Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022.

NN 55/2021 (21.5.2021.), Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

1107

Na temelju članka 22. stavka 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008., 86/2009., 92/2010., 105/2010. – ispr., 90/2011., 16/2012., 86/2012., 94/2013., 152/2014., 7/2017., 68/2018., 98/2019. i 64/2020.), ministar znanosti i obrazovanja donosi

ODLUKU

O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2021./2022.

OPĆE ODREDBE

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se postupak i način upisa učenika, broj upisnih mjesta u razrednim odjelima prvih razreda srednjih škola, utvrđuju se rokovi za prijavu i upis te ostali uvjeti i postupci za upis učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022.

II.

U I. razred srednje škole učenici se upisuju u skladu s ovom Odlukom i Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (»Narodne novine«, broj: 49/2015. i 47/2017.), (u daljnjem tekstu: Pravilnik o elementima i kriterijima).

III.

Učenici se prijavljuju i upisuju u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022. elektroničkim načinom preko mrežne stranice Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (u daljnjemu tekstu: NISpuSŠ) www.upisi.hr, a na temelju natječaja za upis koji raspisuju i objavljuju škole.

IV.

U I. razred srednjih škola Republike Hrvatske u programe redovitog obrazovanja u školskoj godini 2021./2022. planira se broj upisnih mjesta za ukupno 46.914 učenika u 2.191 razredni odjel.

V.

(1) U srednje škole kojima je osnivač Republika Hrvatska, jedinice lokalne samouprave te jedinice područne (regionalne) samouprave u I. razred redovitog obrazovanja planira se broj upisnih mjesta za ukupno 44.462 učenika u 2.067 razrednih odjela:

1) u gimnazijske programe 10.584 učenika u 456 razrednih odjela ili 23,83 %;

2) u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju od četiri godine 18.533 učenika u 820 razrednih odjela ili 41,68 %;

3) u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju od tri godine 6.587 učenika u 300 razrednih odjela ili 14,81 %;

4) u programe obrazovanja za vezane obrte u trajanju od tri godine 5.234 učenika u 235 razrednih odjela ili 11,77 %;

5) u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege u trajanju od pet godina 1.077 učenika u 44 razredna odjela ili 2,43 %;

6) u programe obrazovanja za stjecanje niže stručne spreme 175 učenika u 13 razrednih odjela ili 0,39 %;

7) u prilagođene i posebne programe za učenike s teškoćama u razvoju 880 učenika u 109 razrednih odjela ili 1,98 %;

8) u programe obrazovanja glazbenih i plesnih škola 1.392 učenika u 90 razrednih odjela ili 3,13 %.

(2) U I. razred srednjih škola kojima je osnivač Republika Hrvat­ska, jedinice lokalne samouprave te jedinice područne (regionalne) samouprave, učenici će se upisivati prema vrstama programa obrazovanja, školama i odobrenim mjestima za upis koja su utvrđena u Strukturi razrednih odjela i broju učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2021./2022., I. dio – srednje škole kojima je osnivač Republika Hrvatska, jedinice lokalne samouprave te jedinice područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: Struktura), koja je u Dodatku ove Odluke i njezin je sastavni dio.

VI.

U programe redovitog obrazovanja u srednjim školama čiji su osnivači vjerske zajednice s pravom javnosti, u I. razred redovitog obrazovanja planira se mogućnost upisa za 869 učenika u 37 razrednih odjela prema vrstama programa obrazovanja, školama i odobrenim mjestima za upis koja su utvrđena u Strukturi razrednih odjela i broju učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2021./2022., II. dio – škole čiji su osnivači vjerske zajednice (u daljnjem tekstu: Struktura), koja je u Dodatku ove Odluke i njezin je sastavni dio.

VII.

U programe redovitog obrazovanja u srednjim školama čiji su osnivači pravne ili fizičke osobe, u I. razred planira se mogućnost upisa za 1.583 učenika u 87 razrednih odjela prema vrstama programa obrazovanja, školama i odobrenim mjestima za upis koja su utvrđena u Strukturi razrednih odjela i broju učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2021./2022., III. dio – privatne škole (u daljnjem tekstu: Struktura), koja je u Dodatku i njezin je sastavni dio.

TIJELA KOJA SUDJELUJU U PROVEDBI ELEKTRONIČKIH PRIJAVA I UPISA U SREDNJE ŠKOLE

VIII.

(1) U postupku provedbe elektroničkih prijava i upisa u srednje škole pripremne i druge radnje provode upisna povjerenstva osnovnih i srednjih škola, upravni odjeli nadležni za obrazovanje u županijama, odnosno Gradski ured za obrazovanje Grada Zagreba, Središnji prijavni ured Agencije za znanost i visoko obrazovanje i Ministarstvo turizma i sporta.

(2) Upisna povjerenstva dužna su biti dostupna tijekom cijeloga trajanja upisnoga postupka.

(3) Sve osobe uključene u organizaciju i provođenje postupka elektroničkih prijava i upisa u srednje škole dužne su čuvati tajnost podataka, o čemu potpisuju izjavu čiji obrazac propisuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(4) Kvalitetu postupka provedbe elektroničkih prijava i upisa u srednje škole prati i vrednuje Ministarstvo, odnosno tijela koja Ministarstvo ovlasti.

UPISNI ROKOVI

IX.

Učenici će se prijavljivati za upis i upisivati u I. razred srednjih škola u školskoj godini 2021./2022. u ljetnome i jesenskome upisnom roku.

Ljetni upisni rok

X.

Opis postupakaDatum
• Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu24. 5. – 1. 7. 2021.
• Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH26. 6. 2021.
• Početak prijava redovitih učenika u sustav24. 5. 2021.
Početak prijava obrazovnih programa25. 6. 2021.
• Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere28. 6. 2021.
• Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata29. 6. – 1. 7. 2021.
• Rok za dostavu dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis)1. 7. 2021.
• Unos prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis5. 7. 2021.
• Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete6. 7. 2021.

• Završetak prijava obrazovnih programa

• Početak ispisa prijavnica

7. 7. 2021.

• Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a ostali kandidati šalju prijavnice Središnjem prijavnom uredu)

• Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

9. 7. 2021.
• Objava konačnih ljestvica poretka10. 7. 2021.

• Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja (potvrda školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) srednje škole

• Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao (škole same određuju točne datume za zaprimanje upisnica i dodatne dokumentacije unutar ovdje predviđenog razdoblja i objavljuju ih u natječaju te na svojoj mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole)

12. – 14. 7. 2021.
• Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski upisni rok15. 7. 2021.
• Službena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok10. 8. 2021.


Jesenski upisni rok

XI.

Opis postupakaDatum
• Početak prijava u sustav i prijava obrazovnih programa21. 8. 2021.
• Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH23. 8. 2021.
• Dostava osobnih dokumenata, svjedodžbi i ostale dokumentacije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu25. 8. 2021.
• Dostava dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis i sl.)23. 8. 2021.
• Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere24. 8. 2021.
• Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata25. 8. 2021.

• Unos prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis

• Završetak unosa rezultata s popravnih ispita

• Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete

25. 8. 2021.

• Završetak prijava obrazovnih programa

• Početak ispisa prijavnica

26. 8. 2021.

• Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici dostavljaju razrednicima, a ostali kandidati šalju Središnjem prijavnom uredu)

• Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

27. 8. 2021.
• Objava konačnih ljestvica poretka28. 8. 2021.

• Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja (potvrda liječnika školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) srednje škole

• Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao

30. 8. – 31. 8. 2021.
• Objava slobodnih upisnih mjesta nakon jesenskoga upisnog roka1. 9. 2021.


PRIJAVA KANDIDATA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Ljetni upisni rok

XII.

Opis postupakaDatum
• Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u ŽUO, odnosno Gradskom uredu za obrazovanje Grada Zagreba te iskazuju svoj odabir s liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe24. 5. – 14. 6. 2021.
• Registracija kandidata s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH24. 5. – 7. 6. 2021.
• Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu24. 5. – 14. 6. 2021.
• Upisna povjerenstva ŽUO-a unose navedene odabire u sustav NISpuSŠ-a24. 5. – 17. 6. 2021.
• Zatvaranje mogućnosti unosa odabira kandidata17. 6. 2021.
• Provođenje dodatnih provjera za kandidate s teškoćama u razvoju i unos rezultata u sustav i podnošenje prigovora21. – 23. 6. 2021.
• Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju sukladno listama prioriteta21. – 24. 6. 2021.
• Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa25. 6. 2021.

Jesenski upisni rok

Opis postupakaDatum
• Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u ŽUO, odnosno Gradskom uredu za obrazovanje Grada Zagreba te iskazuju svoj odabir liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe16. 8. – 17. 8. 2021.
• Registracija kandidata s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH16. 8. – 17. 8. 2021.
• Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu16. 8. – 17. 8. 2021.
• Upisna povjerenstva ŽUO-a unose navedene odabire u sustav NISpuSŠ-a16. 8. – 18. 8. 2021.
• Zatvaranje mogućnosti unosa odabira kandidata18. 8. 2021.
• Provođenje dodatnih provjera za kandidate s teškoćama u razvoju i unos rezultata u sustav19. 8. 2021.
• Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju sukladno listama prioriteta21. 8. 2021.
• Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa21. 8. 2021.


PRIJAVA UČENIKA KOJI SE UPISUJU U ODJELE ZA SPORTAŠE U LJETNOME I JESENSKOME UPISNOM ROKU

XIII.

Opis postupakaDatum
• Kandidati koji se upisuju u razredne odjele za sportaše iskazuju interes za upis u razredne odjele za sportaše u NISpuSŠ-u24. 5. – 31. 5. 2021.
• Ministarstvo turizma i sporta šalje nerangirane liste kandidata prema sportovima nacionalnim sportskim savezima u svrhu izrade rang-lista prema sportovima4. 6. 2021.
• Nacionalni sportski savezi izrađuju preliminarne rang-liste prijavljenih kandidata prema kriterijima sportske uspješnosti5. 6. – 13. 6. 2021.
• Nacionalni sportski savezi službeno objavljuju preliminarne rang-liste na naslovnicama svojih mrežnih stranica kako bi kandidati mogli upozoriti na moguće pogreške prije objavljivanja konačne rang-liste14. 6. 2021.

• Prigovor kandidata na pogreške (pogrešno upisani podaci, neupisani podaci i dr.)

• Nacionalni sportski savezi ispravljaju rang-liste

15. 6. – 20. 6. 2021.
• Nacionalni sportski savezi službeno objavljuju konačne rang-liste na naslovnici svojih mrežnih stranica te ih dostavljaju Ministarstvu turizma i sporta21. 6. 2021.
• Unos zaprimljenih rang-lista u NISpuSŠ te dodjeljivanje bodova kandidatima na temelju algoritma21. 6. – 24. 6. 2021.

POSTUPAK PODNOŠENJA I RJEŠAVANJA PRIGOVORA

XIV.

(1) Učenici i ostali kandidati mogu podnositi prigovore tijekom provedbe postupka prijava i upisa učenika u I. razred srednje škole i to usmeno ili pisanim putem u elektroničkom obliku.

(2) Redoviti učenik osnovne škole u Republici Hrvatskoj može podnijeti prigovor svom razredniku zbog netočno navedenih zaključnih ocjena iz nastavnih predmeta, osobnih podataka ili podataka na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis i zatražiti njihov ispravak.

(3) Kandidat koji nema status redovitog učenika osnovne škole u Republici Hrvatskoj (kandidat koji osnovno obrazovanje završava ili je završio u inozemstvu ili drugim obrazovnim sustavima; kandidat koji nije s pozitivnim uspjehom završio prvi razred srednje škole u Republici Hrvatskoj, a želi ponovno upisati prvi razred u drugom obrazovnom programu; kandidat koji se ispisao te želi ponovno upisati prvi razred; kandidat koji je prethodne školske godine završio osnovno obrazovanje u Republici Hrvatskoj, ali nije upisao srednju školu) može zbog netočno unesenih ocjena ili osobnih podataka podnijeti prigovor Središnjem prijavnom uredu koji je unio podatke.

(4) U slučaju da nisu ispravljeni netočno uneseni podaci, učenici i ostali kandidati mogu podnijeti pisani prigovor CARNetovoj službi za podršku obrazovnom sustavu na obrascu za prigovor koji je dostupan na mrežnoj stranici NISpuSŠ-a.

(5) U slučaju da učenik pri ocjenjivanju ispita provjere sposobnosti i darovitosti ili znanja nije zadovoljan ocjenom, može podnijeti prigovor pisanim putem u elektroničkom obliku srednjoj školi koja je provela ispit.

(6) U slučaju da se utvrdi neregularnost ili nepravilnost u postupku provedbe ispita, ravnatelj srednje škole na prijedlog upisnoga povjerenstva mora otkloniti te nepravilnosti i utvrditi novu ocjenu.

(7) Rokovi za podnošenje prigovora iz ove točke utvrđeni su u točkama X., XI., XII. i XIII. ove Odluke.

NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA

XV.

(1) Natječaj za upis učenika objavljuje se najkasnije do 20. lipnja 2021. godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama srednje škole i osnivača.

(2) Sve uvjete koje srednja škola propisuje natječajem za upis, kao i ostale uvjete važne za nastavak obrazovanja u pojedinim obrazovnim programima, srednja škola dužna je unijeti u NISpuSŠ najkasnije do propisanoga datuma za početak prijava obrazovnih programa utvrđenog u točkama X., XI. i XII. ove Odluke.

(3) Natječaj za upis sadrži:

– popis programa obrazovanja i broj upisnih mjesta prema vrstama programa obrazovanja sukladno Strukturi,

– rokove za upis učenika u I. razred u skladu s točkama X., XI. i XII. ove Odluke,

– predmet posebno važan za upis koji određuje srednja škola,

– natjecanje iz znanja koje se vrednuje pri upisu, a određuje ga srednja škola,

– popis zdravstvenih zahtjeva za programe obrazovanja u koje srednja škola planira upisati učenike (sukladno Jedinstvenome popisu zdravstvenih zahtjeva srednjoškolskih programa u svrhu upisa u I. razred srednje škole),

– popis potrebnih dokumenata koji su uvjet za upis u pojedini program obrazovanja,

– datume provođenja dodatnih ispita i provjera sukladno rokovima navedenima u točkama X., XI. i XII. ove Odluke,

– popis stranih jezika koji se izvode u školi kao obvezni nastavni predmeti,

– popis nastavnih predmeta koji se izvode na nekom od stranih jezika (ako škola ima odobrenje Ministarstva za izvođenje dijela nastave na nekom od stranih jezika),

– naknadu za povećane troškove obrazovanja propisanu točkom XIX. ove Odluke,

– iznos školarine ako se naplaćuje,

– datume zaprimanja upisnica i ostale dokumentacije potrebne za upis,

– ostale kriterije i uvjete upisa koji se utvrđuju u skladu s ovom Odlukom i Pravilnikom o elementima i kriterijima.

(4) Kada je u pojedinoj školi uvjet za upis znanje određenoga stranog jezika koji učenik u osnovnoj školi nije učio, upisno povjerenstvo srednje škole u koju se učenik prijavljuje za upis dužno je nakon pisanog zahtjeva učenika provjeriti njegovo znanje iz tog jezika, o čemu škola sastavlja zapisnik.

Datum održavanja provjere znanja stranoga jezika srednje škole dužne su objaviti u natječaju za upis učenika i NISpuSŠ-u, sukladno rokovima navedenima u točkama X., XI. i XII. ove Odluke.

(5) Datum, način i postupak te druge važne elemente provođenja dodatnih ispita i provjera sposobnosti i darovitosti ili znanja utvrđuje srednja škola koja ih provodi.

(6) Srednje škole koje planiraju upis učenika u programe obrazovanja za vezane obrte dužne su u natječaju za upis objaviti točan naziv programa i oznaku »JMO« uz programe obrazovanja za vezane obrte. Sve škole koje planiraju upis učenika u te programe dužne su pravodobno i na prikladan način (oglasna ploča škole, mrežne stranice škole, NISpuSŠ i sl.) izvijestiti učenike i roditelje/skrbnike učenika o načinu obrazovanja u programima za vezane obrte (o broju nastavnih sati, broju sati i drugim pojedinostima o praktičnoj nastavi i vježbama naukovanja, izradi i obrani završnoga rada i sl.) te o drugim uvjetima koji su navedeni u Pravilniku o elementima i kriterijima (dokazivanje zdravstvene sposobnosti kandidata za obavljanje poslova i radnih zadaća u odabranome zanimanju, sklapanje ugovora o naukovanju i dr.).

PRIJAVA I UPIS UČENIKA U SREDNJU ŠKOLU

Prijava učenika za upis u srednju školu

XVI.

(1) Učenici koji osnovno obrazovanje završavaju kao redoviti učenici osnovne škole u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2020./2021., prijavljuju se u NISpuSŠ u skladu s postupcima opisanima na mrežnoj stranici www.upisi.hr.

(2) Učenici koji osnovno obrazovanje ne završavaju kao redoviti učenici osnovne škole u Republici Hrvatskoj (kandidati koji osnovno obrazovanje završavaju ili su završili u inozemstvu ili drugim obrazovnim sustavima; kandidati koji nisu s pozitivnim uspjehom završili prvi razred srednje škole u Republici Hrvatskoj, a žele ponovno upisati prvi razred u drugom obrazovnom programu; kandidati koji su se ispisali te žele ponovno upisati prvi razred; kandidati koji su prethodne školske godine završili osnovno obrazovanje u Republici Hrvatskoj, ali se nisu upisali u srednju školu) prijavljuju se Središnjem prijavnom uredu na način opisan na mrežnoj stranici www.upisi.hr.

(3) Učenici koji se žele upisati u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022., a stekli su svjedodžbe koje nisu izdane u Republici Hrvatskoj, dužni su pokrenuti postupak priznavanja završenoga osnovnog obrazovanja. Na temelju Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (»Narodne novine«, broj 158/2003., 198/2003., 138/2006. i 45/2011.) postupak priznavanja završenoga osnovnog obrazovanja u inozemstvu, radi pristupa srednjem obrazovanju u Republici Hrvatskoj, provodi školska ustanova u koju se podnositelj zahtjeva upisuje.

(4) Postupci potvrđivanja (zaključavanja) lista prioriteta, potpisivanja i pohranjivanja prijavnica s konačnom listom prioriteta učenika opisani su na mrežnoj stranici www.upisi.hr.

Upis učenika u I. razred srednje škole

XVII.

(1) Na temelju javne objave konačnih ljestvica poretka učenika u NISpuSŠ-u, učenik ostvaruje pravo upisa u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022.

(2) Iznimno od stavka 1. ove točke, učenici koji se upisuju u programe obrazovanja za koje je potrebno dostaviti dokumente o ispunjavanju posebnih uvjeta iz natječaja za upis (dokazivanje zdravstvene sposobnosti kandidata za obavljanje poslova i radnih zadaća u odabranom zanimanju i sl.) te učenici koji su ostvarili dodatna prava za upis, ostvaruju pravo upisa u srednju školu u školskoj godini 2021./2022. nakon dostave navedenih dokumenata u predviđenim rokovima iz točke X., XI. i XII. ove Odluke, što u NISpuSŠ-u potvrđuje srednja škola u kojoj učenik ostvaruje pravo upisa sukladno konačnoj ljestvici poretka. Navedeni dokumenti mogu se donijeti osobno ili dostaviti elektroničkim putem. Učenici koji ne dostave navedenu dokumentaciju u propisanim rokovima u točkama X., XI. i XII. ove Odluke gube pravo upisa ostvarenog u ljetnome upisnom roku te se u jesenskome roku mogu kandidirati za upis u preostala slobodna upisna mjesta.

(3) Učenik svoj upis potvrđuje vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na obrascu (upisnici) dostupnom na mrežnoj stranici NISpuSŠ-a (www.upisi.hr), koji je dužan donijeti osobno ili dostaviti elektroničkim putem u srednju školu u rokovima utvrđenim u točkama X., XI. i XII. ove Odluke.

(4) Nakon što učenik potvrdi svoj upis vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na obrascu (upisnici) i dostavi ga srednjoj školi, učenik je upisan u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022. Ako učenik zbog opravdanih razloga nije u mogućnosti u propisanim rokovima sukladno točkama X., XI. i XII. ove Odluke dostaviti potpisan obrazac (upisnicu) za upis u I. razred, dužan ga je donijeti osobno ili dostaviti elektroničkim putem njegov roditelj/skrbnik ili opunomoćenik.

USTROJAVANJE RAZREDNIH ODJELA

XVIII.

(1) Upis učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022. provodi se u skladu sa Strukturom.

(2) Škola može uz odobrenje ministra znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: ministar) u NISpuSŠ-u povećati broj upisnih mjesta utvrđenih u Strukturi najviše do 28 učenika u razrednome odjelu i to u slučaju ako učenik srednje škole ne položi popravni ispit te ponavlja I. razred (učenik ponavljač).

(3) Iznimno, škola može uz pisanu suglasnost ministra povećati broj upisnih mjesta utvrđenih u Strukturi najviše do 30 učenika u razrednome odjelu isključivo u slučajevima:

– ako učenik srednje škole ne položi popravni ispit u jesenskome roku te ponavlja I. razred,

– ako je više učenika ostvarilo jednak broj bodova i nalaze se na istome mjestu konačne ljestvice poretka u razrednome odjelu, a njihovim bi upisom bio premašen ukupan broj od broja učenika odobrenih u tom razrednom odjelu u Strukturi,

– ako škola integrira učenika glazbenog ili plesnog programa obrazovanja u nastavu općeobrazovnih predmeta pojedinoga razrednog odjela.

(4) U slučajevima iz stavka 3. ove točke srednja škola dužna je Ministarstvu dostaviti sljedeću dokumentaciju:

– obrazloženje uza zahtjev za povećanje broja učenika u razrednome odjelu u odnosu na Strukturom utvrđeni broj učenika u razrednome odjelu,

– podatke o svakom učeniku za kojega srednja škola podnosi zahtjev,

– dokaze iz kojih je vidljivo da učenik ostvaruje pravo upisa sukladno stavku 3. ove točke.

(5) U slučaju smanjenog interesa učenika za upis u pojedini program obrazovanja, škola može ustrojiti razredni odjel s manjim brojem učenika od utvrđenog u Strukturi uz uvjet da taj razredni odjel nema manje od 20 učenika.

(6) Škola može u kombiniranim razrednim odjelima odstupiti od Strukture, uz odobrenje ministra u NISpuSŠ-u, te povećati broj upisnih mjesta u jednom programu obrazovanja i smanjiti broj u drugom, ovisno o interesu učenika, ako taj broj nije manji od šest učenika u istom programu obrazovanja. U tim kombiniranim razrednim odjelima ne može biti ukupno manje od 20 učenika.

(7) Škole na otocima, područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima, škole s nastavom na jeziku i pismu nacionalnih manjina, škole koje izvode programe za rijetka i tradicijska zanimanja, privatne škole s pravom javnosti te škole koje izvode umjetničke programe obrazovanja, sukladno članku 4. stavku 3. Državnoga pedagoškog standarda srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008. i 90/2010.), mogu odstupiti od Strukture te ustrojiti razredni odjel i s manjim brojem učenika. Iznimno od stavaka 5. i 6. ove točke, u kombiniranim razrednim odjelima u navedenim školama mogu se ustrojiti skupine i s manjim brojem učenika.

(8) Škole koje izvode prilagođene i posebne programe za učenike s teškoćama u razvoju mogu odstupiti od Strukture, uz odobrenje ministra u NISpuSŠ-u, i ustrojiti razredni odjel i s manjim brojem učenika.

(9) Prije objave konačne ljestvice poretka u oba upisna roka ministar može u NISpuSŠ-u promijeniti strukturu i broj razrednih odjela te broj učenika u razrednome odjelu ovisno o broju učenika prijavljenih u pojedini razredni odjel obrazovnoga programa.

(10) Ustroj i broj razrednih odjela objavljen u NISpuSŠ-u smatra se konačnim brojem ustrojenih razrednih odjela te brojem upisanih učenika.

NAKNADE ZA POVEĆANE TROŠKOVE OBRAZOVANJA

XIX.

(1) Za pojedine programe obrazovanja mogu se utvrditi povećani troškovi obrazovanja.

(2) Odluku o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika te cijeni obrazovanja za svaku godinu obrazovanja donosi školski odbor, uz suglasnost osnivača školske ustanove, a objavljuje u natječaju za upis učenika u I. razred i NISpuSŠ-u.

(3) Škola može potpuno ili djelomično osloboditi učenika od obveze plaćanja povećanih troškova obrazovanja. Odluku o oslobađanju od plaćanja donosi školski odbor na prijedlog ravnatelja te uz suglasnost osnivača.

NAKNADNI UPISNI ROK ZA UPIS UČENIKA NAKON ISTEKA JESENSKOGA UPISNOG ROKA

XX.

(1) Učenici koji ne ostvare pravo na upis u ljetnome ili jesenskome upisnom roku mogu se prijaviti za upis u naknadnome upisnom roku za upis u srednju školu u program obrazovanja u kojemu je nakon jesenskoga upisnog roka ostalo slobodnih mjesta u sklopu broja upisnih mjesta propisanih Strukturom, a utvrđenih u NISpuSŠ-u.

(2) Učenici iz stavka 1. ovog članka za prijavu moraju ispunjavati sve uvjete propisane Pravilnikom o elementima i kriterijima te natječajem škole.

(3) Učenici se za upis u naknadnome upisnom roku mogu prijaviti školi od 2. do 24. rujna 2021.

(4) Upisno povjerenstvo škole o upisu učenika u naknadnome upisnom roku odlučuje na temelju pisanoga zahtjeva učenika te podatke o upisu unosi u NISpuSŠ nakon zaprimljene potpisane upisnice učenika te ostale dokumentacije potrebne za upis.

(5) Nakon završetka naknadnoga upisnog roka, Ministarstvo utvrđuje konačan broj ustrojenih razrednih odjela i broj upisanih učenika.

ZAVRŠNE ODREDBE

XXI.

O posebnostima upisa učenika u I. razred srednje škole koje nisu mogle biti predviđene odredbama ove Odluke odlučuje ministar.

XXII.

Nadzor nad zakonitošću rada u provedbi ove Odluke obavlja Ministarstvo.

XXIII.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-03/21-06/00015
Urbroj: 533-05-21-0004
Zagreb, 20. svibnja 2021.

Ministar
prof. dr. sc. Radovan Fuchs, v. r.

Struktura razrednih odjela i broja učenika I. razreda srednjih škola u školskoj godini 2021./2022.

I. dio – srednje škole kojima je osnivač Republika Hrvatska, jedinice lokalne samouprave te jedinice područne (regionalne) samouprave

Naziv škole i obrazovnog programaŠifra
programa
TrajanjeRazredni odjeliOznaka za odjelUčenici
I. Zagrebačka županija
Centar za odgoj i obrazovanje Lug Bregana (01-073-505)
Pomoćni autolimar – TES 3 g.01839330,33A3
Pomoćni bravar – TES 3 g.01849330,33A3
Pomoćni soboslikar i ličilac – TES 3 g.26819330,33A3
Pomoćni autolakirer – TES 3 g.26839330,33B3
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,33B3
Pomoćni vrtlar – TES 3 g.08839330,33B3
Ukupno Centar za odgoj i obrazovanje Lug Bregana (01-073-505)2,0018
Glazbena škola Dugo Selo (01-020-003)
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0026
Ukupno Glazbena škola Dugo Selo (01-020-003)1,0026
Srednja škola Dugo Selo (01-020-501)
Ekonomist 4 g.06072441,0024
Frizer – JMO 3 g.25035331,0024
Opća gimnazija 4 g.32010442,0044
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0024
Tehničar za računalstvo 4 g.04162442,0048
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,33A8
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,33A8
Plinoinstalater – JMO 3 g.01375330,33A8
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,50B12
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,50B12
Ukupno Srednja škola Dugo Selo (01-020-501)9,00212
Srednja škola Ivan Švear Ivanić-Grad (01-032-501)
Ekonomist 4 g.06072441,0026
Frizer – JMO 3 g.25035331,0026
Komercijalist 4 g.06030441,0026
Naftno-rudarski tehničar 4 g.05050441,0026
Opća gimnazija 4 g.32010442,0052
Prodavač IG 3 g.06092331,0026
Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom 4 g.04110441,0026
Elektromehaničar IG 3 g.04120330,35E9
Elektromonter IG 3 g.04110330,35E9
Industrijski mehaničar IG 3 g.01210330,31E8
Pomoćni administrator – TES 3 g.06829330,50L5
Pomoćni bravar – TES 3 g.01849330,50L5
Opća gimnazija 4 g. (Izdvojena lokacija Križ)32010441,0026
Ukupno Srednja škola Ivan Švear Ivanić-Grad (01-032-501)11,00270
Srednja škola Jastrebarsko (01-033-501)
Ekonomist 4 g.06072441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010442,0044
Prodavač IG 3 g.06092331,0020
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,50A12
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,50A12
Ukupno Srednja škola Jastrebarsko (01-033-501)5,00108
Ekonomska, trgovačka i ugostiteljska škola Samobor (01-073-501)
Ekonomist 4 g.06072442,0048
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010442,0048
Konobar 3 g.07133330,25E6
Kuhar 3 g.07123330,50E12
Slastičar 3 g.09253330,25E6
Ukupno Ekonomska, trgovačka i ugostiteljska škola Samobor (01-073-501)5,00120
Gimnazija Antuna Gustava Matoša Samobor (01-073-502)
Opća gimnazija 4 g.32010443,0072
Ukupno Gimnazija Antuna Gustava Matoša Samobor (01-073-502)3,0072
Glazbena škola Ferdo Livadić Samobor (01-073-504)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,0010
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000442,0018
Ukupno Glazbena škola Ferdo Livadić Samobor (01-073-504)3,0028
Srednja strukovna škola Samobor (01-073-503)
Automehaničar – JMO 3 g.01425331,0026
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365331,0026
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152441,0026
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,0026
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110331,0024
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,50A13
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,50A13
Frizer – JMO 3 g.25035330,50B13
Kozmetičar – JMO 3 g.25015330,50B13
Ukupno Srednja strukovna škola Samobor (01-073-503)7,00180
Srednja škola Dragutina Stražimira Sveti Ivan Zelina (01-109-501)
Agrotehničar 4 g.33062441,0022
Opća gimnazija 4 g.32010441,0024
Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom 4 g.04110441,0022
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,50A10
Frizer – JMO 3 g.25035330,50A10
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,33B8
Stolar – JMO 3 g.12111330,33B8
Strojobravar – JMO 3 g.01355330,33B8
Ukupno Srednja škola Dragutina Stražimira Sveti Ivan Zelina (01-109-501)5,00112
Ekonomska škola Velika Gorica (01-087-501)
Ekonomist 4 g.06072443,0078
Komercijalist 4 g.06030441,0026
Ukupno Ekonomska škola Velika Gorica (01-087-501)4,00104
Gimnazija Velika Gorica (01-087-502)
Opća gimnazija 4 g.32010444,00112
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0028
Ukupno Gimnazija Velika Gorica (01-087-502)5,00140
Srednja strukovna škola Velika Gorica (01-087-503)
Automehatroničar – JMO 3 g.33115331,0026
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819331,0010
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152441,0026
Tehničar za vozila i vozna sredstva 4 g.01122441,0026
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,50C13
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,50C13
Frizer – JMO 3 g.25035330,50E13
Pediker – JMO 3 g.25025330,50E13
Autoelektričar – JMO 3 g.04225330,31G8
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,35G9
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,35G9
Konobar – JMO 3 g.07135330,50H13
Kuhar – JMO 3 g.07125330,50H13
Ukupno Srednja strukovna škola Velika Gorica (01-087-503)8,00192
Umjetnička škola Franje Lučića Velika Gorica (01-087-505)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,0015
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000442,0026
Scenski plesač 4 g.31050442,0016
Ukupno Umjetnička škola Franje Lučića Velika Gorica (01-087-505)5,0057
Zrakoplovna tehnička škola Rudolfa Perešina Velika Gorica (01-087-504)
Zrakoplovni prometnik 4 g.18010441,0028
Zrakoplovni tehničar IRE 4 g.04091441,0028
Zrakoplovni tehničar ZIM 4 g.01051441,0028
Ukupno Zrakoplovna tehnička škola Rudolfa Perešina Velika Gorica (01-087-504)3,0084
Srednja škola Vrbovec (01-094-501)
CNC operater / CNC operaterka IG 3 g.01270331,0020
Ekonomist 4 g.06072441,0020
Mesar – JMO 3 g.09245331,0020
Opća gimnazija 4 g.32010442,0040
Prodavač IG 3 g.06092331,0020
Autolimar – JMO 3 g.01405330,33A8
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,33A8
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,33A8
Konobar 3 g.07133330,33B8
Kuhar 3 g.07123330,67B16
Ukupno Srednja škola Vrbovec (01-094-501)8,00168
Srednja škola Ban Josip Jelačić Zaprešić (01-108-501)
Ekonomist 4 g.06072441,0024
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0024
Opća gimnazija 4 g.32010442,0048
Prodavač IG 3 g.06092331,0024
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,0024
Frizer – JMO 3 g.25035330,50G12
Kozmetičar – JMO 3 g.25015330,50G12
Konobar – JMO 3 g.07135330,33H8
Kuhar – JMO 3 g.07125330,33H8
Slastičar – JMO 3 g.07145330,33H8
Ukupno Srednja škola Ban Josip Jelačić Zaprešić (01-108-501)8,00192
Ukupno I. Zagrebačka županija92,002083
II. Krapinsko-zagorska županija
Srednja škola Bedekovčina (02-167-501)
Agrotehničar 4 g.33062441,0020
Fizioterapeutski tehničar / fizioterapeutska tehničarka 4 g.24070441,0020
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100451,0028
Pomoćni proizvođač keramike 2 g.13550121,0020
Monter suhe gradnje 3 g.13383330,45A10
Tesar 3 g.13323330,27A6
Zidar 3 g.13313330,27A6
Mehaničar poljoprivredne mehanizacije IG 3 g.01180330,27B6
Rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima IG 3 g.13210330,73B16
Cvjećar IG 3 g.08140330,36C8
Keramičar – oblagač 3 g.13363330,36C8
Poljoprivredni gospodarstvenik IG 3 g.08160330,27C6
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,50D11
Plinoinstalater – JMO 3 g.01375330,50D11
Soboslikar ličilac dekorater DO DO 3 g.44035330,60F12
Staklar DON DO 3 g.44116330,40F8
Arhitektonski tehničar 4 g.13120440,50G12
Građevinski tehničar 4 g.13110440,50G12
Ukupno Srednja škola Bedekovčina (02-167-501)10,00220
Srednja škola Konjščina (02-177-501)
Komercijalist 4 g.06030441,0022
Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom 4 g.04110441,0026
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110331,0022
Autoelektričar – JMO 3 g.04225330,50C12
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,50C12
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,36D8
Strojobravar – JMO 3 g.01355330,36D8
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,27D6
Ukupno Srednja škola Konjščina (02-177-501)5,00116
Srednja škola Krapina (02-040-501)
CNC operater / CNC operaterka IG 3 g.01270332,0040
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0022
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0022
Komercijalist 4 g.06030441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010441,0022
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0022
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152441,0024
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,0024
Automehatroničar – JMO 3 g.33115330,58A14
Bravar – JMO 3 g.01415330,42A10
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,58B14
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,42B10
Autolakirer – JMO 3 g.26055330,23C6
Frizer – JMO 3 g.25035330,38C10
Prodavač – JMO 3 g.06115330,38C10
Ukupno Srednja škola Krapina (02-040-501)12,00270
Srednja škola Oroslavje (02-183-501)
CNC operater / CNC operaterka IG 3 g.01270331,0024
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0026
Frizer – JMO 3 g.25035330,50A12
Strojobravar – JMO 3 g.01355330,25A6
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,25A6
Kozmetičar – JMO 3 g.25015330,62B16
Stolar – JMO 3 g.12111330,38B10
Ukupno Srednja škola Oroslavje (02-183-501)5,00120
Glazbena škola Pregrada (02-123-502)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,0015
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0015
Ukupno Glazbena škola Pregrada (02-123-502)2,0030
Srednja škola Pregrada (02-123-501)
Farmaceutski tehničar 4 g.24040441,0020
Fizioterapeutski tehničar / fizioterapeutska tehničarka 4 g.24070441,0020
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100452,0040
Prirodoslovna gimnazija 4 g.32080441,0020
Konobar 3 g.07133330,25A6
Kuhar 3 g.07123330,38A9
Slastičar 3 g.09253330,38A9
Ukupno Srednja škola Pregrada (02-123-501)6,00124
Gimnazija Antuna Gustava Matoša Zabok (02-097-503)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0024
Opća gimnazija 4 g.32010442,0048
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0026
Ukupno Gimnazija Antuna Gustava Matoša Zabok (02-097-503)4,0098
Srednja škola Zabok (02-097-501)
Ekonomist 4 g.06072442,0048
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0024
Komercijalist 4 g.06030441,0024
Konobar 3 g.07133331,0020
Kuhar 3 g.07123331,0020
Prodavač IG 3 g.06092331,0020
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0024
Ukupno Srednja škola Zabok (02-097-501)8,00180
Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok (02-097-502)
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0012
Grafički tehničar pripreme 4 g.21020441,0022
Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja 4 g.30010041,0026
Medijski tehničar 4 g.21112441,0024
Web-dizajner 4 g.21122441,0024
Ukupno Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok (02-097-502)5,00108
Centar za odgoj i obrazovanje Zajezda (02-168-002)
Pomoćni krojač – TES 3 g.22839331,0010
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819331,0010
Pomoćni vrtlar – TES 3 g.08839331,0010
Ukupno Centar za odgoj i obrazovanje Zajezda (02-168-002)3,0030
Srednja škola Zlatar (02-189-501)
Opća gimnazija 4 g.32010441,0024
Tehničar za logistiku i špediciju 4 g.16050441,0024
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,0024
Upravni referent 4 g.06040441,0024
Ukupno Srednja škola Zlatar (02-189-501)4,0096
Ukupno II. Krapinsko-zagorska županija64,001392
III. Sisačko-moslavačka županija
Srednja škola Glina (03-025-501)
Drvodjeljski tehničar dizajner 4 g.12042441,0020
Ekonomist 4 g.06072441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,70D14
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,30D6
Ukupno Srednja škola Glina (03-025-501)4,0080
Srednja škola Ivana Trnskoga Hrvatska Kostajnica (03-039-501)
Ekonomist 4 g.06072441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Stolar 3 g.12113331,0020
Šumarski tehničar 4 g.11010441,0020
Ukupno Srednja škola Ivana Trnskoga Hrvatska Kostajnica (03-039-501)4,0080
Srednja škola Tina Ujevića Kutina (03-043-501)
Ekonomist 4 g.06072442,0040
Opća gimnazija 4 g.32010442,0044
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0022
Ukupno Srednja škola Tina Ujevića Kutina (03-043-501)5,00106
Tehnička škola Kutina (03-043-502)
Farmaceutski tehničar 4 g.24040441,0024
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0020
Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom 4 g.04110441,0020
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,0020
Elektroinstalater 3 g.04213330,33A8
Industrijski mehaničar IG 3 g.01210330,33A8
Instalater grijanja i klimatizacije 3 g.01363330,33A8
Ukupno Tehnička škola Kutina (03-043-502)5,00108
Glazbena škola u Novskoj Novska (03-054-502)
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0010
Ukupno Glazbena škola u Novskoj Novska (03-054-502)1,0010
Srednja škola Novska (03-054-501)
Ekonomist 4 g.06072441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Prodavač IG 3 g.06130331,0020
Tehničar za razvoj videoigara 4 g.04172441,0026
Bravar – JMO 3 g.01415330,33A8
Stolar – JMO 3 g.12111330,33A8
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,33A8
Ukupno Srednja škola Novska (03-054-501)5,00110
Srednja škola Petrinja (03-066-501)
Opća gimnazija 4 g.32010442,0040
Pomoćni voćar-vinogradar-vinar – TES 3 g.08829331,006
Prehrambeni tehničar 4 g.09052441,0020
Veterinarski tehničar 4 g.10010441,0020
Cvjećar IG 3 g.08140330,50A10
Mesar IG 3 g.09140330,50A10
Ukupno Srednja škola Petrinja (03-066-501)6,00106
Ekonomska škola Sisak (03-076-507)
Ekonomist 4 g.06072442,0044
Poslovni tajnik 4 g.06050441,0022
Ukupno Ekonomska škola Sisak (03-076-507)3,0066
Gimnazija Sisak (03-076-501)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010443,0060
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0020
Ukupno Gimnazija Sisak (03-076-501)5,00100
Glazbena škola Frana Lhotke Sisak (03-076-508)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,0014
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0019
Ukupno Glazbena škola Frana Lhotke Sisak (03-076-508)2,0033
Industrijsko-obrtnička škola Sisak (03-076-502)
Autoelektričar – JMO 3 g.04225330,50A10
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,50A10
Autolimar – JMO 3 g.01405330,30B6
Automehatroničar – JMO 3 g.33115330,70B14
Bravar – JMO 3 g.01415330,23C6
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,54C14
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,23C6
CNC operater / CNC operaterka IG 3 g.01270330,73D16
Mehaničar poljoprivredne mehanizacije IG 3 g.01180330,27D6
Ukupno Industrijsko-obrtnička škola Sisak (03-076-502)4,0088
Srednja škola Viktorovac Sisak (03-076-503)
Farmaceutski tehničar 4 g.24040441,0026
Frizer – JMO 3 g.25035331,0020
Konobar 3 g.07133331,0020
Kuhar 3 g.07123331,0020
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100451,0026
Prodavač IG 3 g.06092331,0020
Ukupno Srednja škola Viktorovac Sisak (03-076-503)6,00132
Strukovna škola Sisak (03-076-505)
Tehničar cestovnog prometa 4 g.14032441,0020
Web-dizajner 4 g.21122441,0020
Arhitektonski tehničar 4 g.13120440,50A10
Građevinski tehničar 4 g.13110440,50A10
Soboslikar – ličilac – JMO 3 g.26035330,30B6
Stolar – JMO 3 g.12111330,40B8
Zidar – JMO 3 g.13315330,30B6
Keramičar – oblagač 3 g.13363330,30C6
Krojač 3 g.22213330,40C8
Monter suhe gradnje 3 g.13383330,30C6
Rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima IG 3 g.13210330,50D10
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110331,50D30
Pomoćni krojač – TES 3 g.22839330,20E2
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,50E5
Pomoćni pekar – TES 3 g.09819330,30E3
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849330,40F4
Pomoćni soboslikar i ličilac – TES 3 g.26819330,30F3
Pomoćni stolar – TES 3 g.12819330,30F3
Ukupno Strukovna škola Sisak (03-076-505)9,00160
Tehnička škola Sisak (03-076-506)
Ekološki tehničar 4 g.33072441,0020
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0020
Tehničar za elektroniku 4 g.04142441,0020
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152441,0020
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,0024
Tehničar za razvoj videoigara 4 g.04172441,0024
Ukupno Tehnička škola Sisak (03-076-506)6,00128
Srednja škola Topusko (03-202-501)
Fizioterapeutski tehničar / fizioterapeutska tehničarka 4 g.24070441,0024
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0020
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,50S10
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g.01485330,50S10
Konobar 3 g.07133330,30U6
Kuhar 3 g.07123330,40U8
Slastičar 3 g.09253330,30U6
Ukupno Srednja škola Topusko (03-202-501)4,0084
Ukupno III. Sisačko-moslavačka županija69,001391
IV. Karlovačka županija
Srednja škola Duga Resa (04-019-501)
Grafički dizajner 4 g.30040441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Finomehaničar 3 g.01433330,36C8
Krojač 3 g.22213330,27C6
Puškar 3 g.01453330,36C8
Ukupno Srednja škola Duga Resa (04-019-501)3,0062
Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži Karlovac (04-034-010)
Pomoćni konobar – TES 3 g.07539330,30A3
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,40A4
Pomoćni pekar – TES 3 g.09819330,30A3
Pomoćni autolimar – TES 3 g.01839330,30B3
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849330,40B4
Pomoćni polagač keramičkih pločica – TES 3 g.13829330,30B3
Ukupno Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži Karlovac (04-034-010)2,0020
Ekonomsko-turistička škola Karlovac (04-034-505)
Ekonomist 4 g.06072441,0020
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0020
Poslovni tajnik 4 g.06050441,0020
Ukupno Ekonomsko-turistička škola Karlovac (04-034-505)3,0060
Gimnazija Karlovac (04-034-501)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010443,0060
Prirodoslovna gimnazija 4 g.32080441,0020
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0020
Ukupno Gimnazija Karlovac (04-034-501)6,00120
Glazbena škola Karlovac (04-034-513)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,0028
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000442,0026
Ukupno Glazbena škola Karlovac (04-034-513)3,0054
Medicinska škola Karlovac (04-034-507)
Fizioterapeutski tehničar / fizioterapeutska tehničarka 4 g.24070441,0022
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100452,0056
Ukupno Medicinska škola Karlovac (04-034-507)3,0078
Mješovita industrijsko-obrtnička škola Karlovac (04-034-510)
Arhitektonski tehničar 4 g.13120441,0020
Građevinski tehničar 4 g.13110441,0020
Keramičar – oblagač 3 g.13363330,33A8
Monter suhe gradnje 3 g.13383330,33A8
Rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima IG 3 g.13210330,33A8
Pediker – JMO 3 g.25025330,30B6
Soboslikar – ličilac – JMO 3 g.26035330,40B8
Tesar – JMO 3 g.13325330,30B6
Mesar – JMO 3 g.09245330,38C9
Pekar – JMO 3 g.09215330,38C9
Zidar – JMO 3 g.13315330,25C6
Frizer DO 4 g.44035440,50E10
Kozmetičar DON 4 g.44011440,50E10
Pomoćni pekar – TES 3 g.09819330,50F5
Pomoćni polagač keramičkih pločica – TES 3 g.13829330,50F5
Ukupno Mješovita industrijsko-obrtnička škola Karlovac (04-034-510)7,00138
Prirodoslovna škola Karlovac (04-034-504)
Agroturistički tehničar 4 g.33040441,0020
Tehničar nutricionist 4 g.09030441,0020
Veterinarski tehničar 4 g.10010441,0020
Cvjećar IG 3 g.08140330,40A8
Voćar – vinogradar – vinar IG 3 g.08120330,30A6
Vrtlar IG 3 g.08130330,30A6
Ukupno Prirodoslovna škola Karlovac (04-034-504)4,0080
Šumarska i drvodjeljska škola Karlovac (04-034-506)
Drvodjeljski tehničar dizajner 4 g.12042441,0020
Meteorološki tehničar 4 g.33030441,0020
Stolar – JMO 3 g.12111331,0020
Šumarski tehničar 4 g.11010441,0020
Ukupno Šumarska i drvodjeljska škola Karlovac (04-034-506)4,0080
Tehnička škola Karlovac (04-034-508)
CNC operater / CNC operaterka IG 3 g.01270331,0020
Elektrotehničar 4 g.04010441,0020
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0020
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152441,0020
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110331,0020
Alatničar 3 g.01343330,30B6
Strojobravar 3 g.01353330,30B6
Tokar 3 g.01313330,40B8
Autolimar – JMO 3 g.01405330,25C6
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,50C12
Limar – JMO 3 g.01395330,25C6
Elektroinstalater 3 g.04213330,50E10
Elektromehaničar 3 g.04233330,50E10
Bravar 3 g.01413330,35F7
Instalater grijanja i klimatizacije 3 g.01363330,35F7
Vodoinstalater 3 g.01383330,30F6
Ukupno Tehnička škola Karlovac (04-034-508)9,00184
Trgovačko-ugostiteljska škola Karlovac (04-034-509)
Komercijalist 4 g.06030441,0020
Kuhar 3 g.07123332,0040
Prodavač IG 3 g.06092331,0020
Konobar 3 g.07133331,60F32
Slastičar 3 g.09253330,40F8
Ukupno Trgovačko-ugostiteljska škola Karlovac (04-034-509)6,00120
Gimnazija i strukovna škola Bernardina Frankopana Ogulin (04-056-503)
Ekonomist 4 g.06072441,0015
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010442,0030
Ukupno Gimnazija i strukovna škola Bernardina Frankopana Ogulin (04-056-503)4,0065
Obrtnička i tehnička škola Ogulin (04-056-501)
CNC operater / CNC operaterka IG 3 g.01270331,0015
Elektrotehničar 4 g.04010441,0015
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,0015
Tehničar za željeznički promet 4 g.19010441,0015
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,33D6
Strojobravar – JMO 3 g.01355330,33D6
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,33D6
Frizer – JMO 3 g.25035330,45E10
Stolar – JMO 3 g.12111330,55E12
Ukupno Obrtnička i tehnička škola Ogulin (04-056-501)6,00100
Srednja škola Slunj (04-079-501)
Ekonomist 4 g.06072441,0015
Opća gimnazija 4 g.32010441,0015
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,0015
Strojobravar – JMO 3 g.01355330,33B6
Tokar – JMO 3 g.01315330,33B6
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,33B6
Ukupno Srednja škola Slunj (04-079-501)4,0063
Ukupno IV. Karlovačka županija64,001224
V. Varaždinska županija
Centar za odgoj i obrazovanje pri Odgojnom domu Ivanec (05-031-503)
Monter strojeva i konstrukcija 2 g.01510221,007
Parketar 2 g.12510221,007
Ukupno Centar za odgoj i obrazovanje pri Odgojnom domu Ivanec (05-031-503)2,0014
Srednja škola Ivanec (05-031-501)
CNC operater / CNC operaterka IG 3 g.01270331,0020
Ekonomist 4 g.06072441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010442,0040
Prodavač IG 3 g.06092331,0020
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g.01485330,33A8
Stolar – JMO 3 g.12111330,33A8
Strojobravar – JMO 3 g.01355330,33A8
Ukupno Srednja škola Ivanec (05-031-501)6,00124
Srednja škola Ludbreg (05-087-501)
CNC operater / CNC operaterka IG 3 g.01270331,0020
CNC operater / CNC operaterka DO DO 3 g.44270330,30A6
Kuhar DO DO 3 g.44123330,30A6
Prodavač DON DO 3 g.44093330,40A8
Pekar – JMO 3 g.09215330,30B6
Strojobravar – JMO 3 g.01355330,40B8
Tokar – JMO 3 g.01315330,30B6
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,70C7
Pomoćni vrtlar – TES 3 g.08839330,30C3
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532440,50D12
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152440,50D12
Ukupno Srednja škola Ludbreg (05-087-501)5,0094
Srednja škola »Arboretum Opeka« Marčan (05-230-501)
Agrotehničar 4 g.33062441,0020
Kuhar – JMO 3 g.07125331,0020
Veterinarski tehničar 4 g.10010441,0020
Cvjećar IG 3 g.08140330,40A8
Poljoprivredni gospodarstvenik IG 3 g.08160330,30A6
Vrtlar IG 3 g.08130330,30A6
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,50B5
Pomoćni vrtlar – TES 3 g.08839330,50B5
Ukupno Srednja škola »Arboretum Opeka« Marčan (05-230-501)5,0090
Srednja škola Novi Marof (05-087-502)
Ekonomist 4 g.06072441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Prodavač IG 3 g.06092331,0020
Ukupno Srednja škola Novi Marof (05-087-502)3,0060
Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar Varaždin (05-086-007)
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849331,005
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819332,0018
Ukupno Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar Varaždin (05-086-007)3,0023
Druga gimnazija Varaždin (05-086-502)
Opća gimnazija 4 g.32010444,0080
Opća gimnazija (odjel za sportaše) 4 g.320104-S41,0024
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0024
Ukupno Druga gimnazija Varaždin (05-086-502)6,00128
Elektrostrojarska škola Varaždin (05-086-504)
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215331,0020
Elektrotehničar 4 g.04010441,0020
Medijski tehničar 4 g.21112441,0020
Tehničar za elektroniku 4 g.04142441,0020
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152442,0040
Tehničar za računalstvo 4 g.04162442,0040
Zavarivač 2 g.02600221,0020
Autoelektričar – JMO 3 g.04225330,33A8
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,33A8
Elektroničar – mehaničar – JMO 3 g.04245330,33A8
Bravar – JMO 3 g.01415330,50B12
Tokar – JMO 3 g.01315330,50B12
Grafičar pripreme 3 g.21213330,50C10
Grafičar tiska 3 g.21223330,50C10
Grafički tehničar 4 g.21010440,30D6
Web-dizajner 4 g.21122440,70D14
Ukupno Elektrostrojarska škola Varaždin (05-086-504)13,00268
Glazbena škola u Varaždinu Varaždin (05-086-512)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000222,0032
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000442,0046
Ukupno Glazbena škola u Varaždinu Varaždin (05-086-512)4,0078
Gospodarska škola Varaždin (05-086-506)
Administrator (prilagođeni program) pril. 3 g.06819321,0010
Ekonomist 4 g.06072441,0020
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010442,0040
Komercijalist 4 g.06030441,0020
Konobar – JMO 3 g.07135331,0020
Kuhar – JMO 3 g.07125331,0020
Poslovni tajnik 4 g.06050441,0020
Prodavač IG 3 g.06092331,0020
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0020
Upravni referent 4 g.06040441,0020
Ukupno Gospodarska škola Varaždin (05-086-506)11,00210
Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola Varaždin (05-086-509)
Arhitektonski tehničar 4 g.13120442,0048
Ekološki tehničar 4 g.33072441,0020
Prehrambeni tehničar 4 g.09052441,0020
Prirodoslovna gimnazija 4 g.32080441,0020
Tehničar nutricionist 4 g.09030441,0020
Geološki tehničar 4 g.05010440,50A10
Rudarski tehničar 4 g.05030440,50A10
Keramičar – oblagač 3 g.13363330,33B8
Monter suhe gradnje 3 g.13383330,33B8
Zidar 3 g.13313330,33B8
Rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima IG 3 g.13210330,75C18
Tesar 3 g.13323330,25C6
Ukupno Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola Varaždin (05-086-509)9,00196
Medicinska škola Varaždin (05-086-505)
Dentalni tehničar/dentalna tehničarka 4 g.24110441,0020
Farmaceutski tehničar 4 g.24040441,0020
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100451,0024
Prirodoslovna gimnazija 4 g.32080441,0020
Ukupno Medicinska škola Varaždin (05-086-505)4,0084
Prva gimnazija Varaždin (05-086-501)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0024
Opća gimnazija 4 g.32010443,0060
Opća gimnazija uz skupinu predmeta na stranom jeziku 4 g.32100441,0024
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020443,0072
Ukupno Prva gimnazija Varaždin (05-086-501)8,00180
Srednja strukovna škola Varaždin (05-086-508)
Drvodjeljski tehničar dizajner 4 g.12042441,0020
Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja 4 g.30010041,0024
Modni tehničar 4 g.33152441,0020
Tehničar zaštite osoba i imovine 4 g.28030441,0020
Frizer DO 4 g.44035440,67A16
Kozmetičar DON 4 g.44011440,33A8
Pomoćni pekar – TES 3 g.09819330,50B5
Pomoćni stolar – TES 3 g.12819330,50B5
Staklar – JMO 3 g.27115330,27C6
Stolar – JMO 3 g.12111330,73C16
Galanterist – JMO 3 g.23135330,50D10
Krojač – JMO 3 g.22215330,50D10
Autolakirer – JMO 3 g.26055330,30E6
Dimnjačar – JMO 3 g.26075330,30E6
Soboslikar – ličilac – JMO 3 g.26035330,40E8
Mesar – JMO 3 g.09245330,30F6
Pekar – JMO 3 g.09215330,70F14
Ukupno Srednja strukovna škola Varaždin (05-086-508)10,00200
Strojarska i prometna škola Varaždin (05-086-507)
CNC operater / CNC operaterka IG 3 g.01270331,0020
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0020
Tehničar cestovnog prometa 4 g.14032441,0020
Tehničar za logistiku i špediciju 4 g.16050441,0020
Tehničar za vozila i vozna sredstva 4 g.01122441,0020
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110332,0040
Automehatroničar – JMO 3 g.33115330,67E16
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g.01485330,33E8
Autolimar – JMO 3 g.01405330,33F8
Limar – JMO 3 g.01395330,25F6
Strojobravar – JMO 3 g.01355330,42F10
Ukupno Strojarska i prometna škola Varaždin (05-086-507)9,00188
Ukupno V. Varaždinska županija98,001937
VI. Koprivničko-križevačka županija
Gimnazija dr. Ivana Kranjčeva Đurđevac (06-023-503)
Opća gimnazija 4 g.32010442,0042
Ukupno Gimnazija dr. Ivana Kranjčeva Đurđevac (06-023-503)2,0042
Strukovna škola Đurđevac (06-023-502)
Ekonomist 4 g.06072441,0021
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819331,0010
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152441,0021
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,0021
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110331,0021
CNC operater / CNC operaterka IG 3 g.01270330,67D14
Elektroničar – mehaničar 3 g.04243330,33D7
Automehatroničar – JMO 3 g.33115330,33E7
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,29E6
Strojobravar – JMO 3 g.01355330,38E8
Frizer – JMO 3 g.25035330,38F8
Kozmetičar – JMO 3 g.25015330,33F7
Pediker – JMO 3 g.25025330,29F6
Konobar – JMO 3 g.07135330,33H7
Kuhar – JMO 3 g.07125330,38H8
Stolar – JMO 3 g.12111330,29H6
Ukupno Strukovna škola Đurđevac (06-023-502)9,00178
Gimnazija » Fran Galović« Koprivnica (06-037-501)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0021
Opća gimnazija 4 g.32010444,0084
Opća gimnazija (odjel za sportaše) 4 g.320104-S41,0021
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0021
Ukupno Gimnazija »Fran Galović« Koprivnica (06-037-501)7,00147
Obrtnička škola Koprivnica (06-037-502)
Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom 4 g.04110441,0021
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,0021
Autolimar – JMO 3 g.01405330,33A7
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,33A7
Strojobravar – JMO 3 g.01355330,33A7
Elektroinstalater 3 g.04213330,33B7
Elektromehaničar 3 g.04233330,33B7
Elektroničar – mehaničar 3 g.04243330,33B7
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,33C7
Plinoinstalater – JMO 3 g.01375330,33C7
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,33C7
Konobar 3 g.07133330,33D7
Kuhar 3 g.07123330,67D14
Ličilac – soboslikar 3 g.26033330,33E7
Monter suhe gradnje 3 g.13383330,33E7
Stolar 3 g.12113330,33E7
Mesar IG 3 g.09140330,33F7
Pekar 3 g.09213330,33F7
Slastičar 3 g.09253330,33F7
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849330,33G3
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,33G3
Pomoćni pekar – TES 3 g.09819330,33G3
Ukupno Obrtnička škola Koprivnica (06-037-502)9,00177
Srednja škola Koprivnica (06-037-503)
Ekonomist 4 g.06072441,0021
Farmaceutski tehničar 4 g.24040441,0021
Fizioterapeutski tehničar / fizioterapeutska tehničarka 4 g.24070441,0021
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0021
Kemijski tehničar 4 g.20010441,0021
Komercijalist 4 g.06030441,0021
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100451,0021
Prodavač DON DO 3 g.44093331,0021
Tehničar nutricionist 4 g.09030441,0021
Upravni referent 4 g.06040441,0021
Ukupno Srednja škola Koprivnica (06-037-503)10,00210
Umjetnička škola Fortunat Pintarić Koprivnica (06-037-504)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,0015
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0022
Ukupno Umjetnička škola Fortunat Pintarić Koprivnica (06-037-504)2,0037
Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci (06-041-501)
Opća gimnazija 4 g.32010442,0042
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0021
Ukupno Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci (06-041-501)3,0063
Glazbena škola Alberta Štrige, Križevci (06-041-505)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,0015
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0015
Ukupno Glazbena škola Alberta Štrige, Križevci (06-041-505)2,0030
Srednja gospodarska škola Križevci (06-041-504)
Agrotehničar 4 g.33062441,0021
Poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut 4 g.08050441,0021
Veterinarski tehničar 4 g.10010441,0021
Mehaničar poljoprivredne mehanizacije IG 3 g.01180330,71A15
Mljekar 3 g.09160330,29A6
Cvjećar IG 3 g.08140330,29B6
Poljoprivredni gospodarstvenik IG 3 g.08160330,43B9
Voćar – vinogradar – vinar IG 3 g.08120330,29B6
Ukupno Srednja gospodarska škola Križevci (06-041-504)5,00105
Srednja škola »Ivan Seljanec« Križevci (06-041-502)
Građevinski tehničar 4 g.13110441,0021
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0021
Komercijalist 4 g.06030441,0021
Prodavač IG 3 g.06092331,0021
Krojač – JMO 3 g.22215330,29C6
Strojobravar – JMO 3 g.01355330,38C8
Zidar – JMO 3 g.13315330,33C7
Konobar 3 g.07133330,43K9
Kuhar 3 g.07123330,57K12
Ukupno Srednja škola »Ivan Seljanec« Križevci (06-041-502)6,00126
Ukupno VI. Koprivničko-križevačka županija55,001115
VII. Bjelovarsko-bilogorska županija
Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar (07-004-505)
Ekonomist 4 g.06072443,0072
Upravni referent 4 g.06040441,0024
Ukupno Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar (07-004-505)4,0096
Gimnazija Bjelovar (07-004-502)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0024
Opća gimnazija 4 g.32010443,0072
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0024
Ukupno Gimnazija Bjelovar (07-004-502)5,00120
Glazbena škola Vatroslava Lisinskog Bjelovar (07-004-511)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,009
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0014
Ukupno Glazbena škola Vatroslava Lisinskog Bjelovar (07-004-511)2,0023
Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar (07-004-504)
Komercijalist 4 g.06030442,0044
Prodavač IG 3 g.06092332,0040
Ukupno Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar (07-004-504)4,0084
Medicinska škola Bjelovar (07-004-503)
Farmaceutski tehničar 4 g.24040441,0026
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100451,0026
Primalja – asistentica/asistent 4 g.24130441,0026
Ukupno Medicinska škola Bjelovar (07-004-503)3,0078
Obrtnička škola Bjelovar (07-004-507)
Automehaničar – JMO 3 g.01425331,0024
CNC operater / CNC operaterka IG 3 g.01270331,0024
Autolimar – JMO 3 g.01405330,25A6
Bravar – JMO 3 g.01415330,42A10
Strojobravar – JMO 3 g.01355330,33A8
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,35B7
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,35B7
Elektroničar – mehaničar – JMO 3 g.04245330,30B6
Proizvođač i monter PVC i aluminijske stolarije 2 g.01530220,50C12
Zavarivač 2 g.02600220,50C12
Tesar – JMO 3 g.13325330,50D10
Zidar – JMO 3 g.13315330,50D10
Ukupno Obrtnička škola Bjelovar (07-004-507)6,00136
Tehnička škola Bjelovar (07-004-506)
Elektrotehničar 4 g.04010441,0024
Građevinski tehničar 4 g.13110441,0024
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0024
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,0026
Ukupno Tehnička škola Bjelovar (07-004-506)4,0098
Turističko-ugostiteljska i prehrambena škola Bjelovar (07-004-508)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0022
Konobar 3 g.07133331,0022
Kuhar 3 g.07123331,0022
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819331,0010
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0022
Pekar IG 3 g.09120330,50A11
Slastičar 3 g.09253330,50A11
Pomoćni konobar – TES 3 g.07539330,50B5
Pomoćni vrtlar – TES 3 g.08839330,50B5
Ukupno Turističko-ugostiteljska i prehrambena škola Bjelovar (07-004-508)7,00130
Srednja škola Čazma (07-011-501)
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Tehničar cestovnog prometa 4 g.14032441,0020
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110331,0020
Automehatroničar – JMO 3 g.33115330,50A12
Strojobravar – JMO 3 g.01355330,25A6
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,25A6
Ukupno Srednja škola Čazma (07-011-501)4,0084
Ekonomska i turistička škola Daruvar (07-012-503)
Agroturistički tehničar 4 g.33040441,0020
Ekonomist 4 g.06072441,0020
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0024
Kuhar DO DO 3 g.44123331,0020
Konobar DO DO 3 g.44133330,50A10
Prodavač DON DO 3 g.44093330,50A10
Ukupno Ekonomska i turistička škola Daruvar (07-012-503)5,00104
Gimnazija Daruvar (07-012-502)
Opća gimnazija 4 g.32010442,73A60
Opća gimnazija (nastava na češkom jeziku) 4 g.320104-MC40,27A6
Ukupno Gimnazija Daruvar (07-012-502)3,0066
Glazbena škola Brune Bjelinskog Daruvar (07-012-504)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,0010
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0020
Ukupno Glazbena škola Brune Bjelinskog Daruvar (07-012-504)2,0030
Tehnička škola Daruvar (07-012-501)
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819331,0010
Tehničar cestovnog prometa 4 g.14032441,0020
Tehničar za elektroniku 4 g.04142441,0020
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152441,0020
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,0024
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,42A10
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,25A6
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,33A8
CNC operater / CNC operaterka IG 3 g.01270330,50B10
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110331,50B30
Pomoćni soboslikar i ličilac – TES 3 g.26819330,50C5
Pomoćni stolar – TES 3 g.12819330,50C5
Ukupno Tehnička škola Daruvar (07-012-501)9,00168
Srednja škola »August Šenoa« Garešnica (07-024-501)
Frizer 3 g.25033331,0024
Grafički tehničar 4 g.21010441,0024
Kuhar 3 g.07123331,0024
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Prodavač IG 3 g.06092331,0020
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0024
Instalater grijanja i klimatizacije 3 g.01363330,33A8
Konobar 3 g.07133330,33A8
Stolar 3 g.12113330,33A8
Ukupno Srednja škola »August Šenoa« Garešnica (07-024-501)7,00160
Srednja škola Bartola Kašića Grubišno Polje (07-028-501)
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,0024
Konobar 3 g.07133330,25A6
Kuhar 3 g.07123330,42A10
Poljoprivredni gospodarstvenik IG 3 g.08160330,33A8
Automehatroničar – JMO 3 g.33115330,50B10
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g.01485330,50B10
Ukupno Srednja škola Bartola Kašića Grubišno Polje (07-028-501)4,0088
Ukupno VII. Bjelovarsko-bilogorska županija69,001465
VIII. Primorsko-goranska županija
Pomorska škola Bakar (08-275-501)
Pomorski nautičar 4 g.16090442,0048
Tehničar za brodostrojarstvo 4 g.01170442,0048
Ukupno Pomorska škola Bakar (08-275-501)4,0096
Srednja škola dr. Antuna Barca Crikvenica (08-008-501)
Ekonomist 4 g.06072441,0020
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010441,0024
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819331,001
Konobar 3 g.07133330,25A6
Kuhar 3 g.07123330,25A6
Vodoinstalater 3 g.01383330,50A12
Ukupno Srednja škola dr. Antuna Barca Crikvenica (08-008-501)5,0089
Srednja škola Vladimir Nazor Čabar (08-009-501)
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Alatničar – JMO 3 g.01345330,50A10
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,50A10
Ukupno Srednja škola Vladimir Nazor Čabar (08-009-501)2,0040
Srednja škola Delnice (08-013-501)
Ekonomist 4 g.06072441,0018
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0018
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,33A8
Bravar – JMO 3 g.01415330,33A8
Stolar – JMO 3 g.12111330,33A8
Ukupno Srednja škola Delnice (08-013-501)4,0080
Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir Krk (08-042-501)
Ekonomist 4 g.06072441,0024
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0024
Opća gimnazija 4 g.32010441,0024
Automehaničar 3 g.01423330,50A12
Vodoinstalater 3 g.01383330,50A12
Konobar 3 g.07133330,50B12
Kuhar 3 g.07123330,50B12
Ukupno Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir Krk (08-042-501)5,00120
Centar odgoja i obrazovanja pri Odgojnom domu Mali Lošinj (08-292-502)
Bravar – JMO 3 g.01415331,005
Konobar 3 g.07133331,007
Kuhar 3 g.07123331,007
Monter strojeva i konstrukcija 2 g.01510221,002
Parketar 2 g.12510221,002
Pomoćni konobar 2 g.07530221,003
Pomoćni kuhar 2 g.07520221,003
Stolar – JMO 3 g.12111331,005
Tokar – JMO 3 g.01315331,005
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385331,005
Ukupno Centar odgoja i obrazovanja pri Odgojnom domu Mali Lošinj (08-292-502)10,0044
Srednja škola Ambroza Haračića Mali Lošinj (08-292-501)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Pomoćni vrtlar – TES 3 g.08839331,003
Pomorski nautičar 4 g.16090440,50A10
Tehničar za brodostrojarstvo 4 g.01170440,50A10
Konobar 3 g.07133330,50B10
Kuhar 3 g.07123330,50B10
Opća gimnazija 4 g. (Područni odjel u Cresu)32010441,0020
Ukupno Srednja škola Ambroza Haračića Mali Lošinj (08-292-501)6,00103
Željeznička tehnička škola Moravice (08-095-501)
Ekonomist 4 g.06072441,0020
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152440,50A10
Tehničar za računalstvo 4 g.04162440,50A10
CNC operater / CNC operaterka IG 3 g.01270330,73B16
Željeznički prometni radnik IG 3 g.19110330,27B6
Ukupno Željeznička tehnička škola Moravice (08-095-501)3,0062
Gimnazija Eugena Kumičića Opatija (08-058-502)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0024
Opća gimnazija 4 g.32010441,0024
Ukupno Gimnazija Eugena Kumičića Opatija (08-058-502)2,0048
Hotelijersko-turistička škola Opatija (08-058-504)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010444,0096
Ukupno Hotelijersko-turistička škola Opatija (08-058-504)4,0096
Obrtnička škola Opatija (08-058-503)
Kozmetičar 4 g.25020441,0024
Frizer – JMO 3 g.25035332,50A60
Mesar – JMO 3 g.09245330,25A6
Pediker – JMO 3 g.25025330,25A6
Ukupno Obrtnička škola Opatija (08-058-503)4,0096
Ugostiteljska škola Opatija (08-058-501)
Kuhar 3 g.07123333,0072
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0024
Konobar 3 g.07133330,50A12
Slastičar 3 g.09253330,50A12
Ukupno Ugostiteljska škola Opatija (08-058-501)5,00120
Srednja škola Markantuna de Dominisa Rab (08-070-501)
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0020
Konobar 3 g.07133330,43A6
Kuhar 3 g.07123330,57A8
Ukupno Srednja škola Markantuna de Dominisa Rab (08-070-501)3,0054
Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka (08-071-026)
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849330,38A3
Pomoćni knjigoveža – TES 3 g.21819330,38A3
Pomoćni krojač – TES 3 g.22839330,25A2
Pomoćni konobar – TES 3 g.07539330,50B5
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,50B5
Pomoćni soboslikar i ličilac – TES 3 g.26819330,29C2
Pomoćni vodoinstalater – TES 3 g.01819330,29C2
Pomoćni vrtlar – TES 3 g.08839330,43C3
Ukupno Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka (08-071-026)3,0025
Ekonomska škola Mije Mirkovića Rijeka (08-071-505)
Administrator (prilagođeni program) pril. 3 g.06819321,006
Ekonomist 4 g.06072443,0072
Pomoćni administrator – TES 3 g.06829331,006
Poslovni tajnik 4 g.06050441,0024
Upravni referent 4 g.06040442,0048
Upravni referent (prilagođeni program) pril. 4 g.06049441,006
Ukupno Ekonomska škola Mije Mirkovića Rijeka (08-071-505)9,00162
Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka (08-071-514)
Elektromehaničar IG 3 g.04120331,0024
Elektroničar IG 3 g.04140331,0024
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152442,0048
Ukupno Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka (08-071-514)4,0096
Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka (08-071-511)
Opća gimnazija 4 g.32010443,0072
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020442,0048
Ukupno Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka (08-071-511)5,00120
Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova Rijeka (08-071-523)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,0020
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0028
Ukupno Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova Rijeka (08-071-523)2,0048
Graditeljska škola za industriju i obrt Rijeka (08-071-515)
Autolakirer – JMO 3 g.26055330,40A8
Soboslikar – ličilac – JMO 3 g.26035330,30A6
Zidar – JMO 3 g.13315330,30A6
Cvjećar IG 3 g.08140330,50B10
Vrtlar IG 3 g.08130330,50B10
Keramičar – oblagač 3 g.13363330,60C12
Monter suhe gradnje 3 g.13383330,40C8
Ukupno Graditeljska škola za industriju i obrt Rijeka (08-071-515)3,0060
Građevinska tehnička škola Rijeka (08-071-508)
Arhitektonski tehničar 4 g.13120441,0024
Dizajner unutrašnje arhitekture 4 g.30010441,0024
Građevinski tehničar 4 g.13110441,0024
Tehničar geodezije i geoinformatike 4 g.05062441,0024
Ukupno Građevinska tehnička škola Rijeka (08-071-508)4,0096
Medicinska škola u Rijeci Rijeka (08-071-516)
Dentalni tehničar/dentalna tehničarka 4 g.24110441,0024
Farmaceutski tehničar 4 g.24040441,0024
Fizioterapeutski tehničar / fizioterapeutska tehničarka 4 g.24070441,0024
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100452,0056
Sanitarni tehničar 4 g.24060441,0024
Tehničar nutricionist 4 g.09030441,0024
Ukupno Medicinska škola u Rijeci Rijeka (08-071-516)7,00176
Prirodoslovna i grafička škola Rijeka (08-071-507)
Ekološki tehničar 4 g.33072441,0024
Grafički urednik – dizajner 4 g.21060441,0024
Medijski tehničar 4 g.21112441,0024
Prirodoslovna gimnazija 4 g.32080441,0024
Web-dizajner 4 g.21122441,0024
Ukupno Prirodoslovna i grafička škola Rijeka (08-071-507)5,00120
Prometna škola Rijeka (08-071-517)
Tehničar cestovnog prometa 4 g.14032441,0024
Tehničar za poštanske i financijske usluge 4 g.17022441,0020
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110332,0048
Ukupno Prometna škola Rijeka (08-071-517)4,0092
Prva riječka hrvatska gimnazija Rijeka (08-071-506)
Jezična gimnazija 4 g.32030442,0048
Opća gimnazija 4 g.32010442,0048
Opća gimnazija (odjel za sportaše) 4 g.320104-S41,0024
Ukupno Prva riječka hrvatska gimnazija Rijeka (08-071-506)5,00120
Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci Rijeka (08-071-509)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0024
Opća gimnazija 4 g.32010444,0096
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0024
Ukupno Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci Rijeka (08-071-509)6,00144
Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo Rijeka (08-071-504)
Elektrotehničar 4 g.04010441,0024
Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom 4 g.04110441,0024
Tehničar za elektroniku 4 g.04142441,0024
Tehničar za računalstvo 4 g.04162442,0048
Ukupno Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo Rijeka (08-071-504)5,00120
Srednja talijanska škola – Rijeka Scuola media superiore Italiana – Fiume Rijeka (08-071-502)
Hotelijersko-turistički tehničar (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.070104-MT41,0012
Jezična gimnazija (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.320304-MT41,0017
Opća gimnazija (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.320104-MT41,0018
Prirodoslovno-matematička gimnazija (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.320204-MT41,0017
Ukupno Srednja talijanska škola – Rijeka Scuola media superiore Italiana – Fiume Rijeka (08-071-502)4,0064
Strojarska škola za industrijska i obrtnička zanimanja Rijeka (08-071-501)
Automehatroničar – JMO 3 g.33115331,0024
CNC operater / CNC operaterka IG 3 g.01270330,75A18
Instalater – monter IG 3 g.01150330,25A6
Autolimar – JMO 3 g.01405330,33B8
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,67B16
Proizvođač i monter PVC i aluminijske stolarije 2 g.01530220,50C12
Zavarivač 2 g.02600220,50C12
Ukupno Strojarska škola za industrijska i obrtnička zanimanja Rijeka (08-071-501)4,0096
Strojarsko brodograđevna škola za industrijska i obrtnička zanimanja Rijeka (08-071-512)
Drvodjeljski tehničar dizajner 4 g.12042441,0020
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,50A12
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,50A12
Brodski mehaničar – JMO 3 g.02115330,42B10
Stolar – JMO 3 g.12111330,58B14
Ukupno Strojarsko brodograđevna škola za industrijska i obrtnička zanimanja Rijeka (08-071-512)3,0068
Škola za primijenjenu umjetnost u Rijeci Rijeka (08-071-524)
Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja 4 g.30010042,0048
Ukupno Škola za primijenjenu umjetnost u Rijeci Rijeka (08-071-524)2,0048
Tehnička škola, Rijeka (08-071-513)
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0024
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152441,0024
Brodograđevni tehničar 4 g.02010440,50A12
Tehničar za energetiku 4 g.01040440,50A12
Ukupno Tehnička škola, Rijeka (08-071-513)3,0072
Trgovačka i tekstilna škola u Rijeci Rijeka (08-071-503)
Dizajner odjeće 4 g.30110441,0024
Komercijalist 4 g.06030441,0024
Krojač 3 g.22213331,0024
Prodavač IG 3 g.06092331,0024
Ukupno Trgovačka i tekstilna škola u Rijeci Rijeka (08-071-503)4,0096
Ukupno VIII. Primorsko-goranska županija139,002871
IX. Ličko-senjska županija
Gimnazija Gospić (09-026-504)
Opća gimnazija 4 g.32010442,0048
Ukupno Gimnazija Gospić (09-026-504)2,0048
Strukovna škola Gospić (09-026-503)
Ekonomist 4 g.06072441,0024
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100451,0024
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,0024
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0024
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110331,0022
Automehaničar 3 g.01423330,33A8
Kuhar 3 g.07123330,42A10
Vodoinstalater 3 g.01383330,25A6
Ukupno Strukovna škola Gospić (09-026-503)6,00142
Srednja škola Plitvička jezera Korenica (09-455-501)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0024
Opća gimnazija 4 g.32010441,0024
Konobar – JMO 3 g.07135330,33A8
Kuhar – JMO 3 g.07125330,33A8
Slastičar – JMO 3 g.07145330,33A8
Ukupno Srednja škola Plitvička jezera Korenica (09-455-501)3,0072
Srednja škola Otočac (09-061-501)
Ekonomist 4 g.06072441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Poslovni tajnik 4 g.06050441,0020
Šumarski tehničar 4 g.11010441,0020
Autoelektričar 3 g.04223330,27A6
Automehaničar 3 g.01423330,36A8
Elektromehaničar 3 g.04233330,36A8
Ukupno Srednja škola Otočac (09-061-501)5,00102
Srednja škola Pavla Rittera Vitezovića u Senju Senj (09-074-501)
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,0020
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0020
Ukupno Srednja škola Pavla Rittera Vitezovića u Senju Senj (09-074-501)3,0060
Ukupno IX. Ličko-senjska županija19,00424
X. Virovitičko-podravska županija
Srednja škola »Stjepan Ivšić« Orahovica (10-059-501)
Komercijalist 4 g.06030441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Automehatroničar – JMO 3 g.33115330,30A6
Konobar – JMO 3 g.07135330,30A6
Kuhar – JMO 3 g.07125330,40A8
CNC operater / CNC operaterka IG 3 g.01270330,40B8
Cvjećar IG 3 g.08140330,30B6
Voćar – vinogradar – vinar IG 3 g.08120330,30B6
Ukupno Srednja škola »Stjepan Ivšić« Orahovica (10-059-501)4,0080
Srednja škola Stjepana Sulimanca Pitomača (10-317-501)
Agroturistički tehničar 4 g.33040441,0020
Poslovni tajnik 4 g.06050440,50A10
Upravni referent 4 g.06040440,50A10
Mehaničar poljoprivredne mehanizacije IG 3 g.01180330,50C10
Poljoprivredni gospodarstvenik IG 3 g.08160330,50C10
Konobar – JMO 3 g.07135330,40D8
Kuhar – JMO 3 g.07125330,60D12
Ukupno Srednja škola Stjepana Sulimanca Pitomača (10-317-501)4,0080
Industrijsko-obrtnička škola Slatina (10-067-503)
Prodavač IG 3 g.06092331,0020
CNC operater / CNC operaterka IG 3 g.01270330,40A8
Kuhar 3 g.07123330,60A12
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,60B12
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,40B8
Frizer – JMO 3 g.25035330,40D8
Krojač – JMO 3 g.22215330,30D6
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,30D6
Konobar – JMO 3 g.07135330,40E8
Pekar – JMO 3 g.09215330,30E6
Stolar – JMO 3 g.12111330,30E6
Pomoćni krojač – TES 3 g.22839330,50F5
Pomoćni stolar – TES 3 g.12819330,50F5
Ukupno Industrijsko-obrtnička škola Slatina (10-067-503)6,00110
Srednja škola Marka Marulića Slatina (10-067-502)
Agrotehničar 4 g.33062441,0020
Ekonomist 4 g.06072441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010442,0044
Tehničar za elektroniku 4 g.04142441,0020
Ukupno Srednja škola Marka Marulića Slatina (10-067-502)5,00104
Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica (10-089-004)
Pomoćni kartonažer – TES 3 g.21829330,50A5
Pomoćni krojač – TES 3 g.22839330,50A5
Ukupno Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica (10-089-004)1,0010
Gimnazija Petra Preradovića Virovitica (10-089-501)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0024
Opća gimnazija 4 g.32010442,0044
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0026
Ukupno Gimnazija Petra Preradovića Virovitica (10-089-501)4,0094
Glazbena škola Jan Vlašimsky Virovitica (10-089-507)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,0018
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0019
Ukupno Glazbena škola Jan Vlašimsky Virovitica (10-089-507)2,0037
Industrijsko-obrtnička škola Virovitica (10-089-503)
Frizer DO 4 g.44035441,0020
Kozmetičar 4 g.25020441,0020
Stolar – JMO 3 g.12111330,70A14
Zidar – JMO 3 g.13315330,30A6
CNC operater / CNC operaterka IG 3 g.01270330,50B10
Cvjećar IG 3 g.08140330,50B10
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,60C12
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,40C8
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,60D12
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,40D8
Ukupno Industrijsko-obrtnička škola Virovitica (10-089-503)6,00120
Strukovna škola Virovitica (10-089-504)
Ekonomist 4 g.06072442,0040
Komercijalist 4 g.06030441,0020
Kuhar 3 g.07123331,0020
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0020
Konobar 3 g.07133330,50A10
Slastičar 3 g.09253330,50A10
Ukupno Strukovna škola Virovitica (10-089-504)6,00120
Tehnička škola Virovitica (10-089-502)
Drvodjeljski tehničar dizajner 4 g.12042441,0020
Elektrotehničar 4 g.04010441,0020
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100451,0024
Šumarski tehničar 4 g.11010441,0020
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152441,0020
Ukupno Tehnička škola Virovitica (10-089-502)5,00104
Ukupno X. Virovitičko-podravska županija43,00859
XI. Požeško-slavonska županija
Srednja škola Pakrac (11-064-501)
Fizioterapeutski tehničar / fizioterapeutska tehničarka 4 g.24070441,0020
Građevinski tehničar 4 g.13110441,0020
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100452,0040
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Fasader – JMO 3 g.13345330,35A7
Soboslikar – ličilac – JMO 3 g.26035330,35A7
Zidar – JMO 3 g.13315330,30A6
Ukupno Srednja škola Pakrac (11-064-501)6,00120
Ekonomska škola, Požega (11-077-502)
Ekonomist 4 g.06072441,0020
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0020
Komercijalist 4 g.06030441,0020
Prodavač IG 3 g.06092331,0020
Upravni referent 4 g. (Dislocirani odjel – u Osnovnoj školi Pleternica)06040441,0020
Ukupno Ekonomska škola, Požega (11-077-502)5,00100
Gimnazija Požega (11-077-501)
Opća gimnazija 4 g.32010442,0048
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020442,0048
Ukupno Gimnazija Požega (11-077-501)4,0096
Glazbena škola Požega (11-077-508)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,0020
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0022
Ukupno Glazbena škola Požega (11-077-508)2,0042
Obrtnička škola Požega (11-077-505)
Arhitektonski tehničar 4 g.13120441,0020
Modni tehničar 4 g.33152441,0020
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0020
Konobar – JMO 3 g.07135330,50A10
Kuhar – JMO 3 g.07125330,50A10
Krojač – JMO 3 g.22215330,30C6
Stolar – JMO 3 g.12111330,70C14
Soboslikar – ličilac – JMO 3 g.26035330,30D6
Tesar – JMO 3 g.13325330,35D7
Zidar – JMO 3 g.13315330,35D7
Konobar 3 g. (Izdvojena lokacija Pleternica)07133330,50B10
Kuhar 3 g. (Izdvojena lokacija Pleternica)07123330,50B10
Ukupno Obrtnička škola Požega (11-077-505)7,00140
Poljoprivredno-prehrambena škola Požega (11-077-503)
Agrotehničar 4 g.33062441,0020
Agroturistički tehničar 4 g.33040441,0020
Prehrambeni tehničar 4 g.09052441,0020
Mehaničar poljoprivredne mehanizacije IG 3 g.01180330,65A13
Voćar – vinogradar – vinar IG 3 g.08120330,35A7
Mesar IG 3 g.09140330,50B10
Pekar IG 3 g.09120330,50B10
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849330,50C5
Pomoćni pekar – TES 3 g.09819330,50C5
Ukupno Poljoprivredno-prehrambena škola Požega (11-077-503)6,00110
Tehnička škola Požega (11-077-504)
Automehatroničar – JMO 3 g.33115331,0020
Elektrotehničar 4 g.04010441,0020
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0020
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152441,0020
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,0020
Autolimar – JMO 3 g.01405330,30C6
Strojobravar – JMO 3 g.01355330,40C8
Tokar – JMO 3 g.01315330,30C6
Autoelektričar – JMO 3 g.04225330,40G8
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,30G6
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,30G6
Ukupno Tehnička škola Požega (11-077-504)7,00140
Ukupno XI. Požeško-slavonska županija37,00748
XII. Brodsko-posavska županija
Elektrotehnička i ekonomska škola Nova Gradiška (12-051-503)
Komercijalist 4 g.06030441,0020
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152441,0020
Tehničar za računalstvo 4 g.04162442,0040
Ukupno Elektrotehnička i ekonomska škola Nova Gradiška (12-051-503)4,0080
Gimnazija Nova Gradiška (12-051-501)
Opća gimnazija 4 g.32010443,0060
Ukupno Gimnazija Nova Gradiška (12-051-501)3,0060
Industrijsko obrtnička škola Nova Gradiška (12-051-502)
CNC operater / CNC operaterka IG 3 g.01270331,0020
Konobar 3 g.07133331,0020
Kuhar 3 g.07123331,0020
Pomoćni kuhar 2 g.07520221,0020
Prodavač IG 3 g.06092331,0020
Automehatroničar – JMO 3 g.33115330,50A10
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g.01485330,50A10
Krojač 3 g.22213330,30B6
Monter i obrađivač rezanjem i deformacijom IG 3 g.01130330,35B7
Stolar 3 g.12113330,35B7
Pomoćni bravar – TES 3 g.01849330,30C3
Pomoćni krojač – TES 3 g.22839330,30C3
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,40C4
Ukupno Industrijsko obrtnička škola Nova Gradiška (12-051-502)8,00150
Ekonomsko-birotehnička škola Slavonski Brod (12-078-506)
Ekonomist 4 g.06072442,0040
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0020
Poslovni tajnik 4 g.06050441,0020
Prodavač IG 3 g.06092331,0020
Upravni referent 4 g.06040441,0020
Ukupno Ekonomsko-birotehnička škola Slavonski Brod (12-078-506)6,00120
Gimnazija Matija Mesić Slavonski Brod (12-078-503)
Jezična gimnazija 4 g.32030442,0040
Opća gimnazija 4 g.32010443,0060
Prirodoslovna gimnazija 4 g.32080441,0020
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020442,0040
Ukupno Gimnazija Matija Mesić Slavonski Brod (12-078-503)8,00160
Glazbena škola Slavonski Brod (12-078-510)
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0011
Ukupno Glazbena škola Slavonski Brod (12-078-510)1,0011
Industrijsko-obrtnička škola Slavonski Brod (12-078-504)
Automehatroničar – JMO 3 g.33115331,0020
CNC operater / CNC operaterka DO DO 3 g.44270331,0020
Pomoćni limar – TES 3 g.01829331,0010
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110331,0020
Zavarivač 2 g.02600221,0020
CNC operater / CNC operaterka IG 3 g.01270330,40E8
Monter i obrađivač rezanjem i deformacijom IG 3 g.01130330,30E6
Obrađivač lima IG 3 g.01140330,30E6
Autolakirer – JMO 3 g.26055330,30F6
Autolimar – JMO 3 g.01405330,30F6
Fotograf – JMO 3 g.26015330,40F8
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,40G8
Plinoinstalater – JMO 3 g.01375330,30G6
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,30G6
Autoelektričar – JMO 3 g.04225330,30H6
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,40H8
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,30H6
Elektromonter IG 3 g.04110330,40I8
Elektroničar IG 3 g.04140330,30I6
Telekomunikacijski monter IG 3 g.04130330,30I6
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,40J8
Bravar – JMO 3 g.01415332,60J52
Ukupno Industrijsko-obrtnička škola Slavonski Brod (12-078-504)13,00250
OBRTNIČKO-TEHNIČKA ŠKOLA Slavonski Brod (12-078-502)
Kuhar – JMO 3 g.07125332,0040
Modni tehničar 4 g.33152441,0020
Stolar – JMO 3 g.12111331,0020
Keramičar – oblagač 3 g.13363330,50D10
Monter suhe gradnje 3 g.13383330,50D10
Soboslikar – ličilac – JMO 3 g.26035330,50E10
Zidar – JMO 3 g.13315330,50E10
Mesar – JMO 3 g.09245330,50F10
Pekar – JMO 3 g.09215330,50F10
Konobar – JMO 3 g.07135330,50G10
Krojač – JMO 3 g.22215330,50G10
Frizer – JMO 3 g.25035331,50I30
Pediker – JMO 3 g.25025330,50I10
Pomoćni krojač – TES 3 g.22839330,50L5
Pomoćni soboslikar i ličilac – TES 3 g.26819330,50L5
Ukupno OBRTNIČKO-TEHNIČKA ŠKOLA Slavonski Brod (12-078-502)11,00210
Srednja medicinska škola Slavonski Brod (12-078-507)
Dentalna asistentica/asistent 4 g.24120441,0020
Farmaceutski tehničar 4 g.24040441,0020
Fizioterapeutski tehničar / fizioterapeutska tehničarka 4 g.24070441,0020
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100451,0020
Njegovatelj/njegovateljica – TES 3 g.24529331,004
Ukupno Srednja medicinska škola Slavonski Brod (12-078-507)5,0084
Srednja škola Matije Antuna Reljkovića Slavonski Brod (12-078-501)
Poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut 4 g.08050441,0020
Šumarski tehničar 4 g.11010441,0020
Tehničar geodezije i geoinformatike 4 g.05062441,0020
Veterinarski tehničar 4 g.10010441,0020
Agrotehničar 4 g.33062440,50A10
Prehrambeni tehničar 4 g.09052440,50A10
Agroturistički tehničar 4 g.33040440,50B10
Tehničar nutricionist 4 g.09030440,50B10
Mehaničar poljoprivredne mehanizacije IG 3 g.01180330,40D8
Poljoprivredni gospodarstvenik IG 3 g.08160330,30D6
Vrtlar IG 3 g.08130330,30D6
Ukupno Srednja škola Matije Antuna Reljkovića Slavonski Brod (12-078-501)7,00140
Tehnička škola Slavonski Brod (12-078-505)
Arhitektonski tehničar 4 g.13120441,0020
Elektrotehničar 4 g.04010441,0020
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532442,0040
Tehničar za elektroniku 4 g.04142441,0020
Tehničar za logistiku i špediciju 4 g.16050441,0020
Ukupno Tehnička škola Slavonski Brod (12-078-505)6,00120
Ukupno XII. Brodsko-posavska županija72,001385
XIII. Zadarska županija
Srednja škola Kneza Branimira, Benkovac (13-002-501)
Ekonomist 4 g.06072441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010441,0022
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0022
CNC operater / CNC operaterka IG 3 g.01270330,50C11
Keramičar – oblagač 3 g.13363330,50C11
Dimnjačar DON DO 3 g.44076330,33D7
Prodavač DON DO 3 g.44093330,33D7
Staklar DON DO 3 g.44116330,33D7
Automehatroničar – JMO 3 g.33115330,50S11
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,50S11
Ukupno Srednja škola Kneza Branimira, Benkovac (13-002-501)6,00129
Srednja škola Biograd na Moru (13-003-501)
Ekonomist 4 g.06072441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010441,0023
Konobar DO DO 3 g.44133330,27C7
Kuhar DO DO 3 g.44123330,46C12
Prodavač DON DO 3 g.44093330,27C7
Brodograditelj IG 3 g.02180330,42E10
Brodomehaničar IG 3 g.02110330,58E14
Ukupno Srednja škola Biograd na Moru (13-003-501)4,0093
Srednja škola Gračac (13-027-527)
Ekonomist 4 g.06072441,0012
Tehničar zaštite prirode 4 g.33080441,0012
Ukupno Srednja škola Gračac (13-027-527)2,0024
Srednja škola Obrovac (13-055-501)
Ekonomist 4 g.06072441,0014
Opća gimnazija 4 g.32010441,0014
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g.01485330,50A7
Prodavač – JMO 3 g.06115330,50A7
Ukupno Srednja škola Obrovac (13-055-501)3,0042
Srednja škola Bartula Kašića Pag (13-063-501)
Opća gimnazija 4 g.32010441,0023
Konobar 3 g.07133330,42A10
Kuhar 3 g.07123330,58A14
Ukupno Srednja škola Bartula Kašića Pag (13-063-501)2,0047
Ekonomsko-birotehnička i trgovačka škola Zadar (13-107-518)
Ekonomist 4 g.06072443,0060
Komercijalist 4 g.06030441,0023
Poslovni tajnik 4 g.06050441,0020
Prodavač IG 3 g.06092331,0023
Upravni referent 4 g.06040441,0023
Ukupno Ekonomsko-birotehnička i trgovačka škola Zadar (13-107-518)7,00149
Gimnazija Franje Petrića Zadar (13-107-501)
Opća gimnazija 4 g.32010442,0046
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020442,0046
Ukupno Gimnazija Franje Petrića Zadar (13-107-501)4,0092
Gimnazija Jurja Barakovića Zadar (13-107-503)
Opća gimnazija 4 g.32010444,0092
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0023
Ukupno Gimnazija Jurja Barakovića Zadar (13-107-503)5,00115
Gimnazija Vladimira Nazora Zadar (13-107-502)
Jezična gimnazija 4 g.32030443,0069
Opća gimnazija 4 g.32010443,0069
Ukupno Gimnazija Vladimira Nazora Zadar (13-107-502)6,00138
Glazbena škola Blagoje Bersa Zadar (13-107-521)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,0016
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0027
Plesač suvremenog plesa 4 g.31020441,0020
Ukupno Glazbena škola Blagoje Bersa Zadar (13-107-521)3,0063
Hotelijersko-turistička i ugostiteljska škola Zadar (13-107-519)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010442,0046
Konobar 3 g.07133331,0024
Kuhar 3 g.07123332,0048
Slastičar 3 g.09253331,0024
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020442,0046
Pomoćni konobar – TES 3 g.07539330,33A2
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,67A4
Ukupno Hotelijersko-turistička i ugostiteljska škola Zadar (13-107-519)9,00194
Medicinska škola Ante Kuzmanića – Zadar (13-107-509)
Farmaceutski tehničar 4 g.24040441,0024
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100452,0048
Ukupno Medicinska škola Ante Kuzmanića – Zadar (13-107-509)3,0072
Obrtnička škola Gojka Matuline Zadar (13-107-511)
Kozmetičar 4 g.25020441,0020
Frizer – JMO 3 g.25035331,49C32
Pediker – JMO 3 g.25025330,51C11
Ukupno Obrtnička škola Gojka Matuline Zadar (13-107-511)3,0063
Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića Zadar (13-107-515)
Tehničar nutricionist 4 g.09030441,0023
Veterinarski tehničar 4 g.10010441,0023
Agroturistički tehničar 4 g.33040440,52A12
Poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut 4 g.08050440,48A11
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849330,50D5
Pomoćni pekar – TES 3 g.09819330,50D5
Cvjećar IG 3 g.08140330,29E8
Mesar IG 3 g.09140330,36E10
Pekar IG 3 g.09120330,36E10
Ukupno Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića Zadar (13-107-515)5,00107
Pomorska škola Zadar (13-107-506)
Pomorski nautičar 4 g.16090442,0040
Tehničar za brodostrojarstvo 4 g.01170442,0048
Ukupno Pomorska škola Zadar (13-107-506)4,0088
Prirodoslovno-grafička škola Zadar (13-107-514)
Grafički urednik – dizajner 4 g.21060441,0020
Kemijski tehničar 4 g.20010441,0020
Medijski tehničar 4 g.21112440,52B12
Web-dizajner 4 g.21122440,48B11
Ukupno Prirodoslovno-grafička škola Zadar (13-107-514)3,0063
Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar (13-107-513)
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,0020
Tehničar za vozila i vozna sredstva – novi strukovni kurikulum 4 g.01120441,0023
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110331,0023
Autolimar – JMO 3 g.01405330,48A11
Automehatroničar – JMO 3 g.33115331,52A35
Bravar – JMO 3 g.01415330,23B6
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g.01485330,77B20
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,65C15
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,35C8
Elektromonter IG 3 g.04110330,52D12
Telekomunikacijski monter IG 3 g.04130330,48D11
Soboslikar – ličilac – JMO 3 g.26035330,42E10
Stolar – JMO 3 g.12111330,58E14
Ukupno Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar (13-107-513)9,00208
Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Zadar (13-107-516)
Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja (program A) 4 g.300100-A41,0023
Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja (program B) 4 g.300100-B42,0046
Šivač odjeće 2 g.22510121,0023
Ukupno Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Zadar (13-107-516)4,0092
Tehnička škola Zadar (13-107-512)
Arhitektonski tehničar 4 g.13120441,0024
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0024
Tehničar za elektroniku 4 g.04142441,0020
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152441,0020
Zrakoplovni tehničar IRE 4 g.04091440,50B12
Zrakoplovni tehničar ZIM 4 g.01051440,50B12
Ukupno Tehnička škola Zadar (13-107-512)5,00112
Ukupno XIII. Zadarska županija87,001891
XIV. Osječko-baranjska županija
Druga srednja škola Beli Manastir (14-001-503)
Ekonomist 4 g.06072441,0020
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0020
Upravni referent 4 g.06040441,0020
Veterinarski tehničar 4 g.10010441,0020
Frizer – JMO 3 g.25035330,50A12
Kozmetičar – JMO 3 g.25015330,50A12
Konobar 3 g.07133330,23B6
Kuhar 3 g.07123330,54B14
Mesar IG 3 g.09140330,23B6
Ukupno Druga srednja škola Beli Manastir (14-001-503)6,00130
Gimnazija Beli Manastir (14-001-501)
Opća gimnazija 4 g.32010442,0040
Ukupno Gimnazija Beli Manastir (14-001-501)2,0040
Prva srednja škola Beli Manastir (14-001-502)
CNC operater / CNC operaterka IG 3 g.01270331,0020
Tehničar cestovnog prometa 4 g.14032441,0020
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152441,0020
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,0020
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110331,0020
Automehaničar 3 g.01423330,50A10
Bravar 3 g.01413330,50A10
Ukupno Prva srednja škola Beli Manastir (14-001-502)6,00120
Srednja škola Dalj (14-411-501)
Agrotehničar 4 g.33062441,0020
Agroturistički tehničar 4 g.33040441,0020
Ekonomist 4 g.06072441,0020
Ukupno Srednja škola Dalj (14-411-501)3,0060
Srednja škola Donji Miholjac (14-016-501)
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0020
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0020
CNC operater / CNC operaterka IG 3 g.01270330,54A14
Cvjećar IG 3 g.08140330,23A6
Poljoprivredni gospodarstvenik IG 3 g.08160330,23A6
Automehaničar 3 g.01423330,40B8
Strojobravar 3 g.01353330,30B6
Tokar 3 g.01313330,30B6
Ukupno Srednja škola Donji Miholjac (14-016-501)5,00106
Ekonomska škola Braća Radić Đakovo (14-022-501)
Ekonomist 4 g.06072442,0040
Komercijalist 4 g.06030441,0020
Prodavač DON DO 3 g.44093331,0020
Upravni referent 4 g.06040441,0020
Web-dizajner 4 g.21122441,0020
Ukupno Ekonomska škola Braća Radić Đakovo (14-022-501)6,00120
Gimnazija A. G. Matoša Đakovo (14-022-502)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010442,0044
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0020
Ukupno Gimnazija A. G. Matoša Đakovo (14-022-502)4,0084
Srednja strukovna škola Antuna Horvata Đakovo (14-022-503)
Agrotehničar 4 g.33062441,0020
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0020
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152441,0020
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,0020
Frizer – JMO 3 g.25035330,68B15
Stolar – JMO 3 g.12111330,32B7
Kuhar – JMO 3 g.07125331,40C28
Mesar – JMO 3 g.09245330,30C6
Pekar – JMO 3 g.09215330,30C6
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,42D10
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,33D8
Plinoinstalater – JMO 3 g.01375330,25D6
Cvjećar IG 3 g.08140330,30E6
Fotograf 3 g.26013330,30E6
Keramičar – oblagač 3 g.13363330,40E8
CNC operater / CNC operaterka DO DO 3 g.44270330,50F10
Soboslikar ličilac dekorater DO DO 3 g.44035330,50F10
Ukupno Srednja strukovna škola Antuna Horvata Đakovo (14-022-503)10,00206
Srednja škola Josipa Kozarca Đurđenovac (14-326-501)
Pomoćni stolar – TES 3 g.12819331,003
Šumarski tehničar 4 g.11010441,0020
Bačvar 3 g.12163330,50A12
Stolar 3 g.12113330,50A12
CNC operater / CNC operaterka IG 3 g.01270330,67B16
Strojobravar 3 g.01353330,33B8
Ukupno Srednja škola Josipa Kozarca Đurđenovac (14-326-501)4,0071
Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice (14-050-501)
Agrotehničar 4 g.33062441,0024
Ekonomist 4 g.06072441,0024
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0024
Kuhar 3 g.07123331,0024
Opća gimnazija 4 g.32010442,0048
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0024
Prodavač IG 3 g.06092331,0024
Automehatroničar – JMO 3 g.33115330,33A8
Bravar – JMO 3 g.01415330,33A8
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g.01485330,33A8
Frizer – JMO 3 g.25035330,33B8
Pekar – JMO 3 g.09215330,33B8
Soboslikar – ličilac – JMO 3 g.26035330,33B8
Konobar 3 g.07133330,67C16
Slastičar 3 g.09253330,33C8
Tehničar za elektroniku 4 g.04142440,50D12
Tehničar za računalstvo 4 g.04162440,50D12
Ukupno Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice (14-050-501)12,00288
Ekonomska i upravna škola Osijek (14-060-511)
Ekonomist 4 g.06072443,0072
Poslovni tajnik 4 g.06050441,0024
Upravni referent 4 g.06040442,0048
Ukupno Ekonomska i upravna škola Osijek (14-060-511)6,00144
Elektrotehnička i prometna škola Osijek (14-060-501)
Elektrotehničar 4 g.04010441,0024
Tehničar cestovnog prometa 4 g.14032441,0024
Tehničar za elektroniku 4 g.04142441,0024
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152441,0024
Tehničar za računalstvo 4 g.04162442,0048
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110331,0024
Ukupno Elektrotehnička i prometna škola Osijek (14-060-501)7,00168
Glazbena škola Franje Kuhača Osijek (14-060-520)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,0020
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0028
Ukupno Glazbena škola Franje Kuhača Osijek (14-060-520)2,0048
Graditeljsko-geodetska škola Osijek (14-060-509)
Arhitektonski tehničar 4 g.13120441,0024
Građevinski tehničar 4 g.13110441,0024
Tehničar geodezije i geoinformatike 4 g.05062441,0024
Keramičar – oblagač 3 g.13363330,42A10
Ličilac – soboslikar 3 g.26033330,29A7
Zidar 3 g.13313330,29A7
Ukupno Graditeljsko-geodetska škola Osijek (14-060-509)4,0096
I. gimnazija Osijek (14-060-503)
Opća gimnazija 4 g.32010446,00144
Opća gimnazija (odjel za sportaše) 4 g.320104-S41,0024
Ukupno I. gimnazija Osijek (14-060-503)7,00168
II. gimnazija Osijek (14-060-504)
Jezična gimnazija 4 g.32030445,00130
Ukupno II. gimnazija Osijek (14-060-504)5,00130
III. gimnazija Osijek (14-060-505)
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020446,00156
Ukupno III. gimnazija Osijek (14-060-505)6,00156
Medicinska škola Osijek (14-060-506)
Dentalni tehničar/dentalna tehničarka 4 g.24110441,0024
Fizioterapeutski tehničar / fizioterapeutska tehničarka 4 g.24070441,0024
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100453,0072
Njegovatelj/njegovateljica – TES 3 g.24529331,005
Zdravstveno-laboratorijski tehničar 4 g.24030441,0024
Ukupno Medicinska škola Osijek (14-060-506)7,00149
Obrtnička škola Osijek (14-060-513)
Frizer – JMO 3 g.25035332,0048
Mesar – JMO 3 g.09245330,29A7
Pekar – JMO 3 g.09215330,29A7
Stolar – JMO 3 g.12111330,42A10
Autolakirer 3 g.26053330,50B12
Pediker 3 g.25023330,50B12
Pomoćni autolakirer – TES 3 g.26839330,25C2
Pomoćni bravar – TES 3 g.01849330,25C2
Pomoćni vodoinstalater – TES 3 g.01819330,50C4
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849330,25D2
Pomoćni krojač – TES 3 g.22839330,75D6
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819331,67E10
Pomoćni pekar – TES 3 g.09819330,33E2
Ukupno Obrtnička škola Osijek (14-060-513)8,00124
Poljoprivredna i veterinarska škola Osijek (14-060-507)
Agrotehničar 4 g.33062441,0024
Veterinarski tehničar 4 g.10010441,0024
Cvjećar IG 3 g.08140330,50B10
Mehaničar poljoprivredne mehanizacije IG 3 g.01180330,50B10
Ukupno Poljoprivredna i veterinarska škola Osijek (14-060-507)3,0068
Prosvjetno-kulturni centar Mađara u Republici Hrvatskoj Osijek (14-060-021)
Ekonomist (nastava na mađarskom jeziku) 4 g.060724-MM41,007
Hotelijersko-turistički tehničar (nastava na mađarskom jeziku) 4 g.070104-MM41,007
Kuhar (nastava na mađarskom jeziku) 3 g.071233-MM31,007
Opća gimnazija (nastava na mađarskom jeziku) 4 g.320104-MM41,007
Prodavač (nastava na mađarskom jeziku) IG 3 g.060923-MM31,007
Ukupno Prosvjetno-kulturni centar Mađara u Republici Hrvatskoj Osijek (14-060-021)5,0035
Strojarska tehnička škola Osijek (14-060-502)
Automehatroničar – JMO 3 g.33115331,0024
CNC operater / CNC operaterka DO DO 3 g.44270331,0024
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0024
Tehničar za energetiku 4 g.01040441,0024
Tehničar za vozila i vozna sredstva 4 g.01122441,0024
Autolimar 3 g.01403330,25A6
Automehaničar 3 g.01423330,50A12
Bravar 3 g.01413330,25A6
Instalater grijanja i klimatizacije 3 g.01363330,50B12
Plinoinstalater 3 g.01373330,25B6
Vodoinstalater 3 g.01383330,25B6
Ukupno Strojarska tehnička škola Osijek (14-060-502)7,00168
Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek (14-060-515)
Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja 4 g.30010044,0096
Ukupno Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek (14-060-515)4,0096
Tehnička škola i prirodoslovna gimnazija Ruđera Boškovića Osijek (14-060-510)
Grafički urednik – dizajner 4 g.21060441,0024
Kozmetičar 4 g.25020441,0024
Prirodoslovna gimnazija 4 g.32080442,0048
Tehničar nutricionist 4 g.09030441,0024
Ukupno Tehnička škola i prirodoslovna gimnazija Ruđera Boškovića Osijek (14-060-510)5,00120
Trgovačka i komercijalna škola Davor Milas Osijek (14-060-514)
Komercijalist 4 g.06030442,0040
Prodavač IG 3 g.06092332,0040
Ukupno Trgovačka i komercijalna škola Davor Milas Osijek (14-060-514)4,0080
Ugostiteljsko-turistička škola Osijek (14-060-512)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0026
Konobar 3 g.07133332,0052
Kuhar 3 g.07123333,0078
Slastičar 3 g.09253331,0026
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020442,0052
Ukupno Ugostiteljsko-turistička škola Osijek (14-060-512)9,00234
Srednja škola Valpovo (14-085-501)
Ekonomist 4 g.06072441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010442,0040
Prodavač IG 3 g.06092331,0020
Strojobravar 3 g.01353331,0020
Tehničar za elektroniku 4 g.04142441,0020
CNC operater / CNC operaterka IG 3 g.01270330,70A14
Tokar 3 g.01313330,30A6
Ukupno Srednja škola Valpovo (14-085-501)7,00140
Ukupno XIV. Osječko-baranjska županija154,003349
XV. Šibensko-kninska županija
Srednja škola Ivana Meštrovića Drniš (15-017-501)
Administrator (prilagođeni program) pril. 3 g.06819321,006
Ekonomist 4 g.06072441,0018
Elektrotehničar 4 g.04010441,0018
Opća gimnazija 4 g.32010441,0018
Elektroinstalater 3 g.04213330,50A9
Konobar 3 g.07133330,50A9
Ukupno Srednja škola Ivana Meštrovića Drniš (15-017-501)5,0078
Srednja strukovna škola kralja Zvonimira Knin (15-036-503)
Tehničar za elektroniku 4 g.04142441,0020
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532440,50A10
Tehničar za vozila i vozna sredstva 4 g.01122440,50A10
Automehaničar 3 g.01423330,30C6
Elektroinstalater 3 g.04213330,35C7
Elektromehaničar 3 g.04233330,35C7
Frizer 3 g.25033330,30D6
Konobar 3 g.07133330,35D7
Kuhar 3 g.07123330,35D7
Ukupno Srednja strukovna škola kralja Zvonimira Knin (15-036-503)4,0080
Srednja škola Lovre Montija Knin (15-036-502)
Agrotehničar 4 g.33062441,0020
Ekonomist 4 g.06072441,0020
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Ukupno Srednja škola Lovre Montija Knin (15-036-502)4,0080
Centar za odgoj i obrazovanje Šubićevac Šibenik (15-081-011)
Pomoćni administrator – TES 3 g.06829331,002
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849331,004
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819331,004
Ukupno Centar za odgoj i obrazovanje Šubićevac Šibenik (15-081-011)3,0010
Ekonomska škola Šibenik (15-081-501)
Administrator (prilagođeni program) pril. 3 g.06819321,007
Ekonomist 4 g.06072441,0020
Komercijalist 4 g.06030441,0020
Upravni referent 4 g.06040441,0020
Ukupno Ekonomska škola Šibenik (15-081-501)4,0067
Gimnazija Antuna Vrančića Šibenik (15-081-506)
Jezična gimnazija 4 g.32030442,0044
Klasična gimnazija 4 g.32040441,0022
Opća gimnazija 4 g.32010442,0044
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0022
Ukupno Gimnazija Antuna Vrančića Šibenik (15-081-506)6,00132
Glazbena škola Ivana Lukačića Šibenik (15-081-511)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,0013
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0010
Ukupno Glazbena škola Ivana Lukačića Šibenik (15-081-511)2,0023
Industrijsko-obrtnička škola Šibenik (15-081-508)
Brodski električar 4 g.04223441,0022
Autolimar – JMO 3 g.01405330,27B6
Automehatroničar – JMO 3 g.33115330,36B8
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,36B8
Brodomehaničar IG 3 g.02110330,60C12
Tehnički crtač IG 3 g.01250330,40C8
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,36D8
Plinoinstalater – JMO 3 g.01375330,27D6
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,36D8
Ukupno Industrijsko-obrtnička škola Šibenik (15-081-508)4,0086
Medicinska škola Šibenik (15-081-504)
Farmaceutski tehničar 4 g.24040441,0024
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100451,0026
Zdravstveno-laboratorijski tehničar 4 g.24030441,0024
Ukupno Medicinska škola Šibenik (15-081-504)3,0074
Prometno-tehnička škola Šibenik (15-081-502)
Pomorski nautičar 4 g.16090441,0020
Tehničar za jahte i marine 4 g.02022441,0022
Tehničar za poštanske i financijske usluge 4 g.17022441,0020
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110331,0020
Ukupno Prometno-tehnička škola Šibenik (15-081-502)4,0082
Srednja strukovna škola Šibenik (15-081-509)
Kozmetičar 4 g.25020441,0020
Prodavač DON DO 3 g.44093331,0020
Agroturistički tehničar 4 g.33040440,73A16
Poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut 4 g.08050440,27A6
Frizer – JMO 3 g.25035330,54B14
Pediker – JMO 3 g.25025330,23B6
Stolar – JMO 3 g.12111330,23B6
Ukupno Srednja strukovna škola Šibenik (15-081-509)4,0088
Tehnička škola Šibenik (15-081-507)
Arhitektonski tehničar 4 g.13120441,0022
Elektrotehničar 4 g.04010441,0022
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0022
Tehničar za brodostrojarstvo 4 g.01170441,0022
Ukupno Tehnička škola Šibenik (15-081-507)4,0088
Turističko-ugostiteljska škola Šibenik (15-081-505)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0022
Konobar 3 g.07133331,0020
Kuhar 3 g.07123332,0040
Ukupno Turističko-ugostiteljska škola Šibenik (15-081-505)4,0082
Ukupno XV. Šibensko-kninska županija51,00970
XVI. Vukovarsko-srijemska županija
Srednja škola Ilok (16-426-501)
Agrotehničar 4 g.33062441,0020
Agroturistički tehničar 4 g.33040441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,0020
Voćar – vinogradar – vinar IG 3 g.08120331,0020
Ukupno Srednja škola Ilok (16-426-501)5,00100
Drvodjelska tehnička škola Vinkovci (16-088-506)
Drvodjeljski tehničar 4 g.12010441,0020
Drvodjeljski tehničar – restaurator 4 g.12030441,0020
Stolar – JMO 3 g.12111331,0020
Ukupno Drvodjelska tehnička škola Vinkovci (16-088-506)3,0060
Ekonomska i trgovačka škola Ivana Domca Vinkovci (16-088-504)
Ekonomist 4 g.06072444,0080
Pomoćni administrator – TES 3 g.06829331,006
Poslovni tajnik 4 g.06050441,0020
Prodavač IG 3 g.06092332,0040
Upravni referent 4 g.06040441,0020
Ukupno Ekonomska i trgovačka škola Ivana Domca Vinkovci (16-088-504)9,00166
Gimnazija Matije Antuna Reljkovića Vinkovci (16-088-502)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0024
Opća gimnazija 4 g.32010444,0096
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020442,0048
Ukupno Gimnazija Matije Antuna Reljkovića Vinkovci (16-088-502)7,00168
Glazbena škola Josipa Runjanina Vinkovci (16-088-510)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,0020
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000442,0025
Ukupno Glazbena škola Josipa Runjanina Vinkovci (16-088-510)3,0045
Poljoprivredno šumarska škola Vinkovci (16-088-509)
Agrotehničar 4 g.33062442,0040
Mehaničar poljoprivredne mehanizacije IG 3 g.01180331,0020
Poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut 4 g.08050441,0020
Šumarski tehničar 4 g.11010441,0020
Mesar – JMO 3 g.09245330,50D10
Pekar – JMO 3 g.09215330,50D10
Cvjećar IG 3 g.08140330,33F7
Poljoprivredni gospodarstvenik IG 3 g.08160330,33F7
Vrtlar IG 3 g.08130330,33F7
Pomoćni pekar – TES 3 g.09819330,50G5
Pomoćni vrtlar – TES 3 g.08839330,50G5
Ukupno Poljoprivredno šumarska škola Vinkovci (16-088-509)8,00151
Srednja strukovna škola Vinkovci (16-088-507)
Frizer – JMO 3 g.25035331,0020
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0022
Kuhar – JMO 3 g.07125331,0022
Modni tehničar 4 g.33152441,0020
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0022
Konobar – JMO 3 g.07135330,64D14
Slastičar – JMO 3 g.07145330,36D8
Autolakirer – JMO 3 g.26055330,33G7
Krojač – JMO 3 g.22215330,33G7
Soboslikar – ličilac – JMO 3 g.26035330,33G7
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,63H5
Pomoćni soboslikar i ličilac – TES 3 g.26819330,38H3
Ukupno Srednja strukovna škola Vinkovci (16-088-507)8,00157
Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci (16-088-501)
Arhitektonski tehničar 4 g.13120441,0024
Elektrotehničar 4 g.04010441,0024
Građevinski tehničar 4 g.13110441,0022
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0024
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152442,0048
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,58H14
Bravar – JMO 3 g.01415330,42H10
CNC operater / CNC operaterka IG 3 g.01270330,58I14
Instalater grijanja i klimatizacije 3 g.01363330,42I10
Autoelektričar 3 g.04223330,50J11
Elektroinstalater 3 g.04213330,50J11
Elektroničar – mehaničar 3 g.04243330,46K12
Monter suhe gradnje 3 g.13383330,31K8
Zidar 3 g.13313330,23K6
Ukupno Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci (16-088-501)10,00238
Zdravstvena i veterinarska škola dr. Andrije Štampara Vinkovci (16-088-508)
Fizioterapeutski tehničar / fizioterapeutska tehničarka 4 g.24070441,0024
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100452,0048
Veterinarski tehničar 4 g.10010441,0024
Ukupno Zdravstvena i veterinarska škola dr. Andrije Štampara Vinkovci (16-088-508)4,0096
Ekonomska škola Vukovar Vukovar (16-096-502)
Ekonomist 4 g.06072441,0024
Ekonomist (nastava na srpskom jeziku) 4 g.060724-MS41,0024
Komercijalist 4 g.06030441,0024
Komercijalist (nastava na srpskom jeziku) 4 g.060304-MS41,0024
Upravni referent 4 g.06040441,0024
Upravni referent (nastava na srpskom jeziku) 4 g.060404-MS41,0024
Ukupno Ekonomska škola Vukovar Vukovar (16-096-502)6,00144
Gimnazija Vukovar (16-096-501)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0024
Jezična gimnazija (nastava na srpskom jeziku) 4 g.320304-MS41,0024
Opća gimnazija 4 g.32010441,0024
Opća gimnazija (nastava na srpskom jeziku) 4 g.320104-MS41,0024
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0024
Prirodoslovno-matematička gimnazija (nastava na srpskom jeziku) 4 g.320204-MS41,0024
Ukupno Gimnazija Vukovar (16-096-501)6,00144
Srednja strukovna škola Marko Babić Vukovar (16-096-504)
Poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut (nastava na srpskom jeziku) 4 g.080504-MS41,0020
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819331,007
Prodavač IG 3 g.06092331,0020
Tehničar nutricionist 4 g.09030441,0020
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010440,67A16
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020440,33A8
Hotelijersko-turistički tehničar (nastava na srpskom jeziku) 4 g.070104-MS40,67B16
Turističko-hotelijerski komercijalist (nastava na srpskom jeziku) 4 g.070204-MS40,33B8
Konobar – JMO 3 g.07135330,25C6
Kuhar – JMO 3 g.07125330,50C12
Slastičar – JMO 3 g.07145330,25C6
Konobar – JMO (nastava na srpskom jeziku) 3 g.071353-MS30,25D6
Kuhar – JMO (nastava na srpskom jeziku) 3 g.071253-MS30,50D12
Slastičar – JMO (nastava na srpskom jeziku) 3 g.071453-MS30,25D6
Frizer – JMO 3 g.25035330,42E10
Kozmetičar – JMO 3 g.25015330,33E8
Mesar – JMO 3 g.09245330,25E6
Frizer – JMO (nastava na srpskom jeziku) 3 g.250353-MS30,42F10
Kozmetičar – JMO (nastava na srpskom jeziku) 3 g.250153-MS30,33F8
Mesar – JMO (nastava na srpskom jeziku) 3 g.092453-MS30,25F6
Ukupno Srednja strukovna škola Marko Babić Vukovar (16-096-504)10,00211
Tehnička škola Nikole Tesle Vukovar (16-096-503)
Elektrotehničar 4 g.04010441,0020
Elektrotehničar (nastava na srpskom jeziku) 4 g.040104-MS41,0020
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,0020
Tehničar za računalstvo (nastava na srpskom jeziku) 4 g.041624-MS41,0020
Autoelektričar – JMO 3 g.04225330,30A6
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,40A8
Bravar – JMO 3 g.01415330,30A6
Autoelektričar – JMO (nastava na srpskom jeziku) 3 g.042253-MS30,30B6
Automehaničar – JMO (nastava na srpskom jeziku) 3 g.014253-MS30,40B8
Elektroinstalater – JMO (nastava na srpskom jeziku) 3 g.042153-MS30,30B6
Autolimar – JMO 3 g.01405330,30C6
Plinoinstalater – JMO 3 g.01375330,35C7
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,35C7
Autolimar – JMO (nastava na srpskom jeziku) 3 g.014053-MS30,30D6
Plinoinstalater – JMO (nastava na srpskom jeziku) 3 g.013753-MS30,35D7
Vodoinstalater – JMO (nastava na srpskom jeziku) 3 g.013853-MS30,35D7
Ekološki tehničar 4 g.33072440,50E10
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532440,50E10
Ekološki tehničar (nastava na srpskom jeziku) 4 g.330724-MS40,50F10
Strojarski računalni tehničar (nastava na srpskom jeziku) 4 g.015324-MS40,50F10
Ukupno Tehnička škola Nikole Tesle Vukovar (16-096-503)10,00200
Gimnazija Županja (16-111-502)
Opća gimnazija 4 g.32010442,0044
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0020
Ukupno Gimnazija Županja (16-111-502)3,0064
Obrtničko-industrijska škola, Županja (16-111-501)
Ekonomist 4 g.06072442,0040
Poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut 4 g.08050441,0020
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,70A14
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,30A6
Bravar 3 g.01413330,40B8
CNC operater / CNC operaterka IG 3 g.01270330,60B12
Elektroinstalater 3 g.04213330,50C10
Elektromehaničar 3 g.04233330,50C10
Frizer – JMO 3 g.25035330,70D14
Pediker – JMO 3 g.25025330,30D6
Konobar – JMO 3 g.07135330,35E7
Kuhar – JMO 3 g.07125330,65E13
Pomoćni bravar – TES 3 g.01849330,30F3
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849330,30F3
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,40F4
Konobar 3 g. (Drenovci)07133330,35G7
Kuhar 3 g. (Drenovci)07123330,65G13
Ukupno Obrtničko-industrijska škola, Županja (16-111-501)10,00190
Tehnička škola Županja (16-111-503)
Elektrotehničar 4 g.04010441,0026
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0026
Ukupno Tehnička škola Županja (16-111-503)2,0052
Ukupno XVI. Vukovarsko-srijemska županija104,002186
XVII. Splitsko-dalmatinska županija
Srednja škola Bol (17-444-501)
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0014
Konobar 3 g.07133330,50C10
Kuhar 3 g.07123330,50C10
Ukupno Srednja škola Bol (17-444-501)3,0054
Srednja škola Hvar (17-029-501)
Opća gimnazija 4 g.32010441,0017
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0022
Konobar 3 g.07133330,43B6
Kuhar 3 g.07123330,57B8
Agroturistički tehničar 4 g. (Jelsa)33040441,0010
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g. (Jelsa)07010441,0017
Opća gimnazija 4 g. (Jelsa)32010441,0017
Kuhar 3 g. (Jelsa)07123330,63A10
Slastičar 3 g. (Jelsa)09253330,38A6
Ukupno Srednja škola Hvar (17-029-501)7,00113
Ekonomska škola Imotski (17-030-503)
Ekonomist 4 g.06072441,0022
Poslovni tajnik 4 g.06050441,0022
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0022
Upravni referent 4 g.06040441,0022
Ukupno Ekonomska škola Imotski (17-030-503)4,0088
Gimnazija dr. Mate Ujevića Imotski (17-030-505)
Opća gimnazija 4 g.32010444,0080
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0020
Ukupno Gimnazija dr. Mate Ujevića Imotski (17-030-505)5,00100
Glazbena škola Dr. fra Ivan Glibotić – Imotski (17-030-506)
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,00A15
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,00B10
Ukupno Glazbena škola Dr. fra Ivan Glibotić – Imotski (17-030-506)2,0025
Obrtničko-industrijska škola u Imotskom Imotski (17-030-502)
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819331,006
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110331,0020
Frizer – JMO 3 g.25035330,38L10
Kozmetičar – JMO 3 g.25015330,38L10
Prodavač – JMO 3 g.06115330,23L6
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,35M8
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,30M7
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,35M8
Konobar – JMO 3 g.07135330,25N6
Kuhar – JMO 3 g.07125330,75N18
Autoelektričar – JMO 3 g.04225330,32O7
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,36O8
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,32O7
Ukupno Obrtničko-industrijska škola u Imotskom Imotski (17-030-502)6,00121
Tehnička škola u Imotskom Imotski (17-030-504)
Ekološki tehničar 4 g.33072441,0022
Elektrotehničar 4 g.04010441,0022
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0022
Ukupno Tehnička škola u Imotskom Imotski (17-030-504)3,0066
Srednja škola »Braća Radić« Kaštel Novi (17-124-501)
Veterinarski tehničar 4 g.10010441,0024
Agrotehničar 4 g.33062440,50A12
Prehrambeni tehničar 4 g.09052440,50A12
Agroturistički tehničar 4 g.33040440,50B12
Tehničar nutricionist 4 g.09030440,50B12
Cvjećar IG 3 g.08140330,27C6
Mesar IG 3 g.09140330,45C10
Pekar IG 3 g.09120330,27C6
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849330,50D5
Pomoćni vrtlar – TES 3 g.08839330,50D5
Jezična gimnazija 4 g. (Gimnazija Kaštela)32030441,0024
Opća gimnazija 4 g. (Gimnazija Kaštela)32010441,0024
Ukupno Srednja škola »Braća Radić« Kaštel Novi (17-124-501)7,00152
Glazbena škola Makarska (17-047-503)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,0018
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0010
Ukupno Glazbena škola Makarska (17-047-503)2,0028
Srednja strukovna škola Makarska (17-047-502)
Elektrotehničar 4 g.04010441,0021
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819331,003
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0022
Konobar 3 g.07133330,45K10
Kuhar 3 g.07123330,55K12
Automehaničar 3 g.01423330,27S6
Frizer 3 g.25033330,45S10
Instalater grijanja i klimatizacije 3 g.01363330,27S6
Ukupno Srednja strukovna škola Makarska (17-047-502)5,0090
Srednja škola fra Andrije Kačića Miošića Makarska (17-047-501)
Ekonomist 4 g.06072441,0024
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0024
Jezična gimnazija 4 g.32030442,0048
Opća gimnazija 4 g.32010441,0024
Ukupno Srednja škola fra Andrije Kačića Miošića Makarska (17-047-501)5,00120
Srednja škola Jure Kaštelan Omiš (17-057-501)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0024
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0024
Opća gimnazija 4 g.32010441,0024
Pomoćni konobar – TES 3 g.07539331,005
Tehničar za elektroniku 4 g.04142441,0024
Frizer – JMO 3 g.25035330,33A8
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g.01485330,42A10
Kozmetičar – JMO 3 g.25015330,25A6
Konobar – JMO 3 g.07135330,25B6
Kuhar – JMO 3 g.07125330,75B18
Ukupno Srednja škola Jure Kaštelan Omiš (17-057-501)7,00149
Klesarska škola Pučišća (17-445-501)
Klesar – JMO 3 g.13375331,0018
Klesarski tehničar 4 g.13082441,0018
Ukupno Klesarska škola Pučišća (17-445-501)2,0036
Gimnazija Dinka Šimunovića u Sinju Sinj (17-075-502)
Opća gimnazija 4 g.32010443,0072
Ukupno Gimnazija Dinka Šimunovića u Sinju Sinj (17-075-502)3,0072
Glazbena škola Jakova Gotovca Sinj (17-075-005)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,007
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,008
Ukupno Glazbena škola Jakova Gotovca Sinj (17-075-005)2,0015
Srednja strukovna škola bana Josipa Jelačića Sinj (17-075-501)
Ekonomist 4 g.06072441,0024
Komercijalist 4 g.06030442,0048
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100451,0024
Pomoćni administrator – TES 3 g.06829331,0010
Prodavač IG 3 g.06092331,0024
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0024
Konobar 3 g.07133330,50A13
Kuhar 3 g.07123330,50A13
Frizer – JMO 3 g.25035330,50F12
Kozmetičar – JMO 3 g.25015330,50F12
Ukupno Srednja strukovna škola bana Josipa Jelačića Sinj (17-075-501)9,00204
Tehnička i industrijska škola Ruđera Boškovića u Sinju Sinj (17-075-503)
Elektrotehničar 4 g.04010441,0022
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0022
Tehničar cestovnog prometa 4 g.14032441,0022
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110331,0022
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,55B12
Stolar – JMO 3 g.12111330,45B10
Autoelektričar – JMO 3 g.04225330,32D7
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,36D8
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,32D7
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,45H10
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,55H12
Ukupno Tehnička i industrijska škola Ruđera Boškovića u Sinju Sinj (17-075-503)7,00154
Centar za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači Split (17-126-535)
Pomoćni kartonažer – TES 3 g.21829331,001
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819331,001
Pomoćni soboslikar i ličilac – TES 3 g.26819331,002
Ukupno Centar za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači Split (17-126-535)3,004
Centar za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj Split (17-126-536)
Pomoćni grafičar za unos teksta – TES 3 g.21839331,004
Ukupno Centar za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj Split (17-126-536)1,004
Ekonomska i upravna škola Split (17-126-511)
Ekonomist 4 g.06072446,00144
Poslovni tajnik 4 g.06050441,0024
Upravni referent 4 g.06040443,0072
Ukupno Ekonomska i upravna škola Split (17-126-511)10,00240
Elektrotehnička škola – Split (17-126-502)
Elektrotehničar 4 g.04010442,0048
Tehničar za elektroniku 4 g.04142441,0024
Tehničar za računalstvo 4 g.04162442,0048
Ukupno Elektrotehnička škola – Split (17-126-502)5,00120
Glazbena škola Josipa Hatzea Split (17-126-525)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000222,0025
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000442,0039
Ukupno Glazbena škola Josipa Hatzea Split (17-126-525)4,0064
Graditeljsko-geodetska tehnička škola Split (17-126-503)
Arhitektonski tehničar 4 g.13120442,0048
Građevinski tehničar 4 g.13110442,0048
Tehničar geodezije i geoinformatike 4 g.05062441,0024
Ukupno Graditeljsko-geodetska tehnička škola Split (17-126-503)5,00120
I. gimnazija Split (17-126-505)
Jezična gimnazija 4 g.32030444,0096
Klasična gimnazija 4 g.32040442,0048
Ukupno I. gimnazija Split (17-126-505)6,00144
II. gimnazija Split (17-126-506)
Jezična gimnazija 4 g.32030446,00144
Ukupno II. gimnazija Split (17-126-506)6,00144
III. gimnazija Split (17-126-507)
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020446,00144
Ukupno III. gimnazija Split (17-126-507)6,00144
Industrijska škola Split (17-126-516)
Brodomehaničar IG 3 g.02110330,50A13
Instalater – monter IG 3 g.01150330,50A13
CNC operater / CNC operaterka IG 3 g.01270330,50B13
Elektromehaničar IG 3 g.04120330,50B13
Ukupno Industrijska škola Split (17-126-516)2,0052
IV. gimnazija Marko Marulić Split (17-126-508)
Opća gimnazija 4 g.32010446,00144
Ukupno IV. gimnazija Marko Marulić Split (17-126-508)6,00144
Komercijalno-trgovačka škola Split (17-126-512)
Komercijalist 4 g.06030444,0088
Prodavač IG 3 g.06092332,0044
Ukupno Komercijalno-trgovačka škola Split (17-126-512)6,00132
Obrtna tehnička škola Split (17-126-515)
Drvodjeljski tehničar dizajner 4 g.12042441,0024
Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom 4 g.04110441,0024
Tehničar za vozila i vozna sredstva 4 g.01122441,0024
Autolimar – JMO 3 g.01405330,50C12
Automehaničar – JMO 3 g.01425331,50C36
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,50D12
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,50D12
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,50F12
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,50F12
Autoelektričar – JMO 3 g.04225330,50G12
Stolar – JMO 3 g.12111330,50G12
Pomoćni stolar – TES 3 g.12819330,50I5
Pomoćni vodoinstalater – TES 3 g.01819330,50I5
Ukupno Obrtna tehnička škola Split (17-126-515)9,00202
Obrtnička škola Split (17-126-504)
Frizer – JMO 3 g.25035332,0048
Frizer DO 4 g.44035441,0024
Kozmetičar DON 4 g.44011441,0024
Modni tehničar 4 g.33152441,0024
Pediker – JMO 3 g.25025331,0024
Tehničar za očnu optiku 4 g.27010441,0024
Fotograf – JMO 3 g.26015330,50A12
Krojač – JMO 3 g.22215330,50A12
Ukupno Obrtnička škola Split (17-126-504)8,00192
Pomorska škola Split (17-126-518)
Pomorski nautičar 4 g.16090443,0072
Ribarsko-nautički tehničar 4 g.33010441,0024
Tehničar za brodostrojarstvo 4 g.01170442,0048
Tehničar za logistiku i špediciju 4 g.16050441,0024
Ukupno Pomorska škola Split (17-126-518)7,00168
Prirodoslovna škola Split (17-126-501)
Ekološki tehničar 4 g.33072441,0024
Kemijski tehničar 4 g.20010441,0024
Prehrambeni tehničar 4 g.09052441,0024
Prirodoslovna gimnazija 4 g.32080443,0072
Ukupno Prirodoslovna škola Split (17-126-501)6,00144
Srednja tehnička prometna škola Split (17-126-513)
Tehničar cestovnog prometa 4 g.14032441,0024
Tehničar za poštanske i financijske usluge 4 g.17022441,0024
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110334,0088
Zrakoplovni prometnik 4 g.18010441,0024
Ukupno Srednja tehnička prometna škola Split (17-126-513)7,00160
Škola likovnih umjetnosti Split (17-126-520)
Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja (program B) 4 g.300100-B42,0048
Ukupno Škola likovnih umjetnosti Split (17-126-520)2,0048
Škola za dizajn, grafiku i održivu gradnju Split (17-126-517)
Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja 4 g.30010042,0048
Tehničar održivog razvoja i gradnje 4 g.13090441,0024
Web programer 4 g.21222441,0024
Grafički tehničar pripreme 4 g.21020440,50A12
Grafički urednik – dizajner 4 g.21060440,50A12
Medijski tehničar 4 g.21112440,50B12
Web-dizajner 4 g.21122440,50B12
Keramičar – oblagač 3 g.13363330,42C10
Monter suhe gradnje 3 g.13383330,25C6
Rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima IG 3 g.13210330,33C8
Autolakirer – JMO 3 g.26055330,25D6
Soboslikar – ličilac – JMO 3 g.26035330,33D8
Zidar – JMO 3 g.13315330,42D10
Grafičar dorade 3 g.21233330,25E6
Grafičar pripreme 3 g.21213330,42E10
Grafičar tiska 3 g.21223330,33E8
Ukupno Škola za dizajn, grafiku i održivu gradnju Split (17-126-517)9,00216
Tehnička škola za strojarstvo i mehatroniku Split (17-126-514)
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532443,0072
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152441,0024
Ukupno Tehnička škola za strojarstvo i mehatroniku Split (17-126-514)4,0096
Turističko-ugostiteljska škola, Split (17-126-522)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010443,0072
Konobar 3 g.07133331,0024
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0024
Kuhar 3 g.07123331,67A40
Slastičar 3 g.09253330,33A8
Pomoćni konobar – TES 3 g.07539330,30B3
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,70B7
Ukupno Turističko-ugostiteljska škola, Split (17-126-522)8,00178
V. gimnazija Vladimir Nazor Split (17-126-509)
Opća gimnazija 4 g.32010445,00120
Opća gimnazija (odjel za sportaše) 4 g.320104-S41,0024
Ukupno V. gimnazija Vladimir Nazor Split (17-126-509)6,00144
Zdravstvena škola Split (17-126-521)
Dentalna asistentica/asistent 4 g.24120441,0024
Farmaceutski tehničar 4 g.24040441,0026
Fizioterapeutski tehničar / fizioterapeutska tehničarka 4 g.24070441,0026
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100453,0072
Sanitarni tehničar 4 g.24060441,0024
Zdravstveno-laboratorijski tehničar 4 g.24030441,0024
Ukupno Zdravstvena škola Split (17-126-521)8,00196
Srednja škola Brač Supetar (17-468-501)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0024
Opća gimnazija 4 g.32010441,0024
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,25A6
Frizer – JMO 3 g.25035330,25A6
Konobar – JMO 3 g.07135330,25A6
Kuhar – JMO 3 g.07125330,25A6
Ukupno Srednja škola Brač Supetar (17-468-501)3,0072
Srednja strukovna škola Blaž Jurjev Trogiranin Trogir (17-083-502)
Elektrotehničar 4 g.04010441,0024
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010442,0048
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0024
Konobar 3 g.07133330,50C12
Kuhar 3 g.07123331,50C36
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,33G8
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,33G8
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,33G8
Ukupno Srednja strukovna škola Blaž Jurjev Trogiranin Trogir (17-083-502)7,00168
Srednja škola Ivana Lucića – Trogir (17-083-501)
Ekonomist 4 g.06072441,0021
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0021
Opća gimnazija 4 g.32010442,0042
Ukupno Srednja škola Ivana Lucića – Trogir (17-083-501)4,0084
Srednja škola Antun Matijašević – Karamaneo Vis (17-090-501)
Kuhar – JMO 3 g.07125331,007
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819331,003
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010440,50A10
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020440,50A10
Ukupno Srednja škola Antun Matijašević – Karamaneo Vis (17-090-501)3,0030
Srednja škola Tina Ujevića Vrgorac (17-093-501)
Ekonomist 4 g.06072441,0020
Kuhar 3 g.07123331,0020
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Automehaničar 3 g.01423330,50A10
Konobar 3 g.07133330,50A10
Ukupno Srednja škola Tina Ujevića Vrgorac (17-093-501)4,0080
Ukupno XVII. Splitsko-dalmatinska županija234,005077
XVIII. Istarska županija
Gospodarska škola Istituto professionale Buje (18-006-503)
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,0024
Konobar DO DO 3 g.44133330,29B7
Kuhar DO DO 3 g.44123330,42B10
Prodavač DON DO 3 g.44093330,29B7
Frizer DO 4 g.44035440,50C11
Kozmetičar DON 4 g.44011440,50C11
Automehatroničar – JMO 3 g.33115330,50D11
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g.01485330,50D11
Ukupno Gospodarska škola Istituto professionale Buje (18-006-503)4,0092
Srednja škola »Vladimir Gortan« – Scuola media superiore »Vladimir Gortan« Buje (18-006-501)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010442,0048
Opća gimnazija 4 g.32010441,0024
Ukupno Srednja škola »Vladimir Gortan« – Scuola media superiore »Vladimir Gortan« Buje (18-006-501)3,0072
Talijanska srednja škola – Scuola media superiore italiana »Leonardo da Vinci« Buje – Buie Buje (18-006-502)
Komercijalist (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.060304-MT41,0010
Tehničar za računalstvo (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.041624-MT41,0010
Opća gimnazija (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.320104-MT40,63A10
Prirodoslovno-matematička gimnazija (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.320204-MT40,38A6
Automehaničar – JMO (nastava na talijanskom jeziku) 3 g.014253-MT30,50D6
Konobar – JMO (nastava na talijanskom jeziku) 3 g.071353-MT30,50D6
Ukupno Talijanska srednja škola – Scuola media superiore italiana »Leonardo da Vinci« Buje – Buie Buje (18-006-502)4,0048
Srednja škola Buzet (18-007-501)
Opća gimnazija 4 g.32010441,0024
Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom 4 g.04110441,0024
Automehaničar 3 g.01423330,33A8
CNC operater / CNC operaterka IG 3 g.01270330,33A8
Elektromehaničar IG 3 g.04120330,33A8
Ukupno Srednja škola Buzet (18-007-501)3,0072
Srednja škola Mate Blažine Labin (18-044-501)
Ekonomist 4 g.06072441,0024
Elektrotehničar 4 g.04010441,0024
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0024
Opća gimnazija 4 g.32010441,0024
Elektromehaničar IG 3 g.04120330,42A10
Instalater – monter IG 3 g.01150330,58A14
Konobar 3 g.07133330,42B10
Kuhar 3 g.07123330,58B14
Ukupno Srednja škola Mate Blažine Labin (18-044-501)6,00144
Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile, Pazin (18-065-501)
Elektromehaničar IG 3 g.04120331,0024
Komercijalist 4 g.06030441,0024
Opća gimnazija 4 g.32010442,0048
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0024
Tehničar za elektroniku 4 g.04142441,0024
Upravni referent 4 g.06040441,0024
Ukupno Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile, Pazin (18-065-501)7,00168
Srednja škola Mate Balote Poreč (18-068-501)
Agrotehničar 4 g.33062441,0024
Ekonomist 4 g.06072442,0048
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0024
Opća gimnazija 4 g.32010441,0024
Ukupno Srednja škola Mate Balote Poreč (18-068-501)5,00120
Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića Poreč (18-068-502)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0024
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0026
Konobar 3 g.07133330,25A6
Kuhar 3 g.07123330,50A12
Slastičar 3 g.09253330,25A6
Ukupno Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića Poreč (18-068-502)3,0074
Ekonomska škola Pula (18-069-506)
Ekonomist 4 g.06072442,0048
Poslovni tajnik 4 g.06050441,0024
Ukupno Ekonomska škola Pula (18-069-506)3,0072
Gimnazija Pula (18-069-502)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0024
Opća gimnazija 4 g.32010444,0096
Opća gimnazija (odjel za sportaše) 4 g.320104-S41,0024
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0024
Ukupno Gimnazija Pula (18-069-502)7,00168
Glazbena škola Ivana Matetića-Ronjgova Pula (18-069-512)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,0026
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0028
Ukupno Glazbena škola Ivana Matetića-Ronjgova Pula (18-069-512)2,0054
Industrijsko-obrtnička škola Pula (18-069-503)
Autolimar 3 g.01403330,25A6
Automehaničar 3 g.01423330,50A12
CNC operater / CNC operaterka IG 3 g.01270330,25A6
Instalater – monter IG 3 g.01150330,42B10
Keramičar – oblagač 3 g.13363330,25B6
Ličilac – soboslikar 3 g.26033330,33B8
Elektroinstalater 3 g.04213330,33C8
Elektromehaničar IG 3 g.04120330,33C8
Elektroničar – mehaničar 3 g.04243330,33C8
Ukupno Industrijsko-obrtnička škola Pula (18-069-503)3,0072
Medicinska škola Pula (18-069-507)
Fizioterapeutski tehničar / fizioterapeutska tehničarka 4 g.24070441,0024
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100453,0072
Ukupno Medicinska škola Pula (18-069-507)4,0096
Strukovna škola Pula (18-069-509)
Frizer – JMO 3 g.25035331,0028
Kozmetičar 4 g.25020441,0024
Tehničar nutricionist 4 g.09030441,0026
Mesar – JMO 3 g.09245330,30C6
Pekar – JMO 3 g.09215330,30C6
Stolar – JMO 3 g.12111330,40C8
Ukupno Strukovna škola Pula (18-069-509)4,0098
Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna – Pula (18-069-504)
Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja 4 g.30010041,0028
Ukupno Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna – Pula (18-069-504)1,0028
Škola za odgoj i obrazovanje – Pula (18-069-011)
Pomoćni krojač – TES 3 g.22839330,30A3
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,50A5
Pomoćni vodoinstalater – TES 3 g.01819330,20A2
Pomoćni autolimar – TES 3 g.01839330,20B2
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849330,40B4
Pomoćni vrtlar – TES 3 g.08839330,40B4
Ukupno Škola za odgoj i obrazovanje – Pula (18-069-011)2,0020
Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula (18-069-501)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010442,0048
Komercijalist 4 g.06030441,0024
Konobar 3 g.07133331,0024
Prodavač IG 3 g.06092331,0024
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0024
Kuhar 3 g.07123331,75A42
Slastičar 3 g.09253330,25A6
Ukupno Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula (18-069-501)8,00192
Talijanska srednja škola Dante Alighieri, Pula – Scuola media superiore italiana Dante Alighieri, Pola Pula (18-069-505)
Ekonomist (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.060724-MT41,0010
Jezična gimnazija (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.320304-MT41,0015
Opća gimnazija (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.320104-MT41,0015
Tehničar za računalstvo (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.041624-MT41,0010
Automehaničar (nastava na talijanskom jeziku) 3 g.014233-MT30,33A6
CNC operater / CNC operaterka (nastava na talijanskom jeziku) IG 3 g.012703-MT30,33A6
Prodavač (nastava na talijanskom jeziku) IG 3 g.060923-MT30,33A6
Ukupno Talijanska srednja škola Dante Alighieri, Pula – Scuola media superiore italiana Dante Alighieri, Pola Pula (18-069-505)5,0068
Tehnička škola Pula (18-069-508)
Arhitektonski tehničar 4 g.13120441,0024
Elektrotehničar 4 g.04010441,0024
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0024
Tehničar geodezije i geoinformatike 4 g.05062441,0024
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152441,0024
Ukupno Tehnička škola Pula (18-069-508)5,00120
Srednja škola Zvane Črnje Rovinj, Scuola media superiore »Zvane Črnja« Rovigno Rovinj (18-072-502)
Opća gimnazija 4 g.32010441,0024
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0024
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,0024
Ukupno Srednja škola Zvane Črnje Rovinj, Scuola media superiore »Zvane Črnja« Rovigno Rovinj (18-072-502)3,0072
Strukovna škola Eugena Kumičića Rovinj – Scuola di formazione professionale Eugen Kumičić Rovigno Rovinj (18-072-503)
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0024
Automehatroničar – JMO 3 g.33115330,33A8
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,33A8
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,33A8
Konobar 3 g.07133330,33D8
Kuhar 3 g.07123330,42D10
Slastičar 3 g.09253330,25D6
Ukupno Strukovna škola Eugena Kumičića Rovinj – Scuola di formazione professionale Eugen Kumičić Rovigno Rovinj (18-072-503)3,0072
Talijanska srednja škola – Scuola media superiore italiana Rovinj – Rovigno Rovinj (18-072-501)
Ekonomist (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.060724-MT41,007
Hotelijersko-turistički tehničar (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.070104-MT41,007
Opća gimnazija (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.320104-MT41,0015
Prodavač (nastava na talijanskom jeziku) IG 3 g.060923-MT31,007
Fizioterapeutski tehničar / fizioterapeutska tehničarka (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.240704-MT40,50A10
Medicinski kozmetičar (nastava na talijanskom jeziku) 4 g.240804-MT40,50A10
Ukupno Talijanska srednja škola – Scuola media superiore italiana Rovinj – Rovigno Rovinj (18-072-501)5,0056
Ukupno XVIII. Istarska županija90,001978
XIX. Dubrovačko-neretvanska županija
Srednja škola Blato (19-511-501)
Opća gimnazija 4 g.32010441,0018
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0018
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,33A6
Prodavač – JMO 3 g.06115330,33A6
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,33A6
Ukupno Srednja škola Blato (19-511-501)3,0054
Ekonomska i trgovačka škola Dubrovnik (19-018-504)
Ekonomist 4 g.06072441,0020
Komercijalist 4 g.06030441,0020
Poslovni tajnik 4 g.06050441,0020
Prodavač IG 3 g.06092331,0020
Upravni referent 4 g.06040441,0020
Ukupno Ekonomska i trgovačka škola Dubrovnik (19-018-504)5,00100
Gimnazija Dubrovnik (19-018-505)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0024
Opća gimnazija 4 g.32010444,0096
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0024
Ukupno Gimnazija Dubrovnik (19-018-505)6,00144
Medicinska škola Dubrovnik (19-018-506)
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100452,0044
Ukupno Medicinska škola Dubrovnik (19-018-506)2,0044
Obrtnička i tehnička škola Dubrovnik (19-018-502)
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849331,0010
Tehničar geodezije i geoinformatike 4 g.05062441,0022
Frizer DO 4 g.44035440,67B16
Kozmetičar DON 4 g.44011440,33B8
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,50D11
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,50D11
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,50E11
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,50E11
Ukupno Obrtnička i tehnička škola Dubrovnik (19-018-502)5,00100
Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik (19-018-507)
Elektrotehničar 4 g.04010441,0024
Pomorski nautičar 4 g.16090442,0044
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0024
Tehničar za brodostrojarstvo 4 g.01170441,0022
Ukupno Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik (19-018-507)5,00114
Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik (19-018-508)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010443,0066
Kuhar 3 g.07123332,0044
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819331,0010
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0022
Konobar 3 g.07133330,68A15
Slastičar 3 g.09253330,32A7
Ukupno Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik (19-018-508)8,00164
Umjetnička škola Luke Sorkočevića Dubrovnik (19-018-514)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,0010
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0024
Plesač klasičnog baleta 4 g.31010441,007
Slikarski dizajner 4 g.30090441,0020
Ukupno Umjetnička škola Luke Sorkočevića Dubrovnik (19-018-514)4,0061
Srednja škola Petra Šegedina Korčula (19-038-501)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0022
Opća gimnazija 4 g.32010441,0022
Tehničar za brodostrojarstvo 4 g.01170441,0018
Konobar 3 g.07133330,33D6
Kuhar 3 g.07123330,33D6
Slastičar 3 g.09253330,33D6
Brodski mehaničar – JMO 3 g.02115330,50E6
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,50E6
Ukupno Srednja škola Petra Šegedina Korčula (19-038-501)5,0092
Gimnazija Metković (19-049-502)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010442,0040
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0020
Ukupno Gimnazija Metković (19-049-502)4,0080
Srednja škola Metković (19-049-501)
Ekonomist 4 g.06072441,0020
Elektrotehničar 4 g.04010441,0020
Građevinski tehničar 4 g.13110441,0020
Konobar 3 g.07133331,0020
Kuhar 3 g.07123331,0020
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819331,0010
Upravni referent 4 g.06040441,0020
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110331,0020
Automehaničar 3 g.01423330,50A10
Vodoinstalater 3 g.01383330,50A10
Ukupno Srednja škola Metković (19-049-501)9,00170
Srednja poljoprivredna i tehnička škola Opuzen (19-512-501)
Agroturistički tehničar 4 g.33040441,0020
Komercijalist 4 g.06030441,0020
Ukupno Srednja poljoprivredna i tehnička škola Opuzen (19-512-501)2,0040
Srednja škola fra Andrije Kačića Miošića Ploče (19-112-501)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010442,0040
Opća gimnazija 4 g.32010442,0040
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,0020
Elektroničar – mehaničar 3 g.04243330,25A6
Konobar 3 g.07133330,25A6
Kuhar 3 g.07123330,50A12
Ukupno Srednja škola fra Andrije Kačića Miošića Ploče (19-112-501)6,00124
Srednja škola Vela Luka (19-038-502)
Ekonomist 4 g.06072441,0015
Opća gimnazija 4 g.32010441,0015
Brodski mehaničar – JMO 3 g.02115330,30A6
Kuhar – JMO 3 g.07125330,40A8
Stolar – JMO 3 g.12111330,30A6
Ukupno Srednja škola Vela Luka (19-038-502)3,0050
Ukupno XIX. Dubrovačko-neretvanska županija67,001337
XX. Međimurska županija
Ekonomska i trgovačka škola Čakovec (20-010-504)
Administrator (prilagođeni program) pril. 3 g.06819321,0010
Ekonomist 4 g.06072442,0044
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0022
Komercijalist 4 g.06030441,0022
Komercijalist (odjel za sportaše) 4 g.060304-S41,0022
Prodavač DON DO 3 g.44093331,0022
Upravni referent 4 g.06040441,0022
Ukupno Ekonomska i trgovačka škola Čakovec (20-010-504)8,00164
Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec (20-010-501)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0022
Opća gimnazija 4 g.32010444,0088
Prirodoslovna gimnazija 4 g.32080441,0022
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0022
Ukupno Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec (20-010-501)7,00154
Gospodarska škola Čakovec (20-010-505)
Agrotehničar 4 g.33062441,0020
Modni tehničar 4 g.33152441,0020
Pomoćni krojač – TES 3 g.22839331,006
Tehničar cestovnog prometa 4 g.14032441,0020
Cvjećar IG 3 g.08140330,70B14
Poljoprivredni gospodarstvenik IG 3 g.08160330,30B6
Frizer – JMO 3 g.25035330,60C12
Kozmetičar – JMO 3 g.25015330,40C8
Krojač – JMO 3 g.22215330,40D8
Obućar – JMO 3 g.23115330,60D12
Pismoslikar 3 g.26043330,30E6
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110331,70E34
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849330,50F5
Pomoćni vrtlar – TES 3 g.08839330,50F5
Ukupno Gospodarska škola Čakovec (20-010-505)10,00176
Graditeljska škola Čakovec (20-010-502)
Arhitektonski tehničar 4 g.13120441,0020
Građevinski tehničar 4 g.13110441,0020
Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja 4 g.30010041,0020
Pomoćni podopolagač – TES 3 g.13819331,0010
Pomoćni soboslikar i ličilac – TES 3 g.26819331,0010
Soboslikar ličilac dekorater DO DO 3 g.44035331,0020
Medijski tehničar 4 g.21112440,50D11
Web-dizajner 4 g.21122440,50D11
Instalater grijanja i klimatizacije 3 g.01363330,50E11
Monter suhe gradnje 3 g.13383330,50E11
Keramičar – oblagač 3 g.13363330,29F7
Podopolagač IG 3 g.13160330,29F7
Rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima IG 3 g.13210330,42F10
Autolakirer – JMO 3 g.26055330,29G7
Stolar – JMO 3 g.12111330,42G10
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385330,29G7
Fasader – JMO 3 g.13345330,33H7
Tesar – JMO 3 g.13325330,33H7
Zidar – JMO 3 g.13315330,33H7
Ukupno Graditeljska škola Čakovec (20-010-502)11,00213
Tehnička škola Čakovec (20-010-503)
Bravar – JMO 3 g.01415331,0022
CNC operater / CNC operaterka DO DO 3 g.44270331,0022
Elektrotehničar 4 g.04010441,0022
Pomoćni bravar – TES 3 g.01849331,0010
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0022
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0022
Strojobravar – JMO 3 g.01355331,0022
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152441,0022
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,0022
Tokar – JMO 3 g.01315331,0022
Autolimar – JMO 3 g.01405330,33A8
Automehaničar – JMO 3 g.01425330,67A16
Autoelektričar – JMO 3 g.04225330,33B8
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215330,33B8
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235330,33B8
Ukupno Tehnička škola Čakovec (20-010-503)12,00256
Srednja škola Prelog (20-527-501)
Ekonomist 4 g.06072441,0020
Kuhar 3 g.07123331,0022
Opća gimnazija 4 g.32010441,0022
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0022
Konobar 3 g.07133330,50A10
Slastičar 3 g.09253330,50A10
Mesar – JMO 3 g.09245330,50B10
Pekar – JMO 3 g.09215330,50B10
Pomoćni konobar – TES 3 g.07539330,50C5
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,50C5
Ukupno Srednja škola Prelog (20-527-501)7,00136
Ukupno XX. Međimurska županija55,001099
XXI. Grad Zagreb
GIMNAZIJA SESVETE (21-114-565)
Opća gimnazija 4 g.32010445,00120
Ukupno GIMNAZIJA SESVETE (21-114-565)5,00120
Glazbena škola Zlatka Grgoševića Sesvete (21-114-098)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,0017
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0026
Ukupno Glazbena škola Zlatka Grgoševića Sesvete (21-114-098)2,0043
Srednja škola Jelkovec Sesvete (21-114-624)
Elektrotehničar 4 g.04010441,0028
Tehničar za elektroniku 4 g.04142441,0028
Tehničar za računalstvo 4 g.04162443,0084
Ukupno Srednja škola Jelkovec Sesvete (21-114-624)5,00140
Agronomska škola Zagreb (21-114-542)
Agrotehničar 4 g.33062441,0026
Agroturistički tehničar 4 g.33040441,0026
Poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut 4 g.08050441,0026
Poljoprivredni tehničar – vrtlar 4 g.08030441,0026
Cvjećar IG 3 g.08140330,50E13
Poljoprivredni gospodarstvenik IG 3 g.08160330,50E13
Ukupno Agronomska škola Zagreb (21-114-542)5,00130
Centar za odgoj i obrazovanje »Slava Raškaj« Zagreb Zagreb (21-114-147)
Krojač (prilagođeni program) pril. 4 g.22159431,005
Kuhar (prilagođeni program) pril. 4 g.07129431,20B12
Slastičar (prilagođeni program) pril. 4 g.07149430,80B8
Autolimar (prilagođeni program) pril. 4 g.01409430,50C5
Bravar (prilagođeni program) pril. 4 g.01419430,50C5
Pomoćni autolimar – TES 3 g.01839330,10D1
Pomoćni bravar – TES 3 g.01849330,10D1
Pomoćni krojač – TES 3 g.22839330,10D1
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819330,70D7
Ukupno Centar za odgoj i obrazovanje »Slava Raškaj« Zagreb Zagreb (21-114-147)5,0045
Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava Zagreb (21-114-149)
Ekonomist (prilagođeni program) pril. 4 g.06019441,0010
Grafički tehničar pripreme – prilagođeni program (prilagođeni program) pril. 4 g.21039441,0010
Pomoćni administrator – TES 3 g.06829331,0010
Pomoćni grafičar za unos teksta – TES 3 g.21839331,0010
Upravni referent (prilagođeni program) pril. 4 g.06049441,0010
Galanterist (prilagođeni program) pril. 4 g.23139430,50D5
Krojač (prilagođeni program) pril. 4 g.22159430,50D5
Pomoćni galanterist – TES 3 g.23839330,50E5
Pomoćni krojač – TES 3 g.22839330,50E5
Ukupno Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava Zagreb (21-114-149)7,0070
Centar za odgoj i obrazovanje Vinko Bek Zagreb (21-114-153)
Administrator (prilagođeni program) pril. 3 g.06819321,008
Poslovni tajnik (prilagođeni program) pril. 4 g.06029441,0010
Redoviti osnovnoškolski program u posebnim uvjetima 8 g.00090881,008
Telefonski operater (prilagođeni program) pril. 4 g.17829441,0010
Ukupno Centar za odgoj i obrazovanje Vinko Bek Zagreb (21-114-153)4,0036
Druga ekonomska škola Zagreb (21-114-536)
Ekonomist 4 g.06072444,00104
Ekonomist (odjel za sportaše) 4 g.060724-S41,0026
Ukupno Druga ekonomska škola Zagreb (21-114-536)5,00130
Drvodjeljska škola Zagreb (21-114-549)
Drvodjeljski tehničar – restaurator 4 g.12030441,0026
Drvodjeljski tehničar dizajner 4 g.12042441,0026
Stolar – JMO 3 g.12111333,0078
Šumarski tehničar 4 g.11010441,0026
Tehničar zaštite prirode 4 g.33080441,0026
Ukupno Drvodjeljska škola Zagreb (21-114-549)7,00182
Elektrostrojarska obrtnička škola Zagreb (21-114-530)
Autoelektričar – JMO 3 g.04225331,0026
Automehatroničar – JMO 3 g.33115334,00104
Elektromehaničar – JMO 3 g.04235331,0026
Autolimar – JMO 3 g.01405330,69A18
Automehaničar – JMO 3 g.01425331,31A34
Elektroinstalater – JMO 3 g.04215331,38B36
Elektroničar – mehaničar – JMO 3 g.04245330,62B16
Ukupno Elektrostrojarska obrtnička škola Zagreb (21-114-530)10,00260
Elektrotehnička škola Zagreb (21-114-528)
Elektromehaničar IG 3 g.04120331,0026
Elektrotehničar 4 g.04010442,0052
Tehničar za električne strojeve s primijenjenim računalstvom 4 g.04110442,0052
Tehničar za računalstvo 4 g.04162443,0078
Ukupno Elektrotehnička škola Zagreb (21-114-528)8,00208
Geodetska škola Zagreb (21-114-532)
Tehničar geodezije i geoinformatike 4 g.05062444,00104
Ukupno Geodetska škola Zagreb (21-114-532)4,00104
Gimnazija Lucijana Vranjanina Zagreb (21-114-514)
Opća gimnazija 4 g.32010444,00104
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020443,0078
Ukupno Gimnazija Lucijana Vranjanina Zagreb (21-114-514)7,00182
Gimnazija Tituša Brezovačkog Zagreb (21-114-508)
Opća gimnazija 4 g.32010445,00130
Ukupno Gimnazija Tituša Brezovačkog Zagreb (21-114-508)5,00130
Glazbena škola Blagoja Berse Zagreb (21-114-594)
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000442,0030
Ukupno Glazbena škola Blagoja Berse Zagreb (21-114-594)2,0030
Glazbena škola Pavla Markovca Zagreb (21-114-591)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,0018
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000443,0047
Ukupno Glazbena škola Pavla Markovca Zagreb (21-114-591)4,0065
Glazbena škola Vatroslava Lisinskog Zagreb (21-114-593)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000222,0030
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000444,0060
Ukupno Glazbena škola Vatroslava Lisinskog Zagreb (21-114-593)6,0090
Glazbena škola Zlatka Balokovića Zagreb (21-114-596)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,0010
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0027
Ukupno Glazbena škola Zlatka Balokovića Zagreb (21-114-596)2,0037
Glazbeno učilište Elly Bašić Zagreb (21-114-592)
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000443,0042
Ukupno Glazbeno učilište Elly Bašić Zagreb (21-114-592)3,0042
Gornjogradska gimnazija Zagreb (21-114-506)
Opća gimnazija 4 g.32010446,00156
Ukupno Gornjogradska gimnazija Zagreb (21-114-506)6,00156
Graditeljska tehnička škola Zagreb (21-114-531)
Arhitektonski tehničar 4 g.13120443,0078
Građevinski tehničar 4 g.13110442,0052
Ukupno Graditeljska tehnička škola Zagreb (21-114-531)5,00130
Hotelijersko-turistička škola u Zagrebu Zagreb (21-114-595)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010446,00168
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0028
Ukupno Hotelijersko-turistička škola u Zagrebu Zagreb (21-114-595)7,00196
I. gimnazija Zagreb (21-114-501)
Opća gimnazija 4 g.32010444,0096
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0024
Ukupno I. gimnazija Zagreb (21-114-501)5,00120
I. tehnička škola Tesla Zagreb (21-114-527)
Elektrotehničar 4 g.04010448,00208
Strojarski tehničar 4 g.01010442,0052
Ukupno I. tehnička škola Tesla Zagreb (21-114-527)10,00260
II. gimnazija Zagreb (21-114-502)
Opća gimnazija 4 g.32010446,00156
Ukupno II. gimnazija Zagreb (21-114-502)6,00156
III. gimnazija Zagreb (21-114-503)
Opća gimnazija 4 g.32010444,00104
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020442,0052
Ukupno III. gimnazija Zagreb (21-114-503)6,00156
Industrijska strojarska škola Zagreb (21-114-553)
Automehaničar – JMO 3 g.01425332,0052
CNC operater / CNC operaterka DO DO 3 g.44270331,0026
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365332,0052
Alatničar IG 3 g.01120330,40A10
Tehnički crtač IG 3 g.01250330,60A15
Autolimar – JMO 3 g.01405330,33B8
Bravar – JMO 3 g.01415330,33B8
Tokar – JMO 3 g.01315330,33B8
Ukupno Industrijska strojarska škola Zagreb (21-114-553)7,00179
IV. gimnazija Zagreb (21-114-504)
Dvojezični program jezične gimnazije na engleskom jeziku 4 g.32033441,0026
Jezična gimnazija 4 g.32030443,0078
Dvojezični program jezične gimnazije na francuskom jeziku 4 g.32032440,50A13
Dvojezični program jezične gimnazije na njemačkom jeziku 4 g.32031440,50A13
Ukupno IV. gimnazija Zagreb (21-114-504)5,00130
IX. gimnazija Zagreb (21-114-509)
Opća gimnazija 4 g.32010445,00130
Ukupno IX. gimnazija Zagreb (21-114-509)5,00130
Klasična gimnazija Zagreb (21-114-517)
Klasična gimnazija – nastavljači 4 g.320404-N41,0026
Klasična gimnazija – početnici 4 g.320404-K44,00104
Ukupno Klasična gimnazija Zagreb (21-114-517)5,00130
Obrtnička i industrijska graditeljska škola Zagreb (21-114-554)
Fasader – JMO 3 g.13345330,23A6
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365330,77A20
Dimnjačar DON DO 3 g.44076330,31B8
Soboslikar ličilac dekorater DO DO 3 g.44035330,46B12
Staklar DON DO 3 g.44116330,23B6
Armirač (savijač željeza) IG 3 g.13130330,23C6
Autolakirer 3 g.26053330,54C14
Pismoslikar 3 g.26043330,23C6
Krovopokrivač i izolater 3 g.13333330,23D6
Rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima IG 3 g.13210330,54D14
Tesar 3 g.13323330,23D6
Monter suhe gradnje 3 g.13383330,62E16
Zidar 3 g.13313330,38E10
Keramičar – oblagač 3 g.13363330,77F20
Podopolagač IG 3 g.13160330,23F6
Ukupno Obrtnička i industrijska graditeljska škola Zagreb (21-114-554)6,00156
Obrtnička škola za osobne usluge Zagreb (21-114-551)
Fotograf – JMO 3 g.26015331,0026
Frizer – JMO 3 g.25035336,00156
Kozmetičar – JMO 3 g.25015331,0026
Kozmetičar DON 4 g.44011441,0026
Pediker – JMO 3 g.25025331,0026
Ukupno Obrtnička škola za osobne usluge Zagreb (21-114-551)10,00260
Poštanska i telekomunikacijska škola Zagreb (21-114-540)
Tehničar za poštanske i financijske usluge 4 g.17022442,0052
Tehničar za računalstvo 4 g.04162442,0052
Tehničar za telekomunikacije 4 g.04050442,0052
Ukupno Poštanska i telekomunikacijska škola Zagreb (21-114-540)6,00156
Prehrambeno-tehnološka škola Zagreb (21-114-543)
Mesar – JMO 3 g.09245331,0026
Pekar – JMO 3 g.09215331,0026
Prehrambeni tehničar 4 g.09052442,0052
Tehničar nutricionist 4 g.09030441,0026
Tehničar nutricionist (odjel za sportaše) 4 g.090304-S41,0026
Ukupno Prehrambeno-tehnološka škola Zagreb (21-114-543)6,00156
Prirodoslovna škola Vladimira Preloga Zagreb (21-114-538)
Ekološki tehničar 4 g.33072441,0026
Kemijski tehničar 4 g.20010441,0026
Kozmetičar 4 g.25020442,0052
Prirodoslovna gimnazija 4 g.32080444,00104
Prirodoslovna gimnazija (odjel za sportaše) 4 g.320804-S41,0024
Prirodoslovna gimnazija uz skupinu predmeta na stranom jeziku 4 g.32081441,0026
Ukupno Prirodoslovna škola Vladimira Preloga Zagreb (21-114-538)10,00258
Prva ekonomska škola Zagreb (21-114-535)
Ekonomist 4 g.060724410,00260
Ukupno Prva ekonomska škola Zagreb (21-114-535)10,00260
Srednja škola – Centar za odgoj i obrazovanje Zagreb (21-114-566)
Kuhar (prilagođeni program) pril. 4 g.07129431,0010
Pomoćni knjigoveža – TES 3 g.21819331,008
Pomoćni konobar – TES 3 g.07539331,006
Pomoćni kuhar i slastičar – TES 3 g.07819333,0023
Pomoćni autolakirer – TES 3 g.26839330,20A2
Pomoćni autolimar – TES 3 g.01839330,60A6
Pomoćni soboslikar i ličilac – TES 3 g.26819330,20A2
Pomoćni cvjećar – TES 3 g.08849330,67B6
Pomoćni vrtlar – TES 3 g.08839330,33B3
Pomoćni instalater grijanja i klimatizacije – TES 3 g.01859330,50C4
Pomoćni vodoinstalater – TES 3 g.01819330,50C4
Ukupno Srednja škola – Centar za odgoj i obrazovanje Zagreb (21-114-566)9,0074
Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića Zagreb (21-114-547)
CNC operater / CNC operaterka IG 3 g.01270331,0026
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532442,0052
Strojarski tehničar 4 g.01010441,0026
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152442,0052
Tehničar za vozila i vozna sredstva 4 g.01122441,0026
Ukupno Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića Zagreb (21-114-547)7,00182
Strojarska tehnička škola Frana Bošnjakovića Zagreb (21-114-548)
Strojarski računalni tehničar 4 g.01532441,0026
Tehničar za energetiku 4 g.01040441,0026
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152441,0026
Ukupno Strojarska tehnička škola Frana Bošnjakovića Zagreb (21-114-548)3,0078
Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Zagreb (21-114-558)
Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja (program A) 4 g.300100-A46,00156
Ukupno Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Zagreb (21-114-558)6,00156
Škola suvremenog plesa Ane Maletić Zagreb (21-114-590)
Plesač suvremenog plesa 4 g.31020443,0028
Plesač suvremenog plesa – pripremno obrazovanje 1 g.31000122,0017
Ukupno Škola suvremenog plesa Ane Maletić Zagreb (21-114-590)5,0045
Škola za cestovni promet Zagreb (21-114-541)
Tehničar cestovnog prometa 4 g.14032444,00104
Tehničar za logistiku i špediciju 4 g.16050441,0026
Vozač motornog vozila IG 3 g.14110334,00104
Ukupno Škola za cestovni promet Zagreb (21-114-541)9,00234
Škola za grafiku, dizajn i medijsku produkciju Zagreb (21-114-545)
Grafički tehničar pripreme 4 g.21020441,0026
Medijski tehničar 4 g.21112441,0026
Web-dizajner 4 g.21122441,0026
Web-dizajner (odjel za sportaše) 4 g.211224-S41,0026
Grafički tehničar dorade 4 g.21040440,50E13
Grafički tehničar tiska 4 g.21030440,50E13
Grafičar dorade 3 g.21233330,50F13
Grafičar tiska 3 g.21223330,50F13
Ukupno Škola za grafiku, dizajn i medijsku produkciju Zagreb (21-114-545)6,00156
Škola za klasični balet Zagreb (21-114-589)
Plesač klasičnog baleta 4 g.31010441,0014
Plesač narodnih plesova 4 g.31030441,0010
Ukupno Škola za klasični balet Zagreb (21-114-589)2,0024
Škola za medicinske sestre Mlinarska Zagreb (21-114-520)
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100454,00104
Njegovatelj/njegovateljica – TES 3 g.24529331,001
Ukupno Škola za medicinske sestre Mlinarska Zagreb (21-114-520)5,00105
Škola za medicinske sestre Vinogradska Zagreb (21-114-521)
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100454,00104
Ukupno Škola za medicinske sestre Vinogradska Zagreb (21-114-521)4,00104
Škola za medicinske sestre Vrapče Zagreb (21-114-523)
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100453,0078
Ukupno Škola za medicinske sestre Vrapče Zagreb (21-114-523)3,0078
Škola za modu i dizajn Zagreb (21-114-544)
Dizajner odjeće 4 g.30110441,0026
Tekstilno-kemijski tehničar 4 g.22020441,0026
Galanterist 3 g.23133330,50A13
Krojač 3 g.22213330,50A13
Modni tehničar 4 g.33152441,69B44
Tehničar modelar obuće i kožne galanterije 4 g.33142440,31B8
Ukupno Škola za modu i dizajn Zagreb (21-114-544)5,00130
Škola za montažu instalacija i metalnih konstrukcija Zagreb (21-114-555)
Plinoinstalater – JMO 3 g.01375331,0026
Strojarski tehničar 4 g.01010441,0026
Vodoinstalater – JMO 3 g.01385331,0026
Instalater grijanja i klimatizacije – JMO 3 g.01365331,54A40
Instalater kućnih instalacija – JMO 3 g.01485330,46A12
Bravar 3 g.01413330,50B13
Rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima IG 3 g.13210330,50B13
Ukupno Škola za montažu instalacija i metalnih konstrukcija Zagreb (21-114-555)6,00156
Škola za primalje Zagreb (21-114-522)
Primalja – asistentica/asistent 4 g.24130442,0052
Ukupno Škola za primalje Zagreb (21-114-522)2,0052
Športska gimnazija Zagreb (21-114-560)
Opća gimnazija 4 g.32010444,0088
Ukupno Športska gimnazija Zagreb (21-114-560)4,0088
Tehnička škola Ruđera Boškovića Zagreb (21-114-588)
Tehničar za elektroniku 4 g.04142442,0048
Tehničar za mehatroniku 4 g.04152442,0048
Tehničar za očnu optiku 4 g.27010441,0026
Tehničar za računalstvo 4 g.04162445,00120
Ukupno Tehnička škola Ruđera Boškovića Zagreb (21-114-588)10,00242
Tehnička škola Zagreb (21-114-550)
Tehničar vuče – strojovođa 4 g.19020441,0026
Tehničar za logistiku i špediciju 4 g.16050441,0026
Tehničar za računalstvo 4 g.04162442,0052
Tehničar za željeznički promet 4 g.19010441,0026
Željeznički prometni radnik IG 3 g.19110331,0026
Ukupno Tehnička škola Zagreb (21-114-550)6,00156
Treća ekonomska škola Zagreb (21-114-537)
Ekonomist 4 g.06072445,00130
Ukupno Treća ekonomska škola Zagreb (21-114-537)5,00130
Trgovačka škola Zagreb (21-114-557)
Komercijalist 4 g.06030442,0052
Prodavač IG 3 g.06092335,00130
Prodavač DON DO 3 g.44093331,0026
Ukupno Trgovačka škola Zagreb (21-114-557)8,00208
Ugostiteljsko-turističko učilište Zagreb (21-114-539)
Konobar 3 g.07133333,0078
Konobar DO DO 3 g.44133331,0026
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0026
Kuhar 3 g.07123335,50A143
Slastičar 3 g.09253331,50A39
Ukupno Ugostiteljsko-turističko učilište Zagreb (21-114-539)12,00312
Umjetnička plesna škola Silvije Hercigonje Zagreb (21-114-121)
Scenski plesač 4 g. (Dvorana u OŠ Tituš Brezovački)31050442,0024
Ukupno Umjetnička plesna škola Silvije Hercigonje Zagreb (21-114-121)2,0024
Upravna škola Zagreb (21-114-556)
Poslovni tajnik 4 g.06050442,0052
Upravni referent 4 g.06040444,00106
Ukupno Upravna škola Zagreb (21-114-556)6,00158
V. gimnazija Zagreb (21-114-505)
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020447,00182
Ukupno V. gimnazija Zagreb (21-114-505)7,00182
Veterinarska škola Zagreb (21-114-524)
Veterinarski tehničar 4 g.10010444,00104
Ukupno Veterinarska škola Zagreb (21-114-524)4,00104
VII. gimnazija Zagreb (21-114-507)
Opća gimnazija 4 g.32010446,00156
Ukupno VII. gimnazija Zagreb (21-114-507)6,00156
X. gimnazija Ivan Supek Zagreb (21-114-510)
Opća gimnazija 4 g.32010445,00130
Opća gimnazija uz skupinu predmeta na stranom jeziku 4 g.32100441,0026
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020443,0078
Prirodoslovno-matematička gimnazija uz skupinu predmeta na stranom jeziku 4 g.32101442,0052
Ukupno X. gimnazija Ivan Supek Zagreb (21-114-510)11,00286
XI. gimnazija Zagreb (21-114-511)
Opća gimnazija 4 g.32010444,00104
Ukupno XI. gimnazija Zagreb (21-114-511)4,00104
XII. gimnazija Zagreb (21-114-512)
Opća gimnazija 4 g.32010444,00104
Ukupno XII. gimnazija Zagreb (21-114-512)4,00104
XIII. gimnazija Zagreb (21-114-513)
Opća gimnazija 4 g.32010444,00104
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0026
Ukupno XIII. gimnazija Zagreb (21-114-513)5,00130
XV. gimnazija Zagreb (21-114-515)
IBMYP program 2 g.32050242,0040
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020448,00208
Ukupno XV. gimnazija Zagreb (21-114-515)10,00248
XVI. gimnazija Zagreb (21-114-516)
Dvojezični program jezične gimnazije na engleskom jeziku 4 g.32033441,0026
Jezična gimnazija 4 g.32030444,00104
Ukupno XVI. gimnazija Zagreb (21-114-516)5,00130
XVIII. gimnazija Zagreb (21-114-518)
Jezična gimnazija 4 g.32030443,0078
Dvojezični program jezične gimnazije na francuskom jeziku 4 g.32032440,50A13
Dvojezični program jezične gimnazije na njemačkom jeziku 4 g.32031440,50A13
Ukupno XVIII. gimnazija Zagreb (21-114-518)4,00104
Zdravstveno učilište Zagreb (21-114-519)
Dentalna asistentica/asistent 4 g.24120441,0026
Dentalni tehničar/dentalna tehničarka 4 g.24110441,0026
Farmaceutski tehničar 4 g.24040442,0052
Fizioterapeutski tehničar / fizioterapeutska tehničarka 4 g.24070441,0026
Medicinski kozmetičar 4 g.24080441,0026
Sanitarni tehničar 4 g.24060441,0026
Zdravstveno-laboratorijski tehničar 4 g.24030441,0026
Ukupno Zdravstveno učilište Zagreb (21-114-519)8,00208
Ukupno XXI. Grad Zagreb404,009681
Ukupno2067,0044462II. dio – škole čiji su osnivači vjerske zajednice

Naziv škole i obrazovnog programaŠifra
programa
TrajanjeRazredni odjeliOznaka za odjelUčenici
V. Varaždinska županija
Srednja škola u Maruševcu s pravom javnosti Maruševec (05-031-502)
Fizioterapeutski tehničar / fizioterapeutska tehničarka 4 g.24070441,0024
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100451,0024
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Ukupno Srednja škola u Maruševcu s pravom javnosti Maruševec (05-031-502)3,0068
Ukupno V. Varaždinska županija3,0068
VIII. Primorsko-goranska županija
Salezijanska klasična gimnazija – s pravom javnosti Rijeka (08-071-522)
Klasična gimnazija 4 g.32040441,0026
Opća gimnazija (odjel za sportaše) 4 g.320104-S42,0048
Ukupno Salezijanska klasična gimnazija – s pravom javnosti Rijeka (08-071-522)3,0074
Ukupno VIII. Primorsko-goranska županija3,0074
X. Virovitičko-podravska županija
Katolička klasična gimnazija s pravom javnosti u Virovitici Virovitica (10-089-506)
Klasična gimnazija 4 g.32040441,0022
Ukupno Katolička klasična gimnazija s pravom javnosti u Virovitici Virovitica (10-089-506)1,0022
Ukupno X. Virovitičko-podravska županija1,0022
XI. Požeško-slavonska županija
Katolička gimnazija s pravom javnosti Požega (11-077-510)
Klasična gimnazija 4 g.32040441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Ukupno Katolička gimnazija s pravom javnosti Požega (11-077-510)2,0040
Ukupno XI. Požeško-slavonska županija2,0040
XII. Brodsko-posavska županija
Klasična gimnazija fra Marijana Lanosovića s pravom javnosti Slavonski Brod (12-078-508)
Klasična gimnazija 4 g.32040442,0040
Opća gimnazija (odjel za sportaše) 4 g.320104-S41,0020
Ukupno Klasična gimnazija fra Marijana Lanosovića s pravom javnosti Slavonski Brod (12-078-508)3,0060
Ukupno XII. Brodsko-posavska županija3,0060
XIII. Zadarska županija
Klasična gimnazija Ivana Pavla II. s pravom javnosti Zadar (13-107-504)
Klasična gimnazija 4 g.32040442,0052
Ukupno Klasična gimnazija Ivana Pavla II. s pravom javnosti Zadar (13-107-504)2,0052
Ukupno XIII. Zadarska županija2,0052
XIV. Osječko-baranjska županija
Isusovačka klasična gimnazija s pravom javnosti u Osijeku Osijek (14-060-521)
Klasična gimnazija 4 g.32040442,0052
Ukupno Isusovačka klasična gimnazija s pravom javnosti u Osijeku Osijek (14-060-521)2,0052
Ukupno XIV. Osječko-baranjska županija2,0052
XVII. Splitsko-dalmatinska županija
Franjevačka klasična gimnazija u Sinju s pravom javnosti Sinj (17-075-504)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,50A36
Klasična gimnazija 4 g.32040440,50A12
Ukupno Franjevačka klasična gimnazija u Sinju s pravom javnosti Sinj (17-075-504)2,0048
Nadbiskupijska klasična gimnazija Don Frane Bulić – s pravom javnosti Split (17-126-510)
Klasična gimnazija 4 g.32040442,0052
Ukupno Nadbiskupijska klasična gimnazija Don Frane Bulić – s pravom javnosti Split (17-126-510)2,0052
Ukupno XVII. Splitsko-dalmatinska županija4,00100
XVIII. Istarska županija
Pazinski kolegij – klasična gimnazija Pazin s pravom javnosti Pazin (18-065-502)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0026
Klasična gimnazija 4 g.32040441,0026
Ukupno Pazinski kolegij – klasična gimnazija Pazin s pravom javnosti Pazin (18-065-502)2,0052
Ukupno XVIII. Istarska županija2,0052
XIX. Dubrovačko-neretvanska županija
Biskupijska klasična gimnazija Ruđera Boškovića s pravom javnosti Dubrovnik (19-018-503)
Klasična gimnazija 4 g.32040441,0022
Ukupno Biskupijska klasična gimnazija Ruđera Boškovića s pravom javnosti Dubrovnik (19-018-503)1,0022
Ukupno XIX. Dubrovačko-neretvanska županija1,0022
XX. Međimurska županija
Srednja škola Čakovec (20-010-507)
Fizioterapeutski tehničar / fizioterapeutska tehničarka 4 g.24070441,0024
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g.24100451,0024
Njegovatelj/njegovateljica – TES 3 g.24529331,0010
Opća gimnazija 4 g.32010442,0044
Ukupno Srednja škola Čakovec (20-010-507)5,00102
Ukupno XX. Međimurska županija5,00102
XXI. Grad Zagreb
Islamska gimnazija dr. Ahmeda Smajlovića Zagreb (21-114-597)
Opća gimnazija 4 g.32010441,0025
Ukupno Islamska gimnazija dr. Ahmeda Smajlovića Zagreb (21-114-597)1,0025
Nadbiskupska klasična gimnazija s pravom javnosti Zagreb (21-114-546)
Klasična gimnazija 4 g.32040444,00104
Ukupno Nadbiskupska klasična gimnazija s pravom javnosti Zagreb (21-114-546)4,00104
Srpska pravoslavna opća gimnazija Kantakuzina-Katarina Branković ustanova »s pravom javnosti« Zagreb (21-114-598)
Opća gimnazija 4 g.32010441,0024
Ukupno Srpska pravoslavna opća gimnazija Kantakuzina-Katarina Branković ustanova »s pravom javnosti« Zagreb (21-114-598)1,0024
Ženska opća gimnazija Družbe sestara milosrdnica – s pravom javnosti Zagreb (21-114-568)
Opća gimnazija 4 g.32010443,0072
Ukupno Ženska opća gimnazija Družbe sestara milosrdnica – s pravom javnosti Zagreb (21-114-568)3,0072
Ukupno XXI. Grad Zagreb9,00225
Ukupno37,00869


III. dio – privatne škole

Naziv škole i obrazovnog programaŠifra
programa
TrajanjeRazredni odjeliOznaka za odjelUčenici
V. Varaždinska županija
Privatna varaždinska gimnazija s pravom javnosti Varaždin (05-086-517)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0010
Opća gimnazija uz skupinu predmeta na stranom jeziku 4 g.32100441,0015
Ukupno Privatna varaždinska gimnazija s pravom javnosti Varaždin (05-086-517)2,0025
Prva privatna gimnazija s pravom javnosti Varaždin (05-086-515)
Opća gimnazija 4 g.32010442,0040
Ukupno Prva privatna gimnazija s pravom javnosti Varaždin (05-086-515)2,0040
Ukupno V. Varaždinska županija4,0065
VIII. Primorsko-goranska županija
Srednja škola Andrije Ljudevita Adamića Rijeka (08-071-528)
Fizioterapeutski tehničar / fizioterapeutska tehničarka 4 g.24070441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010441,0024
Ukupno Srednja škola Andrije Ljudevita Adamića Rijeka (08-071-528)2,0044
Ukupno VIII. Primorsko-goranska županija2,0044
XIII. Zadarska županija
Privatna gimnazija NOVA s pravom javnosti Zadar (13-126-537)
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Opća gimnazija (odjel za sportaše) 4 g.320104-S41,0020
Ukupno Privatna gimnazija NOVA s pravom javnosti Zadar (13-126-537)2,0040
Ukupno XIII. Zadarska županija2,0040
XIV. Osječko-baranjska županija
Gaudeamus, prva privatna srednja škola u Osijeku s pravom javnosti Osijek (14-060-522)
Opća gimnazija 4 g.32010441,0028
Ukupno Gaudeamus, prva privatna srednja škola u Osijeku s pravom javnosti Osijek
(14-060-522)
1,0028
Ukupno XIV. Osječko-baranjska županija1,0028
XVII. Splitsko-dalmatinska županija
Gimnazijski kolegij Kraljica Jelena s pravom javnosti Split (17-126-530)
Program Gimnazijskog kolegija »Kraljica Jelena«- gimnazijski program 4 g.32100942,0044
Ukupno Gimnazijski kolegij Kraljica Jelena s pravom javnosti Split (17-126-530)2,0044
Privatna srednja škola Marko Antun de Dominis, s pravom javnosti Split (17-126-529)
Ekonomist 4 g.06072441,0020
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Ukupno Privatna srednja škola Marko Antun de Dominis, s pravom javnosti Split (17-126-529)3,0060
Privatna srednja škola Wallner Split (17-126-533)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010441,0020
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020441,0020
Konobar – JMO 3 g.07135330,25A6
Kuhar – JMO 3 g.07125331,50A25
Slastičar – JMO 3 g.07145330,25A6
Ukupno Privatna srednja škola Wallner Split (17-126-533)4,0077
Srednja škola Dental centar Marušić Split (17-126-527)
Dentalni tehničar/dentalna tehničarka 4 g.24110441,0024
Fizioterapeutski tehničar / fizioterapeutska tehničarka 4 g.24070441,0024
Ukupno Srednja škola Dental centar Marušić Split (17-126-527)2,0048
Ukupno XVII. Splitsko-dalmatinska županija11,00229
XIX. Dubrovačko-neretvanska županija
Dubrovačka privatna gimnazija Dubrovnik (19-018-515)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0012
Opća gimnazija 4 g.32010441,0012
Ukupno Dubrovačka privatna gimnazija Dubrovnik (19-018-515)2,0024
Ukupno XIX. Dubrovačko-neretvanska županija2,0024
XXI. Grad Zagreb
Epoha, privatna gimnazija s pravom javnosti Zagreb (21-114-635)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0020
Ukupno Epoha, privatna gimnazija s pravom javnosti Zagreb (21-114-635)1,0020
Gimnazija i ekonomska škola Benedikta Kotruljevića, s pravom javnosti Zagreb
(21-114-600)
Farmaceutski tehničar 4 g.24040442,0044
Opća gimnazija 4 g.32010443,0072
Ukupno Gimnazija i ekonomska škola Benedikta Kotruljevića, s pravom javnosti Zagreb (21-114-600)5,00116
Gimnazija Marul Zagreb (21-114-631)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0024
Opća gimnazija 4 g.32010441,0024
Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g.32020441,0024
Ukupno Gimnazija Marul Zagreb (21-114-631)3,0072
Glazbena škola »Muzički atelje« Zagreb (21-114-630)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000221,0025
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0025
Ukupno Glazbena škola »Muzički atelje« Zagreb (21-114-630)2,0050
Glazbena škola Brkanović Zagreb (21-114-626)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000222,0040
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000444,0060
Ukupno Glazbena škola Brkanović Zagreb (21-114-626)6,00100
Glazbena škola Ladislav Račić Zagreb (21-114-634)
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X29000441,0015
Ukupno Glazbena škola Ladislav Račić Zagreb (21-114-634)1,0015
Humanistička gimnazija Zagreb (21-114-571)
Klasična gimnazija 4 g.32040442,0040
Ukupno Humanistička gimnazija Zagreb (21-114-571)2,0040
LINIGRA-privatna škola s pravom javnosti Zagreb (21-114-602)
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010442,0040
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Ukupno LINIGRA-privatna škola s pravom javnosti Zagreb (21-114-602)3,0060
Opća privatna gimnazija Zagreb (21-114-623)
Opća gimnazija 4 g.32010441,0015
Ukupno Opća privatna gimnazija Zagreb (21-114-623)1,0015
Privatna gimnazija Dr. Časl, s pravom javnosti Zagreb (21-114-614)
Program međunarodne gimnazije na engleskom jeziku 4 g.32062441,0020
Ukupno Privatna gimnazija Dr. Časl, s pravom javnosti Zagreb (21-114-614)1,0020
Privatna gimnazija i ekonomska škola Katarina Zrinski Zagreb (21-114-601)
Ekonomist 4 g.06072442,0040
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Ukupno Privatna gimnazija i ekonomska škola Katarina Zrinski Zagreb (21-114-601)3,0060
Privatna gimnazija i ekonomsko-informatička škola Futura s pravom javnosti Zagreb (21-114-617)
Ekonomist 4 g.06072441,0021
Tehničar za računalstvo 4 g.04162442,0042
Ukupno Privatna gimnazija i ekonomsko-informatička škola Futura s pravom javnosti Zagreb (21-114-617)3,0063
Privatna gimnazija i strukovna škola Svijet s pravom javnosti Zagreb (21-114-615)
Fizioterapeutski tehničar / fizioterapeutska tehničarka 4 g.24070442,0040
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Web-dizajner 4 g.21122441,0020
Ukupno Privatna gimnazija i strukovna škola Svijet s pravom javnosti Zagreb
(21-114-615)
5,00100
Privatna gimnazija i turističko-ugostiteljska škola Jure Kuprešak Zagreb (21-114-621)
Ekonomist 4 g.06072441,0020
Tehničar za računalstvo 4 g.04162441,0020
Hotelijersko-turistički tehničar 4 g.07010440,50A10
Turističko-hotelijerski komercijalist 4 g.07020440,50A10
Konobar 3 g.07133330,25B6
Kuhar 3 g.07123330,50B10
Slastičar 3 g.09253330,25B6
Mesar IG 3 g.09140330,25C6
Pekar IG 3 g.09120330,25C6
Prodavač IG 3 g.06092330,50C10
Ukupno Privatna gimnazija i turističko-ugostiteljska škola Jure Kuprešak Zagreb
(21-114-621)
5,00104
Privatna glazbena škola »Iva Kuprešak« Zagreb (21-114-158)
Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g.29000224,0040
Glazbenik – program srednje škole 4 g.X290004410,0080
Ukupno Privatna glazbena škola »Iva Kuprešak« Zagreb (21-114-158)14,00120
Privatna klasična gimnazija s pravom javnosti Zagreb (21-114-620)
Klasična gimnazija 4 g.32040442,0044
Ukupno Privatna klasična gimnazija s pravom javnosti Zagreb (21-114-620)2,0044
Privatna sportska i jezična gimnazija Franjo Bučar Zagreb (21-114-628)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0010
Jezična gimnazija (odjel za sportaše) 4 g.320304-S41,0010
Ukupno Privatna sportska i jezična gimnazija Franjo Bučar Zagreb (21-114-628)2,0020
Privatna umjetnička gimnazija, s pravom javnosti Zagreb (21-114-609)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0020
Opća gimnazija 4 g.32010441,0020
Umjetnička gimnazija 4 g.32070442,0048
Ukupno Privatna umjetnička gimnazija, s pravom javnosti Zagreb (21-114-609)4,0088
Prva privatna gimnazija s pravom javnosti Zagreb (21-114-618)
Jezična gimnazija 4 g.32030441,0022
Opća gimnazija 4 g.32010441,0024
Ukupno Prva privatna gimnazija s pravom javnosti Zagreb (21-114-618)2,0046
Ukupno XXI. Grad Zagreb65,001153
Ukupno87,001583