Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju i načinu rada matičnih povjerenstava i provedbi postupka izbora

NN 62/2021 (2.6.2021.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju i načinu rada matičnih povjerenstava i provedbi postupka izbora

VIJEĆE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA REPUBLIKE HRVATSKE

1202

Na temelju odredbe članka 106. stavka 4. podstavka 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 123/03, 105/04, 174/04, 02/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 O i R USRH, 60/15 OUSRH i 131/17) Vijeće veleučilišta i visokih škola na 12. sjednici održanoj 14. travnja 2021. godine donosi sljedeći

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USTROJU I NAČINU RADA MATIČNIH POVJERENSTAVA I PROVEDBI POSTUPKA IZBORA

Članak 1.

U Pravilniku o ustroju i načinu rada matičnih povjerenstava i provedbi postupka izbora (»Narodne novine« br. 118/19, dalje u tekstu: Pravilnik) u članku 4. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) U slučaju da tijekom trajanja mandata članova matičnog povjerenstva prestane mandat predsjednika, dosadašnji zamjenik postaje predsjednik, dok novog zamjenika biraju članovi matičnog povjerenstva između sebe. U slučaju da tijekom trajanja mandata članova matičnog povjerenstva prestane mandat zamjenika predsjednika, novog zamjenika predsjednika biraju članovi matičnog povjerenstva između sebe.«

Dosadašnji stavci 3., 4., 5. i 6. postaju stavci 4., 5., 6. i 7.

U dosadašnjem stavku 5. koji sada postaje stavak 6. broj »4« zamjenjuje se brojem »5«.

Članak 2.

Članak 11. Pravilnika mijenja se i glasi:

»Način na koji visoko učilište koje je raspisalo natječaj dostavlja dokumentaciju propisanu člankom 10. ovog Pravilnika propisat će se posebnom odlukom Vijeća.«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-04/21-02/0087
Urbroj: 355-02-02-21-0001
Zagreb, 31. svibnja 2021.

Predsjednik
Vijeća veleučilišta i visokih škola
Republike Hrvatske
doc. dr. sc. Damir Jugo, prof. v. š., v. r.