Rješenje o dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za dječju oftalmologiju i strabizam« Klinici za očne bolesti Kliničke bolnice »Sveti Duh«

NN 61/2021 (1.6.2021.), Rješenje o dodjeli naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za dječju oftalmologiju i strabizam« Klinici za očne bolesti Kliničke bolnice »Sveti Duh«

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

1189

Ministarstvo zdravstva na temelju članka 143. stavka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 100/18 i 147/20) na prijedlog Nacionalnog zdravstvenog vijeća Ministarstva zdravstva te na temelju odredbe članka 96. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, broj 47/09), postupajući po zahtjevu Kliničke bolnice »Sveti Duh«, Zagreb, Sveti Duh 64, donosi

RJEŠENJE

1. Klinici za očne bolesti Kliničke bolnice »Sveti Duh« dodjeljuje se naziv »Referentni centar Ministarstva zdravstva za dječju oftalmologiju i strabizam«.

2. Naziv referentni centar iz točke 1. ovog rješenja dodjeljuje se na vrijeme od pet godina.

3. Klinika za očne bolesti Kliničke bolnice »Sveti Duh«, dužna je do isteka pet godina od donošenja rješenja o dodjeli odnosno obnovi naziva podnijeti zahtjev za obnovu naziva »Referentni centar Ministarstva zdravstva za dječju oftalmologiju i strabizam«.

4. »Referentni centar Ministarstva zdravstva za dječju oftalmologiju i strabizam« Klinike za očne bolesti Kliničke bolnice »Sveti Duh«, obvezan je dostaviti izvješće o radu za protekle tri godine i plan rada za iduće dvogodišnje razdoblje najkasnije 60 dana nakon isteka tri godine, od dana donošenja ovog rješenja.

Klasa: UP/I-510-01/20-01/15

Urbroj: 534-07-2-2/6-21-12

Zagreb, 6. svibnja 2021.

Ministar
izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., v. r.