Pravilnik o dopuni Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius)

NN 57/2021 (26.5.2021.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius)

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1122

Na temelju članka 12. stavka 1. podstavaka 7. i 9., članka 13. stavka 2. i članka 26. stavka 11. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17, 130/17 i 14/19), a u skladu s Uredbom Vijeća (EU) 2021/92 od 28. siječnja 2021. o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2021. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koje se primjenjuju u vodama Unije te, za ribarska plovila Unije, u određenim vodama izvan Unije, ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA
O RIBOLOVNIM MOGUĆNOSTIMA I RIBOLOVU IGLUNA (Xiphias gladius)

Članak 1.

U Pravilniku o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius) (»Narodne novine«, br. 39/18, 35/19, 37/20 i 30/21) u članku 17. nakon riječi: »u 2020.« dodaju se riječi: »i 2021.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-01/33

Urbroj: 525-13/0737-21-12

Zagreb, 21. svibnja 2021.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.