Pravilnik o pristupu povjerljivim podacima Državnog zavoda za statistiku unutar sustava službene statistike

NN 59/2021 (28.5.2021.), Pravilnik o pristupu povjerljivim podacima Državnog zavoda za statistiku unutar sustava službene statistike

Državni zavod za statistiku

1140

Na temelju članka 67. stavka 2. Zakona o službenoj statistici (»Narodne novine«, broj 25/20), glavna ravnateljica Državnog zavoda za statistiku donosi

PRAVILNIK

O PRISTUPU POVJERLJIVIM PODACIMA DRŽAVNOG ZAVODA ZA STATISTIKU UNUTAR SUSTAVA SLUŽBENE STATISTIKE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti i način ustupanja povjerljivih podataka Državnog zavoda za statistiku (u nastavku teksta: Zavod) prikupljenih za potrebe provedbe aktivnosti službene statistike iz djelokruga Zavoda drugim nositeljima službene statistike Republike Hrvatske te način provođenja mjera zaštite povjerljivih podataka koje su Zavodu ustupili drugi nositelji službene statistike Republike Hrvatske.

Članak 2.

Pojmovi »povjerljivi podaci«, »korištenje podataka za statističke svrhe« i »nositelj službene statistike« korišteni u ovom Pravilniku imaju jednako značenje kao pojmovi korišteni u Zakonu o službenoj statistici.

Članak 3.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. UVJETI I NAČIN USTUPANJA POVJERLJIVIH PODATAKA DRŽAVNOG ZAVODA ZA STATISTIKU DRUGIM NOSITELJIMA SLUŽBENE STATISTIKE

Članak 4.

U obavljanju poslova službene statistike, a radi smanjenja opterećenja izvještajnih jedinica i osiguranja usklađenosti potrebe za proizvodnjom službene statistike ili za procjenom kvalitete rezultata službene statistike, Zavod može drugim nositeljima službene statistike u Republici Hrvatskoj omogućiti pristup povjerljivim podacima koje je Zavod prikupio provođenjem statističkih istraživanja, pod uvjetom da je to potrebno za učinkovit razvoj, proizvodnju, diseminaciju ili za povećanje kvalitete službene statistike iz djelokruga nositelja službene statistike koji zahtijeva podatke i da je potreba za takvim podacima opravdana.

Članak 5.

(1) Nositelj službene statistike koji od Zavoda zahtijeva dostavu povjerljivih podataka dužan je u svom zahtjevu jasno obrazložiti potrebu i svrhu korištenja te opisati načine provođenja mjera zaštite traženih povjerljivih podataka Zavoda.

(2) Nositelj službene statistike koji zahtijeva povjerljive podatke Zavoda dužan je u zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka obrazložiti zašto se svrha zbog koje se traže predmetni podaci ne može postići korištenjem podataka koji nisu povjerljivi.

(3) Radi dopune ili razjašnjenja podataka sadržanih u zahtjevu, Zavod može pisanim putem kontaktirati nositelja službene statistike koji ga je podnio.

Članak 6.

(1) O opravdanosti ustupanja povjerljivih podataka Zavoda drugom nositelju službene statistike mišljenje daje načelnik sektora iz čijeg su djelokruga povjerljivi podaci koje zahtijeva nositelj službene statistike, na temelju obrazloženja potrebe i svrhe korištenja povjerljivih podataka koje je nositelj službene statistike naveo u zahtjevu.

(2) Mišljenje o načinu ustupanja podataka i o tehničkim mjerama zaštite na zahtijevanim podacima daje načelnik sektora nadležnog za informatičke tehnologije u suradnji s načelnikom sektora iz čijeg se djelokruga zahtijevaju podaci.

(3) Mišljenja iz stavka 1. i 2. ovoga članka dostavljaju se glavnom ravnatelju radi donošenja odluke o prihvaćanju odnosno ne prihvaćanju zahtjeva za ustupanjem zahtijevanih povjerljivih podataka.

(4) Odluku iz stavka 3. ovoga članka glavni ravnatelj donosi u roku od 30 dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva drugog nositelja službene statistike.

(5) O odluci glavnog ravnatelja iz stavka 3. ovoga članka obavještava se nositelj službene statistike pisanim putem.

Članak 7.

Ustrojstvena jedinica Zavoda nadležna za odnose s korisnicima i zaštitu podataka koordinira stručne poslove vezano uz rješavanje zahtjeva nositelja službene statistike te vodi evidenciju o razmijenjenim povjerljivim podacima između Zavoda i drugih nositelja službene statistike.

III. MJERE ZAŠTITE POVJERLJIVIH PODATAKA KOJE SU DRŽAVNOM ZAVODU ZA STATISTIKU USTUPILI DRUGI NOSITELJI SLUŽBENE STATISTIKE

Članak 8.

Povjerljive podatke koje su Zavodu ustupili drugi nositelji službene statistike (u nastavku teksta: ustupljeni podaci) Zavod će koristiti isključivo za statističke svrhe.

Članak 9.

Zavod će poduzeti sve potrebne regulatorne, fizičke, tehničke i organizacijske mjere radi osiguranja povjerljivosti i zaštite ustupljenih podataka.

Članak 10.

(1) Ustupljeni podaci na fizičkim medijima (optički, magnetni i dr.) čuvaju se i štite u zaključanim prostorijama kojima imaju pristup samo osobe ovlaštene za prikupljanje i obradu statističkih podataka unutar njihovih posebnih područja rada.

(2) Ustupljeni podaci primljeni putem mrežnih servisa za prijenos podataka ili učitani s fizičkih medija čuvaju se na poslužiteljima i osobnim računalima na lokacijama kojima imaju pristup samo osobe ovlaštene za prikupljanje i obradu statističkih podataka unutar njihovih posebnih područja rada.

Članak 11.

(1) Ovlaštene osobe iz članka 10. ovoga Pravilnika ostvaruju pristup ustupljenim podacima isključivo putem vlastitog korisničkog imena i pripadne lozinke pomoću kojih mogu pristupati lokacijama sa povjerljivim podacima za koje imaju dozvolu pristupa.

(2) Osobe koje nemaju dozvolu pristupa ne mogu pristupiti povjerljivim podacima pomoću svojih korisničkih imena.

Članak 12.

Ustupljene podatke Zavod ne može učiniti dostupnim trećoj strani bez izričitog pisanog odobrenja nositelja službene statistike koji mu je ustupio podatke.

Članak 13.

Ustrojstvene jedinice Zavoda koje su zatražile povjerljive statističke podatke od drugih nositelja službene statistike dužne su ustrojstvenoj jedinici nadležnoj za odnose s korisnicima i zaštitu podataka dostaviti informaciju o podacima koji su im ustupljeni, radi evidentiranja u skladu s člankom 7. ovoga Pravilnika.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o pristupu povjerljivim statističkim podacima, klasa: 011-01/13-01/19, urbroj: 555-13-02-13-1 od 1. srpnja 2013.

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/21-01/8

Urbroj: 555-01-02-03-21-1

Zagreb, 25. svibnja 2021.

Glavna ravnateljica
Lidija Brković, v. r.