Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o poslovima s posebnim uvjetima rada u državnoj službi

NN 63/2021 (7.6.2021.), Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o poslovima s posebnim uvjetima rada u državnoj službi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1214

Na temelju članka 112. Zakona o državnim službenicima i namještenicima (»Narodne novine«, broj 27/01.), a u vezi s člankom 144. stavkom 2. točkom b) Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/05., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12. – pročišćeni tekst, 37/13., 38/13., 138/15. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17., 70/19. i 98/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. lipnja 2021. donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNI UREDBE O POSLOVIMA S POSEBNIM UVJETIMA RADA U DRŽAVNOJ SLUŽBI

Članak 1.

U Uredbi o poslovima s posebnim uvjetima rada u državnoj službi (»Narodne novine«, br. 74/02., 58/08., 119/11., 33/13., 65/15. i 2/17.), članku 4. stavku 1., točke 5. i 6. mijenjaju se i glase:

»5. poslovi intervencijskih vatrogasnih postrojbi i poslovi pružanja psihološke pomoći u Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici,

6. poslovi radnih mjesta s posebnim uvjetima rada u Ministarstvu unutarnjih poslova,.«

Članak 2.

U članku 5., podstavak a) mijenja se i glasi:

»a) Radna mjesta I. vrste

1.viši inspektor
2.inspektor10 %

Državnom službeniku koji obavlja inspekcijske poslove, raspoređenom na položaj, odnosno radno mjesto glavnog inspektora, zamjenika glavnog inspektora ili višeg inspektora – specijalista, dodatak za poslove s posebnim uvjetima rada određuje se u visini od 10 % osnovne plaće koju bi ostvario kao viši inspektor.«.

Članak 3.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»Utvrđuju se poslovi radnih mjesta s posebnim uvjetima rada u Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici i visina dodataka i to:

a) Položaji I. vrste

1.zamjenik glavnog vatrogasnog zapovjednika
2.pomoćnik glavnog vatrogasnog zapovjednika5 %
3.zapovjednik intervencijske vatrogasne postrojbe20 %
4.voditelj odjela za sigurnost, edukaciju i psihološku pomoć5 %

b) Radna mjesta I. vrste

1.zamjenik zapovjednika intervencijske vatrogasne postrojbe20 %
2.viši vatrogasni instruktor
3.vatrogasni instruktor10 %
4.samostalni nadzornik za edukaciju i psihološku pomoć5 %

c) Radna mjesta II. vrste

1.zapovjednik vatrogasne desetine – instruktor II. vrste u intervencijskoj vatrogasnoj postrojbi25 %

d) Radna mjesta III. vrste

1.zapovjednik vatrogasne desetine – instruktor III. vrste u intervencijskoj vatrogasnoj postrojbi
2.voditelj vatrogasne skupine – instruktor III. vrste – vozač u intervencijskoj vatrogasnoj postrojbi
3.voditelj vatrogasne skupine – instruktor III. vrste u intervencijskoj vatrogasnoj postrojbi
4.vatrogasac – vozač u intervencijskoj vatrogasnoj postrojbi
5.vatrogasac u intervencijskoj vatrogasnoj postrojbi25 %.«

Članak 4.

Iza članka 11. dodaje se članak 11.a koji glasi:

»Članak 11.a

Utvrđuju se poslovi radnih mjesta državnih službenika s posebnim uvjetima rada u Ministarstvu unutarnjih poslova i visina dodatka i to:

A) POLOŽAJI I RADNA MJESTA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

a) Položaji I. vrste

1.načelnik Sektora za eksplozivne atmosfere10 %
2.voditelj Službe u Sektoru za eksplozivne atmosfere voditelj Odjela u Sektoru za eksplozivne atmosfere30 %

b) Radna mjesta I. vrste

1.viši ekspert
2.ekspert
3.niži ekspert30 %

u Službi za certifikaciju i ispitivanje, Odjelu za certifikacije i Odjelu za laboratorijska ispitivanja i Službi za tehničko nadgledanje, Odjelu aktivnosti instaliranja (IN), održavanja (OD), popravka (PO) i posebnih sustava, Odjelu elektroinstrumentacije, Odjelu elektroenergetike, Odjelu klasifikacije prostora i neelektrike

c) Radna mjesta II. vrste

1.viši stručni referent laboratorijskih ispitivanja
2.viši stručni referent elektroenergetike
3.viši stručni referent elektroinstrumentacije30 %

u Odjelu za laboratorijska ispitivanja, Odjelu elektroinstrumentacije i Odjelu elektroenergetike

d) Radna mjesta III. vrste

1.stručni tehničar laboratorijskih ispitivanja
2.stručni tehničar elektroenergetike
3.stručni tehničar aktivnosti IN, OD, PO i posebnih sustava20 %

u Odjelu za laboratorijska ispitivanja, Odjelu elektroenergetike, Odjelu aktivnosti instaliranja (IN), održavanja (OD), popravka (PO) i posebnih sustava

4.

stručni referent tehničar – laborant u Centru za forenzična ispitivanja,

istraživanja i vještačenja »Ivan Vučetić«

10 %.«

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-03/16
Urbroj: 50301-21/06-21-2
Zagreb, 2. lipnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.