnog i promjenjivog dijela) moguće su temeljem:

1. indeksacije vezane uz promjenu tečaja kune i eura u odnosu na fluktuaciju tečaja

2. indeksa potrošačkih cijena, odnosno

3. izmjena posebnog propisa u dijelu kojim se uređuje visina i način plaćanja naknade za koncesiju

4. gospodarskih okolnosti koje značajno utječu na ravnotežu odnosa naknade za koncesiju i procijenjene vrijednosti koncesije koja je bila temelj sklapanja ugovora o koncesiji.

Promjena naknade za koncesiju u skladu sa stavkom 4. ove točke utvrđuje se ugovorom o koncesiji i posebnim zakonima, a obavlja se ovisno o nastanku okolnosti i/ili periodično u za to određenim vremenskim razdobljima ovisno o uvjetima fluktuacije tečaja ili promjena potrošačkih cijena.

VIII.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar mora, prometa i infrastrukture da u roku od 90 dana od dana objave ove Odluke u »Narodnim novinama«, sklopi ugovor o koncesiji pomorskog dobra iz točke II. ove Odluke, kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze Ovlaštenika koncesije, posebno u odnosu na zaštitu okoliša, sigurnost plovidbe, izgradnju i održavanje te nadzor nad gospodarskim korištenjem pomorskog dobra koje se daje u koncesiju.

IX.

Ovlaštenik koncesije dužan je prije sklapanja ugovora o koncesiji iz točke VIII. ove Odluke Davatelju koncesije dostaviti garanciju banke radi dobrog izvršenja posla u korist Republike Hrvatske – Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, na iznos od 314.197,20 kuna, a što je 5 % od ukupne vrijednosti investicije, koja prema Studiji gospodarske opravdanosti ulaganja iz točke V. ove Odluke iznosi 6.283.944,00 kuna, s rokom važenja garancije do šest mjeseci od završetka planiranog investicijskog ciklusa, a koja garancija je bezuvjetna, bez prigovora i naplativa na prvi poziv.

Ovlaštenik koncesije dužan je prije sklapanja ugovora o koncesiji iz točke VIII. ove Odluke Davatelju koncesije dostaviti ovjerene zadužnice na iznos od dvije godišnje naknade za stalni dio koncesijske naknade, u ukupnom iznosu od 424.200,00 kuna, kao instrumente osiguranja naplate naknade za koncesiju, te za naknadu štete koja može nastati zbog neispunjenja obveza iz ugovora.

Ako Ovlaštenik koncesije ne dostavi garanciju banke iz stavka 1. ove točke i ovjerene zadužnice iz stavka 2. ove točke u iznosima i u roku kako je navedeno, neće se potpisati ugovor o koncesiji iz točke VIII. ove Odluke, naplatit će se garancija za ozbiljnost ponude, ova Odluka prestaje važiti, a Ovlaštenik koncesije gubi sva prava utvrđena ovom Odlukom.

X.

Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Zagrebu, u roku od 30 dana od dana objave ove Odluke u »Narodnim novinama«.

XI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-022-03/21-04/02
Urbroj: 50301-05/20-21-3
Zagreb, 20. svibnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.