Odluka o izmjenama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN 62/2021 (2.6.2021.), Odluka o izmjenama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

1201

Na osnovi članka 87. stavka 1. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13. i 98/19.) i članka 26. točke 18. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14. i 83/15.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 28. sjednici održanoj 27. svibnja 2021. godine, uz suglasnost ministra zdravstva, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA O PROVOĐENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Odluci o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 56/17., 73/17. – ispravak, 30/18., 35/18. – ispravak 119/18., 32/19., 62/19., 94/19., 104/19., 22/20., 84/20., 123/20., 147/20., 12/21. i 45/21.) u Tablici 2.2. iz članka 99. stavka 3. podaci pod šiframa LM393, LM394, LM395 i LM396 mijenjaju se i glase:

»

LM393SARS-CoV2 RT-PCR – 2 ili 3 ciljne sekvenceTestiranje na COVID-19 (RT-PCR), dvije ili tri ciljne sekvence. Fakturira se jednom po uzorku i uključuje trošak reagensa za izolaciju, amplifikaciju i detekciju nukleinske kiseline/gena virusa.96,85
LM394SARS-CoV2 IgG

Kvalitativni ili kvantitativni test.

(ELISA/CLIA/ELFA/CMIA). Također i za kvalitativni IgG/IgM.

92,17
LM395SARS-CoV2 IgM

Kvalitativni ili kvantitativni test

(ELISA/CLIA/ELFA/CMIA)

92,17
LM396SARS-CoV2 IgA

Kvalitativni ili kvantitativni test

(ELISA/CLIA/ELFA/CMIA)

92,17

«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/21-01/127

Urbroj: 338-01-01-21-01

Zagreb, 27. svibnja 2021.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.