Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

NN 63/2021 (7.6.2021.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

Vlada Republike Hrvatske

1213

Na temelju članka 109. Zakona o državnim službenicima i namještenicima (»Narodne novine«, broj 27/01.), a u vezi s člankom 144. stavkom 2. točkom a) Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/05., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12. – pročišćeni tekst, 37/13., 38/13., 138/15. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17., 70/19. i 98/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. lipnja 2021. donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U DRŽAVNOJ SLUŽBI

Članak 1.

U Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (»Narodne novine«, br. 37/01., 38/01. – ispravak, 71/01., 89/01., 112/01., 7/02. – ispravak, 17/03., 197/03., 21/04., 25/04. – ispravak, 66/05., 131/05., 11/07., 47/07., 109/07., 58/08., 32/09., 140/09., 21/10., 38/10., 77/10., 113/10., 22/11., 142/11., 31/12., 49/12., 60/12., 78/12., 82/12., 100/12., 124/12., 140/12., 16/13., 25/13., 52/13., 96/13., 126/13., 2/14., 94/14., 140/14., 151/14., 76/15., 100/15., 71/18. i 73/19.), u članku 7.d stavku 1. podstavku a) Položaji I. vrste, u točki 1. iza radnog mjesta »voditelj Odjela održavanja zrakoplova i kontinuirane plovidbenosti« dodaje se radno mjesto koje glasi:

»voditelj Odjela zemaljskih operacija, navigacije i administrativnih poslova«.

U podstavku b) Položaji II. vrste, riječi: »voditelj Odjela zemaljskih operacija, navigacije i administrativnih poslova« brišu se.

Članak 2.

U članku 10. stavku 1. podstavku d) Radna mjesta I. vrste, Poslovi posebnih stručnih znanja, točka 1. mijenja se i glasi:

»1. financijski istražitelj u državnom odvjetništvu2,910«.

Članak 3.

U članku 12., iza podstavka a) Radna mjesta I. vrste, dodaje se podstavak b) koji glasi:

»b) Radna mjesta III. vrste

1. administrativni tajnik pravobranitelja1,067

Stručni uvjeti za točku 1.: srednja stručna sprema, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema općem aktu.«.

Članak 4.

U članku 21. stavku 1. podstavku f) Radna mjesta III. vrste, dodaje se nova točka 1. koja glasi:

»1. pravosudni policajac – vozač pratitelj1,067«.

Dosadašnje točke 1. – 7. postaju točke 2. – 8.

U Stručnim uvjetima iza dosadašnje točke 7. koja postaje točka 8., broj: »7.« zamjenjuje se brojem: »8.«.

Članak 5.

Članak 25.a mijenja se i glasi:

»Posebni nazivi radnih mjesta u Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Položaji I. vrste

1.     zamjenik glavnog vatrogasnog zapovjednika Republike Hrvatske3,500

Stručni uvjeti za točku 1.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili završeni preddiplomski stručni i specijalistički diplomski stručni studij, najmanje deset godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.

2. glavni tajnik Hrvatske vatrogasne zajednice3,470

Stručni uvjeti za točku 2.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.

3.     pomoćnik glavnog vatrogasnog zapovjednika Republike Hrvatske3,395

Stručni uvjeti za točku 3.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili završeni preddiplomski stručni i specijalistički diplomski stručni studij, najmanje deset godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima na državnoj ili županijskoj razini, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.

4. glavni vatrogasni inspektor3,007

Stručni uvjeti za točku 4.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.

5. zapovjednik intervencijske vatrogasne postrojbe2,200

Stručni uvjeti za točku 5.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili završeni preddiplomski stručni i specijalistički diplomski stručni studij, najmanje pet godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.

6. voditelj službe vatrogasnog operativnog dežurstva2,200

Stručni uvjeti za točku 6.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.

b) Radna mjesta I. vrste

1.     zamjenik zapovjednika intervencijske vatrogasne postrojbe1,746

Stručni uvjeti za točku 1.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili završeni preddiplomski stručni i specijalistički diplomski stručni studij, najmanje pet godina iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.

2. samostalni nadzornik

viši inspektor vatrogastva

viši vatrogasni instruktor

voditelj smjene Državnog vatrogasnog operativnog centra 1931,697

Stručni uvjeti za točku 2.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.

3. inspektor vatrogastva

vatrogasni instruktor1,503
4. nadzornik1,329

Stručni uvjeti za točke 3. i 4.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.

c) Radna mjesta II. vrste

1.     viši vatrogasni operater – analitičar vatrogasnog operativnog dežurstva
viši operater – analitičar
zapovjednik vatrogasne desetine – instruktor II. vrste u intervencijskoj vatrogasnoj postrojbi
nadzornik II. vrste1,164

Stručni uvjeti za točku 1.: preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.

d) Radna mjesta III. vrste

1.     vatrogasni operater – analitičar vatrogasnog operativnog dežurstva
operater – analitičar
zapovjednik vatrogasne desetine – instruktor III. vrste u intervencijskoj vatrogasnoj postrojbi1,067
2.     voditelj vatrogasne skupine – instruktor III. vrste – vozač u intervencijskoj vatrogasnoj postrojbi
voditelj vatrogasne skupine – instruktor III. vrste u intervencijskoj
vatrogasnoj postrojbi1,028
3.     vatrogasac – vozač u intervencijskoj vatrogasnoj postrojbi0,999
4. vatrogasac u intervencijskoj vatrogasnoj postrojbi
vatrogasac – logističar
nadzornik III. vrste0,970

Stručni uvjeti za točke 1. – 4.: srednja stručna sprema, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.«.

Članak 6.

Članak 26. briše se.

Članak 7.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-03/15
Urbroj: 50301-21/06-21-2
Zagreb, 2. lipnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.