Odluka o izmjeni Odluke o davanju Lučkoj upravi Splitsko-dalmatinske županije na privremeno upravljanje i korištenje lučkih područja postojeće sportske luke Zenta i postojeće sportske luke Špinut

NN 55/2021 (21.5.2021.), Odluka o izmjeni Odluke o davanju Lučkoj upravi Splitsko-dalmatinske županije na privremeno upravljanje i korištenje lučkih područja postojeće sportske luke Zenta i postojeće sportske luke Špinut

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1105

Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03., 100/04., 141/06., 38/09., 123/11. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 56/16. i 98/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. svibnja 2021. donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O DAVANJU LUČKOJ UPRAVI SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE NA PRIVREMENO UPRAVLJANJE I KORIŠTENJE LUČKIH PODRUČJA POSTOJEĆE SPORTSKE LUKE ZENTA I POSTOJEĆE SPORTSKE LUKE ŠPINUT

I.

U Odluci o davanju Lučkoj upravi Splitsko-dalmatinske županije na privremeno upravljanje i korištenje lučkih područja postojeće sportske luke Zenta i postojeće sportske luke Špinut (»Narodne novine«, broj 128/19.), u točki IV. riječ: »jedne« zamjenjuje se riječju: »dvije«.

II.

Ovlašćuje se Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije na hitne sanacijske radove u postojećoj sportskoj luci Zenta i postojećoj sportskoj luci Špinut temeljem naloga lučke kapetanije, uz prethodnu suglasnost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture na troškovnik sanacijskih radova.

III.

Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije dužna je Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture dostavljati tromjesečne izvještaje o stanju u lukama i poduzetim radnjama.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-04/128

Urbroj: 50301-05/27-21-3

Zagreb, 20. svibnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.